Voorwoord

Voorwoord

Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf,

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022-2025 aan. In deze begroting staan onze plannen voor het komende begrotingsjaar. Wij vertrouwen er op dat deze begroting u in staat stelt om uw kaderstellende en controlerende rol inhoud te geven.

Nog steeds een bijzondere periode
In 2020 begon de coronapandemie en ook nu zijn we nog steeds in de ban van corona. Ondanks deze bijzondere periode staan we niet stil. We hebben veel bereikt en willen ook komend jaar veel bereiken. Een voorbeeld hiervan is de Regiodeal Zuidoost Friesland. Bij deze Regiodeal werken we samen met de inwoners aan de toekomst van de dorpen en het landschap. We zijn trots dat we dit voor en met de samenleving doen. En we doen dit met een realistische, stabiele begroting. Ook daar zijn we trots op.

De uitgaven en inkomsten van onze gemeente zijn in evenwicht
Het zijn spannende tijden voor de Nederlandse gemeenten. De financiële ruimte is beperkt, de gemeenten krijgen meer taken en de onzekerheden nemen toe. Daarom vragen gemeenten meer geld van het Rijk. De lobby van de gemeenten hiervoor lijkt nu voorzichtig iets op te leveren. Het komende jaar krijgen we namelijk extra geld van het Rijk en ook in de jaren daarna lijkt er meer geld naar ons toe te komen. We presenteren nu een begroting die in evenwicht is, maar dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. We moeten rekening houden met onzekerheden, toekomstige bezuinigingen en tegelijk gaan de ontwikkelingen door.

Welke ontwikkelingen komen op ons af?
Voorbeelden van ontwikkelingen die op ons afkomen zijn: de Omgevingswet, acties vanuit het klimaatakkoord, veenweideproblematiek, wetgeving over informatievoorziening en privacy, enzovoort. Wat deze ontwikkelingen voor ons betekenen is onzeker. Hier willen wij de komende periode meer inzicht in krijgen. Ook willen we geld opzij zetten voor deze onzekerheden. Naast deze externe ontwikkelingen, ontwikkelt onze organisatie zich ook door. We werken met elkaar toe naar een flexibele organisatie, die zich volledig richt op de samenleving.

Woonlasten en gemeentelijke heffingen
Wij streven in deze bestuursperiode naar een zo stabiel mogelijk niveau van de gemeentelijke heffingen en woonlasten. Dit alles binnen onze financiële mogelijkheden. Voor 2022 blijft de stijging van de totale woonlasten beperkt. De rioolheffing stijgt zoals afgesproken licht doordat we maatregelen moeten nemen door de klimaatverandering. De onroerend zaak belasting (OZB) stijgt alleen met een inflatiecorrectie van 1,5%. En het tarief voor de afvalstoffenheffing blijft gelijk ten opzichte van 2021.

Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!
Dit is het laatste jaar van deze bestuursperiode. We willen een gemeente zijn en blijven waarin iedereen mee telt en mee kan doen. Waar het veilig, comfortabel en betaalbaar wonen, werken en recreëren is. We blijven investeren in een gezonde en vitale toekomst voor al onze inwoners. Duurzaamheid staat daarbij centraal. We gaan samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties starten met en een vervolg geven aan diverse projecten. Projecten zoals het centrum Wolvega, het fietspad langs De Linde, de herinrichting van de Lycklamaweg, Bestemming Noordwolde, de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse en vanuit de Regiodeal het project Bestemming Wolvega. Wij blijven gaan voor de kracht van Samen en Doen!

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf