Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs 

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Samenhangende visie op onderwijs en Toekomstbestendig onderwijshuisvestingsplan
In 2019 zijn activiteiten uitgevoerd om te komen tot een samenhangende visie op onderwijs. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lokaal educatieve jeugd agenda (LEJA). De samenhangende visie gaat in op de thema's: onderwijs kansen beleid, leerplicht & voortijdig schoolverlaten, preventie, jeugdhulp en onderwijshuisvesting. De visie wordt opgesteld in samenspraak met het onderwijsveld. In de visie wordt per thema ingegaan op rollen en verantwoordelijkheden. Dit is besproken in de werkvergadering van juli 2019. Met een huisvestingsplan kunnen gemeente en schoolbesturen sturen op onderwijshuisvestingsbeleid. In het huisvestingsplan komen de wettelijke verplichtingen en lokale beleidskeuzes (bijvoorbeeld IKC-vorming, verduurzaming) samen. Om invulling te kunnen geven aan de lokale beleidskeuzes is de samenhangende visie op onderwijs input voor het huisvestingsplan. In 2020 wordt dit verder uitgewerkt.

Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf
Met de schoolbesturen is gesproken over de spreiding van scholen in Wolvega. In eerste instantie zijn de schoolbesturen hiervoor verantwoordelijk. Gezien de gevolgen voor het onderwijsaanbod en vrijkomende gebouwen voert de gemeente regelmatig overleg met de betrokken schoolbesturen. Deze gesprekken zijn onderdeel van de invulling van de bestuursopgaven samenhangende visie op onderwijs en het toekomstbestendig onderwijshuisvestingsplan.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
In 2019 is het budget voor het Onderwijs Achterstandenbeleid verhoogd. Deze verhoging moet worden ingezet voor de uitbreiding van het aantal uren peuteropvang Voorschoolse Educatie voor peuters met een taalachterstand. Vanaf 1 augustus 2020 wordt het voorschoolse aanbod uitgebreid van 10 naar 16 uur per week. Met de uitvoerende organisaties is in 2019 gewerkt aan het opstellen en vormgeven van een beleidsplan 2019-2022. Dit wordt in 2020 opgeleverd.

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

In 2019 hebben we gewerkt vanuit de volgende doelstellingen:

We willen dat onze schoolgebouwen zijn klaar voor de toekomst;

  • Een goede spreiding van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen met een brede functie. We borgen hiermee kwaliteit en betaalbaarheid.
  • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties (levensbeschouwelijke visie) en onderwijsconcepten

De gemeente en schoolbesturen zorgen samen voor goede schoolgebouwen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In 2019 hebben we gewerkt vanuit de volgende doelstellingen:

  1.   We vinden het belangrijk dat iedere Weststellingwerfse leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen;
  2.   Alle Weststellingwerfse leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt;
  3.   Kwalitatief goed onderwijs;
  4.   Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid;
  5.   Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Algemene beleidsindicatoren:

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,0 1,3 0,5 1,2 - 2,3 1,8 1,8 1,9 -
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 27 27 22 27 - 29 27 27 23 -
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,4 1,4 1,5 - - 1,8 1,9 2,0 - -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 24 maart 2020

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

 

Beleidsindicatoren per doelstelling:

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

aantal x 1
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019
Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie 32 32 32 42 42
Deelnemers peuteropvang (zelfstandige locaties) 212 162 160 93 242
Deelnemers kinderdagverblijven (inclusief aanbod peuteropvang) 286 220 225 471 -
Leerlingen basisonderwijs 2.150 2.121 2.061 2.027 -
Leerlingen voortgezet onderwijs 1.629 1.591 1.525 1.440 -
Deelnemers educatietrajecten 50 50 50 50 -
Kinderopvang 10 10 10 11 11
Peuterspeelzalen 10 10 6 6 6
Scholen primair onderwijs 22 22 22 22 21
Scholen voortgezet onderwijs 2 2 2 2 2
Brede scholen 6 6 6 6 6

 Tabel deelnemers aangepast leerlingenvervoer

aantal x 1
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 
Leerlingen 109 105 100 120 134

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Actuele begroting 2019 Primitieve begroting 2019 Verschil begroot - werkelijk
Lasten
Totaal Lasten 3.817 3.423 3.455 -394
Baten
Totaal Baten -1.077 -745 -745 332

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 4.