Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

 • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en bouwen
 • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH)
Door de rekenkamercommissie is een onderzoek uitgevoerd of het proces van vergunningverlening door de OWO afdeling VTH doelmatig, doeltreffend, rechtmatig en naar tevredenheid van alle betrokkenen verloopt. Dit rapport is voor de gemeenteraad aanleiding geweest tot een aantal besluiten. Aan deze besluiten geven wij uitvoering.
In december is de Verordening kwaliteit vergunningverlening, Toezicht & Handhaving Omgevingsrecht vastgesteld. Deze Verordening is tot stand gekomen in een samenwerking binnen de gehele provincie. In deze Verordening wordt bepaald wat de minimale kwaliteit van een organisatie moet zijn om te waarborgen dat vergunningverlening, toezicht & handhaving op een juiste wijze wordt uitgevoerd. 
Een onderzoek naar het zoeken van een match tussen de geformuleerde kwaliteitseisen en de organisatie is gestart.
Wij hebben een Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving opgesteld en vastgesteld waarbij de door de rekenkamercommissie benoemde accenten en door de gemeenteraad vastgestelde onderdelen zijn meegenomen. 

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
Door de landelijke uitbreiding van het aantal basistaken heeft er per 1 januari 2020 een overdracht van taken , onder meer bodemonderzoeken, asbestsaneringen voor bedrijven en controles bij bedrijven, naar de FUMO plaatsgevonden.
Wij hebben een zienswijze ingediend tegen de begroting van de FUMO waarin de financiële consequenties van de taakuitbreiding zijn verwerkt. Deze zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van de begroting en een neerwaarts bijgestelde bijdrage van de gemeente aan de FUMO.
De FUMO is verder gegaan met een verbeterslag in de dienstverlening en een verbetering van de samenwerking is merkbaar.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is in juni vastgesteld. De daarin beschreven nieuwe werkwijze krijgt op basis van concrete initiatieven verder praktische invulling. Omdat de Omgevingsvisie onder meer is bedoeld als basis voor het mogelijk maken van meer initiatieven vindt de beoordeling aan de hand van de Weststellingwerf Stellingen per geval plaats en niet op basis van een vooraf dicht geregelde regelgeving.
Met Nijeholtpade hebben wij een Maatschappelijke Overeenkomst gesloten. De concrete uitvoering van de daarin gemaakte afspraken ligt in hoofdzaak in 2020. Deze overeenkomst kan als uitgangspunt worden gebruikt voor afspraken met andere dorpen.

Omgevingswet
Samen met onze OWO partners hebben wij de voorbereiding voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet opgepakt.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Door een uitspraak van de Raad van State in mei is de toepassing van de bestaande PAS regeling niet langer mogelijk. Hierdoor was vergunning verlening voor diverse ontwikkelingen, zoals uitbreiding van agrarische activiteiten, woningbouw en infrastructurele werken, in de nabijheid van Natura 2000 gebieden niet langer mogelijk. Ook in onze gemeente speelde dit met name bij de vergunningverlening voor uitbreiding van agrarische activiteiten.
Nadat er in september een nieuwe rekensystematiek beschikbaar is gekomen is de vergunningverlening voor bouwprojecten in bepaalde gevallen weer mogelijk. Uit een proefbeoordeling van een aantal voorbeelden (klein bouwproject, bouwproject in de Lindewijk en heel deelgebied 2 Lindewijk) is geconstateerd dat alle woningbouwprojecten onder bepaalde voorwaarden weer kunnen worden vergund. Voor de uitbreiding van agrarische activiteiten zal er eerst een nieuwe aangepaste provinciale regeling moeten komen.

Hûs en Hiem
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de huidige structuur voor de welstandstoets.
Binnen de structuur van Hûs en Hiem vindt er onder aansturing van de VFG een onderzoek plaats naar de inrichting van de nieuwe ruimtelijke kwaliteitstoets en de rol van Hûs en Hiem in die nieuwe situatie.
Ook op landelijk niveau (VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) is hierover een discussie gaande. Over de nieuwe afspraken zal in 2020 besluitvorming moeten plaatsvinden.

Streekagenda
Het jaar 2019 was het laatste jaar van de Streekagenda Zuidoost Friesland. De bestuurders hebben uitgesproken een doorstart te willen maken met de samenwerking tussen de vijf gemeenten die eerder de Streekagenda vormden. Met het oog daarop hebben de genoemde gemeenten voor 1 december 2019 een aanvraag ingediend voor een Regiodeal. Inmiddels weten we dat die is toegewezen.
In de Streekagenda hebben we de afgelopen jaren goed samengewerkt in regioverband. Met het gezamenlijk indienen van een aanvraag voor de Regio Deal hebben we een goede basis gelegd voor de verdere samenwerking in Zuid Oost Friesland.

Veenweide
Het jaar 2019 stond voor Veenweide in het teken van het op te stellen Uitvoeringsprogramma 2020 – 2030. De provincie Fryslân heeft een Veenweideprogramma opgezet en werkt daarin nauw samen met Wetterskip Fryslân en landbouw- en natuurorganisaties. In 2019 zijn er voorbereidingen getroffen om ook de betreffende gemeenten, waaronder Weststellingwerf, aan te haken. In het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) heeft gemeente De Fryske Marren bestuurlijk het afgelopen jaar de belangen voor de gemeenten behartigd. Er is behoefte aan ambtelijke ondersteuning in het programma namens de gemeenten.
Groote Veenpolder is in dit kader een belangrijk gebied. Er is gestart met de voorbereidingen van een pilot voor de hoogwatervoorzieningen om een integraal afwegingskader op te stellen voor hoogwatervoorzieningen.
In 2019 is door de Projectgroep Groote Veenpolder nagedacht over een gebiedsgerichte aanpak in het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL), die het rijk in 2019 met de drie noordelijke provincies heeft gesloten en waarvan de Groote Veenpolder een pilotgebied is.

Gemeentelijk vastgoed
In maart is het eigendom van de voormalige brugwachterswoning nabij de Driewegsluis van de Provincie overgegaan naar de gemeente. De voormalige burgemeesterswoning, Hoofdstraat Oost 52 te Wolvega is sinds april in bezit van de gemeente. In mei 2019 is de voormalige aula, Buurthuisstraat 5 te Noordwolde verkocht aan een maatschappelijke partij. Door het sluiten van de OBS Triangel in Steggerda is een groot deel van het MFC gebouw Multisteck leeg komen te staan. Daarom is het pand verkocht en in december 2019 overgedragen. Voor de voormalig Bornego College locatie worden gesprekken gevoerd met Woningstichting Weststellingwerf en wordt in samenwerking gewerkt aan een bestemmingsplan. 

Grondexploitaties
Geen beleidsmatige ontwikkelingen. Zie verder paragraaf grondbeleid.

Lindewijk fase II

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de grondexploitatie Lindewijk deelgebied 2 voort te zetten. Op basis van dat besluit zijn in de tweede helft van 2019 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 1. inhuur stedenbouwkundig bureau voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan Lindewijk deelgebied 2. We hebben een brainstormsessie met de ambtelijke organisatie gevoerd over de te hanteren uitgangspunten.
 2. aanvoer tekortkomende grond. Voor de realisatie van de bouwkavels en openbare ruimte in Lindewijk deelgebied 2 kwamen we grond tekort. Die hebben we aangevoerd. De grondbalans sluit nu.
 3. quickscan Wet natuurbescherming (geen jaarrond onderzoek noodzakelijk).
 4. uitvoeren en accorderen AERIUS berekening (PAS); provincie Friesland is akkoord.
 5. uitvoeren trillingsonderzoek spoor; FUMO is akkoord
 6. voorbereiding opstellen bestemmingsplan / omgevingsplan gestart.
 7. opstellen grondexploitatie op kengetallen gestart.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Rottige Meente

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Wij hebben geen plannen ontvangen voor grote ontwikkelingen in het gebied de Rottige Meente.
Wij maken gebruik van de activiteiten die er al zijn ( opera's, expositie Hooymeijer, kunstroute et cetera) om de koppeling tussen cultuur, recreatie, toerisme en natuur te intensiveren.

De koppeling van de Rottige Meente met het Nationaal Park Weerribben / de Wieden is nog niet gelukt.

Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van een vlekkenplan voor het gebied Driewegsluis. Dit is de basis voor het opstellen van een visie voor het totale gebied Driewegsluis.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Uitwerken omgevingsvisie

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In samenwerking met organisaties en inwoners zijn wij bezig om op basis van initiatieven onderdelen van de omgevingsvisie te concretiseren. Dit is een doorlopend proces

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Implementatie omgevingswet

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De voorbereidingen voor de implementatie zijn op schema. Op 16 december 2019 hebben wij u met een memo geïnformeerd.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De vastgestelde omgevingsvisie biedt de basis om aan deze doelstelling invulling te geven. Zolang de omgevingsvisie nog niet is vertaald in een omgevingsplan moet er bij sommige concrete initiatieven een (oude) planologische procedure worden doorlopen om tot realisatie van het initiatief te kunnen komen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In de gemeentelijke ontwikkelgebieden (Lindewijk en locatie Renbaanschool) zijn er bouwmogelijkheden voor alle doelgroepen.
Bij particuliere initiatieven is het aantonen van de behoefte onderdeel van het proces.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 170  173 179 189 197 206 209 216 230 248
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 7,1  5,0 5,7 - - 6,4 7,2 8,2 - -
Demografische druk 20-64 jaar % 77,6 78,4 79,9 80,5 80,8 67,9 68,5 69,0 69,6 69,8
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 581 588 599 590 585 637 651 644 649 669
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 670 676 687 679 674 709 723 723 721 739
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 24 maart 2020

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Actuele begroting 2019 Primitieve begroting 2019 Verschil begroot - werkelijk
Lasten
Totaal Lasten 3.589 3.682 3.767 92
Baten
Totaal Baten -2.875 -2.428 -2.288 446
Onttrekkingen
Totaal Onttrekkingen 16 59 100 43

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 8.