Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

 

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Op 2 maart 2020 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Integrale Veiligheid tot en met 2023 vastgesteld. Daarin heeft de raad vijf veiligheidsthema's geprioriteerd, namelijk:

1. de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
2. de aanpak van diefstal met een accent op cybercrime;
3. het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving;
4. de verkeersveiligheid en het stimuleren van wenselijk verkeersgedrag;
5. de brandveiligheid.

De gemeenteraad krijgt jaarlijks via de begrotingscyclus inzicht in de activiteiten die worden gepland en uitgevoerd. De verantwoording over de uitvoering van de prioriteiten is kwantitatief van aard, namelijk welke acties zijn uitgevoerd, welke doelgroep is bereikt en wat het bereik is geweest. Criminaliteitscijfers worden waar mogelijk ondersteunend gebruikt. De gemeenteraad is op de hoogte van de blijvende verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). 

Ontwikkelingen in 2022
Landelijk is er veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. Het Rijk heeft dit onderwerp geprioriteerd en extra middelen beschikbaar gesteld aan de Regionale Inlichtingen en Expertise Centra (RIEC) voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ook politie Zuidoost Fryslân heeft het geprioriteerd en hier capaciteit voor ingericht. Belangrijke ontwikkeling is de inbedding van de aanpak van ondermijning in de gemeentelijke organisatie. 
Daarnaast zijn ook de aanpak van personen met verward gedrag en de ketensamenwerking Zorg en Veiligheid actuele thema's. De gemeentelijke rol in de keten rondom aanpak Cybercrime is in beweging.

Communicatie en participatie
Afhankelijk van de prioriteit wordt een passende vorm gekozen om te communiceren. Bij alle vijf prioriteiten uit het beleidsplan Integrale Veiligheid wordt nadrukkelijk ingezet op contact met de inwoners. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan ondernemers in het buitengebied over de gevaren van deelnemen in hennepteelt.

 

Wat willen we bereiken?

Beleidsplan integrale veiligheid

Op 2 maart 2020 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Integrale Veiligheid tot en met 2023 vastgesteld. Daarin heeft de raad vijf veiligheidsthema's geprioriteerd, namelijk:

1. de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
2. de aanpak van diefstal met een accent op cybercrime;
3. het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving;
4. de verkeersveiligheid en het stimuleren van wenselijk verkeersgedrag;
5. de brandveiligheid.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2017 2018 2019 2020
Burenruzies voorgelegd aan mediator* 3 0 0 1
Geregistreerde meldingen over burengerucht** 102 121 96 129
Meldingen van overspannen/gestoorde personen** 111 111 113 89
Nazorg ex-gedetineerden trajecten*** 18 13 19 3
Waarvan begeleiding vanuit zorg mbt ex- gedetineerden**** 10 5 9 1
Incidenten vernieling en. zaakbeschadiging** 108 83 156 96
Incidenten overlast** 257 269 397 475
VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen / verkeerswerkgroepen politie***** 15 9 14 4

*Bron: Interne registratie veiligheid  

**Bron: 12 maand rapportage politie

***Bron: Justid

****Bron: Interne registratie procesregisseur sociaal Domein

*****Bron: Registratie verkeerskundige afdeling Ruimte

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2017 2018 2019 2020
Aangiftes woninginbraken* 40 42 68 14
Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen* 14 6 10 7
Aangiftes mishandelingen* 44 52 45 43
Aangiftes bedreigingen* 31 25 32 45
Opgelegde huisverboden* 2 4 3 5
Registraties huiselijk geweld* 92 128 100 91

:*Bron: 12 maand rapportage politie

**Bron: Online registratie huisverboden Khonrad

 

Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners 1,4 1,4 - 2,2 2,3 -
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners 1,7 2,5 - 2,5 2,3 -
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners 3,9 3,9 4,2 4,8 4,8 4,6
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners 4,7 7,4 5,2 5,4 5,9 6,2
Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren 4 7 10 45 13 11
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 6 september 2021

Brandveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2017 2018 2019 2020
Controles op brandveiligheid bedrijven* 50 123 59 37
Voorlichtingen op scholen** 9 5 8 3
Oefeningen in de wijk** 1 0 2 0
Voorlichtingen na brand** 2 3 5 0

*Bron:  Jaarrapportage VTH 2020

**Bron: Jaarrapportage brandweer 2020

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.429 1.555 1.603 1.613 1.627 1.643
1.2 Openbare orde en veiligheid 206 213 206 206 206 206
Totaal Lasten 1.636 1.768 1.809 1.818 1.833 1.849
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -38 -51 -51 -51 -51 -51
Totaal Baten -40 -51 -51 -51 -51 -51
Saldo van lasten en baten -1.596 -1.717 -1.758 -1.767 -1.782 -1.797

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
Het verschil komt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân. We baseren dit op de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio.

Begroting 2022 en meerjarenperspectief
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
De gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio Fryslân neemt op basis van de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio toe.