Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Wij hebben uitvoering gegeven aan de door de raad geprioriteerde veiligheidsthema’s. Enkele opvallende acties uit 2019 zijn:

  • Maatwerk in de aanpak naar aanleiding van de inbraak golf aan de Elsweg Noordwolde;
  • Het nieuwe integraal veiligheidsbeleidsplan is, na de werkvergadering met de gemeenteraad in juli 2019, op route gegaan voor de bestuurlijke besluitvorming.
  • Investeren op de samenwerking met de lokale brandweerteams
  • De samenwerking met parkmanagement is nieuw leven ingeblazen met de gezamenlijke bijeenkomst "cyber".

Beleidsplan integrale veiligheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ja. De gemeenteraad is geïnformeerd over 5 potentiële prioriteiten voor het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023. Na de werkvergadering in juli 2019 is het beleidsplan geschreven en ter besluitvorming aangeboden.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ja. Er is aandacht besteed aan criminele jeugd en individuele probleemjongeren. Dat doen we voor een veilige samenleving. De gemeente heeft daarin met ketenpartners een regierol. Jeugdgroepen worden gemonitord als er aanleiding is. Bij overlast door jeugd is er intensief samen gewerkt met ketenpartners.

 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Samen met de brandweer zijn 59 (her-)controles uitgevoerd en is er op scholen en in enkele wijken in Wolvega en Noordwolde een brandweeroefening gehouden. In onze contacten met de Veiligheidsregio Fryslân strijden wij voor uitvoering van onze gemeentelijke prioriteiten. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We hebben gewerkt vanuit een integrale gemeentelijke regierol aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veiligere samenleving. Hierbij is uitvoering gegeven aan wettelijke bevoegdheden. In samenwerking met politie, justitie, belastingdienst en douane zijn enkele controles en handhavingsacties succesvol uitgevoerd. Wij hebben inwoners en ondernemers ondersteund met informatiebijeenkomsten die zich vooral richten op preventie en inrichten whatsapp buurtpreventie in wijken en dorpen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Buurtbemiddeling heeft zich in 2019 bewezen; 0 incidenten die doorgeleid moesten worden naar mediation.

Wij denken dat het actief aanbieden van buurtbemiddeling de reden is voor de behoorlijke stijging van het aantal incidenten dat is geregistreerd. Wij gaan met buurtbemiddeling actief door in 2020.

Er zijn enkele promotie campagnes gehouden samen met politie en brandweer om bewustwording en preventie in eigen buurt en leefomgeving onder de aandacht te brengen.

Ook in 2019 is de Veiligheidskrant uitgegeven.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ja. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ja. Diverse trainingen en opleidingen zijn aangeboden en gevolgd. In 2019 zijn de sleutelfuncties in de crisisbeheersing getraind vanuit de Veiligheidsregio Fryslân.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017

2018

2019
Burenruzies voorgelegd aan mediator* 0 1 3 0 0
Geregistreerde meldingen over burengerucht** 106 106 102 121 96
Meldingen van overspannen/gestoorde personen** 232 129 111 111 113
Nazorg ex-gedetineerden trajecten*** 30 14 18 13 19
Waarvan begeleiding vanuit zorg mbt ex- gedetineerden**** 4 2 10 5 9
Incidenten vernieling en zaakbeschadiging** 159 98 108 83 155
Incidenten overlast** 459 325 257 269 397

*Bron: Interne registratie veiligheid
**Bron: 12 maand rapportage politie
***Bron: Online registratie DPAN
****Bron: Interne registratie procesregisseur sociaal domein

Verklaring flinke stijgingen overlast en vernieling:

  • Vernieling: In 2019 was er een aantal jongeren die veel vernielingen pleegden. Die jongeren zijn inmiddels opgepakt.
  • Overlast: het actief aanbieden van buurtbemiddeling heeft geleid tot forse stijging van de registratie van incidenten.

 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018 2019
Aangiftes woninginbraken* 72 63 40 42 68
Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen* 43 20 14 6 10
Aangiftes mishandelingen* 50 63 44 52 45
Aangiftes bedreigingen* 34 42 31 25 32
Opgelegde huisverboden** 7 4 2 4 3
Registraties huiselijk geweld* 144 110 92 128 110

:*Bron: 12 maand rapportage politie
**Bron: Online registratie huisverboden Khonrad

Verklaring stijging:
Woninginbraken: Het aantal woninginbraken was in 2017 en 2018 uitzonderlijk laag. Deze stijging in 2019 verrast objectief gezien niet. Maar iedere inbraak is er één teveel.

 

aantal per 1.000 inwoners
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Winkeldiefstallen 1,4 1,2 1,4 - 2,3 2,2 2,2 -
Diefstallen uit woning 2,5 1,6 1,7 - 3,3 2,9 2,5 -
Geweldsmisdrijven 4,3 2,9 3,9 - 5,4 5,0 4,8 -
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 4,5 4,5 4,7 - 6,9 6,0 5,4 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 24  maart 2020

Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren 

aantal per 10.000 inwoners
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Verwijzingen Halt 77 47 38 - 137 131 119 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 24 maart 2020

Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018 2019
VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie 15 15 9 14
Bron: Registratie verkeerskundige afdeling ruimte

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018 2019
Controles op brandveiligheid bedrijven* 52 53 50 123 59
Voorlichtingen op scholen** 18 11 9 5 8
Oefeningen in de wijk**  1 1 1 0 2
Voorlichtingen na brand** 2 1 2 3 5

*Bron: Jaarrapportage VTH 2019

**Bron: Jaarrapportage brandweer 2019

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Actuele begroting 2019 Primitieve begroting 2019 Verschil begroot - werkelijk
Lasten
Totaal Lasten 1.508 1.534 1.534 26
Baten
Totaal Baten -46 -65 -65 -19

Toelichting hoeveel heeft het gekost

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 1