Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar vervoer
  • Economische havens en waterwegen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatieve havens
  • Parkeren (geen lasten en baten)

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Veenweide
Veenweideprogramma 2021-2030
Het Friese veenweidegebied staat onder druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt de bodem. Bovendien is er meer uitstoot van CO2 en zorgt het dalende waterpeil voor schade aan houten paalfunderingen van woningen. In 2015 is de Veenweidevisie door de provincie vastgesteld. De Veenweidevisie 2015 was toe aan een actualisatie, met name vanwege het landelijke Klimaatakkoord waarin de veenweidegebieden een aandeel moeten leveren in het beperken van de CO2-uitstoot. Maar ook vanwege de wens om tot een meer uitvoeringsgerichte en gezamenlijke aanpak te komen voor de periode 2021-2030. Het Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. Het Veenweideprogramma 2021-2030 beschrijft de uitdagingen waar het gebied de komende jaren mee te maken krijgt. Ook staat in dit programma hoe met deze uitdagingen wordt omgaan. Zodat het Friese veenweidegebied ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijft. Het programma is in mei 2021 vastgesteld door de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, waarna het programma zal worden aangeboden aan de gemeenteraden van de betrokken veenweidegemeenten. Op basis van het programma worden nadere samenwerkingsafspraken en -overeenkomsten uitgewerkt. De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd over de betrokkenheid van de afzonderlijke gemeenteraden hierbij.

Om de positie van de gemeenten te borgen in de programmaorganisatie Veenweide, is vanuit de Veenweidegemeenten een medewerker aangesteld en toegevoegd aan de programmaorganisatie. Bestuurlijk vertegenwoordigt de gemeente De Fryske Marren de betrokken gemeenten vanuit het Berstjoerlik Oerlis Feangreide (BOF), die op zijn beurt weer wordt gevoed door de wethouders van de betrokken gemeenten in een Bestuurlijk Overleg Gemeenten (BOG). 

De Groote Veenpolder is in het Veenweideprogramma aangewezen als zogenaamd 'kansrijk gebied'. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er een pilot wordt gedaan over de effectiviteit van de hoogwatervoorziening voor o.a. de funderingen.

Gevolgen van Veenweideproblematiek op gemeentelijke wegen
We hebben 110 km asfaltwegen in het veenweidegebied. Deze wegen krijgen regelmatig een nieuwe laag asfalt. Hierdoor worden deze wegen steeds zwaarder en zakken weg in de slappe bodem van het veenweidegebied. Deze wegen zijn de komende jaren toe aan een reconstructie (verwijderen van de totale constructie en aanbrengen een nieuwe lichtere constructie). Een duurzame oplossing moet onderzocht worden en zal de komende jaren leiden tot nieuwe investeringen.

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR)
In het collegeprogramma 2018-2022 is de ambitie benoemd te komen met een voorstel over de gewenste onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte.
De focus is inmiddels verlegd van onderhoudskwaliteit naar inrichtingskwaliteit. We maken hiervoor een leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) 

Aanleg bermverhardingen
Na de aanleg van het breedband in het buitengebied zijn wij in 2021 verder gegaan met de aanleg van bermverharding. Onderdeel daarvan is dat er ook een kruidenmengsel wordt ingezaaid. Met een goed bermbeheer wordt hiermee de biodiversiteit vergroot. Ook kijken wij of er in het werk en binnen het budget passeerstroken kunnen worden aangelegd. De aanleg van de bermverharding gaat in 2022 verder.

Baggeren van vijvers en watergangen
Er is een achterstand in het baggeren van vijvers en watergangen. Met de huidige middelen lossen we incidenteel knelpunten op. We komen met een meerjarig baggerplan met kostencalculatie, om dit structureel op te lossen.

Biodiversiteit
Al vele jaren voeren wij projecten uit waarmee de biodiversiteit in de gemeente wordt bevorderd. Door een koppeling met initiatieven van bewoners en organisaties proberen wij meer resultaat te bereiken.
Bij de renovatie van groenvoorzieningen is het vergroten van de biodiversiteit een uitgangspunt.
Met meer biodiversiteit kunnen plaagdieren als eikenprocessierups (epr) voor een deel op een natuurlijke manier bestreden worden.
We zien om ons heen dat bij aanleg en beheer biodiversiteit een steeds grotere rol speelt. Op provinciaal niveau / Noord Nederland is er afstemming met diverse partijen voor insectennetwerken en kennisuitwisseling.

Eikenprocessierups
Wij zijn al jaren bezig om op verschillende manieren de eikenprocessierups te bestrijden. Bijvoorbeeld via natuurlijke bestrijding met aaltjes en het verbeteren van de leefomgeving van de natuurlijke vijanden (zoals vogels, insecten). Met het vergroten van de biodiversiteit onder andere door te zorgen voor bermen met meer bloemen, het planten van bloembollen en het plaatsen van nestkasten voor vogels geven wij hier verder invulling aan. De resultaten hiermee zijn positief. Een natuurlijk evenwicht vraagt om een meerjarige aanpak.
Wij hebben als boomeigenaar een wettelijke zorgplicht. Om daar aan te voldoen moeten we blijven investeren om te voorkomen dat er overlast ontstaat voor zowel mensen, als huisdieren en vee. Ondanks wat wij al gedaan hebben zullen wij de komende jaren moeten blijven investeren in maatregelen om de overlast te beperken. Binnen de begroting is hiervoor budget beschikbaar.
Wij werken met veel partijen en instanties samen aan onderzoeken naar andere wijzen van behandeling van de eikenprocessierups. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling.

Openbare verlichting
Wij gaan in 2022 bij alle lichtmasten LED-lampen aanbrengen. Eind 2021 is meer dan 80% van alle openbare verlichting voorzien van led. Door aanvullende werkzaamheden, duurder geworden materialen en uitgestelde projecten is het niet gelukt om vóór 2022 alle lichtmasten te voorzien van ledverlichting. 

Verkeer en veiligheid
Wij zien een landelijke trend waarbij de maximale snelheden in de dorpen en het buitengebied ter discussie staan. Ook wij streven naar een optimale verkeersveiligheid. Daarbij hebben wij aandacht voor meer eenduidigheid in de snelheidsregimes, belijning langs wegen en aanleg zebrapaden.

Project Herinrichting De Blesse
Na een lange en zorgvuldige voorbereiding samen met het dorp, starten we in 2022 met de uitvoering. 

Reconstructie Lemsterweg
De Lemsterweg ondergaat een reconstructie en de maximum snelheid gaat van 80 km/u naar 60 km/u.

Fietspad langs de Linde, fase 2, tussen de Domeinenweg en Kontermans
De realisatie fietspad langs de Linde fase 2 heeft vertraging opgelopen vanwege slechte terreinomstandigheden en later schade aan de oever en watervegetatie in de Linde. Het openstellen van het fietspad verwachten we begin 2022.

Doelstellingen

Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte

Wat willen we bereiken?
Een eenduidig beeld over het kwaliteitsniveau van onze openbare ruimte.

Wat doen we ervoor

Project herinrichting De Blesse

Wat willen we bereiken? 

Een herinrichting van de ontsluitende infrastructuur in De Blesse passend bij de functies van de wegen.

Wat doen we ervoor

Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer

Wat willen we bereiken? 

Wij willen een herinrichting van de Lycklamaweg. Hierbij wordt de functie van de ontsluitingsroute en doorgaande route ondergeschikt. Ook kijken wij naar aanpassing van de spoorwegovergang om deze veiliger te maken voor het langzaam verkeer.

Wat doen we ervoor

Notitie veilig landbouwverkeer

Wat willen we bereiken? 

Een rapport opstellen over:

  • Het voorkomen en mogelijk oplossen van conflictsituaties tussen landbouwverkeer en andere weggebruikers.
  • Hoe we met houding en gedrag in onze gemeente op een goede en veilige manier in het verkeer met elkaar omgaan met respect voor elkaars belangen.

Wat doen we ervoor

Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde

Wat willen we bereiken? 

Een infrastructuur die zorgt voor een goede verkeersveiligheid en doorstroming.

Wat doen we ervoor

Fietspad langs de Linde

Wat willen we bereiken?

Een kwalitatief goed fietspad langs de Linde vanaf de Driewegsluis tot aan het Lolkema’s bruggetje.

Wat doen we ervoor

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland

Wat willen we bereiken? 

Versterken van de groenstructuren in de dorpen op erven en langs wegen. Het vergroten van de biodiversiteit, duurzame aanpak eikenprocessierups samen met bewoners.

Wat doen we ervoor

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 4.252 4.428 4.516 4.584 4.552 4.556
2.3 Recreatieve havens 46 95 102 101 98 98
2.4 Economische havens en waterwegen 5 2 2 2 2 2
2.5 Openbaar vervoer 15 23 26 26 26 26
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.898 1.918 1.777 1.779 1.780 1.782
Totaal Lasten 6.215 6.466 6.424 6.492 6.458 6.465
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -40 -6 -6 -6 -6 -6
2.3 Recreatieve havens -22 -31 -31 -31 -31 -31
2.5 Openbaar vervoer -1 -6 -6 -6 -6 -6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -78 -58 -58 -58 -58 -58
Totaal Baten -141 -100 -100 -100 -100 -100
Saldo van lasten en baten -6.074 -6.366 -6.324 -6.392 -6.358 -6.365
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 12 4.312 19 193 193 193
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 4.183 0 0 0 0
Mutaties reserves 12 129 19 193 193 193

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Lasten
Verkeer en vervoer
De schommeling in de lasten van het onderdeel Verkeer en Vervoer wordt vooral veroorzaakt door de schommeling in de kapitaallasten bij het onderdeel wegen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Door het beschikbaar stellen van incidentele kredieten voor het baggeren, het bomenbeleidsplan en een digitale kaart voor de flora en fauna vallen de lasten in 2020 en 2021 hoger uit dan in de jaren daaropvolgend.

Mutatie reserves 
In 2021 is uit de reserve investeringsambities het investeringsbedrag (verhoogd met de rentekosten) voor de herinrichting De Blesse gehaald. Vervolgens is dit gestort in de dekkingsreserve kapitaallasten herinrichting de Blesse. Vanaf 2023 worden de kapitaallasten voor deze investering uit de dekkingsreserve gedekt.
De overige mutaties betreffen de dekking van budgetoverhevelingen uit eerdere jaren.

Investeringen

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Vervangingsbudget openbare verlichting 89.000 89.000 89.000 89.000
Totaal bruto investeringsbedrag 89.000 89.000 89.000 89.000