Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  • Economische ontwikkeling
  • Economische promotie
  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Bedrijventerreinen
Ter stimulering van de verkoop bedrijventerreinen op Uitbreiding Schipsloot en De Plantage is in 2021 de marketingcampagne ‘Klaar voor de stap’ gestart. De acties van deze campagne worden in 2022 voortgezet. Zie ook paragraaf Grondbeleid.

Ondernemersfonds Weststellingwerf
In Wolvega wordt vanaf 2016 reclamebelasting geheven vanuit het principe 'Voor ondernemers, door ondernemers'. De opbrengst van reclamebelasting wordt volledig uitgekeerd als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW). De tarieven voor de aanslagen reclamebelasting zijn gebaseerd op de WOZ-waarden. Voor 2022 zijn de oorspronkelijke tarieven met 1,5% geïndexeerd.

Stiekm Trots
In 2021 is een organisatieplan opgeleverd en de gemeente draagt in 2022 € 50.000 bij aan de uitvoering daarvan.

Glasvezel op bedrijventerreinen
Een aantal zakelijke partijen heeft op eigen initiatief een vraagbundelingsonderzoek voor glasvezel op de bedrijventerreinen in Wolvega uitgevoerd. Eén partij is positief over de aanleg die mogelijk in 2022 kan plaatsvinden.

 

Wat willen we bereiken?

Aanpak versterken lokale economie

Wat willen we bereiken? 

Samen met de ondernemers werken aan een positief ondernemingsklimaat. Wij faciliteren en verbinden. 

Wat doen wij ervoor

Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega

Wat willen we bereiken? 

Een compact en aantrekkelijk centrum in Wolvega. Wij doen dit samen met de lokale ondernemers, ondernemersvereniging(en), vastgoedeigenaren, inwoners en overige stakeholders.

Wat doen wij ervoor

Breedband in het buitengebied

Wat willen we bereiken? 

De witte gebieden in het buitengebied van Weststellingwerf zijn of worden aangesloten op breedband.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Functiemenging % 44,7% 44,6% 44,8% 52,9% 53,3% 53,2%
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 169,6 170,3 174,4 145,3 151,3 158,4
De functievermengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 6 september 2021

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 66 95 97 97 97 97
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 478 428 796 373 510 215
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 145 143 145 145 145 145
3.4 Economische promotie 38 108 116 91 91 91
Totaal Lasten 728 773 1.154 705 843 548
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -418 -427 -796 -373 -510 -215
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -16 -21 -21 -21 -21 -21
Totaal Baten -434 -448 -817 -394 -531 -236
Saldo van lasten en baten -294 -325 -337 -312 -312 -312

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur betreft onder andere de grondexploitaties van de bedrijventerreinen. Een toelichting op dit taakveld vindt u in de paragraaf grondbeleid. De baten en lasten van dit taakveld hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma.

Economische promotie
Voor de jaren 2021 en 2022 is voor Stiek'm trots een bijdrage beschikbaar gesteld van € 50.000 en voor de jaren daarna structureel € 25.000. De dekking hiervoor komt uit de toeristenbelasting zoals die wordt verantwoord op programma 5.

Begroting 2022 en meerjarenperspectief
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Zie bovenstaande tekst bij begroting 2022.