Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed, Zonderland en Hoen
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

2016 Woonvisie gemeente Weststellingwerf 
Bestemmingsplannen voor de dorpen
Vastgestelde nota’s van uitgangspunten in het kader van nieuw bestemmingsplan buitengebied (2010 en 2011)
2011 Handleiding schaalvergroting agrarische sector
2011 Ontwikkelagenda versterking economische structuur
Bestemming Noordwolde 
2012 Terrassenbeleid en nadere regels
2017 Evenementenbeleid
2013 Beheersverordening agrarische percelen bestemmingsplan buitengebied 
2014 Bestemmingsplan Buitengebied
2016 Bestemmingsplan Buitengebied (versie VA03) aangepast naar aanleiding van uitspraak Raad van State
Bestemmingsplan Buitengebied intensieve veehouderij 
Investeringskalender 2017-2027
Omgevingsvisie Weststellingwerf 
Notitie strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed
2020 Plan van aanpak Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille
Centrumvisie Wolvega 2021
Detailhandelsvisie 2021
2020 Regiodeal Zuidoost Friesland

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Omgevingswet
Volgens de laatste informatie treedt de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking. Hiervoor wordt in 2022 nog veel werk verzet / c.q. worden besluiten genomen, bijvoorbeeld aanpassen werkwijze welstands beoordeling en opstellen nieuwe legesverordening.

Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt op 1 juli ook de Wet Kwaliteitsborging in werking. Deze Wet houdt onder meer in dat de verantwoordelijkheid voor de technische bouwtoets bij marktpartijen komt te liggen. Wat dit inhoudt voor de gemeentelijke werkwijze en de opbrengst bouwleges maken wij in de eerste helft van 2022 duidelijk. Zoals wij vorig jaar hebben geschreven wordt dit bezien in samenhang met andere ontwikkelingen zoals een toename van het aantal basistaken voor de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)

Woonzorgvisie
De vaststelling van de woonzorgvisie is voorzien in de eerste helft van 2022. De betekenis van de woonzorgvisie ligt onder meer bij de volgende hoofdpunten:
- het biedt de basis voor de nieuwe prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties
- het geeft een afwegingskader voor nieuwe woningbouwinitiatieven
- het geeft de vertaling van de opgaves uit Grip op Wmo
- het geeft een visie op verduurzaming, betaalbaarheid en verdeling van woningen

Welstandszorg Hûs en Hiem
Hûs en Hiem verzorgt de welstandsadvisering voor de gemeenten in Fryslân. Met de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 vervalt de huidige vorm van de welstandstoetsing. Onder aansturing van de Vereniging Friese Gemeenten wordt onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de welstandstoets. Op basis van het rapport "Borging en versterking ruimtelijke kwaliteit bebouwde omgeving" wordt de discussie verder gevoerd. In 2022 zal besluitvorming plaatsvinden. Wat dit betekent voor de gemeenschappelijk regeling Hûs en Hiem is nu nog niet bekend.

FUMO
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft tot gevolg dat er een takenverschuiving tussen gemeenten en FUMO gaat plaatsvinden. Op dit moment is volstrekt onduidelijk wat daar de omvang van is.
In de begroting 2022 van de FUMO is daar ook nog geen rekening mee gehouden. Volgend jaar is het eerste jaar volgens de nieuwe financieringssystematiek. Voor Weststellingwerf betekent dit een uitzet van de FUMO-begroting. Deze begroting is inmiddels vastgesteld met instemming van de gemeenteraad. Door middel van kwartaalrapportages kan strak gemonitord worden hoe de productie/kosten zich ontwikkelen.

Koloniën van Weldadigheid
Voor de Koloniën van Weldadigheid, waarvan een deel in onze gemeente ligt, is in 2021 de status van Unesco - Werelderfgoed verkregen. In de komende periode willen we onderzoek doen naar de mogelijkheden om koloniewoningen terug te bouwen op de oorspronkelijke locaties.

 

Wat willen we bereiken?

Lindewijk deelgebied 2

Wat willen we bereiken? 

  • vaststellen stedenbouwkundig plan Lindewijk deelgebied 2
  • op- en vaststellen van het bestemmingsplan Lindewijk inclusief beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan openbare ruimte
  • op- en vaststellen van de grondexploitatie Lindewijk
  • zorgen voor tijdige beschikbaarheid van bouwkavels in Lindewijk deelgebied 2

Wat doen wij ervoor

Rottige Meente

Wat willen we bereiken? 

  • Versterking van het gebied Rottige Meente met samenhang tussen cultuur, recreatie, toerisme en natuur.
  • Herinrichting van de locatie Driewegsluis.

Wat doen wij ervoor

Uitwerken omgevingsvisie

Wat willen we bereiken? 
Uitwerking van onderdelen van de Omgevingsvisie 

Wat doen wij ervoor

Implementatie omgevingswet

Wat willen we bereiken? 
Organisatie voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 189 197 211 - 230 248 270 -
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 4,7 9,4 6,7 - 8,6 9,2 8,9 -
Demografische druk 20-64 jaar % 80,5% 80,8% 81,8% 82,0% 69,6% 69,8% 70,0% 70,1%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 590 585 611 652 649 669 700 -
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 679 674 701 749 721 739 773 -
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 6 september 2021

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 214 263 172 237 280 388
8.1 Ruimtelijke ordening 531 900 815 815 815 815
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.539 2.407 1.689 1.801 2.609 1.554
8.3 Wonen en bouwen 1.029 1.214 1.062 1.054 1.053 1.052
Totaal Lasten 3.313 4.784 3.738 3.907 4.757 3.808
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -20 -157 -7 -7 -7 -7
8.1 Ruimtelijke ordening -12 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.576 -2.407 -1.689 -1.801 -2.609 -1.554
8.3 Wonen en bouwen -701 -851 -600 -600 -600 -600
Totaal Baten -2.309 -3.415 -2.297 -2.409 -3.217 -2.162
Saldo van lasten en baten -1.004 -1.368 -1.441 -1.498 -1.540 -1.647
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 128 0 0 0 0
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.299 2.299 0 0 0 0
Mutaties reserves -2.299 -2.171 0 0 0 0

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden
De lasten voor 2022 vallen lager uit dan in 2021. Dit komt doordat in de afgelopen periode de onderhoudsplannen zijn geactualiseerd en de middelen zijn daar op afgestemd. Hierdoor kon de stelpost voor onderhoud vervallen. Daarnaast zijn ook de in 2021 beschikbaar gestelde eenmalige middelen vervallen.

Ruimtelijke ordening
In 2021 zijn de eenmalige lasten voor implementatie van de Omgevingswet opgenomen. 

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Een toelichting op dit taakveld vindt u in de paragraaf grondbeleid. De baten en lasten van dit taakveld hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma.

Wonen en bouwen
Doordat de eenmalige subsidie voor het ISV-3 project Noordwolde (Herstructurering woningbouw Ds. Reitsmastraat/ Ds. van der Tuukstraat) in 2021 is geraamd, zijn de lasten voor 2022 lager dan in 2021.

Baten
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Zie de toelichting bij de lasten.

Mutaties reserves
De mutatie in de reserve betreft de storting van de opbrengst precariobelasting in de reserve investeringsambities. Als gevolg van de afschaffing van de precariobelasting op nutsbedrijven konden we op basis van een overgangstermijn tot 1 januari 2022 deze belasting heffen. Zie voor meer info de paragraaf Lokale heffingen.

Begroting 2022 en meerjarenperspectief
Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden
De lastenstijging wordt veroorzaakt door een stijging in de kapitaallasten doordat de investeringen in de gebouwen worden geactiveerd en afgeschreven.

Investeringen

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Rottige Meente 158.000
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (o.a. zonnepanelen) 200.000 50.000
Totaal bruto investeringsbedrag 358.000 50.000 0 0