Jaarrekening - Balans per 31 december 2019

Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 12 december 2016 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij desbetreffende post anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Eventuele schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten 4 jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Presentatie- en stelselwijzigingen

RC-verhouding met het Rijk (schatkist)
De rekening-courant verhouding met het Rijk (schatkistbankieren) is niet meer opgenomen onder de uitzettingen, maar onder de Financiële Vaste Activa. Dit is overeenkomstig de voorschriften van de commissie BBV. 

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Algemeen
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- dan wel de vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa van derden worden, mits dit financieel haalbaar is, in één keer ten laste van de exploitatie gebracht en kunnen worden gedekt uit de algemene reserve, dan wel een daartoe bestemde reserve. Indien dit financieel niet haalbaar is, kunnen zij worden geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen.

Materiële vaste activa
Algemeen
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze kosten worden geactiveerd.

Investeringen met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Gronden en terreinen n.v.t.
Woonruimten 20 - 40 jaar
Bedrijfsgebouwen 20 - 50 jaar
Vervoermiddelen 7 - 12 jaar
Machines, apparaten en installaties 5 - 15 jaar

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering, het inzamelen van huishoudelijk afval of andere alsook voor rechten die op grond van artikel 229 lid 1 a en b Gemeentewet worden geheven, dan worden deze investeringen op de balans opgenomen in deze categorie.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Speelvoorzieningen 25 jaar
Reconstructie/aanleg wegen, fietspaden en voetpaden 25 jaar
Beschoeiing, tunnels, duikers, steigers en bushaltes 25 jaar
Openbare verlichting 20 jaar
Bruggen 10 - 25 jaar

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn - tenzij hierna anders vermeld - opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of een BV.

Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk, gronden in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede de rentekosten berekend zoals voorgeschreven in het BBV en de administratie- en beheerskosten.

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

  1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat;
  2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht;
  3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daar geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Gereed product
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De gehanteerde rekenrente is gebaseerd op de jaarlijks door het ministerie van BZK gepubliceerde circulaire. 

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

In alle gepresenteerde tabellen met de cijfers van de jaarrekening versus begroting staan kolommen met de namen actuele begroting en primitieve begroting. 
Met actuele begroting wordt bedoeld de begroting ná wijzigingen en met primitieve begroting wordt bedoeld de begroting zoals die oorspronkelijk is vastgesteld door de raad in november 2018.

Gemeentefonds
De basis voor de hoogte van de gemeentefondsuitkering is de laatste circulaire over 2019 die we in december hebben ontvangen. De omvang van het gemeentefonds op basis van de koppeling met de rijksuitgaven is voor het laatst bijgesteld in de septembercirculaire 2019. Zoals gebruikelijk wordt dat niet gedaan in de december-circulaire 2019. Er wordt een mogelijke onderuitputting op de rijksbegroting 2019 verwacht. Dit zou een lagere afrekening van het accres 2019 betekenen. Meer informatie daarover wordt bij de komende mei-circulaire 2020 bekend gemaakt.
 

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Vpb gewijzigd en zijn overheden belastingplichtig voor de Vpb. Deze wijziging betekent dat de gemeente vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting moet gaan betalen over de winst op bepaalde activiteiten. Deze winst moet bepaald worden op basis van fiscale waarderingsgrondslagen. Deze wijken op bepaalde punten af van de grondslagen uit het BBV. Fiscaal zullen resultaten dus afwijken van de resultaten in de jaarrekening. Dit betekent dat een afzonderlijke fiscale administratie gevoerd wordt om de waarde van de bezittingen, schulden en het resultaat te bepalen.

De koepelorganisaties en de Belastingdienst hebben zich verenigd in de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) met als doel overeenstemming te bereiken met betrekking tot handreikingen voor de praktijk voor de fiscale waarderingsgrondslagen. Op basis van onze eerste berekeningen hebben wij geen bedrag voor te betalen Vpb opgenomen in de jaarrekening 2019.

Resultaatbestemming
Alle mutaties in reserves zijn gedekt door een vóór 31 december van het jaar genomen raadsbesluit dan wel principebesluit van de raad om bepaalde (toekomstige) baten en/of lasten te muteren in een bepaalde reserve.

Toelichting op de activa

Vaste activa

De vaste activa bestaan uit immateriële vaste activa; materiële vaste activa en financiële vast activa. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

x € 1.000
Vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2019
Immateriële vaste activa 910 108 10 71 937
Materiële vaste activa 73.237 4.512 10.490 3.969 63.292
Financiële vaste activa 9.673 650 4.142 5.531
Totaal 83.820 5.270 1.075 3.614 69.760

Immateriële vaste activa

x € 1.000
Immateriële vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2019
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 18 42 10 - 50
Activa in eigendom van derden 892 66 - 71 887
Totaal 910 108 10 71 937
Specificatie immateriële vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2019
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Voorbereidingskosten voor de grondexploitaties 18 42 10 50
Activa in eigendom van derden betreffen:
Een bijdrage voor nieuwbouw dorpsaccomodatie De Hoeve in 2012 90 10 80
Een bijdrage voor de onderdoorgang Om den Noort 797 61 736
Een bijdrage voor bouwkundige aanpassingen Griffioenpark 3 5 66 71
910 108 10 71 937

Materiële vaste activa

De materiële activa worden onderverdeeld in economisch, nut, economisch nut met dekking door heffing en maatschappelijk nut.

x € 1.000
Materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2019
Economisch nut
Bedrijfsgebouwen 33.360 312 34 1.955 31.683
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.522 1.220 674 128 2.940
Overige machines 814 947 10 233 1.518
Overige materiele vaste activa 2.690 777 9 554 2.904
Vervoermiddelen 990 159 130 1.019
Gronden en terreinen 11.509 236 9.763 1.982
Woonruimten - 254 254
Totaal Economisch nut 51.885 3.905 10.490 3.000 42.300
Economisch nut, dekking door heffing
Gronden en terreinen 60 60
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 17.674 205 451 17.428
Totaal Economisch nut, dekking door heffing 17.734 205 - 451 17.488
Maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.618 403 517 3.504
Totaal Maatschappelijk nut 3.618 403 - 517 3.504
Totaal 73.237 4.513 10.490 3.968 63.292

Belangrijkste (des)investeringen

In het onderstaand overzicht staan de belangrijkste investeringen vermeld. 


De desinvesteringen van totaal € 10.490.000 komen voornamelijk voort uit 2 posten materiële vaste activa:  Gronden en terreinen en  Grond-,weg- en waterbouwkundige werken. 
- Bij Gronden en terreinen een desinvestering van € 9.763.000. Dit komt doordat het activum grond Lindewijk deelgebied 2 voor de boekwaarde is afgeboekt (desinvestering) en overgebracht naar de voorraden. De boekwaarde van Lindewijk deelgebied 2 bedroeg €  9.763.231.                             
- Bij  Grond-,weg- en waterbouwkundige werken een desinvestering van € 674.000. Dit betreft voor € 667.892 een provinciale subsidie  voor het project Verbeteren bereikbaarheid station 2019.

x € 1.000
Belangrijkste investeringen Investeringen 2019 Beschikbaar krediet 2019 Investeringen cumulatief
Economisch nut
Gronden en terreinen A121
Grond Hoofdstraat Oost 52 Wolvega 236 236 236
Woonruimten A122
Lindedijk 3 Nijetrijne 254 288 254
Overige materiele vaste activa A129
Extra krediet ICT ontwikkelingen 2019 370 460 370
Vervoermiddelen A125
Tractie 2019 119 180 119
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A124
Verbeteren bereikbaarheid station * 710 220 37
1e Fase upgrading fietspad langs De Linde 510 480 1.380
Overige machines A126
Vervanging hardware 2019 707 120 707
Informatiseringsjaarplan 2019 158 217 158
Totaal Economisch nut 3.064 2.201 3.261
Maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A124
Vervangen brug over Tjonger 230 216 264
Totaal Maatschappelijk nut 230 216 264
Economisch nut, dekking door heffing
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A124
Totaal Economisch nut, dekking door heffing
Totaal 3.294 2.417 3.525
* Werkelijke investering valt lager uit door subsidie en/of andere verkregen bijdragen

Financiële vaste activa

x € 1.000
Financiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 321 321
Leningen aan deelnemingen 17 17
Rc-verhouding met het Rijk (schatkist) 7.475 4.032 3.443
Overige langlopende leningen 1.857 110 1.747
Leningen aan overige verbonden partijen 2 1 1 2
Totaal 9.673 1 4.032 111 5.531

Kapitaalverstrekkingen

x € 1.000
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 31-12-2019 31-12-2018
Deelneming Afvalsturing Friesland BV 55 55
Deelneming BNG 145 145
Kap.verstrekkingen Volkskredietbank 121 121
Totaal 321 321

Verstrekte leningen

x € 1.000
Verstrekte leningen Oorspr. Bedrag Begin looptijd Einde looptijd Boekwaarde 31-12-2018 Opname 2019 Aflossing 2019 Boekwaarde 31-12-2019 Aflossing totaal Rente 2019
A. Leningen aan Woningbouwcorporaties
-
Totaal leningen aan Woningbouwcorporaties - - - -
B. Overige langlopende geldleningen
Speelwerk Kinderopvang 590 2002 2028 354 354 236 -
Overgedr.hypotheken aan Comperio 1.532 2009 231 36 195 1.265 5
Hyp. geldleningen ambtenaren div. div. 1.625 74 1.551 46
Fiets-project ambtenaren div. div. 1 1 2 -
Totaal overige langlopende geldleningen 2.122 2.211 1 110 2.102 1.501 51
C. Renteloze leningen
VV Oosterstreek 9 2001 2020 1 1 - 9
Voetbalvereniging Oldeholtpade 9 2002 2021 1 1 8
Totaal renteloze leningen 18 2 - - 1 17 -
Totaal verstrekte geldleningen 2.140 2.213 1 110 2.103 1.518 51
Voorzieningen
Voorziening voor afwikkeling faillissement Stichting Speelwerk - 354 - 354
Totaal getroffen voorzieningen voor verstrekte geldleningen - 354 - 354
Totaal bedrag balans 2.140 - - 1.859 1 110 1.749 1.518 51

Toelichting op verstrekte leningen

Overige langlopende geldleningen
Het totaal op de balans van € 1.749.000 bestaat uit overige langlopende geldleningen € 2.102.000 minus een getroffen voorziening voor de afwikkeling van het faillissement van Stichting Speelwerk van € 354.000.

Stichting Speelwerk 
De Stichting is al op 3 december 2013 failliet verklaard. Tot op heden is het faillissement nog niet afgewikkeld. De verwachting is dat deze zaak in 2020 tot een afronding komt. 

Hypotheken ambtenaren en overgedragen hypotheken Comperio
De portefeuille krimpt. Enerzijds door (vroegtijdige) aflossingen. Anderzijds mogen er geen nieuwe hypotheken meer aan werknemers worden verstrekt.

Fietsproject ambtenaren
Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren biedt de overheid bedrijven en instellingen een fietsplan aan te bieden aan hun werknemers. Via het fietsplan is het voor werknemers mogelijk een fiets aan te schaffen met belastingvoordeel.

Renteloze leningen 
Eind 2019 nog een lening die in 2021 worden afgelost.

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan uit voorraden, uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

x € 1.000
Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018
Voorraden 21.461 11.686
Uitzettingen 7.174 5.285
Liquide Middelen 468 470
Overlopende Activa 189 804
Totaal 29.292 18.245

Voorraden

De voorraden zijn in totaal met € 9.776.000 toegenomen. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. Het verloop van de boekwaarden staat hieronder vermeld.

x € 1.000
Voorraden 31-12-2019 31-12-2018
Gereed product en handelsgoederen 1 1
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie bedrijventerrein) 5.922 5.881
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie woningen) 15.538 5.804
Totaal 21.462 11.686

Boekwaarden grondexploitaties

x € 1000
Grondexploitaties boekwaarden (BW) Boekwaarde 31-12-2018 Verliesvoorziening cumulatief Winstuitname cumulatief Balanswaarde 31-12-2018 Investeringen 2019 Opbrengsten 2019 Boekwaarde 31-12-2019 Verliesvoorziening 2019 Winstuitneming 2019 Balanswaarde 31-12-2019
Woningbouwterreinen
Wolvega De Tuinen - 1.694 120 1.950 136 22 1 - 1.672 21 - 136
Oldeholtpade Noord Oost - 713 10 618 - 105 13 1 - 700 - 10 97 14
Wolvega Lindewijk deelgebied I 6.806 1.291 - 5.515 11.488 1.820 16.474 - - 15.183
Noordwolde Locatie Renbaanschool 327 - 8 335 33 177 183 - 13 205
Totaal 4.726 1.421 2.576 5.881 11.556 1.998 14.284 11 110 15.538
Bedrijventerreinen
Wolvega Noord West III 483 398 - 86 30 - 514 - 5 - 121
Wolvega Uitbreiding Schipsloot 4.585 994 - 3.591 167 1 4.751 37 - 3.720
Wolvega De Plantage 4.722 2.594 - 2.127 170 141 4.750 75 - 2.081
Totaal 9.790 3.986 - 5.804 367 142 10.015 107 - 5.922
Totaal 14.516 5.407 2.576 11.685 11.923 2.140 24.299 118 110 21.461

Toelichting boekwaarde grondexploitaties
In de tabel boekwaarden grondexploitaties hebben alle winstgevende grondexploitaties een negatieve waarde omdat er meer opbrengsten dan kosten zijn gemaakt of begroot. Afname van verliesvoorzieningen worden met een (-)min gepresenteerd.

Alle terreinen vallen onder de categorie Bouwgrond In Exploitatie(BIE) en vallen onder de activa als voorraad. Een BIE is een bouwgrond waarvan de exploitatie en begroting door de raad is vastgesteld. De maximale looptijd van een grondexploitatie is 10 jaar tenzij hiervan gemotiveerd wordt afgeweken en dit vastgesteld is door de raad. Bij een langere looptijd worden risico beperkende beheersmaatregelen toegepast zoals geen indexatie van opbrengsten na 10 jaar. Elk jaar wordt de grondexploitatie getoetst of het belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Toelichting begrippen en rekenmethodes
Boekwaarde is het totaalbedrag van alle investeringen en opbrengsten uit het verleden. Balanswaarde is de gerealiseerde waarde inclusief de verliesvoorzieningen en winstuitnames. Verliesvoorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd per grondexploitatie en berekend op basis van de netto contante waarde(NCW) van 2%. Winstnemingen worden jaarlijks berekend over de winstgevende grondexploitaties met de Percentage of Completion Methode (POC).
 
De woningbouwterreinen hebben per 31 december 2019 een boekwaarde van € 14.284.000, de bedrijventerreinen hebben een boekwaarde van € 10.015.000. Dit is exclusief winstnemingen en verliesvoorzieningen.
In 2019 zijn de verliesvoorzieningen toegenomen met € 118.000 en is een winstuitname gedaan van € 110.000.

Grondexploitaties prognose

x € 1000
Grondexploitaties per 31-12-2019 Resterende looptijd in jaren Boekwaarde 31-12-2019 Nog te maken kosten Nog te ontvangen opbrengsten Eindwaarde nominaal (einde looptijd) Eindwaarde NCW 2,00% Eindwaarde NCW 2,61% Verlies- voorziening totaal Winst- uitname totaal
Woningbouwterreinen
Wolvega De Tuinen 1 - 1.672 30 202 - 1.845 - 1.809 - 1.798 141 1.950
Oldeholtpade Noord-Oost 1 - 700 48 143 - 795 - 780 - 775 - 715
Wolvega Lindewijk 11 16.474 17.342 32.144 1.671 1.291 1.291
Noordwolde Renbaanschool 3 183 394 764 - 188 - 177 - 174 22
totaal 14.284 17.814 33.255 - 1.157 - 1.474 - 2.746 1.432 2.686
Bedrijventerreinen
Wolvega Noord West III 1 514 142 256 401 393 390 393 -
Wolvega Uitbreiding Schipsloot 11 4.751 2.053 5.522 1.282 1.031 964 1.031 -
Wolvega De Plantage 5 4.750 1.602 3.406 2.947 2.669 2.589 2.669 -
totaal 10.015 3.798 9.184 4.629 4.093 3.944 4.093 -
Totaal 24.299 21.612 42.438 3.472 2.619 1.198 5.525 2.686

Toelichting grondexploitatie prognose
In de tabel grondexploitaties hebben alle winstgevende grondexploitaties een negatieve waarde omdat er meer opbrengsten dan kosten zijn gemaakt of begroot. 

  • Boekwaarde is het totaalbedrag van alle investeringen en opbrengsten uit het verleden.
  • Eindwaarde einde looptijd geeft het te verwachten toekomstige eindresultaat aan van een grondexploitatie.
  • De Netto Contante Waarde (NCW) geeft de waarde van het toekomstige eindresultaat aan teruggerekend naar de waarde per einde boekjaar rekening houdend met het rentepercentage.
  • Het NCW percentage van 2,00% is een vastgesteld tarief door de belastingdienst voor de verliesvoorziening.
  • Het NCW percentage van 2,61% is het werkelijke tarief waartegen de gemeente geld leent voor de grondexploitatie.

De grondexploitaties in totaal zijn verliesgevend op basis van de gerealiseerde waarde en eindwaarde einde looptijd. De woningbouwterreinen in totaal zijn wel winstgevend maar kunnen de verliezen van de bedrijventerreinen niet compenseren. 

Uitzettingen < 1 jaar

x € 1.000
Uitzettingen < 1 jaar 31-12-2019 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen 4.027 4.283
Overige vorderingen 3.146 1.002
Totaal 7.173 5.285
x € 1.000
Specificatie overige vorderingen 31-12-2019 31-12-2018
Debiteuren algemeen 635 671
Debiteuren belastingen 2.621 264
Voorziening oninbaarheid belastingen - 265 - 219
Debiteuren administratief 82 224
Debiteuren VS Bijstandszaken - 161 - 188
Debiteuren WWB 780 832
Voorziening oninbaarheid WWB - 546 - 582
3.146 1.002

Toelichting op uitzettingen < 1 jaar


De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het grootste verschil ten opzichte van 2018 is de post debiteuren belastingen. In 2019 is er een bedrag opgenomen van een vordering ter hoogte  € 2.621.427. In 2018 is het bedrag van dezelfde debiteur in het lopende jaar ontvangen en dus niet als vordering opgenomen. Dit verklaart het grote verschil.

Op het bedrag voor overige vorderingen zijn voor oninbaarheid de volgende voorzieningen in mindering gebracht:

Voorziening oninbaarheid belastingen en overige vorderingen
De voorziening voor oninbaarheid is bedoeld om de risico's van oninbaarheid van zowel de gemeentelijke belastingen als overige vorderingen (niet WWB) op te vangen. De methode om de voorziening te bepalen in opgenomen in de financiële verordening, art 10. Hierin staat dat vorderingen van de gemeente individueel worden beoordeeld op oninbaarheid. Maar voor de gemeentelijke aanslagen, heffingen en bijstandsverstrekkingen wordt een voorziening getroffen op basis van het historisch percentage van oninbaarheid. In 2019 is er € 49.809 afgeboekt. Om de voorziening weer op peil te brengen is er € 96.368 aan toegevoegd, waardoor de stand van de voorziening op 31-12-2019 € 265.350 is.

Voorziening oninbaarheid WWB
De voorziening is bedoeld om de risico's van oninbaarheid van openstaande vorderingen WWB op te vangen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald op 70% van het op dat moment openstaande saldo aan vorderingen. Dit is conform onze financiële verordening 2017 ex. art. 212 Gemeentewet. In 2019 is voor deze voorziening een vrijval geweest. De stand van de voorziening is op 31-12-2019 € 546.127.

Liquide middelen

De kasgeldlimiet wordt nader toegelicht in de Paragraaf Financiering.

x € 1.000
Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018
Banken 468 470
468 470

Overlopende activa

x € 1.000
Overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018
Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel -
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die tlv
de volgende begrotingsjaren komen 189 804
Totaal 189 804
x € 1.000
Betreft: 31-12-2019 31-12-2018
Vooruitbetaalde kosten SD 177 161
Nog op te leggen aanslagen boekjaar 0 622
Nog te verrekenen voorschotten in afwachting toekenning uitkering 8 17
Nog op te leggen overige opbrengsten boekjaar 4 4
Ten onrechte betaald/ontvangen 0 0
189 804

Toelichting op de passiva

Vaste passiva

De vaste passiva bestaan uit eigen vermogen; voorzieningen en vaste schuld. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

x € 1.000
Vaste passiva 31-12-2019 31-12-2018
Eigen Vermogen 30.510 22.372
Voorzieningen 6.203 13.654
Vaste Schuld 55.232 58.577
Totaal 91.945 94.603

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekening en de reserves.

x € 1.000
Saldo van de rekening 31-12-2019 31-12-2018
Saldo van rekening 0 52
Totaal 0 52
Het saldo wordt nader toegelicht in "Jaarrekening op hoofdlijnen".

Reserves

x € 1.000
Reserves Saldo 31-12-2018 Stortingen Onttrekkingen Saldo 31-12-2019
Algemene Reserve 19.262 52 319 18.995
Totaal Algemene Reserve 19.262 52 319 18.995
Bestemmingsreserves
Reserve afvalstoffenverwijdering 813 - 287 526
Reserve vervanging/onderhoud riolering 1.556 - 2 1.554
Reserve onderhoud gebouwen 6 - - 6
Reserve investeringsambities 734 8.436 17 9.153
Reserve energietransitie - 274 - 274
Totaal Bestemmingsreserves 3.109 8.710 306 11.513
Totaal 22.371 8.762 625 30.508

Toelichting op reserves

Structurele mutaties
De voorschriften vragen om een overzicht van alle structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Dit om beter inzicht te krijgen in het structureel en reëel evenwicht. Alle mutaties binnen onze reserves zijn van incidentele aard, met uitzondering van de egalisatiereserves voor de afvalstoffenverwijdering en de riolering.

ALGEMENE RESERVE

Algemene reserve
De storting van € 52.000 betreft het positieve saldo van de jaarstukken 2018. De onttrekking van in totaal € 319.000 bestaat uit incidentele uitgaven, waarvan de onttrekking van € 248.500 uit de Algemene reserve voor het vormen van de Reserve energietransitie de meest omvangrijke is. De overige ruim € 70.500 onttrekking aan de algemene reserve gaat om budgetten die bij de jaarrekening 2018 zijn overgegaan naar het begrotingsjaar 2019. Het gaat hierbij om kosten voor Herstel schade openbaar groen (€ 31.000), Projecten dorpen, landschap en biodiversiteit (€ 20.000), Opstellen omgevingsvisie (€ 9.500), Energieprestatie adviezen (€ 7.000) en Rottige Meente (€ 3.000).

BESTEMMINGSRESERVES

Reserve afvalstoffenverwijdering
Op de afvalstoffenheffing, die wij bij onze inwoners in rekening brengen, mogen we geen winst maken. We mogen maximaal een tarief doorberekenen dat uitgaat van 100% kostendekkendheid. Om de woonlastendruk te beperken hebben we in 2019 geen 100%, maar 90% van de kosten aan onze inwoners doorberekend. Het verschil van € 287.000 nemen wij via een onttrekking aan de reserve voor onze rekening. De exploitatie afvalstoffenverwijdering wordt in programma 7 nader toegelicht.

Reserve vervanging/onderhoud riolering
Net als bij de afvalstoffenheffing geldt bij riolering dat wij op het tarief geen winst mogen maken. We mogen maximaal een tarief doorberekenen dat uitgaat van 100% kostendekkendheid. In 2019 was de kostendekkendheid afgerond 100%. Dit betekent dat er slechts een geringe (€2.000) onttrekking aan de reserve is. In de analyse op de cijfers van programma 7 lichten we de exploitatie riolering nader toe.

Reserve onderhoud gebouwen
In 2019 is er geen geld toegevoegd of onttrokken aan de reserve onderhoud gebouwen. Het saldo eind 2019 is daarmee hetzelfde als het saldo eind 2018, namelijk € 6.000. 

Reserve investeringsambities
Bij de vaststelling van de jaarstukken 2017 is de bestemmingsreserve investeringsambities in het leven geroepen. Enerzijds om voorbereidingskosten voor projecten in de openbare ruimte (€ 17.000 in 2019) uit te betalen en anderzijds als dekkingsbron voor de projecten in onze dynamische investeringsagenda. De dekking van de projecten in de investeringsagenda (totaal bijna €13 miljoen) is met het vervallen van de terugbetalingsverplichting precariobelasting een stuk dichterbij gekomen. Een deel van de opbrengst precariobelasting tot en met 2019 (totaal € 8,4 miljoen) hebben we dan ook toegevoegd aan de Reserve investeringsambities. Uiteraard is met het vervallen van het risico op terugbetaling de voormalige voorziening Precariobelasting opgeheven.

Reserve energietransitie
Bij de Voorjaarsnota 2019 is de bestemmingsreserve energietransitie ingesteld, zodat we het klimaat- en duurzaamheidsbeleid in Weststellingwerf verder invulling kunnen geven. De voeding van in totaal afgerond € 274.000 komt voor € 248.500 uit de Algemene reserve en voor € 25.000 uit de jaarlijkse huuropbrengsten van de twee zonneparken in onze gemeente.

Voorzieningen

x € 1.000
Voorzieningen Saldo 31-12-2018 Stortingen Aanwen- dingen Vrijval Saldo 31-12-2019
Voorziening Nalatenschap Dames Hofstee 151 3 3 - 151
Voorziening Uitkering Pensioenen Gewezen Wethouders 2.266 670 162 - 2.774
Voorziening Opbouw Pensioenen Gewezen Wethouders 2.121 528 - - 2.649
Voorziening Ontslaguitkeringen Wethouders 85 - 34 6 45
Voorziening Precariobelasting 8.451 2.356 - 10.807 0
Voorziening afkoopsom onderhoud graven 579 62 58 583
Totaal 13.654 3.619 199 10.871 6.203

Toelichting op voorzieningen

Voorziening nalatenschap dames Hofstee
Deze voorziening is gevormd uit een legaat met als verplichting dat de rente-opbrengsten ten gunste komen van de Triade. Jaarlijks bepalen we bij het opstellen van de begroting wat de rente is en dat rentebedrag wordt uitbetaald aan Triade. De stand van de voorziening blijft € 150.655.

Algemene informatie over pensioenen wethouders
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Ook bewindspersonen, leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap (behalve de dijkgraaf) bouwen op grond van die wet pensioen op. De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente in plaats van bij een pensioenfonds. Gemeenten hebben op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de taak om hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. De gehanteerde rekenrente is gebaseerd op een jaarlijkse circulaire van het ministerie van BZK hierover.

Voorziening Uitkering Pensioenen Gewezen Wethouders
Oud-wethouders, die intussen met pensioen zijn, ontvangen uit deze voorziening hun pensioen. De hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van actuariële berekeningen. Hoe lager de rekenrente hoe minder het kapitaal in de voorziening rendeert en er dus bijgestort moet worden om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ten opzichte van vorig jaar is de rekenrente verlaagd van 1,557% naar 0,290%. Door deze forse renteverlaging blijkt een storting van € 670.000 nodig. In 2019 is uit de voorziening €162.000 aan pensioenen uitgekeerd. De voorziening komt hiermee eind 2019 uit op € 2.774.000.

Voorziening Opbouw Pensioenen Gewezen Wethouders
Voor onze huidige wethouders en oud-wethouders die op dit moment nog niet met pensioen zijn, moeten we een voorziening vormen die op termijn toereikend moet zijn om ieders pensioen te kunnen betalen. Voor de bepaling van de hoogte van deze voorziening moeten we gebruik maken van actuariële berekeningen. Belangrijkste wijziging in deze berekening is de verlaging van de rekenrente naar 0,290% (was 1,557% vorig jaar). Deze rentedaling zorgt voor een forse verhoging van de voorziening. Er is immers meer kapitaal nodig om op termijn aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de actuariële berekeningen hebben we in 2019 ruim € 528.000 aan de voorziening moeten toevoegen. De voorziening komt hiermee eind 2019 uit op € 2.649.000.

Voorziening Ontslaguitkeringen Wethouders
Wethouders, die niet hun volledige termijn  afmaken, hebben recht op een ontslaguitkering. Dit wordt ook wel wachtgeld genoemd. Een voormalig wethouder heeft recht op een volledige uitkering tot het moment dat hij of zij een nieuwe baan heeft gevonden of een aanvullende uitkering als het salaris in de nieuwe baan lager is. In 2019 is er € 34.000 aan (aanvullende) ontslaguitkeringen betaald en is gebleken dat € 6.000 vrij kan vallen. De voorziening komt hiermee eind 2019 uit op € 45.000.

Voorziening Precariobelasting
In onze gemeente heffen we sinds 2014 (tot en met 2021) precariobelasting op kabels en leidingen. De netbeheerder, die deze precariobelasting moet betalen, stelde de afgelopen jaren hier telkens bezwaar en beroep tegen in. Omdat de mogelijkheid bestond dat de netbeheerder gelijk zou krijgen, hebben we de opbrengst precariobelasting in een voorziening gestort. Toen eind februari 2020 bleek dat de netbeheerder alle ingestelde bezwaar- en beroepsprocedures introk is ook het risico op terugbetaling verdwenen. Dit betekent dat zowel de precario-opbrengst over 2019 (€ 2,4 miljoen) als de opbrengsten uit eerdere jaren (ruim € 8,4 miljoen) vrij besteed kunnen worden. De totale opbrengst Precariobelasting sinds 2014 (€ 10,8 miljoen)  is vrijgevallen in het rekeningsresultaat. De voorziening Precariobelasting komt hiermee te vervallen.

Voorziening afkoopsom onderhoud graven
Deze voorziening is bedoeld om het onderhoud van graven te kunnen betalen. De storting is de afkoopsom, die nabestaanden hebben betaald voor het onderhoud van graven in toekomstige jaren. De vrijval betreft de bijdrage aan de exploitatie 2019 om dit onderhoud te kunnen betalen.

Vaste schuld

Onze vaste schuld groter dan 1 jaar bestaat uit drie geldleningen

x € 1.000
Vaste schulden > 1 jaar Oorspr. Bedrag Rente % Einde looptijd Boekwaarde 31-12-2018 Opname 2019 Aflossing 2019 Boekwaarde 31-12-2019 Aflossing totaal Rente 2019
Opgenomen leningen
200901 10.000 4,165% 2029 5.500 500 5.000 5.000 226
201601 56.901 3,440% 2036 49.077 2.845 46.232 10.669 1.631
201602 4.000 1,940% 2037 4.000 4.000 - 78
Totaal 70.901 58.577 - 3.345 55.232 15.669 1.935

Vlottende passiva

De vlottende passiva bestaan uit netto-vlottende schulden met een looptijd korten dan 1 jaar en overlopende passiva. Per onderdeel wordt een nadere toelichting/specificatie gegeven.

x € 1.000
Vlottende passiva 31-12-2019 31-12-2018
Netto vlottende schuld 5.179 5.065
Overlopende Passiva 1.928 2.345
Totaal 7.107 7.410
x € 1.000
Specificatie vlottende schuld 31-12-2019 31-12-2018
Algemeen 1.832 2.185
Belastingen 205 210
Werk en Inkomen 2.801 2.320
Overig 341 350
5.179 5.065

Overlopende passiva

x € 1.000
Overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018
Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 1.734 1.448
Ontvangen voorschotten voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren 194 748
Totaal 1.928 2.196
x € 1.000
31-12-2019 31-12-2018
Transitorische rente 378 401
Diverse afdrachten december salarissen 1.167 1.047
Nog op te leggen aanslagen boekjaar 45 0
Vooruit ontvangen bedragen 120 149
Ten onrechte betaald/ontvangen 24 0
Verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 1.734 1.597
Vooruitontvangen doeluitkeringen 192 733
Overige voorschotten 2 15
Ontvangen voorschotten 194 748

Vooruit ontvangen doeluitkeringen

x € 1.000
Vooruit ontvangen doeluitkeringen 31-12-2018 Toevoegingen Uitgaven Vrijval 31-12-2019
Onderwijsachterstandsbeleid (OAB) - 149 - - 149
Manifest verkeersveiligheid 13 - - 4 9
Tijdelijke overgangsregeling ISV 52 - - 52 -
Verbeteren bereikbaarheid station 668 - - 668 -
Rotan 2.0 - 20 - - 20
Koepelproject streekagenda - 14 - - 14
Totaal 733 183 - 724 192

Toelichting op vooruit ontvangen doeluitkeringen

Onderwijsachterstandsbeleid (LOAB)
We hebben in 2019 een Rijksbijdrage voor de LOAB ontvangen van € 375.689, die wij voor meerdere jaren moeten inzetten. Deels is dit gebruikt ter dekking van de kosten in 2019. Het restant deel (€ 149.207) is gereserveerd omdat het geoormerkte gelden zijn.

Manifest verkeersveiligheid
Voor de jaren 2016-2020 is een bedrag van € 25.000 ontvangen om te besteden aan projecten ten gunste van de verkeersveiligheid. Hiervan was begin 2019 nog € 13.000 beschikbaar.
In 2019 is € 4.000 aan het manifest verkeersveiligheid uitgegeven en in mindering gebracht op het restant vooruit ontvangen bedrag.

Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Dit project voor het treffen van geluidswerende maatregelen is afgerond en het nog openstaande bedrag van € 52.000 is naar de geldverstrekker teruggestort.

Verbeteren bereikbaarheid station
In 2017 is van de provincie een bedrag van € 750.000 vooruit ontvangen voor het verbeteren van de stationsomgeving in Wolvega. In 2019 is dit project uitgevoerd en is het restant van het vooruit ontvangen bedrag verrekend met de uitgaven op het project.

Rotan 2.0
In 2019 is een bedrag van € 20.000 ontvangen als co-financiering voor het project vanuit de Streekagenda voor Rotan 2.0. Dit project komt in 2020 tot uitvoering, waardoor het vooruit ontvangen bedrag is toegevoegd aan de vooruit ontvangen doeluitkeringen op de balans. (zie ook programma 7) 

Koepelproject streekagenda
In 2019 is een bijdrage ontvangen voor het koepelproject streekagenda. De uitvoering van het project zal in 2020 worden afgerond. Zie paragraaf streekagenda en programma 7. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen.

x € 1.000
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 31-12-2019 31-12-2018
Huur - en leasecontracten 433 599
Gewaarborgde geldleningen 100% garantstelling 3.925 4.453
Gewaarborgde geldleningen 50% garantstelling 30.622 29.464
Totaal 34.980 34.516

Toelichting op niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen

Naast de vaste schulden (opgenomen geldleningen) staat de gemeente Weststellingwerf garant voor onderstaande leningen. Bij de indirect gegarandeerde leningen staat het Rijk voor 50% garant en de gemeente voor 50%. In 2019 is  een nieuwe, indirecte gegarandeerde, garantstelling afgegeven.

x € 1.000
Gegarandeerde geldleningen Waarborg 100% Geldnemer Datum laatste aflossing Rente % Oorspr Bedrag Restant lening 31-12-2018 Restant lening 31-12-2019
BNG
Verzelfstandiging Nw.Lindenoord Stichting Meriant (v/h Lindestede) 20-08-2020 5,950 507 101 51
Verzelfstandiging Soolstede Stichting Meriant (v/h Lindestede) 19-06-2030 3,850 2.050 1.223 1.140
Verzelfstandiging Soolstede Stichting Meriant (v/h Lindestede) 23-10-2030 3,945 3.779 2.264 2.113
Rabobank
Lycklamastins Won.st.West./Et Bientwark 20-05-2020 4,930 2.536 356 190
Herfin.vervroegde aflossingen Prot.st.bej.woningen Marrum te Hallum 17-09-2024 5,510 1.815 382 322
Sporthal Munnekeburen St.Groote Veenpolder 20-12-2029 6,000 91 26 21
F.C. Wolvega Stichting Sportpark Molenwiek 08-03-2033 6,600 125 101 88
Totaal 10.903 4.453 3.925
x € 1.000
Indirect gegarandeerde geldleningen* Waarborg 50% Geldnemer Datum laatste aflossing Rente % Oorspr Bedrag Restant lening 31-12-2018 Restant lening 31-12-2019
BNG
WSW Woningst. Weststellingwerf 23-11-2019 3,960 4.000 267 -
WSW Woningst. Weststellingwerf 01-12-2020 3,220 3.750 3.750 3.750
WSW Woningst. Weststellingwerf 22-12-2020 3,780 2.500 2.500 2.500
WSW Woningst. Weststellingwerf 12-09-2022 4,704 4.000 4.000 4.000
WSW Woningst. Weststellingwerf 21-12-2022 4,714 3.350 3.350 3.350
WSW Woningst. Weststellingwerf 13-06-2023 4,978 5.000 5.000 5.000
WSW Woningst. Weststellingwerf 07-02-2029 0,480 5.000 1.000 4.000
overgenomen door WSW Woningst. Weststellingwerf 01-05-2033 2,239 4.396 2.694 2.543
WSW Stichting WoonFriesland 01-06-2038 4,874 3.100 3.100 3.100
WSW Woningst. Weststellingwerf 15-02-2039 1,637 3.500 - 3.500
Ned. Waterschaps Bank
WSW Woningst. Weststellingwerf 15-02-2019 3,710 3.500 3.500 -
WSW Woningst. Weststellingwerf 01-07-2019 4,463 4.000 267 -
WSW Stichting WoonFriesland 04-05-2020 3,270 10.000 10.000 10.000
WSW Woningst. Weststellingwerf 25-05-2020 0,030 6.500 6.500 6.500
WSW Woningst. Weststellingwerf 29-01-2025 4,450 3.000 3.000 3.000
WSW Woningst. Weststellingwerf 21-06-2027 4,849 5.000 5.000 5.000
ASN Bank
WSW Woningst. Weststellingwerf 20-07-2021 3,678 5.000 5.000 5.000
Totaal 75.596 58.928 61.243
Hiervan 50% indirect gegarandeerd 30.622

COVID-19

 
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Balans per 31 december 2019

x € 1.000
Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa Vaste passiva
Immateriële Vaste Activa 937 910 Eigen vermogen 30.510 22.424
Materiële Vaste Activa 63.292 73.237 Voorzieningen 6.203 13.654
Financiële Vaste Activa 5.531 9.673 Vaste Schuld 55.232 58.577
Totaal Vaste activa 69.760 83.820 91.945 94.655
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 21.462 11.686 Vlottende schuld 5.179 5.065
Uitzettingen 7.173 5.285 Overlopende passiva 1.928 2.345
Liquide middelen 468 470
Overlopende activa 189 804
Totaal Vlottende activa 29.292 18.245 7.107 7.410
Totaal Activa 99.052 102.065 99.052 102.065

Uitgebreide balans activa

x € 1.000
Activa 31-12-2019 31-12-2018
Vaste Activa
Immateriële Vaste Activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 50 18
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 887 892
Totaal Immateriële Vaste Activa 937 910
Materiële Vaste Activa
Economisch nut 42.300 51.885
Economisch nut, dekking door heffing 17.488 17.734
Maatschappelijk nut 3.504 3.618
Totaal Materiële Vaste Activa 63.292 73.237
Financiële Vaste Activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 321 321
Leningen aan deelnemingen 17 17
RC-verhouding met het Rijk 3.443 7.475
Overige langlopende leningen 1.747 1.857
Leningen aan overige verbonden partijen 2 2
Totaal Financiële Vaste Activa 5.532 9.673
Totaal Vaste Activa 69.761 83.820
Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie woningen) 15.539 5.881
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie bedrijventerrein) 5.922 5.804
Gereed product en handelsgoederen 1 1
Totaal Voorraden 21.462 11.686
Uitzettingen
Vorderingen op openbare lichamen 4.027 4.283
Overige vorderingen 3.146 1.002
Totaal Uitzettingen 7.173 5.285
Liquide Middelen
Banken 468 470
Totaal Liquide Middelen 468 470
Overlopende Activa
Overige overlopende activa 189 804
Totaal Overlopende Activa 189 804
Totaal Vlottende Activa 29.292 18.245
Totaal Activa 99.053 102.065
Verschuldigde VPB nihil nihil

Uitgebreide balans passiva

x € 1.000
Passiva 31-12-2019 31-12-2018
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 18.995 19.262
Bestemmingsreserves 11.515 3.110
Saldo van rekening 0 52
Totaal Eigen vermogen 30.510 22.424
Voorzieningen
Voorzieningen 6.203 13.654
Totaal Voorzieningen 6.203 13.654
Vaste Schuld
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 55.232 58.577
Totaal Vaste Schuld 55.232 58.577
Totaal Vaste Passiva 91.945 94.655
Vlottende Passiva
Vlottende Schuld
Overige vlottende schulden 5.179 5.065
Totaal Vlottende Schuld 5.179 5.065
Overlopende Passiva
Overige overlopende passiva 1.928 2.345
Totaal Overlopende Passiva 1.928 2.345
Totaal Vlottende Passiva 7.107 7.410
Totaal Passiva 99.052 102.065
Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Gewaarborgde leningen en garantstellingen 34.547 33.917
Huur en leasecontracten 433 599
34.980 34.516

Toelichting op de balans per 31 december 2019

De toelichting op de balans per 31 december 2019 is te vinden in de onderdelen toelichting op de activa en passiva.