Uiteenzetting van de financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Overzicht

x € 1.000
Programmarekening Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Programma
0 Bestuur en Ondersteuning -2.622 -2.734 -2.626 -2.615 -2.599 -2.614
1 Veiligheid -1.636 -1.758 -1.809 -1.818 -1.833 -1.849
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat -6.215 -6.466 -6.424 -6.492 -6.458 -6.465
3 Economie -728 -773 -1.154 -705 -843 -548
4 Onderwijs -3.796 -3.861 -3.826 -3.744 -3.701 -3.648
5 Sport, Cultuur en Recreatie -3.906 -4.088 -3.768 -3.782 -3.674 -3.690
6 Sociaal Domein -35.377 -33.967 -33.664 -33.203 -32.976 -32.940
7 Volksgezondheid en Milieu -7.381 -8.121 -8.152 -7.867 -7.885 -7.924
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing -3.313 -4.784 -3.738 -3.907 -4.757 -3.808
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen -326 -1.250 -648 -684 -722 -746
Gerealiseerde kosten Overhead
Overzicht kosten overhead -14.260 -15.940 -16.520 -16.561 -16.155 -16.056
Onvoorziene uitgaven
Overzicht onvoorziene uitgaven - -280 -280 -280 -280 -280
Totaal Lasten -79.559 -84.021 -82.610 -81.658 -81.883 -80.568
Baten
Programma
0 Bestuur en Ondersteuning 327 324 287 258 240 240
1 Veiligheid 40 51 51 51 51 51
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 141 100 100 100 100 100
3 Economie 434 448 817 394 531 236
4 Onderwijs 884 993 993 993 993 993
5 Sport, Cultuur en Recreatie 477 662 602 582 582 582
6 Sociaal Domein 11.121 7.767 8.037 7.987 7.637 7.637
7 Volksgezondheid en Milieu 5.451 5.836 5.808 5.899 5.990 6.082
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 2.309 3.415 2.297 2.409 3.217 2.162
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 55.401 55.921 56.975 55.942 55.914 56.181
Gerealiseerde kosten Overhead
Overzicht kosten overhead 5.792 6.093 6.318 6.271 6.307 6.344
Totaal Baten 82.378 81.610 82.286 80.886 81.562 80.608
Saldo van baten en lasten 2.819 -2.410 -324 -773 -321 40
Mutaties reserves
Lasten -2.325 -6.602 -25 -25 -25 -25
Baten 845 5.686 448 452 432 351
Saldo reserves -1.480 -915 423 427 407 326
Begrotingssaldo 1.339 -3.326 99 -346 87 366
Saldo incidenteel 512 310
Saldo structureel evenwicht 611 -36 87 366

Overzicht van incidentele lasten en baten

incidentele lasten en baten

x € 1.000
Incidentele lasten en baten Begroot MJB MJB MJB
2022 2023 2024 2025
Lasten
3 Economie
Grondexploitaties bedrijventerreinen 866 442 580 284
Verrekening grondexploitaties met de balans 728 638 -53 147
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Lokaal sportakkoord 20
6 Sociaal domein
Bestemming Noordwolde fase 6 260 160
*Bijdrage aan proceskosten Regiodeal 25 25 15
* Medewerker Monitoring Sociaal domein 43
7 Volksgezondheid en Milieu
Gezond in de Stad, extra middelen 73 20
Energietransitie 75
Opstellen Transitievisie Warmte 152
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
Grondexploitaties woningbouwlocaties 1.949 2.061 2.869 1.814
Verrekening grondexploitaties met de balans 1.781 2.140 238 1.805
Overhead
Organisatieontwikkeling 250 250
*Kwaliteitsborging zaakgericht werken 200
Totaal incidentele lasten 6.422 5.736 3.649 4.051
Baten
3 Economie
Grondexploitaties bedrijventerreinen 1.594 1.080 527 431
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Rijksbijdrage lokaal sportakkoord 20
6 Sociaal domein
Bestemming Noordwolde fase 6 150 100
*Dekking proceskosten Regiodeal uit reserve 25 25 15
7 Volksgezondheid en Milieu
Gezond in de Stad, extra middelen 73 20
Dekking energietransitie uit reserve 75
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
Grondexploitaties woningbouwlocaties 3.730 4.201 3.107 3.619
Overhead
* Kwaliteitsborging zaakgericht werken, bijdrage OWO 133
Totaal incidentele baten 5.800 5.426 3.649 4.051
Saldo incidenteel 622 310 - -
Totaal lasten 6.154 5.711 3.634 4.051
Totaal baten 5.642 5.401 3.634 4.051
Saldo incidenteel met invloed op het structureel begrotingssaldo 512 310 - -
* Dit zijn incidentele middelen die niet vallen onder de definitie zoals in het Besluit Begroten en verantwoorden (BBV) is opgenomen. Daardoor zijn deze bedragen ook niet van belang voor het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting.

Toelichting op tabel incidenteel

Verschil structurele en incidentele baten en lasten

Voor het bepalen van het structureel evenwicht van de begroting is het van belang om te weten wanneer uitgaven als structureel of als incidenteel worden beschouwd. Omdat de gemeente structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.
Deze uitzonderingen van incidentele baten en lasten worden volledig opgenomen in het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten. Zowel in de begroting en de meerjarenraming als in de jaarrekening.

Bij het bepalen of een post als incidenteel aangemerkt kan worden, dienen de uitgangspunten van het BBV gehanteerd en toegelicht te worden. In de toelichting moet daarom tenminste het volgende zijn opgenomen:
- Waarom deze begrotingspost naar de aard van de raming als incidenteel aangemerkt is;
- De duur waarvoor de begrotingspost geraamd is, waarbij er sprake moet zijn van een duidelijke en onvoorwaardelijke einddatum.

Toelichting op de tabel

Grondexploitaties (programma 3 en programma 8)
Mutaties grondexploitaties zijn naar de aard van de raming incidenteel. Het totaal van de lasten en het totaal van de baten grondexploitatie dient in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen te worden. De mutatie met de balanspost voorraden, waarmee een saldo van € 0 gerealiseerd wordt, wordt afzonderlijk opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten. De mutaties grondexploitatie hebben dus geen invloed op het structureel begrotingssaldo. Overigens niet te verwarren met de (tussentijdse) winstneming grondexploitatie, die heeft namelijk wel invloed op het begrotingssaldo en is ook altijd incidenteel.

Lokaal sportakkoord
Voor het lokaal sportakkoord is door het Rijk €20.000 beschikbaar gesteld. Samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De Regeling Sportakkoord loopt tot 1 januari 2023.

Bestemming Noordwolde fase 6
Fase 6 van het programma Bestemming Noordwolde start in 2021 en loopt tot en met 2023. De provincie subsidieert over de gehele periode 50% van de kosten, zie ook 2021. Dit is de laatste fase van het gehele programma. In deze fase blijft de focus liggen op ontwikkelingen in het sociaal domein (deze passen ook binnen de transformatie sociaal domein) en het versterken van het ondernemersklimaat. De thema’s voor fase 6 zijn:
- maak werk van Noordwolde
- opgroeien en ouder worden
- je straat en je buurt
- Samen met anderen
Binnen de thema’s zetten we projecten voort en zetten we nieuwe projecten op. Dit doen we samen met inwoners, verschillende organisaties en ketenpartners. Voor de zomerperiode hebben we inwoners gevraagd mee te denken over de projecten voor de laatste fase. Dit konden zij doen door het invullen van een vragenlijst. Hier is goed gehoor aan gegeven en mede op basis van deze input zijn de nieuwe projecten opgezet. 

Regiodeal, proceskosten
In juli 2020 is de Regiodeal Zuidoost Friesland gesloten met het Rijk. Een samenwerking tussen 7 partners in Zuidoost Friesland (Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland, Wetterskip en Provincie Friesland) en het Rijk. De proceskosten zijn noodzakelijke kosten die we gaan maken om de Regiodeal verder te begeleiden en uit te werken. Personele kosten zijn volgens de BBV in principe structureel en er is geen harde einddatum voor deze functie, dus dit bedrag telt niet mee voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo.

Monitoring Sociaal domein
In 2020 en 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een data-analist. Deze functie is nodig om de monitoring van het sociaal domein in te vullen en moet in 2022 verlengd worden. Dit kost €42.500 extra. Personele kosten zijn volgens de BBV in principe structureel en er is geen harde einddatum voor deze functie, dus dit bedrag telt niet mee voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo.

Gezond in de stad (GIDS)
Gezond in de Stad is onderdeel van het gemeentefonds en daardoor in principe structureel geld. Voor 2022 is een extra budget van € 53.000 voor Gezond in de Stad vanuit de jaarrekening 2020. De door de gemeente extra beschikbaar gestelde gelden zijn wel incidenteel. Deze niet wettelijk verplichte activiteit eindigt per 1-1-2023, waardoor sprake is van een concrete onvoorwaardelijke einddatum.  
Voor 2021 en 2022 is extra budget van jaarlijks € 20.000 voor het Nationaal preventieakkoord. Hier staat een rijksbijdrage tegenover. Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. 

Energietransitie
Voor 2021 en 2022 heeft de gemeenteraad uit de Bestemmingsreserve Energietransitie jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld voor het faciliteren en financieel ondersteunen van energietransitie-initiatieven uit de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het financieel mogelijk maken van draagvlak vergrotende en stimulerende activiteiten (binnen het collectief).

Transitievisie warmte
De eenmalig op te stellen visie vormt straks de basis voor de volgende stap, het opstellen van de (wijk)uitvoeringsplannen. Dit zijn implementatiekosten en daarom incidenteel. Na vaststelling van de Visie moet er een vervolg worden gegeven aan het traject van de warmtetransitie in onze gemeente. 

Organisatieontwikkeling
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt ingegaan op de noodzaak van de organisatieontwikkeling. Voor 2022 en 2023 is hiervoor extra budget nodig voor inhuur personeel. Er is onderscheid tussen benodigd personeel als gevolg van de organisatieontwikkeling en benodigd personeel om de organisatieontwikkeling voor te bereiden. De kosten voor het voorbereiden zijn incidentele lasten.

Kwaliteitsborging zaakgericht werken
Voor het samenwerkingsverband Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) is incidenteel een bedrag nodig van € 200.000 (€ 66.667 per gemeente) voor kwaliteitsborging van het proces zaakgericht werken. Gemeenten hebben wettelijke taken die ze moeten uitvoeren. Het past ook bij de betrouwbare overheid om deze taken uit te voeren en dit op het juiste (kwaliteits)niveau te doen. Bij de kwaliteitsborging van het proces zaakgericht werken gaat het, naast het niet voldoen aan de Archiefwet, ook om het voorkomen of herstellen van onvolledige opbouw van dossiers. Personele kosten zijn volgens de BBV in principe structureel en er is geen harde einddatum voor deze functie, dus dit bedrag telt niet mee voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo.

Geprognosticeerde balans 2022-2025

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans 2022-2025 x € 1.000
Activa per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021* 2022 2023 2024 2025
Vaste activa
(Im)Materiële vaste activa 63.182 65.354 70.707 70.570 68.113 64.264
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 321 321 321 321 321 321
Financiële vaste activa: Leningen en uitzettingen 8.670 6.393 1.338 1.311 1.283 6.935
Totaal vaste activa 72.173 72.068 72.366 72.202 69.717 71.520
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 18.657 17.313 16.849 13.742 13.227 8.345
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 2 2 2 2 2 2
Uitzettingen < 1 jaar 4.856 4.400 4.500 4.600 4.700 4.800
Liquide middelen 470 470 470 470 470 470
Overlopende activa/bijstelling o.b.v. geïnventariseerde risico's 3.682 2.657
Totaal vlottende activa 27.667 24.842 21.821 18.814 18.399 13.617
Totaal activa 99.840 96.910 94.187 91.016 88.116 85.137
Passiva per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021* 2022 2023 2024 2025
Eigen vermogen 33.329 32.595 32.271 31.499 31.178 31.218
Voorzieningen 6.461 6.448 6.434 6.420 6.406 6.392
Vaste schulden 51.887 48.542 55.197 51.852 48.507 45.162
Totaal vaste passiva 91.677 87.585 93.902 89.771 86.091 82.772
Vlottende schulden 5.788 7.325 185 1.045 1.825 1.365
Overlopende passiva 2.375 2.000 100 200 200 1.000
Totaal vlottende passiva 8.163 9.325 285 1.245 2.025 2.365
Totaal passiva 99.840 96.910 94.187 91.016 88.116 85.137
* betreft de geactualiseerde begroting 2021

Toelichting op de geprognosticeerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 20; lid 1 b) is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Voor meer inhoudelijke duiding verwijzen wij graag naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing en de paragraaf financiering.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de verplichte kengetallen genoemd. Een van de kengetallen is het solvabiliteitsratio. Het geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is een kengetal dat weergeeft welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd met eigen vermogen. Conclusie op basis van deze geprognosticeerde balans is dat de solvabiliteitsratio de komende jaren ruimschoots boven ons streefpercentage van minimaal 20% blijft. 

Reserves en Voorzieningen

Reserves en Voorzieningen

x 1.000
Reserves en voorzieningen
Stand per 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene reserve
Algemene reserve 18.908 17.382 17.409 17.063 17.150 17.517
Totaal Algemene reserve 18.908 17.382 17.409 17.063 17.150 17.517
Bestemmingsreserves
Reserve afvalstoffenverwijdering 221 256 130 4 -122 -248
Reserve vervanging/onderhoud riolering 1.509 1.435 1.285 1.177 1.078 1.045
Reserve onderhoud gebouwen 6 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve investeringsambities 11.044 9.089 9.064 9.039 9.024 9.024
Bestemmingsreserve energietransitie 300 250 200 225 250 275
Dekkingsreserve kaplasten herinrichting de Blesse 4.183 4.183 3.991 3.798 3.606
Totaal bestemmingsreserves 13.080 15.213 14.862 14.435 14.028 13.702
Totaal reserves 31.988 32.595 32.271 31.499 31.178 31.218
Voorzieningen
Voorziening nalatenschap dames Hofstee 151 151 151 151 151 151
Voorziening uitkering pensioenen gewezen wethouders 2.712 2.625 2.537 2.449 2.361 2.274
Voorziening opbouw pensioenen gewezen wethouders 2.907 2.983 3.060 3.136 3.213 3.289
Voorziening ontslagvergoeding voormalige wethouders 90 90 90 90 90 90
Voorziening afkoopsom onderhoud graven 601 598 596 593 590 588
Totaal voorzieningen 6.461 6.448 6.434 6.420 6.406 6.392
Totaal reserves en voorzieningen 38.449 39.043 38.705 37.919 37.584 37.610

Algemene reserve

Doel
Reserve ter dekking van (on)voorziene risico's die niet op een andere wijze zijn op te vangen. Onvoorziene risico's zijn risico's die niet van te voren zijn in te schatten, niet te voorkomen en niet te beïnvloeden zijn.

Mutatie
Op de reserve ligt nog een beslag van € 1.223.000 in 2021 voor incidentele budgetten en van € 72.000 in 2022 . Dit betreft budgetoverheveling uit eerdere jaren en de dekking voor het opstellen van de Transitievisie warmte. 

Het geraamde exploitatietekort over 2021 (zie najaarsnota ) van € 1.643.733 en de saldi uit deze meerjarenbegroting 2022-2025 verrekenen we met de algemene reserve. Het geraamde voordelig resultaat van € 99.000 in 2021, € 87.000 in 2024 en € 366.000 in 2025 komt ten gunste van deze reserve. Over 2023 is het nadelig saldo € 346.000. Daarvoor we een beroep doen op deze reserve. Eind 2025 komen we dan uit op een stand van € 17,5 miljoen.

Bestemmingsreserves

Reserve afvalstoffenverwijdering
Doel
Egalisatiereserve om eventuele fluctuaties in het tarief op te kunnen vangen.
Mutatie
Uitgangspunt is een 100% kostendekkende exploitatie. In 2022 is het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing 96%. Voor het jaarlijkse exploitatietekort wordt een beroep gedaan op deze egalisatiereserve. 

Reserve vervanging/onderhoud riolering
Doel
Egalisatiereserve om eventuele fluctuaties in het tarief op te kunnen vangen.
Mutatie
Uitgangspunt is een 100% kostendekkende exploitatie. In de exploitatie zijn de financiële gevolgen van het vastgestelde GRP 2021-2025 meegenomen. Voor het jaarlijkse exploitatietekort wordt een beroep gedaan op deze egalisatiereserve.

Reserve onderhoud gebouwen
Mutatie
De reserve is opgeheven. Het restantsaldo wordt overgeboekt naar de algemene reserve.

Bestemmingsreserve investeringsambities
Doel
Deze reserve is bij de behandeling van de jaarstukken 2017 door de raad ingesteld. Het is gevoed met het voordelig exploitatieresultaat van 2017 (€ 796.000), de voorziening precario en de opbrengst precariobelasting in 2021. Vanaf 2022 mogen wij geen precariobelasting meer heffen.
Mutatie
De reserve wordt ingezet voor de dekking van projecten uit het dynamisch investeringsprogramma. De financiële vertaling van de projecten wordt pas in de begroting opgenomen als de projecten gereed zijn voor uitvoering. We komen voor de financiële voorstellen terug bij u. Zo is in 2021 het investeringskrediet voor de herinrichting De Blesse uit de bestemmingsreserve investeringsambities gehaald. Daarnaast is in 2021 een investeringskrediet voor centrum Wolvega beschikbaar gesteld uit deze reserve. Deze laatste mutatie is nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht. 
Verder wordt (tot 1 oktober 2024) € 25.000 bijgedragen aan de proceskosten van de regionale samenwerking en de uitvoering van de Regiodeal. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op deze bestemmingsreserve. 

Bestemmingsreserve energietransitie
Doel
Deze reserve is in de loop van 2019 door de raad ingesteld. Het is gevoed met de eenmalige bijdrage van € 248.500 voor de realisatie van de zonneparken Wolvega en Noordwolde. Daarnaast worden de huuropbrengsten van de zonneparken in deze reserve gestort. 
Mutatie
De reserve wordt de komende jaren gevoed met de jaarlijkse huuropbrengst van de zonneparken. Het wordt ingezet voor de uitvoering van het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid. In 2021 en 2022 wordt er € 75.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve voor de Energietransitie Weststellingwerf.  

Dekkingsreserve kapitaallasten herinrichting de Blesse
Doel
Deze reserve is in de loop van 2021 door de raad ingesteld voor de dekking van de kapitaallasten van de herinrichting de Blesse. De reserve is gevoed vanuit de bestemmingsreserve investeringsambities.
Mutatie
Vanaf 2023 gaan de kapitaallasten op de exploitatie drukken. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan deze bestemmingsreserve. 
Als het project klaar is, berekenen we de benodigde dekking opnieuw aan de hand van de definitieve investeringsbedragen (via de componentenbenadering). 

Voorzieningen

Voorziening nalatenschap dames Hofstee
Doel
Deze voorziening is gevormd uit een legaat met als verplichting dat de opbrengsten ten gunste komen van de Triade.
Mutatie
Jaarlijks vindt zowel een dotatie als een onttrekking aan deze voorziening plaats ter grootte van de bespaarde rente. Dit bedrag komt ten goede aan de Triade.

Voorziening uitkering pensioenen gewezen wethouders
Doel
Pensioenuitkering aan (weduwen/weduwnaars van) gewezen wethouders.
Mutatie
De genoemde pensioenuitkeringen worden hieruit betaald. Jaarlijks wordt gekeken of deze voorziening nog op peil is.

Voorziening opbouw pensioenen gewezen wethouders
Doel
Reservering voor de pensioenen van wethouders.
Mutatie
Jaarlijks wordt de hoogte van deze voorziening op peil gebracht aan de hand van actuariële berekeningen.

Voorziening ontslagvergoeding voormalig wethouders
Doel
Reservering voor de betaling van wachtgeld voor voormalig wethouders.
Mutatie
Jaarlijks wordt de hoogte van deze voorziening op peil gebracht aan de hand van de laatste ontwikkelingen aangaande de wachtgeldregeling.  

Voorziening afkoopsom onderhoud graven
Doel
Deze voorziening voorziet in de dekking van toekomstige onderhoudskosten aan de graven en begraafplaats.
Mutatie

Jaarlijks wordt de afkoopsom van het onderhoud voor toekomstige jaren gedoteerd in de voorziening. De onttrekking betreft de bijdrage aan de exploitatie voor het betreffende jaar.

Structurele reservemutaties

In deze tabel worden de structurele reservemutaties weergegeven.

+ = storting - = onttrekking x 1.000
Structurele reservemutaties
2022 2023 2024 2025
Bestemmingsreserves
Reserve afvalstoffenverwijdering -126 -126 -126 -126
Reserve vervanging/onderhoud riolering -150 -108 -99 -33
Bestemmingsreserve energietransitie 25 25 25 25
Dekkingsreserve kaplasten herinrichting de Blesse -193 -193 -193
Totaal structurele reservemutaties -251 -402 -392 -326

Meerjareninvesteringsplan 2022-2025

Meerjareninvesteringsplan 2022-2025

Hierbij bieden wij u het investeringsplan voor de begrotingsperiode 2022 -2025 aan. Wij vragen u om de geplande investeringskredieten voor 2022 beschikbaar te stellen. De bijbehorende lasten zijn meerjarig meegenomen in deze programmabegroting.

Geplande investeringen

Geplande investeringen 2022 - 2025 Bruto investering 2022 Bruto investering 2023 Bruto investering 2024 Bruto investering 2025 Toelichting dekking
Programma 2
Vervangingsbudget openbare verlichting 89.000 89.000 89.000 89.000 Algemene exploitatie
Programma 5
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MJOP 1.140.685 747.974 1.891.234 1.013.152 Algemene exploitatie
Programma 6
Project bestemming Noordwolde fase 6 300.000 200.000 0 50% cofinanciering, 50% alg. exploitatie
Programma 7
Budget rioleringswerkzaamheden:
Vervangen riolering 200.000 200.000 200.000 200.000 Reserve
Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) 108.500 50.000 129.500 50.000 Reserve
Aanleg hemelwaterriool 1.015.000 1.095.000 775.000 1.475.000 Reserve
Programma 8
Rottige Meente 158.000 0 Algemene exploitatie
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (o.a. zonnepanelen) 200.000 50.000 0 Budgettair neutraal door kostenbesparing
Programma overhead
Budget informatisering 450.000 450.000 450.000 450.000 2/3 bijdragen van derden, overig alg. exploitatie
Vervangingsbudget:
Automatisering 406.000 392.000 1.505.000 263.000 2/3 bijdragen van derden, overig alg. exploitatie
Tractie 185.000 272.500 392.500 617.500 Algemene exploitatie
MJOP gemeentehuis vervangen regeltechniek 330.000 0 Algemene exploitatie
Totaal geplande investeringen 4.582.185 3.546.474 5.432.234 4.157.652