Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

 

Portefeuillehouder(s) Rikkers en Zonderland
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Samenkracht en burgerparticipatie
  • Arbeidsparticipatie
  • Begeleide participatie
  • Geëscaleerde zorg 18+
  • Inkomensregelingen
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Maatwerkdienstverlening 18-
  • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
  • Wijkteams
  • Geëscaleerde zorg 18-

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW)
De voorgenomen invoering van het nieuwe financiële verdeelmodel BW en van het woonplaatsbeginsel BW is weer met één jaar uitgesteld, van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023.

Woonplaatsbeginsel Jeugd
Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de zorglevering aan de jeugdige. Dit is met name relevant wanneer een jeugdige in een andere gemeente bij een zorgaanbieder woont dan waar de ouders/verzorgers wonen. Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuw woonplaatsbeginsel ingevoerd. Met de wetswijziging verandert de verantwoordelijke gemeente van de zorg voor ongeveer 20.000 jeugdigen (in heel Nederland) onder voogdij of van 18+.

Grip 2.0
In 2022 wordt een voorstel gedaan voor een maatregelenpakket in het sociaal domein om meer grip op onze stijgende uitgaven te krijgen. Grip 2.0 is daarmee een brede opvolger van Grip op Wmo en Grip op Jeugd waarin we naar heel programma 6 kijken. 

Compensatie coronaeffecten
In 2021 heeft het Rijk middelen uitgekeerd ter compensatie voor de coronaeffecten. Deze zijn o.a. bedoeld voor jeugdigen, kwetsbare inwoners en ouderen. In Weststellingwerf is het doel met inzet van deze middelen eenzaamheid terug te dringen en ontmoeting en lichamelijke beweging te stimuleren. Samen met inwoners, verenigingen en zorgaanbieders wordt gekeken hoe deze middelen in 2022 goed ingezet kunnen worden.

In het laatste kwartaal 2021 is ook het economische steunpakket van het Rijk gestopt. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen niet meer werden verlengd. Maar het sociaal pakket loopt nog wel door in 2022. Dit is bedoeld om mensen naar (nieuw) werk te begeleiden, om- en bijscholing te faciliteren en armoede- en schulden te bestrijden. Dit loopt via het crisis- en herstelpakket van Fryslân Werkt!
De verwachting is verder dat de werkloosheid lager zal zijn dan vorig jaar gedacht. Dit betekent dat minder mensen gebruik zullen maken van de dienstverlening door gemeenten en minder mensen de bijstand instromen. Daarom is het Rijk van plan minder re-integratiemiddelen aan gemeenten te geven.

Wet inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Met deze wet neemt de gemeentelijke rol bij de ondersteuning van statushouders toe. In de huidige situatie zijn statushouders zelf verantwoordelijk voor het regelen en financieren van hun inburgeringstraject. In de huidige Wet inburgering is er (te) weinig aandacht voor werk en participatie gedurende de inburgeringsperiode, waardoor slechts een klein deel van de statushouders na afronding van hun traject aan het werk is. De nieuwe wet moet hier verbetering in brengen.

 

Wat willen we bereiken?

Toegang Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Laagdrempelige toegang 
In 2019 is Griffioenpark 3 geopend. Daarmee is ook in Wolvega een eenvoudige toegang tot de zorg en ondersteuning van het Sociaal domein. In Griffioenpark 3 zijn tijdens de openingsuren onder andere Vlechtwerkers en een Activeringscoach aanwezig. Inwoners kunnen hun vragen dus direct met een professional bespreken. In verband met de coronacrisis en de tijdelijke sluiting is de pilot Griffioenpark 3 verlengd tot augustus 2023. Voor de heropening is een plan gemaakt. Hierin is aandacht besteed aan actuele onderwerpen (zoals hybride werken) en de factoren om het succes van de locatie en dienstverlening te kunnen bepalen. 

Inwoners weten de gebiedsteams te vinden 
We willen dat de gebiedsteams onderdeel uitmaken van de samenleving. De gebiedsteams leveren met hun werkzaamheden een bijdrage aan de samenleving, ze kunnen meedenken en vormen de toegang tot de verschillende voorzieningen binnen het sociaal domein. In de organisatieontwikkeling is specifiek aandacht besteed aan de toegang via de gebiedsteams en een uniforme werkwijze.

Wat doen we ervoor

Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega

Wat willen we bereiken?
In 2022 gaan we in gesprek met de inwoners van Wolvega. Dit doen we vanuit de Opgave Wolvega. Opgave Wolvega is er op gericht om de sociale structuren in Wolvega te versterken. Een dorpshuisfunctie kan hieraan bijdragen. Als uit de gesprekken met de inwoners duidelijk wordt dat er behoefte is aan een dorpshuisfunctie, dan kan de gemeente initiatiefnemers hierbij helpen.  

Wat doen we ervoor

Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie

Wat willen we bereiken?
Participatie en de arbeidsmarkt
Deelnemen aan de arbeidsmarkt is belangrijk. Werk geeft voldoening, biedt een inkomen en betekent zelfstandigheid. Met werk bedoelen we betaald werk, vrijwilligerswerk, arbeidsmatige- of activerende dagbesteding. We dragen bij aan een arbeidsmarkt waar iedere inwoner onderdeel van uit kan maken. Als het vinden van werk of deelnemen aan de arbeidsmarkt lastig is, bieden we de inwoner hulp. Samen kijken we wat nodig is.

Grip op de Participatiewet
Vanaf juli 2021 zijn we in het kader van de ombuigingen aan het onderzoeken wij hoe het onderdeel Grip op de Participatiewet kunnen vormgegeven. Doel is om effectiever tot gestelde resultaten te komen en zo, waar mogelijk in 2022 een besparing te realiseren.

Wet inburgering
In de huidige Wet inburgering is er weinig aandacht voor werk en participatie gedurende de inburgeringsperiode, waardoor slechts een klein deel van de statushouders na afronding van hun traject aan het werk is. De nieuwe wet moet hier verbetering in brengen. Om voorbereidend te werk te gaan en hier later in de inburgering een duurzamere uitstroom te bevorderen willen wij in 2022 gebruik maken van de opstartklas.

Inkomensondersteuning
De verwachting is dat het aantal inwoners in de bijstand redelijk stabiel blijft. De in 2020 en 2021 verwachte toestroom door corona is niet zichtbaar geweest. Het aantal uitkeringsgerechtigden is zelfs iets gedaald. Het voorlopige BUIG budget voor 2022 is eind september 2021 bekend.

 

Wat doen we ervoor

Transformatie Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

We zitten nog volop in de transformatie, waarin we van de afgelopen periode geleerd hebben dat transformatie geen ‘reactie op’ is, maar een doorontwikkeling. Het is vanuit een kritische rol zoeken naar een nieuw fundament. Het gaat om een duurzame verandering die aansluit bij inwoners en professionals. Het is een cultuuromslag waarbij de invulling van begrippen als transparantie, wederkerigheid en burgerschap tegen het licht wordt gehouden. In deze fase van de transformatie investeren we in de sociale basis. Het gaat hierbij om preventie, collectieve en algemene voorzieningen en de samenwerking met de samenleving. Door preventief te werken en mogelijke problemen al vroeg te signaleren kunnen we mensen eerder helpen en ondersteunen, maar ook hogere kosten in de toekomst voorkomen. Naast de inhoudelijk motivatie, we willen onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen, zorgen de financiële tekorten ook voor een noodzaak om de transformatie in snel tempo verder door te voeren. De maatregelen in Grip op Jeugd en Grip op Wmo zijn vanuit die gedachte ontwikkeld. Aanvullend op Grip op Jeugd en Wmo is de transformatie naar een nieuw fundament en een sterke sociale basis onderdeel van de dagelijkse praktijk in de werkvelden Jeugd en Wmo.

Wat doen we ervoor

Maatschappelijke voorzieningen

Wat willen we bereiken?

In onze gemeente zijn verschillende maatschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld dorpshuizen. Welke maatschappelijke voorzieningen zijn er nodig om vitale dorpen en een vitaal platteland te behouden? Welke gevolgen hebben de ontgroening en vergrijzing op de huidige voorzieningen en welke eisen worden in de toekomst gesteld? En wat is hierbij de verantwoordelijkheid van de gemeente? Deze vragen zijn van belang als we kijken naar het toekomstperspectief van deze voorzieningen. 

Wat doen we ervoor

Herijken Welzijnswerk

Wat willen we bereiken?
In 2019 zijn de taken van Timpaan Welzijn ondergebracht bij de gebiedsteams. In het draaiboek versterken sociale basis staat de opdracht omschreven die wordt gemonitord in de monitor Sociaal domein. De verschillende acties zijn terug te vinden bij het kopje transformatie sociaal domein.
Deze opgave is afgerond.  

Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden

Wat willen we bereiken?
Door vroegsignalering van schulden bereiken we inwoners met beginnende betaalachterstanden eerder. Met de hulp die we aanbieden worden oplopende schulden voorkomen. Hierdoor worden er minder schuldregelingstrajecten opgestart.

De integrale aanpak rond laaggeletterdheid, armoede en schulden helpt inwoners om zelfredzamer te zijn. Laaggeletterdheid kan een inwoner hierin belemmeren, ook is er een grotere kans op armoede. Voor laaggeletterde inwoners is het bijhouden van de financiële administratie vaak erg lastig. Schulden kunnen zo sneller ontstaan.

Het gebiedsteam, partijen waar we mee samen werken en het Taalplein spelen hierin een belangrijke rol. In 2022 bekijken we welke structurele vorm het Taalplein krijgt.

Wat doen we ervoor

Grip krijgen op de jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

In 2022 werken we verder met Grip op Jeugd. Er vindt een doorontwikkeling van dit programma plaats, zoals ook in de voorjaarsnota is aangekondigd. Deze doorontwikkeling draagt bij aan de realisatie van de transformatieopgave voor Jeugd. We werken zo aan een efficiënte en doelmatige organisatie van de jeugdhulp en daarmee ook aan financiële grip.

Wat doen we ervoor

Grip krijgen op de Wmo

Wat willen we bereiken?

Lokale Wmo-voorzieningen

De Wmo-uitgaven zijn de laatste jaren steeds groter dan de beschikbare budgetten. Dit heeft meerdere oorzaken. In Weststellingwerf is sprake van een zogenoemde dubbele vergrijzing. Dit betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn en dat binnen die groep ook het aantal 80-plussers toeneemt. Hierdoor doen meer mensen een beroep op maatwerkvoorzieningen. Ook is er een strengere toegang tot de intramurale zorg zoals een verpleeghuis. Inwoners wonen dus langer zelfstandig thuis, hierbij hebben zij vaker ondersteuning nodig vanuit de Wmo. Ook is er een toename zichtbaar van inwoners met complexe problemen en verandert daardoor de zorgzwaarte vanuit de Wmo. De invoering van het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking binnen de Wmo, met name bij Ondersteuning in het huishouden. Met het abonnementstarief is de eigen bijdrage niet langer inkomensafhankelijk is en maken meer mensen gebruik van hulp vanuit de Wmo. Tot slot is het een wettelijke verplichting vanuit de Wmo 2015 op reële prijzen te hanteren. Hierdoor worden de tarieven voor zorgaanbieders jaarlijks verhoogd op basis van een kostprijsberekening gebaseerd op in de zorg geldende cao's. 

Regionale (Wmo)-voorzieningen

Beschermd Wonen , Maatschappelijke Opvang, de aanpak Personen met Verward gedrag en de Wet verplichte GGZ zijn regionale voorzieningen

De uitgaven voor Beschermd Wonen blijven sinds 2021 binnen budget. De regionale beheersmaatregelen op dit punt hebben effect gehad. Met de transformatie kijken we hoe we inwoners met een psychiatrische stoornis zoveel mogelijk thuis in hun eigen omgeving kunnen begeleiden en ondersteunen. De nieuwe inkoop van Beschermd Wonen per 1 januari 2022 bevat een aantal producten die deze beweging verder moet stimuleren.
In het Fries regioplan dat eind 2021 is vastgesteld, staat beschreven op welke manier de Friese gemeenten gaan samenwerken rondom Beschermd Wonen en wat onder de regionale of lokale verantwoordelijkheid valt.

De maatschappelijke opvang blijft voorlopig onder de centrumgemeente vallen. Over het vervolg daarvan wordt over drie jaar een besluit genomen.

Er is een regionale aanpak voor Personen met Verward Gedrag. Deze aanpak is domeinoverstijgend (sociaal, zorg en veiligheid) en gaat vooral om situaties waar sprake is van multiproblematiek. De financiële bijdrage loopt via de begroting van de GGD.

In 2021 is er een uitvoeringsplan voor de Friese aanpak dak- en thuisloosheid vastgesteld. Het doel van de Brede Aanpak Dakloosheid is het transformeren van de maatschappelijke opvang. Deze transformatie vloeit (mede) voort uit de toekomstvisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In 2022 wordt verder gewerkt aan verschillende preventie instrumenten zoals Kamers met Kansen, outreachend jongerenwerk en housing first.

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) ingevoerd. De WvGGZ is meer een behandelwet dan een opnamewet (zoals de voormalige Wet Bopz). Deze wet maakt ambulante behandeling mogelijk. De GGD voert namens de gemeente de WvGGZ taken uit.

Wat doen we ervoor

Versterken ketensamenwerking jeugd

Wat willen we bereiken?

We willen jeugdigen en hun ouders eerder en beter helpen. Zo willen we voorkomen dat problemen erger worden en het beroep op geïndiceerde jeugdhulp verminderen. Hierbij hebben we onze ketenpartners nodig. Met ketenpartners bedoelen we organisaties uit het werkveld waarmee we samenwerken zoals scholen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en jongerenwerkers.

Wat doen we ervoor

Versterken ketensamenwerking ouderen

Wat willen we bereiken? 
Ouderen blijven langer thuis wonen en door vergrijzing neemt het aantal ouderen in onze gemeente toe. We willen dat ouderen zo lang mogelijk in een geschikte woning kunnen blijven wonen en in hun eigen sociale omgeving kunnen meedoen. Het is belangrijk dat de omgeving van ouderen optimaal wordt ingezet om hun zelfstandigheid te ondersteunen, zonder overbelast te raken. We willen bereiken dat alle partijen rondom ouderen elkaar kennen en in een vroeg stadium samenwerken. Het gaat hierbij zowel om zorgaanbieders, gebiedsteams, aanbieders van eerstelijnszorg maar ook om verenigingen, burgerinitiatieven en andere voorliggende voorzieningen. We brengen meer samenhang in de verschillende projecten, activiteiten en ondersteuning voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Wat doen we ervoor

Bestemming Noordwolde

Wat willen we bereiken? 

Bestemming Noordwolde is onderdeel van het provinciale project Aandachtsgebieden Stellingwerven. Tot en met 2023 werken we samen met inwoners, professionals, organisaties en de provincie in de aanpak om te komen tot een stijging van het gemiddelde inkomen, een stijging van de participatie en betrokkenheid van inwoners en een daling van de werkloosheid. In 2021 zijn we gestart met de laatste fase in dit project.

 

 

Wat doen we ervoor

Herstructurering Caparis

Wat willen we bereiken?
In 2019 is de herstructurering van het SW bedrijf Caparis afgerond met besluitvorming in de 8 betrokken gemeenten.
Deze opgave is afgerond.

Beleidsindicatoren

Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar 591,5 590,9 603,8 777,4 793,9 795,9
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 tot en met 21 jarigen 1% 1% - 1% 1% -
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % Kinderen in uitkeringsgezin 5% 4% - 7% 6% -
Achterstand onder de jeugd - Werkloze jongeren % Werkloze jongeren 2% 2% - 2% 2% -
Netto arbeidsparticipatie % Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 66% 67,6% 68% 67,8% 68,8% 68,40%
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 307,5 276,6 379,3 401,1 381,7 459,7
Lopende re- integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 517,1 318,5 386,9 305,2 207,0 202,0
Jongeren met jeugdhulp % Van alle jongeren tot 18 jaar 11,0% 11,7% 11,2% 11,8% 12,3% 11,9
Jongeren met jeugdbescherming % Van alle jongeren tot 18 jaar 1,6% 1,7% 1,7% 1,2% 1,2% 1,2%
Jongeren met jeugdreclassering % Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
WMO Clienten met een maatwerkarrangement Aantal per 10.000 inwoners 620 690 710 640 680 700
Een - (liggend streepje) betekent dat er (nog) geen cijfers bekend zijn (gemaakt) voor de periode.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Bron geraadpleegd op 6 september 2021

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2020 Actuele begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.939 2.076 1.940 1.893 1.656 1.620
6.2 Wijkteams 1.747 1.453 1.412 1.412 1.412 1.412
6.3 Inkomensregelingen 11.748 8.874 8.952 9.202 9.202 9.202
6.4 Begeleide participatie 4.251 4.580 3.978 3.772 3.666 3.666
6.5 Arbeidsparticipatie 812 1.136 1.579 1.756 1.906 1.906
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.080 1.015 1.046 1.046 1.046 1.046
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.040 6.769 6.672 6.079 5.959 5.959
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.869 5.707 5.529 5.581 5.594 5.594
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 12 272 434 412 456 456
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.879 1.450 2.122 2.048 2.079 2.079
Totaal Lasten 35.377 33.332 33.664 33.203 32.976 32.940
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -272 -286 -286 -236 -136 -136
6.2 Wijkteams -20 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -10.580 -7.526 -7.526 -7.526 -7.276 -7.276
6.5 Arbeidsparticipatie -37 -5 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -142 -171 -196 -196 -196 -196
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -38 -30 -30 -30 -30 -30
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -33 0 0 0 0 0
Totaal Baten -11.121 -8.017 -8.037 -7.987 -7.637 -7.637
Saldo van lasten en baten -24.255 -25.315 -25.627 -25.215 -25.339 -25.302
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 8 148 25 25 15 0

Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld

x € 1.000
Toelichting per beleidsveld: Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Participatie:
Arbeidsparticipatie 812 1.386 1.579 1.756 1.906 1.906
Begeleide participatie 4.251 4.405 3.978 3.772 3.666 3.666
Inkomensregelingen 11.748 9.124 8.952 9.202 9.202 9.202
Subtotaal Participatie 16.811 14.914 14.510 14.731 14.774 14.774
WMO:
Geëscaleerde zorg 18+ 12 272 434 412 456 456
Maatwerkdienstverlening 18+ 6.040 6.794 6.672 6.079 5.959 5.959
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.080 1.015 1.046 1.046 1.046 1.046
Subtotaal WMO 7.132 8.081 8.152 7.537 7.461 7.461
Jeugdzorg
Geëscaleerde zorg 18- 1.879 1.735 2.122 2.048 2.079 2.079
Maatwerkdienstverlening 18- 5.869 5.707 5.529 5.581 5.594 5.594
Totaal Jeugdzorg 7.748 7.443 7.651 7.629 7.672 7.672
Overig:
Samenkracht en burgerparticipatie 1.939 2.076 1.940 1.893 1.656 1.620
Wijkteams 1.747 1.453 1.412 1.412 1.412 1.412
Overige baten en lasten
Subtotaal Overig: 3.686 3.530 3.352 3.306 3.069 3.032
Totaal generaal Programma 6 Lasten 35.377 33.967 33.664 33.203 32.976 32.940

Toelichting wat mag het kosten

De toelichting op de lasten van programma 6 doen we per beleidsveld, zie de tabel.

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Lasten

Beleidsveld Participatie
Er is in 2022 € 400.000 minder geraamd voor dit taakveld. De grootste verschillen zijn:
-Arbeidsparticipatie: In 2021 was sprake van een eenmalig voordeel. Dit budget is bij de voorjaarsnota 2021 eenmalig verlaagd.
-Begeleide participatie: In 2021 is extra beschikbaar voor coronacompensatie van het SW bedrijf. De structurele bijdrage aan de SW bedrijven loopt echter jaarlijks af tot 2024. 
-De budgetten voor Inkomensregelingen zijn in 2022 verlaagd. Dit is de doorwerking van de bij de najaarsnota 2021 verwachte daling van uitkeringsgerechtigden.

Beleidsveld WMO
Er is in 2022 € 71.000 meer geraamd. De grootste verschillen zijn:
Bij de voorjaarsnota 2021 is ruim € 1.078.000 extra incidenteel beschikbaar gesteld voor het beleidsveld WMO. Naar aanleiding van de Rijksbijdrage (commissie van Wijzen) voor tekorten bij gemeenten wordt er in 2022 ruim € 1,5 miljoen toegevoegd aan programma 6. Hiervan is in 2022 is een stelpost van € 943.000 opgenomen voor uitgaven WMO. De rest van het verschil komt hoofdzakelijk door de ombuigingen 2021 die vanaf 2022 oplopen.

Beleidsveld Jeugdzorg
Er is in 2022 € 208.000 meer geraamd. De grootste verschillen zijn:
Bij de voorjaarsnota 2021 is extra incidenteel budget begroot voor geëscaleerde zorg 18- en voor maatwerkdienstverlening 18- 
De bij de kadernota beschikbaar gestelde € 600.000 is vervallen. Naar aanleiding van de Rijksbijdrage (commissie van Wijzen) voor tekorten bij gemeenten wordt er in 2022 ruim € 1,5 miljoen toegevoegd aan programma 6. Hiervan is € 600.000 toegevoegd als stelpost voor uitgaven Jeugd. Ten opzichte van 2021 dus toch een verschil van € 600.000.

Overig
Er is in 2022 € 178.000 minder geraamd. De grootste verschillen zijn:
Bij de voorjaarsnota 2021 is incidenteel extra coronagelden voor ouderen en kwetsbaren begroot. Ook is in 2021 incidenteel extra beschikbaar gesteld voor de Regiodeal.
In 2022 is meer geraamd voor het meerjarige onderhoudsplan (MJOP ) van de gemeentelijke gebouwen.

Voor alle onderdelen geldt dat er een hoger bedrag voor uren wordt doorgerekend. Dit komt hoofdzakelijk door de geraamde CAO-verhoging.


Begroting 2022 en meerjarenperspectief

Beleidsveld Participatie
Voor de inkomensregelingen verwachten we op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden voor 2022 een daling in de kosten.

Beleidsveld WMO
De extra gelden gebaseerd op de Rijksbijdrage (commissie van Wijzen) voor tekorten bij gemeenten lopen terug.

Overig
Noordwolde fase 6 loopt tot en met 2023.

Baten, gegroepeerd naar beleidsveld

x € 1.000
Toelichting per beleidsveld: rekening 2020 begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Participatie:
Arbeidsparticipatie -37 -5 0 0 0 0
Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen -10.580 -7.276 -7.526 -7.526 -7.276 -7.276
Subtotaal Participatie -10.617 -7.281 -7.526 -7.526 -7.276 -7.276
WMO:
Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -142 -171 -196 -196 -196 -196
Subtotaal WMO -142 -171 -196 -196 -196 -196
Jeugdzorg
Geëscaleerde zorg 18- -33 0 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- -38 -30 -30 -30 -30 -30
Totaal Jeugdzorg -71 -30 -30 -30 -30 -30
Overig:
Samenkracht en burgerparticipatie -272 -286 -286 -236 -136 -136
Wijkteams -20 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten
Subtotaal Overig: -292 -286 -286 -236 -136 -136
Totaal generaal Programma 6 Baten -11.122 -7.767 -8.037 -7.987 -7.637 -7.637

Toelichting wat mag het kosten

De toelichting op de baten van programma 6 doen we per beleidsveld in plaats van per taakveld, zie de tabel.

Begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021
Baten

Beleidsveld Participatie
De rijksbijdrage voor de inkomensregelingen is gebaseerd op de werkelijke uitgaven van twee jaar eerder.

Investeringen

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Project bestemming Noordwolde fase 6 300.000 200.000
Totaal bruto investeringsbedrag 300.000 200.000 0 0