Jaarrekening - overig

Overzicht incidentele budgetten

Incidentele Baten

2019 x € 1.000
Incidentele baten 2019 Rekening 2019 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot- werkelijk
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Bijdrage uit algemene reserve voor herstel schade openbaar groen 31 31 0 0
3 Economie
Bijdrage uit algemene reserve voor Rottige Meente 3 20 0 -17
4 Onderwijs
Verkoop pand Multisteck 270 0 0 270
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Bijdrage uit algemene reserve voor project dorpen, landschap en biodiversiteit 20 20 0 0
6 Sociaal Domein
Europees Sociaal Fonds (ESF) brug naar werk 2019 42 46 46 -4
Extra middelen armoedebeleid uit Mei-circulaire 34 39 39 -5
7 Volksgezondheid en Milieu
Bijdrage uit algemene reserve voor streekagenda circulaire economie 0 20 0 -20
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Bijdrage uit algemene reserve voor Energie Prestatie Adviezen (EPA) 7 35 0 -28
Bijdrage uit algemene reserve voor omgevingsvisie 9 24 0 -15
Bijdrage uit reserve voor voorbereidingsprojecten 17 100 100 -83
Verkoop pand Buurthuisstraat Noordwolde (Aula-locatie) 90 0 0 90
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Bijdrage van het Rijk voor buurtsportcoaches (135%) 32 32 0 0
Bijdrage van het Rijk voor sportformateur 15 15 0 0
Extra dividend over 2018 Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 166 130 0 36
Bijdrage van het Rijk rondom klimaatakkoord 237 0 0 237
Extra bijdrage van het Rijk voor Gezond in de Stad 14 0 0 14
Teruggave Belastingdienst te veel betaalde BTW 114 0 0 114
Vrijval voorziening Precariobelasting (opbrengst 2014 t/m 2018) 8.452 0 0 8.452
Overzicht kosten Overhead
Bijdrage uit algemene reserve voor OWO bedrijfsvoering 0 43 0 -43
Bijdrage van Ooststellingwerf en Opsterland voor OWO bedrijfsvoering 87 87 0 0
Totaal incidentele baten 9.640 642 185 8.998

Incidentele Lasten

x € 1.000
Incidentele lasten 2019 Rekening 2019 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot-werkelijk
0 Bestuur en ondersteuning
Werkbudget bestuurlijke vernieuwing 28 40 40 12
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Kappen zieke bomen en herplanten 99 100 100 1
Herstel schade openbaar groen 31 31 0 0
3 Economie
Rottige Meente 3 20 0 17
4 Onderwijs
Afboeking boekwaarde pand Multisteck 270 0 0 -270
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Project dorpen, landschap en biodiversiteit 30 70 50 40
Kamp 't Petgat bij Blesdijke 35 35 0 0
Kantine de Steense 35 36 0 1
Buurtsportcoaches 12 32 0 20
Sportformateur 14 15 0 1
Bijdrage aan voetbalvereniging Oldeholtpade 45 50 0 5
6 Sociaal Domein
Europees Sociaal Fonds (ESF) brug naar werk 2019 42 46 46 4
Extra middelen voor armoedebeleid in Mei-circulaire 34 39 39 5
Sociale stimulering kleine dorpen 0 0 50 0
Sociale stimulering Wolvega 0 0 50 0
Extra ondersteuning herijken welzijnswerk 65 65 65 0
7 Volksgezondheid en Milieu
Streekagenda circulaire economie; Project Rotan 2.0 0 20 0 20
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Implementatie omgevingswet 0 100 100 100
Voorbereidingsbudget projecten openbare ruimte 17 100 100 83
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (EPA) 7 35 0 28
Omgevingsvisie 9 24 0 15
Afboeking boekwaarde pand Buurthuisstraat Noordwolde (Aula-locatie) 90 0 0 -90
Overzicht kosten Overhead
Intensivering vlechtwerkers 67 67 67 0
Doorontwikkeling OWO samenwerking 33 33 33 0
Privacy officer 15 15 0 0
OWO bedrijfsvoering 0 130 0 130
Onvoorziene uitgaven
Jaarlijks beschikbare budget voor onvoorziene incidentele uitgaven 0 30 30 30
Totaal incidentele lasten 981 1.133 770 152

Incidentele middelen van 2019 naar 2020

Incidentele middelen 2019 beschikbaar te stellen in 2020

x € 1.000
Incidentele middelen 2019 Restant 2019 Nodig in 2020 Nodig in 2021 Nodig in 2022 Beslag op algemene reserve in 2020 Beslag op algemene reserve in 2021 Beslag op algemene reserve in 2022
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Project dorpen, landschap en biodiversiteit 40 20 20 20 20
Buurtsportcoaches 19 19 19
7 Volksgezondheid en Milieu
Gezond in de Stad (extra middelen eind 2019 ontvangen) 14 14 14
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (EPA) 28 28 28
Overzicht kosten Overhead
OWO bedrijfsvoering (netto, alleen deel Weststellingwerf) 76 76 76
Totaal incidentele lasten 177 124 34 19 124 34 19

Toelichting incidentele middelen 2019 beschikbaar te stellen in 2020

Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2019. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid 2017-2020 is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging in 2020 geactualiseerd en geautoriseerd.

Toelichting per budget:

Project dorpen, landschap en biodiversiteit
Met dit project willen via burgerparticipatie meer draagvlak voor cultuurhistorie en biodiversiteit creëren en de leefbaarheid in de dorpen vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door de groenstructuur in de dorpen te versterken door de aanplant van streekeigen beplantingen én door de mogelijkheden te vergroten om in en rondom de dorpen te kunnen wandelen en het landschap te kunnen beleven. Bij de kadernota 2017 is hiervoor €60.000 beschikbaar gesteld. Intussen is grofweg € 20.000 uitgegeven voor het in 2019 afgeronde project Oosterstreek. Voor de projecten in Boijl en Zandhuizen (beide 2020) en Oldeholtpade (2021) willen we het resterende budget gebruiken. De resterende middelen van in totaal €40.000 verdelen we evenredig over beide jaarschijven; € 20.000 in 2020 en € 20.000 in 2021.  

Buurtsportcoaches
De extra ontvangen Rijksbijdrage voor de buurtsportcoaches is in 2019 deels niet ingezet omdat de formatie uitbreiding van Sport Fryslân pas per januari 2020 is ingevuld. Om de regeling alsnog 3 jaar te laten lopen is het noodzakelijk dat de bijdrage wordt overgeheveld naar 2022.

Gezond in de Stad (extra middelen eind 2019 ontvangen)
Voor het actieprogramma Gezond in de stad ontvangen we in 2019, 2020 en 2021 extra middelen (€14.000) van het Rijk, omdat we met succes een aanvraag hebben ingediend voor de tweede tranche “Kansrijke Start”. De eind 2019 extra ontvangen €14.000 willen we aan het einde van het project Gezond in de Stad (2021) inzetten.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (EPA)
In 2019 is een plan van aanpak opgesteld dat als basis en strategie dient voor het onderzoeken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2019 hebben we een deel van het onderzoek uitgevoerd. In 2020 zal het andere deel van het onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden plaatsvinden. Hiervoor willen we de resterende €28.000 van de oorspronkelijke €35.000 gebruiken.

OWO bedrijfsvoering (1/3e deel van €228.000)
Binnen OWO bedrijfsvoering wordt gestuurd op het flexibel maken van de formatie. Op meerdere onderdelen (onder andere I&A, DIV, FA ) is OWO bedrijfsvoering in transitie. Tijdens deze transformatie is tijdelijke inhuur nodig. Tijdelijke inhuur is ook nodig vanwege aangepaste procesvoering zoals Transparant naar de Klant, vervanging oude en inrichting nieuwe DMS'en, achterstanden in het archiefwerk en ziekte. Dit betekent dat het bedrag van € 228.000 wat als restant in 2019 staat voor 2020 nodig is (en al aan inhuuropdrachten uitgezet is). Weststellingwerf neemt uiteraard 1/3e deel hiervan voor haar rekening, €76.000.

Wet WNT

Wet WNT

Topinkomens in de (semi) publieke sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) kortweg: Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-norm in 2019
Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke in 2019 maximaal 100% van het ministersalaris zijn, wat neerkomt op € 194.000 inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht.

In 2019 hebben zowel bij vast als bij tijdelijk personeel geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden.

De WNT geeft ook aan dat de gemeente verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van de bezoldigingsnorm. De gemeentesecretaris en de griffier van onze gemeente zijn aan te merken als topfunctionaris in de zin van de WNT en zijn daarom in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht

Remco van Maurik Janneke Kampinga
Functiegegevens Gemeentesecr. Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 1,0000
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.962,09 65.068,83
Beloningen betaalbaar op termijn 19.479,24 10.511,40
Subtotaal 128.441,33 75.580,23
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000,00 194.000,00
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 128.441,33 75.580,23
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
fake
Gegevens 2018 Remco van Maurik Janneke Kampinga
Functiegegevens Gemeentesecr. Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 15/08 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 0,8889
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 102.291,32 55.514,54
Beloningen betaalbaar op termijn 17.566,32 8.354,88
Subtotaal 119.857,64 63.869,42
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000,00 168.002,10
Totale bezoldiging 119.857,64 63.869,42

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren

x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Verslagjaar 2019
(1) Drempelbedrag 568
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 376 344 345 306
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 192 224 224 262
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 75.791
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 75.791
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 568
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 33.856 31.334 31.694 28.192
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 376 344 345 306

Toelichting schatkistbankieren

Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door de overtollige liquiditeiten van decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. Deze consolidatie van schuldverhoudingen tussen overheden onderling kan in de eerste plaats worden bereikt door middel van verplicht schatkistbankieren. In de tweede plaats kan consolidatie worden bereikt doordat decentrale overheden hun overtollige middelen gebruiken om onderling leningen te verstrekken. Dit heeft eenzelfde effect op de EMU-schuld als het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist.

Van de tweede optie is in 2019 geen gebruikt gemaakt. Voor 2019 is er een drempelbedrag vastgesteld van 0,75% van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag bedraagt 568.000. 
Het gehele jaar is gebruik gemaakt van schatkistbankieren. Eind 2019 is het saldo € 3.442.665.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Wat is SISA

Jaarlijks moet door een bijlage bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangegeven welke gegevens moeten worden ingevuld.  

Taakvelden overzicht

Lasten per taakveld

x € 1.000
Lasten Taakvelden Realisatie 2019 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot - werkelijk
0.1 Bestuur 2.557 1.525 1.528 -1.032
0.10 Mutaties reserves 8.710 274 0 -8.436
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.021 981 1.046 -40
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 235 236 169 1
0.4 Overhead 13.302 14.101 12.947 799
0.5 Treasury 197 129 560 -68
0.61 OZB woningen 198 204 204 7
0.62 OZB niet-woningen 160 171 171 11
0.64 Belastingen overig 2.430 2.449 2.449 20
0.8 Overige baten en lasten 55 -661 -15 -717
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.342 1.357 1.357 15
1.2 Openbare orde en veiligheid 166 177 177 11
2.1 Verkeer en vervoer 3.986 3.960 4.057 -26
2.3 Recreatieve havens 72 71 38 -1
2.4 Economische havens en waterwegen 3 2 2 0
2.5 Openbaar vervoer 14 19 19 5
3.1 Economische ontwikkeling 70 83 83 13
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 481 521 521 40
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 79 80 75 1
3.4 Economische promotie 85 98 98 13
4.2 Onderwijshuisvesting 2.689 2.371 2.328 -318
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.128 1.052 1.127 -76
5.1 Sportbeleid en activering 716 656 619 -60
5.2 Sportaccommodaties 1.268 1.198 1.192 -71
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 280 322 315 43
5.4 Musea 82 82 82 0
5.5 Cultureel erfgoed 104 128 128 24
5.6 Media 447 449 440 2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.546 2.702 2.624 156
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.834 1.652 2.114 -182
6.2 Wijkteams 1.865 1.505 1.454 -360
6.3 Inkomensregelingen 8.672 8.893 9.227 220
6.4 Begeleide participatie 4.596 4.770 4.892 174
6.5 Arbeidsparticipatie 832 870 956 38
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 979 1.042 1.089 63
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.581 4.893 4.753 -1.688
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.757 5.755 4.728 -2
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 214 251 101 36
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.965 1.468 1.143 -497
7.1 Volksgezondheid 1.160 1.188 1.229 28
7.2 Riolering 1.788 1.823 1.819 35
7.3 Afval 2.814 2.634 2.654 -180
7.4 Milieubeheer 933 965 885 32
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 217 259 262 42
8.1 Ruimtelijke ordening 381 633 769 252
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.909 1.729 1.729 -180
8.3 Wonen en bouwen 1.014 1.083 1.100 69
Eindtotaal 87.937 76.152 75.245 -11.785

Baten per taakveld

x € 1.000
Baten Taakvelden Realisatie 2019 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot - werkelijk
0.1 Bestuur -75 -51 -51 24
0.10 Mutaties reserves -625 -878 -392 -253
0.2 Burgerzaken -328 -276 -276 51
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -102 -106 -16 -4
0.4 Overhead -5.225 -5.120 -4.948 105
0.5 Treasury -217 -238 -539 -21
0.61 OZB woningen -2.957 -2.926 -2.926 31
0.62 OZB niet-woningen -1.799 -1.767 -1.767 32
0.64 Belastingen overig -13.239 -2.441 -2.441 10.798
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -44.776 -44.637 -44.562 139
0.8 Overige baten en lasten -80 0 14 80
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3 0 0 3
1.2 Openbare orde en veiligheid -43 -65 -65 -22
2.1 Verkeer en vervoer -70 -11 -11 59
2.3 Recreatieve havens -31 -31 0 0
2.5 Openbaar vervoer -1 -6 -6 -5
3.1 Economische ontwikkeling -3 0 0 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -373 -521 -521 -148
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -16 -18 -18 -1
3.4 Economische promotie -192 -198 -168 -6
4.2 Onderwijshuisvesting -809 -524 -524 284
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -269 -221 -221 48
5.1 Sportbeleid en activering -3 0 0 3
5.2 Sportaccommodaties -587 -524 -451 63
5.5 Cultureel erfgoed -5 0 0 5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -111 -118 -118 -7
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -261 -226 -226 35
6.2 Wijkteams -82 0 0 82
6.3 Inkomensregelingen -7.266 -7.371 -7.331 -104
6.4 Begeleide participatie -322 -322 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -43 -68 -68 -26
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -252 -196 -396 56
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3 0 0 3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2 0 0 -2
7.1 Volksgezondheid -2 0 0 2
7.2 Riolering -1.913 -1.909 -1.909 4
7.3 Afval -2.957 -2.855 -2.855 102
7.4 Milieubeheer -35 -25 0 10
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -142 -181 -181 -38
8.1 Ruimtelijke ordening -99 0 0 99
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -2.008 -1.729 -1.729 279
8.3 Wonen en bouwen -616 -594 -544 23
Eindtotaal -87.937 -76.152 -75.245 11.785

Controle verklaring

Controle verklaring