Bijlagen

Bijlage I: Subsidieplafonds

Bijlage 1: Subsidieplafonds


Het overzicht subsidie preferente organisaties en subsidieregelingen 2022 bestaat uit 2 onderdelen.
• Overzicht subsidies per preferente instelling
• Subsidieplafond per regeling
Samen vormen deze twee overzichten het totaal van de beschikbare subsidies.
Toelichting:
1. In het overzicht subsidies per preferente organisatie wordt de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld conform Artikel 4.23 lid 3 c van de Awb. Deze bedragen zijn tevens het subsidieplafond.
2. In het overzicht ‘subsidieplafond per regeling’ worden het aantal subsidieregelingen weergegeven van waaruit de gemeente subsidie kan verstrekken voor activiteiten conform Artikel 4.23 lid 1 van de Awb.
3. Het college kan ter bevordering van het gebruik van het Stellingwerfs in de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf subsidie verstrekken voor projecten die bijdragen aan het versterken van de Stellingwerfse taal en identiteit en de cultuurhistorische beleving van inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf. De Provincie Fryslân is de pen- en uitvoerder van de 'Subsidieregeling Stellingwerfs 2020' en wordt daarom als preferente instelling aangeschreven binnen het project Stellingwerfs.
4. De Stichting Comprix is de penvoerder van het project 'Veerkieker' (Heemkunde) namens alle schoolbesturen in het primaire onderwijs in Weststellingwerf en wordt daarom als preferente instelling aangeschreven.
5. Voor de organisaties die binnen het beleidsveld 'Muziekonderwijs - Doorlopende leerlijn Jeugd en jongeren' vallen wordt het te beschikken bedrag vastgesteld op basis van het aantal leerlingen.
6. De penvoerder van het project Muziekonderwijs - muziekfestival is de stichting Comprix namens alle schoolbesturen in Weststellingwerf van zowel primair- als voortgezet onderwijs. De stichting Comprix wordt daarom als preferente instelling aangeschreven.

 

Overzicht subsidies per preferente instelling

Beleidsproduct Preferente organisatie Bedrag
Veiligheid
Nieuwjaarsfeest Stichting Horeca Centrumplein € 4.000
Veiligheid Stichting Scala € 16.500
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Waterwegen Ijswegen Centrale Weststellingwerf € 1.679
Sport, Cultuur en Recreatie
Bibliotheekwerk Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân € 459.611
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Wereldwinkel Wolvega e.o. € 3.515
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Gered Gereedschap Wolvega € 5.875
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Stichting Stellingwarver Schrieversronte € 26.310
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Provincie Fryslân (Projecten Stellingwerfs) € 16.259
Heemkunde Stichting Comprix € 10.122
Cultuurbevordering Stichting Opera Spanga € 41.200
Cultuurbevordering Stichting Beheer Cultuurcluster Vlechtwerk € 5.000
Cultuurbevordering Stichting Intermezzo (Opera Nijetrijne) € 2.538
Oudheidkunde en musea Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde € 82.230
Oudheidkunde en musea Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf € 5.306
Heite Schaaktoernooi Heite Schaaktoernooi € 5.491
Muziekonderwijs - Doorlopende leerlijn Jeugd en jongeren (hafabra) Stichting Comprix € 39.917
Terra € 6.400
Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf € 39.800
Stichting Catent € 3.000
Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs € 5.700
Stichting Matthijsje € 2.700
De Bisschop Möller Stichting (BMS) € 11.700
Muziekvereniging "Woudklank" € 8.000
Muziekvereniging de Harmonie € 9.000
Christelijke Muziekvereniging Euphonia € 7.200
Muziekonderwijs - muziekfestival Stichting Comprix € 31.209
Buurtsportwerk Stichting Sport Fryslân € 251.320
Multifunctionele accommodaties (onderhoud) Stichting Harten Tien € 43.250
Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland € 20.000
Lokale omroep Stichting Radio Weststellingwerf Centraal € 16.189
Sociaal Domein
Armoedebeleid Stichting Leergeld Heerenveen e.o. € 130.000
Armoedebeleid Stichting voedselbank Weststellingwerf € 5.000
Schuldhulpverlening Humanitas € 4.220
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Slachtofferhulp Nederland € 8.552
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Tûmba € 15.341
Versterking Sociale Basis Stichting Breuningslaan € 2.000
Versterking Sociale Basis Stichting Home-start Nederland € 22.000

Subsidieplafonds

 

 

Subsidieplafond per subsidieregeling
Beleidsveld/taakstelling Subsidieregeling Bedrag
Bestuur en organisatie
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf € 100.000
Economie Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf € 96.425
Onderwijs
Peuteropvang Subsidieregeling Peuteropvang € 270.000
Sport, Cultuur en Recreatie
Cultuurbevordering Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Weststellingwerf € 42.645
Cultuurbevordering Subsidieregeling kunst en cultuur € 29.760
Sportbevordering Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf € 160.132
Gemeentelijk monumentenbeleid Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf € 20.000
Sociaal domein
Sociaal-cultureel werk Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf € 7.375
Maatschappelijke dienstverlening Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) € 3.000
Ouderenzorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) € 7.200
Volksgezondheid en Milieu
Openbare gezondheidszorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) € 2.100
Subsidieregeling Lokaal Gezondheidsbeleid Weststellingwerf € 19.288

Overzicht subsidieregelingen

De verschillende Subsidieverordeningen zijn:
Algemene Subsidieverordening 2020
Verordening compensatieregeling onroerende-zaak belastingen sportinstellingen gemeente Weststellingwerf

De verschillende subsidieregelingen zijn:
Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Weststellingwerf
Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Weststellingwerf
Subsidieregeling kunst en cultuur
Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf
Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf
Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf
Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO)
Subsidieregeling Lokaal Gezondheidsbeleid Weststellingwerf
Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf
Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

A
ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs
APV Algemene Plaatselijke Verordening
ASS Autisme Spectrum Stoornis
ATB Mountainbike routes
AVE Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
BBV Besluit begroting en verantwoording
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BRP Basisregistratie Personen
BTW Bruto toegevoegde waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
BW Beschermd Wonen
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
cao Collectieve Arbeidsovereenkomst
CCW Commerciële club Weststellingwerf
Covid-19 Coronavirus
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
D
DHW Drank- en horeca wet
DIV Documentaire Informatievoorziening
DMS Document Management Systeem
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
ERP Eikenprocessierups
F
FBWK Fries Bestuursakkoord Waterketen
FG Functionaris Gegevensbescherming
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GFT Groente-, fruit- en tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GIDS Gezond in de stad
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
H
HBO Hoger beroepsonderwijs
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
I
I&A Informatisering en Automatisering
IBT InterBestuurlijk toezicht
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IHP Integraal Huisvesting Plan
IKC Integraal kind centrum
IPF Innovatiepact Fryslân
ISHP Integraal strategisch onderwijshuisvestingsplan
J
JOGG Jongeren op gezond gewicht
L
LAP Landelijk AfvalbeheerPlan
LED Light Emitting Diode
LKS Loonkostensubsidie
LTO Land en Tuinbouworganisatie
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MKB Midden en kleinbedrijf
Mph Meerpersoonshuishouden
MT Management team
MVI Manifest verantwoord inkopen
N
NAL Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NIX18 Geen alcohol voor 18 jaar
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
O
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
PGB Persoonsgebonden budget
PIM Professionele dienstbaarheid, Integraliteit en Maatwerk
PNIK Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten
POC Percentage Of Completion
POH Praktijkondersteuner Jeugd
PSA Personeels- en salarisadministratie
R
REC Reststoffen Energie Centrale
RES Regionale Energiestrategie
REVA Registratie Eerste Verblijfadres
RIEC Regionale Inlichtingen Expertise Centra
RRE Regeling Reductie Energieverbruik
S
SCO Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
SDF Sociaal domein Fryslân
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
SOW Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf
SW Sociale werkvoorziening
U
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V
VANG Van Afval Naar Grondstof
Vecozo Internetportaal voor veilig internet en communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren
VFG Vereniging Friese Gemeenten
VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO Vaststellingsovereenkomst
VTH Vergunning, Toezicht en Handhaving
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WLZ Wet Langdurige Zorg
WM Wet Milieubeheer
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WOB Wet openbaarheid van bestuur
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WsW Wet sociale Werkvoorziening
WVGGZ Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW Werkloosheidswet
Z
Zwv Zorgverzekeringswet

Bijlage III: Lijst met financiële begrippen

Lijst met financiële begrippen

A
Aanbesteding Een inkoopmethode om offertes te krijgen voor het uitvoeren van een openbare opdracht. Vaak gaat het om werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals onderhoud van wegen.
Activa De (financiële) bezittingen van de gemeente. Activa staan aan de linkerkant van een balans. Aan de rechterkant staan dan de passiva (schulden).
Algemene reserve Een soort spaarpot van de gemeente, waarvoor nog geen bestemming is bepaald.
Algemene uitkering Geld dat gemeenten krijgen van de Rijksoverheid uit het Gemeentefonds. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Hoeveel geld gemeenten krijgen, is afhankelijk van maatstaven zoals het aantal inwoners, aantal uitkeringsgerechtigden en oppervlakte. Zie ook: Gemeentefonds.
B
Balans Een overzicht van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) op één moment. De balans is een verplicht onderdeel van de jaarrekening. De geprognosticeerde balans in de begroting is een schatting van de financiële situatie op 31 december.
Baten De inkomsten van de gemeente. De gemeente werkt met een stelsel van baten en lasten. Dat betekent dat inkomsten en uitgaven boekhoudkundig horen bij het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Het gaat dus niet om het jaar waarin de betaling is gedaan (kasstelsel).
Begroting De plannen die de gemeente voor een jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht.
Begrotingssaldo Het begrotingssaldo is het verschil tussen de in de begroting verwachte opbrengsten en de verwachte kosten (baten en lasten).
Belastingcapaciteit Hoeveel belastinggeld een gemeente jaarlijks kan ontvangen.
Benchmark Een meetpunt om gelijksoortige zaken of diensten met elkaar te vergelijken.
Bestemmingsreserve Geld dat apart is gezet voor een bepaalde bestemming.
C
Circulaire Brief of mededeling aan meerdere personen tegelijk. De Rijksoverheid informeert de gemeenten via circulaires in mei, september en december over de omvang en de verdeling van het gemeentefonds.
E
Exploitatieruimte Zie Begrotingssaldo.
F
Financieringsbehoefte Een begrotingstekort dat ontstaat als de uitgaven in een jaar hoger liggen dan de inkomsten. Er is dan behoefte aan meer geld om plannen te financieren.
G
Gemeentefonds Fonds van de Rijksoverheid waaruit gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel (maatstaven) uitkeringen ontvangen. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Hoeveel geld gemeenten krijgen, is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal inwoners, aantal uitkeringsgerechtigden en de oppervlakte. Zie ook: Algemene uitkering.
Grondexploitatie Is (soms afgekort tot grex) een begroting om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen.
H
Heffingsmaatstaf/heffingsgrondslag Bedrag op basis waarvan een belasting wordt berekend. De heffingsgrondslag en het belastingtarief bepalen samen hoeveel belasting je moet betalen.
Herijking iets opnieuw ijken, opnieuw bepalen aan welke normen iets moet voldoen.
I
Incidentele uitgave Een uitgave die niet regelmatig voorkomt.
Inflatiecorrectie Het bijstellen van de tarieven door inflatie. Inflatie is een economisch proces waarbij geld minder waard wordt door het stijgen van de gemiddelde prijzen (het algemeen prijspeil).
J
Jaarstukken Bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De gemeente verantwoord hiermee inhoudelijk en financieel het gevoerde beleid.
K
Kadernota Document met de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor de komende jaren.
Kapitaalgoederen Middelen zoals gebouwen, machines, voorraden die de gemeente heeft gekocht om de taken uit te kunnen voeren.
Kengetal Een getal waarmee je een financiële situatie kunt beoordelen en vergelijken. Hiermee maak een situatie of ontwikkeling zichtbaar.
Kredietrisico De kans op financieel verlies omdat een partij zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen.
L
Lasten De uitgaven van de gemeente. De gemeente werkt met een stelsel van baten en lasten. Dat betekent dat inkomsten en uitgaven boekhoudkundig horen bij het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Het gaat dus niet om het jaar waarin de betaling is gedaan (kasstelsel).
Liquide middelen Geld waar je direct over beschikt.
Liquiditeitstekort Er is onvoldoende geld beschikbaar om op korte termijn schulden en andere financiële verplichtingen (af) te betalen.
N
Najaarsnota Document met de stand van zaken in het najaar van de uitgaven en inkomsten van de gemeente in het lopende boekjaar.
O
Ombuigingsvoorstel Een voorstel om beleid aan te passen.
Omslagrente De gemeente leent geld (uit) en betaalt (en ontvangt) daarvoor rente. Om deze rente boekhoudkundig te verdelen, berekent de gemeente voor alle taakvelden een gemiddelde rente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld.
Open einde regeling Regeling die personen recht geeft op een financiële bijdrage wanneer zij voldoen aan bepaalde criteria. Er is geen maximaal bedrag of een maximaal aantal personen dat van de regeling gebruik mag maken.
Overhead Geld dat de gemeente aan de eigen organisatie besteedt, bijvoorbeeld voor personeel & organisatie, gebouwkosten en verzekeringen.
P
Passiva De schulden van de gemeente, waarmee de bezittingen gefinancierd zijn. Passiva staan aan de rechterkant van een balans. Aan de linkerkant staan dan de activa (bezittingen).
R
Renterisiconorm De rekenformule om het renterisico op vaste schulden te bepalen. De gemeente betaalt rente voor het lenen van geld. Omdat het rentepercentage kan veranderen, loopt de gemeente financieel risico. Het risico voor leningen met een looptijd van een jaar of langer mag volgens de wet niet meer zijn dan 20% van het totale bedrag van de begroting.
S
Schatkistbankieren Al het geld voor publieke taken die de gemeente niet meteen nodig heeft, worden bewaard in de schatkist van het Rijk. Hiervoor wordt elke dag het saldo van de bankrekening afgeroomd naar nul.
Schuldratio/schuldquote Een percentage dat aangeeft in hoeverre de langlopende schulden worden gedekt door het eigen vermogen. Een ratio van minder dan 100% betekent dat de gemeente alle langlopende schulden kan betalen met het eigen vermogen.
Solvabiliteitsratio De verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden, dit geeft aan hoe gezond de gemeente financieel is.
Stelpost Een ingeschat bedrag omdat de werkelijke opbrengsten/kosten nog niet bepaald kunnen worden.
Structurele uitgave Een uitgave die jaarlijks voorkomt.
T
Taakveld Een aandachtsgebied binnen een programma (thema). De financiële en beleidsstukken Weststellingwerf zijn ingedeeld in negen thema’s of programma’s, met daaronder taakvelden. Binnen al deze taakvelden voert de gemeente taken uit en legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.
Treasurybeleid Beleid gericht op het beheersen van de financiën en het beperken van de risico’s voor het geld van de gemeente.
V
Voorjaarsnota Document met de stand van zaken in het voorjaar van de uitgaven en inkomsten van de gemeente in het lopende boekjaar.
W
Weerstandsvermogen Het geld dat beschikbaar is voor het opvangen van calamiteiten (of financiële gevolgen hiervan).