Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte, Gemeentewerf

Taakvelden

  • Openbaar vervoer
  • Economische havens en waterwegen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatieve havens
  • Parkeren (geen lasten en baten)

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Dienstregeling NS
Wij hebben externe deskundigheid ingehuurd om te onderzoeken of het mogelijk was de dienstregeling aan te passen, zodat de reis- en wachttijd van de sprinter op de lijn Leeuwarden - Zwolle kon worden verbeterd.
Met veel bestuurlijk overleg is het uiteindelijk gelukt de dienstregeling 2020 in positieve zin aan te passen.

Fietspad Beekdal Linde
In 2019 heeft de upgrade van het gedeelte Steenwijkerweg – Driewegsluis plaatsgevonden. Dat is de eerste fase.
De tweede fase tussen de A32 en de Kontermansbrug maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. De gebiedsontwikkeling heeft in 2019 vertraging opgelopen. Dat heeft onder andere te maken met een Flora en Fauna onderzoek.
Voor de derde fase heeft de gebiedscommissie in het afgelopen jaar gesproken met grondeigenaren in verband met verwerving. In 2020 verwachten we dat de daadwerkelijke verwerving plaatsvindt.
We hadden de wens om in 2019 een begin te maken met de realisatie van de tweede fase van het fietspad. Zoals hier aangegeven liep dat vertraging op.

Aanleg zebrapaden
In 2019 hebben wij een aantal locaties onderzocht welke in aanmerking kunnen komen voor de aanleg van een zebrapad. Verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2020.

Vervanging bedieningsinstallatie brug Nijelamer
In de begroting 2020 is voor de vervanging van de installatie krediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding is gestart en uitvoering vindt plaats in 2020.

Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
In 2019 is de politieke discussie verlegd van onderhoudskwaliteit naar inrichtingskwaliteit. Onder inrichtingskwaliteit verstaan wij zowel de kwaliteit van aanleg als van onderhoud van de openbare ruimte. Wij verwachten eind 2020 meer duidelijkheid te hebben hoe dit proces verder vorm te geven. De eventuele financiële en organisatorische consequenties hiervan, zijn vanzelfsprekend nog niet bekend. Wij verwijzen hiervoor ook naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Project herinrichting De Blesse

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

We zijn druk bezig met de voorbereiding van het ontwerp. We betrekken hierin zoveel mogelijk de inwoners van het dorp.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

In 2019 is aangestuurd op het realiseren van de "rest" opgaven in de verkeerstructuur Wolvega. Onderdelen hiervan zijn onder andere de bypass aan de Stellingenweg - Om den Noort (regie Provincie Fryslân) en een afsluiting voor vrachtverkeer. De bypass is niet gerealiseerd in 2019 maar zal zoals het er nu naar uitziet in de eerste helft van 2020 in uitvoering worden genomen. Daarnaast is begin 2020 de scope van dit project gewijzigd tot het in overleg met de bewoners, bedrijven en gebruikers komen tot planvorming voor een herinrichting tot autoluwe straat.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Herinrichting stationsomgeving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Dit project is nagenoeg afgerond. U bent in 2019 hierover geïnformeerd. In 2020 worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd. 

Notitie veilig landbouwverkeer

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

In 2019 is samen met Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) de verkenning gestart eventuele knelpunten te inventariseren. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald of en welke actie van de gemeente nodig is.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De geplande projecten autoluwe Lycklamaweg, herinrichting stationsomgeving, veilig landbouwverkeer en de versterking van de kernwinkelstructuur Wolvega zijn gerealiseerd dan wel in uitvoering. Wanneer alle projecten zijn gerealiseerd kijken wij samen met de betreffende stakeholders of er nog knelpunten resteren.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Fietspad langs de Linde

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De eerste fase is in 2019 gerealiseerd. De tweede fase is afhankelijk van de discussie in de gebiedscommissie inzake de meandering van de Linde. Voor de derde fase zijn door de grondcommissie van de gebiedscommissie gesprekken gevoerd met grondeigenaren ten behoeve van de verwerving.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
De projecten die in 2019 zijn uitgevoerd hebben bijgedragen aan het bereiken van een groenstructuur die past bij de landschapskenmerken van onze gemeente.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Actuele begroting 2019 Primitieve begroting 2019 Verschil begroot - werkelijk
Lasten
Totaal Lasten 6.172 6.153 6.157 -19
Baten
Totaal Baten -195 -136 -105 60
Onttrekkingen
Totaal Onttrekkingen 68 151 0 83
Stortingen
Totaal Stortingen 8.436 0 0 -8.436

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 2