Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Effecten coronacrisis
De kunst en cultuur sector en sportsector zijn buitengewoon zwaar getroffen door de coronacrisis. Het einde van de crisis is nog niet aan te geven. We verwachten dat veel organisaties en initiatieven de klappen die zijn opgelopen als gevolg van deze crisis nog lang zullen ervaren binnen de organisatie en exploitatie. Al zou de coronacrisis naar de achtergrond verdwijnen in 2022, de gevolgen zullen ook in het jaar 2022 nog nadrukkelijk hun effect laten zien bij deze organisaties en hun activiteiten. 

Werelderfgoedstatus Kolonie van Weldadigheid
In 2021 heeft de kolonie van weldadigheid de UNESCO werelderfgoed status gekregen. Binnen de begroting is structureel budget beschikbaar voor vervolgacties op deze aanwijzing. In 2022 krijgen de acties een concretere invulling.

Wat willen we bereiken?

Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Als gemeente zetten we ons in voor inclusief sporten en bewegen. Daarbij worden belemmeringen van inwoners om te gaan sporten of bewegen zoveel als mogelijk weggenomen. Voor iedereen moet sporten betaalbaar en toegankelijk zijn, met of zonder beperking.

De sportaccommodaties spelen hierin een belangrijke rol. De sportverenigingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd in het onderhouden en beheren van de buitensportaccommodaties. Deze zijn bereikbaar, duurzaam en goed uitgerust.

Wat doen we ervoor

Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf

Wat willen we bereiken? 

Kunst en cultuur zijn om meerdere redenen van belang voor de Weststellingwerfse samenleving. Kunst en cultuur hebben een verbindende functie voor inwoners van de gemeenschap. Zij versterken de sociale binding en sociale structuur en hebben invloed op de identiteit van de bevolking. Wij zien kunst en cultuur in al haar verschijningsvormen als een onlosmakelijk deel van ons leven. Cultuurbevordering en het versterken en stimuleren van culturele activiteiten zijn belangrijke instrumenten om uitvoering te geven aan deze doelstelling. Culturele activiteiten en het culturele klimaat in de gemeente worden versterkt voor zowel de beoefenaar als de bezoeker.

Het college wil de komende jaren het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf verder stimuleren. Specifieke punten zijn hierbij: In het jaar 2021 is een start gemaakt met het muziekprogramma PopWerf voor alle leerlingen in Weststellingwerf. Het college gaat in 2022 door met deze vorm van muziekonderwijs voor alle leerlingen in Weststellingwerf. Dit programma sluit ook aan op de uitvoering van het convenant ‘Meer Muziek in de Klas in de provincie Fryslân’. De ervaringen van de deelnemers zijn positief. In 2021 is ook een start gemaakt met een cultuureducatief programma in samenwerking met Opera Spanga. In 2022 willen wij dit verder uitbouwen.

De Stellingwarver Schrieversronte, de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf en de provincie Fryslân hebben bestuurlijk afgesproken om het Stellingwerfs op een nieuwe manier te stimuleren. In de nota ‘Stellingwerfs binnen de Stellingwerven' staat hoe we dat gaan doen. Met de provincie en de gemeenten wordt momenteel gekeken of de uitvoering vanaf 2022 bij de gemeenten moet liggen. Want het zijn vooral Stellingwerfse taalprojecten uit de gemeenten zelf. Dit programma sluit aan op het collegeprogramma. En het past goed bij de uitvoering van het convenant 'Nederlandse Erkenning van het Nedersaksisch'.

In 2021 is een begin gemaakt voor het realiseren van een project legacy Culturele Hoofdstad 2028. Dit is een groot project dat veel tijd vraagt vanaf de voorbereidingen in 2021 tot de uitvoering. Door de coronacrisis in de cultuursector schuift het project op in tijd. De uitvoering van het project komt daardoor in de eerste helft van 2022 te liggen.  

Wat doen we ervoor

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Wat willen we bereiken?

Toeristisch Investeringsfonds
Met de opbrengsten van de toeristenbelasting wordt het Toeristisch Investeringsfonds gevuld. Dit fonds wordt gebruikt om projecten en initiatieven uit te kunnen voeren die bijdragen aan een betere kwaliteit van de toeristisch-recreatieve voorzieningen. Hierbij ligt de focus op het gebied Rottige Meente in de westhoek en de Spokedam en omgeving bij Noordwolde. Daarnaast is een vertegenwoordiging van recreatieondernemers, georganiseerd in het Platform Recreatie en Toerisme, actief met het faciliteren van projecten en initiatieven die Weststellingwerf als bestemming op de kaart zetten.

Gebiedsontwikkeling Driewegsluis
Er is een variantenstudie gemaakt om de locatie Driewegsluis aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Op basis van dit ontwerp worden de komende jaren beide eilanden van de locatie Driewegsluis heringericht. Met deze investering wordt land- en waterrecreatie beter met elkaar in verbinding gebracht waardoor meer recreanten en toeristen via deze locatie de gemeente komen bezoeken. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer overnachtingen in de gemeente en meer werkgelegenheid. Zie ook programma 8.

Wat doen we ervoor

Beleidsindicatoren

Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2016 2020 2016 2020
Niet sporters % Niet sporters 57,2% - 48,7% -
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 739 864 800 762 748 743
5.2 Sportaccommodaties 1.619 1.337 1.266 1.241 1.194 1.162
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 261 648 399 444 399 444
5.4 Musea 84 85 88 88 88 88
5.5 Cultureel erfgoed 182 121 131 131 131 140
5.6 Media 455 485 497 497 497 497
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 565 548 585 619 616 616
Totaal Lasten 3.906 4.088 3.768 3.782 3.674 3.690
Baten
5.1 Sportbeleid en activering -61 -81 -20 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -400 -564 -565 -565 -565 -565
5.5 Cultureel erfgoed -5 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -12 -17 -17 -17 -17 -17
Totaal Baten -477 -662 -602 -582 -582 -582
Saldo van lasten en baten -3.428 -3.426 -3.166 -3.200 -3.092 -3.108
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 400 0 0 0 0 0

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Lasten
Sportbeleid en activering
In 2021 is extra budget voor coronacompensatie geraamd. En in 2021 is ook incidenteel budget voor sportstimulering geraamd.

Sportaccommodaties
In 2021 is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van Padelbanen door tennisvereniging ATW in Wolvega. In 2022 zijn de exploitatiekosten voor de gebouwen hoger.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In 2021 is er extra budget voor coronacompensatie. Eenmaal per twee jaar is er een budget voor Culturele Hoofdstad, in 2022 is dit niet het geval.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
In 2022 beginnen de kapitaallasten voor het project Rottige Meente te lopen.

Baten
Sportbeleid en activering
In 2021 zijn er meer eenmalige baten voor sportstimulering.

Begroting 2021 en meerjarenperspectief
Lasten
Sportaccommodaties
Onze sportaccommodaties worden op het vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden. Het planmatig onderhoud aan onze gebouwen is niet ieder jaar even hoog.

Investeringen

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MJOP 1.140.685 747.974 1.891.234 1.013.152
Totaal bruto investeringsbedrag 1.140.685 747.974 1.891.234 1.013.152