Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

 

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Onderwijshuisvesting
 • Openbaar basisonderwijs

Beleidsnota's

2021 Beleidsnotitie Spelenderwijs (Onderwijsachterstandenbeleid)
2021 Beleidsvisie Het onderwijs als schatkamer
2018 Kadernotitie Peuteropvang Weststellingwerf
2015 Beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
2015 Verordening Voorziening huisvesting onderwijs en beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
2014 Verordening Leerlingenvervoer
2013 Nota Visie toekomst basisonderwijs Weststellingwerf
2013 OWO-visie op de drie decentralisaties
2012 Integraal Huisvesting Plan 2012-2015 (IHP)

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Nationaal Programma Onderwijs
Het demissionaire kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgezet. Het is bedoeld om leerlingen te ondersteunen die een onderwijsvertraging hebben opgelopen. Deze vertraging is een gevolg van schoolsluitingen door corona. Voor de uitvoering van het NPO ontvangt Weststellingwerf over een periode van 2,5 jaar een specifieke uitkering. In 2022 en 2023 wordt op basis van een plan uitvoering gegeven aan NPO in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
In het kader van NPO ontvangt Weststellingwerf over een periode van 2,5 jaar een aanvullende specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid. Deze uitkering wordt in 2022 en 2023 op basis van een plan uitgevoerd in peuteropvang en kinderopvang.

Wat willen we bereiken?

Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Wat willen we bereiken?

Voor alle leerlingen in Weststellingwerf: 

 • Optimale kansen om talenten te ontwikkelen;
 • Een passend onderwijsaanbod;
 • Een startkwalificatie (naar vermogen), ze zijn daarmee klaar voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt;
 • Kwalitatief goed onderwijs;
 • Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid;
 • Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.

Onderwijs en werk zijn de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Wat doen wij ervoor

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken? 

Onze schoolgebouwen zijn klaar voor de toekomst;

  • Een goede spreiding van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen met een brede functie. We borgen hiermee kwaliteit en betaalbaarheid.
  • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties (levensbeschouwelijke visie) en onderwijsconcepten.

De gemeente en schoolbesturen zorgen samen voor goede schoolgebouwen.

Wat doen wij ervoor

Openbaar onderwijs

Wat willen we bereiken?

Er is voldoende aanbod openbaar onderwijs.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

prognose 2021-2022
Beleidsindicatoren per doelstelling:

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

aantal x 1
Omschrijving 2018-2019 2019-2020 2020-2021  2021-2022
Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie 42 42 42 50
Deelnemers kinderopvang (peuteropvang en kinderopvang) 564 525 510 515
Leerlingen basisonderwijs 2.027 2.005 1.912 1.912
Leerlingen voortgezet onderwijs 1.440 1.447 1.448 1.448
Deelnemers educatietrajecten 50 50 50 50
Locaties Kinderopvang/Peuteropvang 17 19 19 19
Scholen primair onderwijs 22 21 21 21
Scholen voortgezet onderwijs 2 2 2 2

 

Deelnemers leerlingenvervoer

aantal x 1
Omschrijving 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Leerlingen 130 140 139 145

 

 

Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,2 1,6 - 1,9 2,4 -
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 27 13 - 23 26 -
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,5% 1,7% 1,4% 1,9% 2,0% 1,7%
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 6 september 2021

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 2.566 2.344 2.298 2.217 2.173 2.121
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.230 1.940 1.528 1.528 1.527 1.527
Totaal Lasten 3.796 4.284 3.826 3.744 3.701 3.648
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -510 -526 -526 -526 -526 -526
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -375 -890 -467 -467 -467 -467
Totaal Baten -884 -1.416 -993 -993 -993 -993
Saldo van lasten en baten -2.912 -2.868 -2.833 -2.751 -2.708 -2.655

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Lasten
Onderwijshuisvesting: 
Het verschil komt onder andere door de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanningen voor onze schoolgebouwen.

Begroting 2022 en meerjarenperspectief
Onderwijshuisvesting
Het verschil in de diverse jaren komt door de actualisatie van de meerjarenonderhoudsplanningen voor onze schoolgebouwen.