Bijlagen

Bijlage I: Subsidieplafonds 2018

Bijlage I: Subsidieplafonds 2018

Hieronder vindt u in de bijlage I subsidieplafonds 2018 bestaande uit 2 onderdelen namelijk:
- Overzicht subsidies per product
- Overzicht subsidies per preferente  instelling

Overzicht subsidies per product / instelling

Overzicht subsidies per product / instelling Subsidie plafond 2018 Preferente instelling/regeling per product/product 
2 Verkeer, Water, Wegen en Groen
  Overige verkeer 508 Regeling verkeersbrigadiers
  Waterwegen 1.015 IJswegencentrale
4 Onderwijs
  Schoolbegeleidingsdienst 35.749 Samenwerkingsverband de Stellingwerven
5 Sport, Cultuur en Recreatie
  Bibliotheekwerk 414.876 Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslân
  Muziekonderwijs 169.500 Diversen 
  Ontwikkelingssamenwerking 12.210 Wereldwinkels en Stichting Gered Gereedschap 
  Sportbevordering 212.000 Jeugd Sport en Cultuur (JSC)*1 en diversen (deels uit rijksbijdrage)
  Cultuurbevordering 158.513 Stellingwarver Schrieversronte, Opera Spanga, JSC*1 en Stimuleringsregeling Kunst en Cultuur
  Oudheidkunde en musea 82.493 Stichting Nationaal Vlechtmuseum + Oudheidkamer
  Heite Schaaktoernooi 5.329 Heite schaaktoernooi*2
  Multifunctionele accommodaties 37.657 Stichting Harten Tien
  Lokale omroep 15.923 Radio Weststellingwerf Centraal (Bijdrage per inwoner)
  Toerisme 50.000 Toeristische netwerken
  Gemeentelijk monumentenbeleid 40.600 Diversen 
6 Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen
  Ouderenzorg 36.525 Humanitas, Ouderenorganisaties, diversen (Flankerend Ouderen Beleid) en JSC*1
  Ouderenwerk 54.656 Timpaan
  Maatschappelijke dienstverlening 25.588 Tûmba, Slachtofferhulp Nederland en JSC*1
  Sociaal-cultureel werk 22.155 Timpaan en JSC*1
  Opbouwwerk 33.200 Timpaan
  Lokaal Sociaal beleid 7.816 Lokale sociale initiatieven
  Jeugd en jongerenwerk 59.272 Timpaan 
  Overige jeugd en jongerenwerk 288.443 Timpaan
  Vrijwilligerswerk en Mantelzorg 49.735 Timpaan en diversen
  Peuterspeelzalen 271.005 Stichting Doomijn, diversen
  Armoedebeleid 135.000 Stichting Leergeld (Koppeling rijksuitkering) en Timpaan
  Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers 120.000 Timpaan 
7 Volksgezondheid en Milieu
  Openbare gezondheidszorg 28.445 Lokaal Gezondheidsbeleid en EHBO
  Jeugdgezondheidszorg maatwerk 33.189 Jeugdgezondheidszorg en diversen
  Inzameling droge componenten 25.375 Regeling oud papier
Totaal  2.426.777  

 *1 Betreft instellingen die voorheen op basis van de regeling Jeugd Sport en Cultuur subsidie verkregen.

*2 Het plafond voor het Heite schaaktoernooi wordt tweejaarlijks geraamd.

De toename in de omvang van het subsidieplafond in 2018 wordt vooral verklaard uit hogere subsidies die verbonden zijn aan rijksuitkeringen. Daarnaast zijn de budgetten met 1,5% geïndexeerd. 

Preferente instelling/regeling

Preferente instelling/regeling Subsidie plafond 2018 Uit beleidsveld
Overzicht per budgetinstelling
5 Sport, Cultuur en Recreatie
  Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslân 414.876 Bibliotheekwerk
  Wereldwinkel Wolvega 3.299 Ontwikkelingssamenwerking
  Wereldwinkel Noordwolde 3.299 Ontwikkelingssamenwerking
  Stichting Stellingwarver Schrieversronte 40.577 Cultuurbevordering 
  Stichting Nationaal Vlechtmuseum 77.492 Oudheidkunde en musea
  Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf  5.000 Oudheidkunde en musea
  Stichting Harten Tien 37.657 Multifunctionele accommodaties
  Sport Fryslân 212.000 Sportbevordering
6 Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen
  Stichting Doomijn 218.205 Peuterspeelzalen
  Timpaan 54.656 Ouderenwerk
  Timpaan 11.852 Sociaal-cultureel werk
  Timpaan 33.200 Opbouwwerk
  Timpaan 59.272 Jeugd en jongerenwerk
  Timpaan 288.443 Overige jeugd en jongerenwerk
  Timpaan 49.735 Vrijwilligerswerk en mantelzorg
  Timpaan 10.000 Armoedebeleid
  Timpaan 120.000 Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
  Stichting Leergeld 125.000 Armoedebeleid (koppeling rijksuitkering)
  Tûmba 9.797 Maatschappelijke dienst
  Slachtofferhulp 4.851 Maatschappelijke dienst
  Radio Weststellingwerf Centraal 15.923 Lokale omroep (bijdrage per inwoner)
Totaaloverzicht per budgetinstelling, Samenleving 1.795.134  

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Hieronder vindt u in de bijlage II de lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

 

A  
A&O Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
AP Autoriteit Persoonsgegevens
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B  
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgronden in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BRP Basisregistratie personen
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BVI Belastingen en Vastgoedinformatie
C  
CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CO2 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
CROW Centrum voor Regelgeving en onderzoek in Grond-. Water-en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
D  
DBO Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie
DigiD Digitale persoonsidentificatie
DIV Documentaire Informatievoorziening
E  
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA Energie Prestatie Adviezen
Eph Eenpersoonshuishouden
EU Europese Unie
F  
FTE Full time employee (voltijd medewerker)
FUMO De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
FUMO Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
FVW Financiële verhoudingswet
G  
GAP Gemeentelijke Afvalstoffen Plan
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGK Gemeentelijke Gegevens Knooppunt
GGU Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GiB Groen in Bedrijf
GIDS Gezond in de Stad
GR SW Fryslân Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 
GVVP Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan
H  
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
't Hek Het 'Hek' omvat de rijksmiddelen Jeugdzorg, Wmo, Participatie en BUIG
I  
I&A Informatisering en Automatisering
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IHP Integraal Huisvestingsplan
IHP Integraal Huisvesting Plan
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere zelfstandigen
IPO Inter Provinciaal Overleg
J  
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JHF Jeugdhulp Fryslân
JOGG Jongeren op Gezond Gewicht
JOS Jongeren op straat
K  
4 K's Meer Kwaliteit, vergroten Kennis, vermindering Kwetsbaarheid en minder/meer Kosten
M  
MFC Multifunctioneel centrum
MJB Meerjarenbegroting
MJR Meerjarenraming
MKB Midden en kleinbedrijf
MOP Meerjarenonderhoudsplan
Mph Meerpersoonshuishouden
N  
NEN Nederlandse Norm (certificering)
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NV Naamloze Vennootschap
NVM Nederlandse vereniging van Makelaars
O  
OAB Onderwijsachterstandenbeleid
OBS Openbare basisschool
OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende-zaakbelastingen
P  
P&C Planning & Control
PGB Persoonsgebonden budget
PUN Paspoortuitvoeringsregeling Nederland
R  
RVP Rijksvaccinatieprogramma
S  
SD Sociaal domein
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslan
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SvB Sociale Verzekeringsbank
SW Sociale Werkvoorziening
U  
UNESCO De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
V  
VANG Van Afval Naar Grondstof
VECOZO Internetportaal voor veilig internet en communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren
VFG Vereniging Friese Gemeente
VKD Vereniging kleine dorpen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VTH Vergunning, Toezicht en Handhaving
VVN Veilig Verkeer Nederland
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W  
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
wet FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
wet HOF Wet Houdbare OverheidsFinanciën
Wlz Wet langdurige zorg
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
Wpg Wet publieke gezondheid
WsW Wet sociale werkvoorziening
WSW Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand
Z  
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zelfstandige zonder personeel