Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Beleidsbegroting Blz. 11  
Financiële begroting Blz. 12  
Bijlagen Blz. 13  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 14  
Financieel beeld 2022-2025 Blz. 15  
Structureel begrotingssaldo 2022-2025 Blz. 16  
Uitgangspunten bij de begroting 2022-2025 Blz. 17  
Toelichting programmabegroting 2022-2025 Blz. 18  
1. Mutaties Voorjaarsnota 2021 (structurele gevolgen), Kadernota 2022, 3e raadswijziging en ombuigingen Blz. 19  
Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021 (structurele gevolgen), Kadernota 2022, 3e raadswijziging en ombuigingen Blz. 20  
2. Mutaties meicirculaire 2021 gemeentefonds Blz. 21  
Toelichting Mutaties meicirculaire 2021 gemeentefonds Blz. 22  
3. Mutaties op basis van herijking exploitatie Blz. 23  
Toelichting op herijking exploitatie Blz. 24  
4. Mutaties op basis van extra gelden n.a.v. tekorten bij gemeenten Blz. 25  
Toelichting mutaties op basis van extra gelden n.a.v. tekorten bij gemeenten Blz. 26  
5. Verhogen stelpost risicobeheersing Blz. 27  
Toelichting verhogen stelpost risicobeheersing Blz. 28  
Woonlasten Blz. 29  
Begroting 2022 in één oogopslag Blz. 30  
Ons huishoudboekje Blz. 31  
Kerngegevens Blz. 32  
Kerngegevens Blz. 33  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 34  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 35  
Taakvelden Blz. 36  
Beleidsnota's Blz. 37  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 40  
Gebruik van sociale media Blz. 41  
Contacten met scholen Blz. 42  
Gast van de raad Blz. 43  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 44  
Dichtbij besturen Blz. 45  
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 46  
Ondersteunen van initiatieven Blz. 47  
Werken met de omgevingsvisie Blz. 48  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 49  
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 50  
Kanaalsturing Blz. 51  
Klanttevredenheid publiekszaken Blz. 52  
Spelregels en maatwerk Blz. 53  
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 54  
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 55  
Een actief communicatiebeleid Blz. 56  
Aandacht voor participatie van inwoners Blz. 57  
Communicatie als drager bij belangrijke projecten Blz. 58  
Een begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 59  
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 60  
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 61  
Wij kiezen bewust voor een crossmediale aanpak Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Wat mag het kosten Blz. 64  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 65  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 66  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 67  
Taakvelden Blz. 68  
Beleidsnota's Blz. 69  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 70  
Doelstellingen Blz. 71  
Beleidsplan integrale veiligheid Blz. 72  
De aanpak van ondermijnende criminaliteit verbeteren. Blz. 73  
De aanpak van diefstal, met een accent op cybercrime. Blz. 74  
Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving. Blz. 75  
Het stimuleren wenselijk verkeersgedrag door in te zetten op bewustwording (preventie). Blz. 76  
Lokale verbinding en betrokkenheid bij brandveiligheid. Blz. 77  
Beleidsindicatoren Blz. 78  
Wat mag het kosten Blz. 79  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 80  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 81  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 82  
Taakvelden Blz. 83  
Beleidsnota's Blz. 84  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 85  
Doelstellingen Blz. 86  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 87  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 88  
Project herinrichting De Blesse Blz. 89  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 90  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 91  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 92  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 93  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 94  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 95  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 96  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 97  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 98  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 99  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 100  
Fietspad langs de Linde Blz. 101  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 102  
Uitvoering van fase 2 Blz. 103  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 104  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 105  
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 106  
Wat mag het kosten Blz. 107  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 108  
Investeringen Blz. 109  
Programma 3 | Economie Blz. 110  
Programma 3 | Economie Blz. 111  
Taakvelden Blz. 112  
Beleidsnota's Blz. 113  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 114  
Doelstellingen Blz. 115  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 116  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 117  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 118  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 119  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 120  
Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega Blz. 121  
Bijdrage aan centrummanager Blz. 122  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 123  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 124  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 125  
Breedband in het buitengebied Blz. 126  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 127  
Beleidsindicatoren Blz. 128  
Wat mag het kosten Blz. 129  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 130  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 131  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 132  
Taakvelden Blz. 133  
Beleidsnota's Blz. 134  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 137  
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 138  
Leerlingenvervoer Blz. 139  
Leerplicht Blz. 140  
Passend onderwijs Blz. 141  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 142  
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 143  
Openbaar onderwijs Blz. 144  
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 145  
Beleidsindicatoren Blz. 146  
Wat mag het kosten Blz. 147  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 148  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 149  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 150  
Taakvelden Blz. 151  
Beleidsnota's Blz. 152  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 153  
Doelstellingen Blz. 154  
Sport en bewegen Blz. 155  
Beweegteam Weststellingwerf Blz. 156  
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 157  
Sport in verbinding met Sociaal domein Blz. 158  
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 159  
Muziekonderwijs Blz. 160  
Gesubsidieerde partijen/partners Blz. 161  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 162  
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 163  
Beleidsindicatoren Blz. 164  
Wat mag het kosten Blz. 165  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 166  
Investeringen Blz. 167  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 168  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 169  
Taakvelden Blz. 170  
Beleidsnota's Blz. 171  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 172  
Doelstellingen Blz. 173  
Toegang Sociaal domein Blz. 174  
Monitoring Blz. 175  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 176  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 177  
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 178  
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 179  
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 180  
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 181  
Transformatie Sociaal domein Blz. 182  
Ontwikkelen algemene en collectieve voorzieningen Blz. 183  
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 184  
Dorpshuizen Blz. 185  
Ondersteuning corona Blz. 186  
Herijken Welzijnswerk Blz. 187  
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 188  
Ondersteunen doelgroep Blz. 189  
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 190  
Pilot met de bibliotheek Blz. 191  
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 192  
Controle op jeugdhulp Blz. 193  
Preventie op jeugdhulp Blz. 194  
Toegang naar jeugdhulp Blz. 195  
Grip krijgen op de Wmo Blz. 196  
Maatregelenpakket Wmo Blz. 197  
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 198  
Kansrijke start Blz. 199  
Preventieve werkwijze scholen Blz. 200  
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 201  
Uitvoering geven aan het 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' Blz. 202  
Bestemming Noordwolde Blz. 203  
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 204  
Samenwerking met dorp versterken Blz. 205  
Herstructurering Caparis Blz. 206  
Beleidsindicatoren Blz. 207  
Wat mag het kosten Blz. 208  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 209  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 210  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 211  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 212  
Investeringen Blz. 213  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 214  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 215  
Taakvelden Blz. 216  
Beleidsnota's Blz. 217  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 218  
Doelstellingen Blz. 219  
Uitvoeren en evalueren lokaal gezondheidsbeleid Blz. 220  
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 221  
Geven van het goede voorbeeld Blz. 222  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak GIDS Blz. 223  
Uitvoeren en evalueren plan van aanpak JOGG Blz. 224  
Werken met positieve gezondheid Blz. 225  
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 226  
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 227  
Uitvoeren en evalueren uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 228  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 229  
Uitvoeren maatregelen voor beperken wateroverlast Blz. 230  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid Blz. 231  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 232  
Programmapijler Circulaire Economie Blz. 233  
Programmapijler Communicatie & Samenwerken Blz. 234  
Programmapijler Energietransitie Blz. 235  
Programmapijler Klimaat-Robuust Blz. 236  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 237  
Strategienota Grondstoffenbeleid Weststellingwerf Blz. 238  
Beleidsindicatoren Blz. 239  
Wat mag het kosten Blz. 240  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 241  
Investeringen Blz. 242  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 243  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 244  
Taakvelden Blz. 245  
Beleidsnota's Blz. 246  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 247  
Doelstellingen Blz. 248  
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 249  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 250  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 251  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 252  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 253  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 254  
Rottige Meente Blz. 255  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 256  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 257  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 258  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 259  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 260  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 261  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 262  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 263  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 264  
Mogelijkheden aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 265  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 266  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekend te maken Blz. 267  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 268  
Implementatie omgevingswet Blz. 269  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 270  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 271  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 272  
Beleidsindicatoren Blz. 273  
Wat mag het kosten Blz. 274  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 275  
Investeringen Blz. 276  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 277  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 278  
Taakvelden Blz. 279  
Algemeen Blz. 280  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 281  
Doelstellingen Blz. 282  
P&C cyclus balans in schuldenlast, woonlast, investeringen Blz. 283  
Sturing op deze doelen via de reguliere P&C cyclus (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening) Blz. 284  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 285  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 286  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 287  
Overzicht kosten overhead Blz. 288  
Overhead kosten Blz. 289  
Investeringen Blz. 290  
Vennootschapsbelasting Blz. 291  
Vennootschapsbelasting Blz. 292  
Onvoorziene uitgaven Blz. 293  
Onvoorziene uitgaven Blz. 294  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 295  
Niet voorziene uitgaven Blz. 296  
Stelpost ombuigingen Blz. 297  
Paragrafen Blz. 298  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 299  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 300  
Inleiding Blz. 301  
Actuele ontwikkelingen Blz. 302  
Autonome ontwikkelingen Blz. 303  
Opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 304  
Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 305  
Kostendekkendheid riolering Blz. 306  
Toelichting kostendekkendheid riolering Blz. 307  
Kostendekkendheid afval Blz. 308  
Toelichting kostendekkendheid afval Blz. 309  
Kostendekkendheid algemene leges Blz. 310  
Toelichting kostendekkendheid algemene leges Blz. 311  
Kostendekkendheid begraafrechten Blz. 312  
Toelichting kostendekkendheid begraafplaatsen Blz. 313  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 314  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 315  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 316  
Inleiding Blz. 317  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 318  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 319  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 320  
Weerstandsvermogen Blz. 321  
Toelichting Weerstandsvermogen Blz. 322  
Kengetallen Blz. 323  
Toelichting kengetallen Blz. 324  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 325  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 326  
Beleidsnota's Blz. 327  
Inleiding Blz. 328  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 329  
Wegen Blz. 330  
Groen Blz. 331  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 332  
Openbare verlichting Blz. 333  
Riolering Blz. 334  
Tractiemiddelen Blz. 335  
Gebouwen Blz. 336  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 337  
Paragraaf Financiering Blz. 338  
Paragraaf Financiering Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
De uitgangspunten Blz. 341  
Risicobeheer Blz. 342  
Kasgeldlimiet Blz. 343  
Renterisicobeheer Blz. 344  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 345  
Gemeentefinanciering Blz. 346  
Leningenportefeuille Blz. 347  
Financieringsbehoefte Blz. 348  
De wijze van rentetoerekening Blz. 349  
EMU saldo Blz. 350  
Overige ontwikkelingen Blz. 351  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 352  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 353  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 354  
Rechtmatigheid Blz. 355  
Organisatieontwikkeling Blz. 356  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 357  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 358  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 359  
Bestuursovereenkomst Blz. 360  
OWO-visie Blz. 361  
OWO afdelingen Blz. 362  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 363  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 364  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 365  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 366  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 367  
Inleiding Blz. 368  
Visie op verbonden partijen Blz. 369  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 370  
Financieel belang Blz. 371  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 372  
Overzicht verbonden partijen Blz. 373  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 374  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 375  
Algemeen Blz. 376  
Marketing Blz. 377  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 378  
Prognose 2021 Blz. 379  
Prognose einde looptijd Blz. 380  
Paragraaf Regiodeal Blz. 381  
Paragraaf Regiodeal Blz. 382  
Algemeen Blz. 383  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 384  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 385  
Inleiding Blz. 386  
Dynamische investeringsprogramma Blz. 387  
Centrum Wolvega Blz. 388  
Infra De Blesse Blz. 389  
Scholen Blz. 390  
Infra Lycklamaweg Blz. 391  
Rottige Meente/ Driewegsluis Blz. 392  
Fietspad langs de Linde fase 2 en 3 Blz. 393  
Energiefonds Blz. 394  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 395  
Overzicht van baten en lasten Blz. 396  
Overzicht Blz. 397  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 398  
incidentele lasten en baten Blz. 399  
Toelichting op tabel incidenteel Blz. 400  
Geprognosticeerde balans 2022-2025 Blz. 401  
Geprognosticeerde balans Blz. 402  
Toelichting op de geprognosticeerde balans Blz. 403  
Reserves en Voorzieningen Blz. 404  
Reserves en Voorzieningen Blz. 405  
Algemene reserve Blz. 406  
Bestemmingsreserves Blz. 407  
Voorzieningen Blz. 408  
Structurele reservemutaties Blz. 409  
Meerjareninvesteringsplan 2022-2025 Blz. 410  
Meerjareninvesteringsplan 2022-2025 Blz. 411  
Geplande investeringen Blz. 412  
Bijlagen Blz. 413  
Bijlage I: Subsidieplafonds Blz. 414  
Bijlage 1: Subsidieplafonds Blz. 415  
Overzicht subsidies per preferente instelling Blz. 416  
Subsidieplafonds Blz. 417  
Overzicht subsidieregelingen Blz. 418  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 419  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 420  
Bijlage III: Lijst met financiële begrippen Blz. 421  
Lijst met financiële begrippen Blz. 422