Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

 

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

 • Bestuur 
 • Burgerzaken

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Het collegeprogramma 2018-2022 heeft vijf bestuurlijke/maatschappelijke opdrachten. Dit zijn Bestuurlijke Vernieuwing, nabij besturen, nieuw beleidsplan (digitale) dienstverlening, organisatieontwikkeling PIM en doorontwikkeling OWO-samenwerking.

De gemeenteraad van Weststellingwerf werkt ook in de raadsperiode 2018-2022 aan het versterken van de drie rollen die de raad heeft: 1) het staan voor hun inwoners als volksvertegenwoordigers, 2) het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid en aangeven van de grenzen waarbinnen bestuurlijke bevoegdheden mogen worden uitgevoerd en 3) de kaderstellende- en controlerende rol. De gemeenteraad wil in de toekomst zijn taak goed blijven uitvoeren. Daarvoor is het nodig goed aan te sluiten op vooruitgang, op veranderingen en de samenwerking tussen gemeente en inwoners, waarbij de gemeenteraad een meer verbindende rol neemt.

Wat willen we bereiken?

Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing

Wat willen we bereiken? 

 • Meer inspraak van inwoners door de afstand tussen gemeenteraad en haar bestuurders en inwoners te verkleinen;
 • inwoners actief mee laten denken met de gemeentelijke politiek;
 • betrokkenheid van de raad(sleden) bij initiatieven van inwoners;
 • een gemeenteraad die tussen de bevolking staat en actief in de omgeving aanwezig is;
 • investeren in het deskundig vermogen van bestuurder en medewerker om in te kunnen spelen op de aangedragen voorstellen die zich in onze gemeente voordoen.

Participeren
Workshops, gastlessen en rondleidingen (in coronatijd optioneel via webinars) worden ingezet voor mensen die interesse hebben in de gemeentelijke politiek en daarbij betrokken willen zijn. De leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing zijn gestart met een aantal nieuwe ideeën.

Raadscommunicatie
Het is belangrijk dat inwoners de raad en de raadsleden weten te vinden, zodat de raadsleden goede invulling kunnen geven aan hun vertegenwoordigende rol. De inspraakmogelijkheden, waaronder het inloopspreekuur en de inspreekmogelijkheden in de Algemene Commissie en de Raadsvergadering, worden actief gepromoot.

Wat doen wij ervoor

Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen)

Wat willen we bereiken

Samen met onze partners zetten we ons voortdurend in om leefbaarheid te versterken en de sociale samenhang in de dorpen en wijken te vergroten. Onze inwoners vinden een goede, gezonde, veilige en uitdagende leefomgeving belangrijk, voelen zich betrokken en hebben daar ideeën over. We stimuleren het eigen initiatief en de daarbij horende eigen verantwoordelijkheid van onze bewoners en we ondersteunen als dat nodig is.
De dorps-, wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijke voelsprieten voor de gemeente. Deze samenwerkingsverbanden zijn bovendien van onschatbare waarde voor het sociale netwerk en het welzijn van onze bewoners. We zien dat de kracht en organisatiegraad van deze verbanden in sommige gevallen onder druk staan: de veranderende samenleving, moeilijke vraagstukken en beperkte mogelijkheden in tijd van vrijwilligers, zorgen ervoor dat deze traditionele verenigingen zich anders gaan organiseren of een andere positie innemen. Vanwege dat belang voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken, bewegen wij daarin mee en geven wij ondersteuning waar nodig en waar mogelijk.
We blijven nieuwsgierig naar de ideeën van onze bewoners en stimuleren hen om ons in een vroeg stadium te betrekken. Een aantal dorpen is actief aan de slag met de eigen dorpsplan en wil op basis daarvan nadere afspraken met ons maken over de uitvoering. Wij staan daar voor open.
Bij gemeentelijke plannen zien we dat de betrokkenheid per onderwerp en per bewoner verschilt. Dit vraagt onze voortdurende aandacht: informatie laagdrempelig aanbieden, samen nadenken over de rol van onze bewoners en belangengroepen, maar ook door de inzet van social media en actief de dorpen en wijken in te gaan. Als college zoeken wij daarom regelmatig onze bewoners op en is er regelmatig contact met de vertegenwoordigers van de dorpen en wijken.
De aandacht voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken en het welzijn van onze bewoners, raakt vrijwel alle beleidsterreinen. In dit samenspel is het overzicht en de coördinatie daarop van groot belang. De afgelopen jaren heeft de functie van dorpencoördinator hier met betrekking tot de kleine dorpen een belangrijke rol in gespeeld. Ook initiatiefnemers uit Wolvega weten ons steeds vaker te vinden door de o.a. de inzet van het dorpenfonds en het werkbudget door de dorps- en wijkverenigingen. Daarnaast biedt de regiodeal kansen voor zowel de kleine als grote dorpen. We stimuleren onze bewoners om in te spelen op al deze mogelijkheden.

Wat doen wij ervoor

Beleidsplan (digitale) dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Onze huidige dienstverlening is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

 • Menselijk maatwerk;
 • Betrouwbare gemeente;
 • Transparant;
 • Professioneel.

Hierbij werken we aan de volgende doelen:

 1. Dienstbaar zijn aan de samenleving;
 2. Tevreden inwoners;
 3. Tevreden ondernemers (zie ook programma 3);
 4. Realiseren van de normstelling vastgelegd in het kwaliteitshandvest;
 5. Effectieve bedrijfsvoering;
 6. Inwoners kunnen via verschillende kanalen met ons communiceren.

Verbeteren dienstverlening

In 2022 gaan we aan de hand van het beleidsplan Dienstverlening, wat nu in ontwikkeling is, aan de slag met verschillende thema's op het gebied van Dienstverlening. Thema's die raken aan de volle breedte van ons werk. Zowel op het gebied van één op één contact met inwoners als ook op het gebied van inwonersparticipatie, overheidsparticipatie, nabij besturen, kanaalsturing en digitalisering.

 

Wat doen wij ervoor

Een actief communicatiebeleid

In 2022 vernieuwen we de communicatievisie, zodat die aansluit bij het programma van het nieuwe college. Ondertussen zetten we de lijnen uit de Communicatievisie 2017-2020 door:

 • De communicatie van Weststellingwerf heeft een goede kwaliteit. Inwoners vinden dat wij klantgericht, open en betrouwbaar zijn. We gebruiken begrijpelijke taal en herkenbare middelen. Verder is onze informatie snel en gemakkelijk te vinden.
 • Een professionele inzet van online en offline communicatiemiddelen. De website is het belangrijkste communicatiemiddel.
 • Een zichtbaar college en een helder proces voor het nemen van besluiten.
 • Een goede relatie met de pers.
 • We helpen de organisatie om planmatig en doelgericht te communiceren. Hiervoor onderhouden wij goed en regelmatig contact met de interne organisatie.
 • Meedenken en meepraten voor medewerkers en inwoners leuker en gemakkelijker maken.
 • Het intranet helpt medewerkers om elkaar te vinden en samen te werken.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid Peiljaar 2021 Peiljaar 2022
Formatie Fte per 1.000 inwoners 12,17 12,13
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 11,97 11,31
Apparaatskosten Kosten per inwoner 772,62 825,2
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 5,0% 5,0%
Overhead % van totale lasten 11,6% 12,7%
- Bron: De eigen gegevens komen uit de begroting 2022.
- De berekening van deze indicatoren is gebaseerd op het document van de VNG ´Definities beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie´. Boven formatief en inhuur wordt volgens de definities niet gezien als bezetting.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 1.784 1.715 1.635 1.635 1.635 1.635
0.2 Burgerzaken 832 1.019 992 980 964 979
0.8 Overige baten en lasten 6 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.622 2.734 2.626 2.615 2.599 2.614
Baten
0.1 Bestuur -67 -51 -51 -51 -51 -51
0.2 Burgerzaken -260 -273 -236 -207 -189 -189
Totaal Baten -327 -324 -287 -258 -240 -240
Saldo van lasten en baten -2.295 -2.410 -2.339 -2.357 -2.359 -2.374
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 50 0 0 0 0

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Lasten
Bestuur
Het incidenteel werkbudget voor bestuurlijke vernieuwing van € 40.000 loopt tot en met 2021. Dit is niet meer opgenomen in de begroting 2022.
Vanwege ziekteverzuim is er in 2021 een extra medewerker ingehuurd bij de afdeling Griffie. Dit is niet opgenomen in de begroting 2022.

Burgerzaken
In 2021 was een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar voor het beleidsplan (digitale) dienstverlening. Dit is niet meer opgenomen in de begroting 2022. Dit betreft een budgetoverheveling uit 2020 (mutatie reserve).
In 2021 was er een extra incidenteel budget van € 55.000 beschikbaar voor de verkiezingen i.v.m. corona. Dit is niet meer opgenomen in de begroting 2022. 

Begroting 2022 en meerjarenperspectief
Lasten
Bestuur
De accountantsdiensten zijn opnieuw aanbesteed in 2019/2020 (in OWO-verband). De prijsverhoging wordt nu structureel verwerkt in de begroting 2022. 

Burgerzaken
Er worden naar verwachting in 2022 meer loonkosten doorbelast (€71.000). Dit is op basis van de huidige kostenverdeling.