Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed, Hoen en Rikkers
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Taakvelden

 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische ontwikkeling
 • Economische promotie
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

 • Werfboek
 • Investeringskalender 2017 - 2027
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Nota Grondbeleid
 • Structuurplan 2000-2015
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Plan van aanpak Bestemming Noordwolde
 • Notitie Verblijfsrecreatie
 • Evenementenbeleid
 • Klimaatbeleidsplan 2010-2020
 • Zendmastenbeleid 2014
 • Wandel- en ruiterpadenplan 2014
 • Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ en de provinciale verordening ‘Romte’
 • Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2016
 • Collegeprogramma 2018 - 2022 
 • Afspraken bedrijventerrein regio zuidoost 2019-2026
 • Ontwerp omgevingsvisie januari 2018

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Landelijke Retaildeal
Wij hebben de landelijke retaildeal ondertekend.
Hiermee commiteren wij ons aan de uitgangspunten van de retailagenda en laten zien dat er werk wordt gemaakt van de volgende punten :
1. in nauw overleg met stakeholders wordt een visie op de detailhandel in het centrum ontwikkeld
2. er wordt beleid en een actieplan met prioritering opgesteld
3. de omvang van het centrumgebied wordt helder geformuleerd
4. de ontwikkelplan passen binnen de regionale en provinciale uitgangspunten
5. het gaat om een meerjarige aanpak

Friese retailaanpak
In het kader van de Friese retailaanpak is in de provincie Fryslân voor 71 winkelgebieden een SWOT-analyse uitgevoerd. In onze gemeente is dat gedaan voor de centrumgebieden van Wolvega en Noordwolde en locatie Home Center in Wolvega. De provincie heeft voor de onderzochte winkelgebieden een Subsidieregeling Friese Retailaanpak vastgesteld. Per deelgebied kan door gemeente/ondernemer/samenwerkingsverband een subsidie worden aangevraagd met een maximum van € 25.000.

Verouderde bedrijfslocaties 
Dit is een project vanuit de Streekagenda Zuidoost Fryslân. Zie verder de paragraaf Streekagenda.

Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen
De provincie Fryslân heeft 66 bedrijventerreinen laten onderzoeken op toekomstbestendigheid en duurzaamheid. In onze gemeente is het onderzoek uitgevoerd voor de bedrijventerreinen Schipsloot en De Plantage te Wolvega en Noordwolde. Bedrijventerrein Schipsloot is beoordeeld als een terrein met hoge economische waarde met geen of nauwelijks veroudering. Bedrijventerrein in Noordwolde en De Plantage is beoordeeld als terrein met basis economische waarde en waar de veroudering merkbaar is. In afstemming met de regio Zuidoost Fryslân wordt op provinciaal niveau een lijst van mogelijke maatregelen opgesteld. 

Ondernemersfonds
In Wolvega wordt vanaf 2016 reclamebelasting geheven vanuit het principe 'Voor ondernemers, door ondernemers'. De opbrengst van reclamebelasting wordt volledig uitgekeerd als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). De SOW wilde graag over een hoger budget beschikken om de huidige activiteiten te borgen en om nieuwe activiteiten mogelijk te maken. Hiervoor heeft u een nieuwe Verordening reclamebelasting 2020 vastgesteld. Hierin zijn gedifferentieerde tarieven opgenomen op basis van de WOZ-waarden. De nieuwe tarieven gelden vanaf per 1-1-2020. De verwachte opbrengst stijgt hiermee van € 40.000 naar circa € 95.000. 

Afspraken bedrijventerreinen Zuidoost Fryslân
Begin 2019 hebben de colleges van burgemeester en wethouders in Zuidoost-Friesland (Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) nieuwe afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in de regio. Naast de afspraken over het realiseren van voldoende bedrijfshectares is vastgelegd hoe de gemeenten omgaan met zorgvuldig ruimtegebruik, deprogrammeren van te veel hectares, mogelijke herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen en het monitoren van de afspraken.

Transportschaarste elektriciteitsnet
De vraag naar elektriciteit is door verschillende ontwikkelingen in Nederland en ook in Weststellingwerf steeds groter. De capaciteit van het netwerk is daarvoor niet toereikend. Dit is transportschaarste. Dit is een aandachtspunt bij de verkoop van bedrijventerreinen. In Wolvega is er eerst een oplossing door de uitbreiding van het onderstation die nu wordt gerealiseerd. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen wordt duidelijk of dit ook een oplossing is voor de lange termijn. 

Aanpak versterken lokale economie

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

 • Samen met de ondernemers wilden wij werken aan een positief ondernemingsklimaat. Wij wilden daarin faciliteren en verbinden. De door ons ondernomen activiteiten in 2019 dragen hier aan bij. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Breedband in het buitengebied

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De aanleg van breedband in de witte gebieden in het buitengebied van Weststellingwerf is gestart.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Wij zijn gestart om samen met de lokale ondernemers, ondernemersvereniging(en), vastgoedeigenaren, inwoners en overige stakeholders een visie te maken voor een compact en aantrekkelijk centrum in Wolvega.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016 2017 2018 2019 2016 2017  2018 2019
Functiemenging % 44,0 44,0 44,7 44,5 52,2 52,5 52,8 53,2
Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

137,9

138,1 140,7 140,4 117,7 120,1 124,6 129,6
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 24 maart 2020

De functievermengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Actuele begroting 2019 Primitieve begroting 2019 Verschil begroot - werkelijk
Lasten
Totaal Lasten 666 724 719 58
Baten
Totaal Baten -392 -538 -538 -147

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 3.