Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie (DBO)

 Het programma Volksgezondheid en Milieu omvat de taakvelden:

Taakvelden

 • Riolering
 • Volksgezondheid
 • Milieubeheer
 • Afval
 • Begraafplaatsen en crematoria

Beleidsnota's

   Vastgesteld
 Notitie Mestvergisting  2007
 Notitie beleidskaders nieuwe Wet geluidshinder  2008
 Implementatieplan Activiteitenbesluit Milieubeheer  2008
 Klimaatbeleidsplan 2010-2020  2010
 Notitie Geurbeleid  2010
 Integraal vergunningenplan  2010
 Integraal toezicht- en handhavingsplan  2010
Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij  2011
Geurverordening Weststellingwerf  2012
Evenementenbeleid  2012
Visie op de drie decentralisatie (kadernota Wmo/gezondheidsbeleid)  2013
Bodembeheerplan (geactualiseerde bodemkwaliteitskaart)  2014
Plan van aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht  2016
Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet  2014
Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP 2015-2018)   2015
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2016-2020)  2016
Uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving  2018
Samen Gezond in Weststellingwerf: plan van aanpak GIDS 2015  

 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Klimaat en duurzaamheid
Ook voor de periode 2018-2021 richten wij ons op zich aandienende mogelijkheden met positieve terugverdieneffecten en quick wins. Het Klimaatbeleidsplan 2010-2020 is het algemeen kader.

Zonneparken Wolvega en Noordwolde
Eind 2017-begin 2018 worden in Wolvega en Noordwolde zonneparken gerealiseerd (in totaal 10 ha.). Voor de langere tijd verhuurt de gemeente de desbetreffende percelen. Een commerciële partij gaat deze twee zonneparken realiseren en exploiteren. Per jaar wordt hier 8 miljoen kWh duurzame elektriciteit opgewekt, dat is het gemiddelde elektriciteitsgebruik van 2.400 huishouden (22% van het totaal aantal huishoudens in onze gemeente). De CO2 uitstoot wordt gereduceerd met 2.900 ton/jaar. Inwoners en bedrijven kunnen financieel participeren. De realisatie en exploitatie levert een bijdrage aan de bewustwording rond de noodzakelijke energietransitie.

Pilot Regionale Energiestrategie Fryslân
Deze pilot is geïnitieerd door de VNG in samenwerking met het InterProvinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen. Naast de 24 Friese gemeenten, de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân zijn ook maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Friesland aangehaakt.

Doel van deze pilot:

 • het vergroten van het gevoel van urgentie voor energiebesparing en CO2-reductie bij bewoners, bedrijven, en overheden;
 • de bewustwording van de effecten van de energietransitie op landschap en de leefomgeving en inzicht in de kansen voor economische ontwikkeling;
 • een Friese regionale energiestrategie voor de korte termijn (tot 2023) met bijbehorende concrete acties gekoppeld aan een lange termijn doelstelling voor 2050, uitmondend in een gezamenlijke opgave voor Friesland.

In de tweede helft van 2017 zijn de resultaten van de pilot opgeleverd. Met Regionale Energiestrategie Fryslân ligt er in 2018 een basis van waaruit alle betrokken partijen concrete vervolgstappen kunnen zetten.

Vervanging twee dienstauto’s (huidige groengas auto’s)
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente een tweetal dienstauto’s op (groen)gas aangeschaft. Het komende einde van de afschrijvingstermijn en het vooralsnog achterwege blijven van een (groen)gas tankstation in onze gemeente, vraagt om een heroverweging en een nieuwe koers voor de komende jaren. Medio 2018 maken we de overstap naar elektrisch rijden (inclusief de bijbehorende voorzieningen).

Afval en circulaire economie
De sleutelbegrippen binnen het vakgebied afval zijn het realiseren van circulaire economie en de transitie van afval naar grondstof. Zoals bekend, moeten gemeenten per 2020 voldoen aan de nieuwe landelijke doelstelling voor het verminderen van huishoudelijk restafval (van afval naar grondstof), namelijk 100 kg restafval per inwoner. Om hier aan te kunnen voldoen, zullen onder andere in de huidige uitvoeringswijze veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het gaat dan voornamelijk om aanpassingen in de ledigingsfrequentie en mogelijkheden tot containerdifferentiatie. De voorbereiding hiervan is samen met de raadswerkgroep burgerparticipatie opgepakt en zal in 2018 al gedeeltelijk tot uitvoering komen. Ook worden in 2018 op diverse locaties ondergrondse afvalcontainers geplaatst.

Gezond in de Stad-gelden
Het stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS) wordt voorgezet (2018 tot en met 2021). In de meicirculaire 2017 is aangegeven dat bij de verdeling van de decentralisatie-uitkering de tot nu toe gehanteerde systematiek wordt voortgezet. Voor Weststellingwerf betekent dit € 90.935 per jaar. In de kadernota 2018-2021 is besloten dit bedrag te verhogen met €45.000, zodat de ingezette aanpak van gezondheidsachterstanden in verbinding met de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) kan worden gecontinueerd.

Rijksvaccinatieprogramma
De verankering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in de Wet publieke gezondheid (Wpg) wordt een jaar uitgesteld. Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Het voorgenomen jaar van invoering is nu 2019. Voor de uitvoering van het bewuste programma heeft de wetswijziging geen enkel gevolg. Uitsluitend de financiering wijzigt. Per 1 januari 2019 zal de uitvoering door de GGD ten laste komen van de deelnemende gemeenten. GGD Fryslân zal hiervoor een rekenmodel ontwikkelen dat aan de gemeenten wordt voorgelegd. De gemeenten worden daarvoor gecompenseerd middels toevoeging van budget aan het gemeentefonds. Uitsluitsel over de omvang en verdeling van middelen volgt naar verwachting in de decembercirculaire 2017.

Wat willen we bereiken?

Duurzame ontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

Met een duurzame ontwikkeling voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook hierin te kunnen voorzien.

Wat doen wij ervoor

Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners

Wat willen wij bereiken?

 • Voorkomen en bestrijden van infectieziekten en algemene gezondheidspreventie van onze inwoners;
 • Het verbeteren van de gezondheid van inwoners met een gezondheidsachterstand;
 • Bevorderen van gezond gewicht en gezonde leefstijl op het gebied van voeding en beweging door kinderen/jongeren in relatie tot hun omgeving;
 • Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren tot en met 17 jaar en stimuleren verantwoord alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 jaar.

Wat doen wij ervoor

Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

 • Wat schoon is, moet schoon blijven. Daar waar mogelijk wordt de milieukwaliteit verbeterd;
 • Een efficiënte afvalinzameling en -verwerking om in 2020 te kunnen voldoen aan de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2014
gemeente
Weststellingwerf
2015
gemeente
Weststellingwerf
2015
gemiddelde
Nederland
Omvang huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 214 252 200
Hernieuwbare elektriciteit % 2,2 2,8 11,8
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
7.1 Volksgezondheid 1.225 1.236 1.243 1.258 1.269
7.2 Riolering 2.116 1.790 1.826 1.874 1.851
7.3 Afval 2.375 2.372 2.366 2.362 2.362
7.4 Milieubeheer 635 625 642 642 642
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 226 230 230 231 231
0.10.7 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal lasten 6.577 6.253 6.306 6.367 6.354
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.778 1.867 1.960 1.960 1.960
7.3 Afval 2.687 2.547 2.547 2.547 2.547
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 136 136 136 136 136
0.10.7 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal baten 4.601 4.550 4.643 4.643 4.643
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.976 -1.703 -1.663 -1.723 -1.711
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
0.10.7 Mutatie reserve 132 47 47 47 47
Totaal stortingen 132 47 47 47 47
Onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
0.10.7 Mutatie reserve 812 304 229 275 250
Totaal onttrekkingen 812 304 229 275 250
Mutaties reserves 680 258 182 228 203
Gerealiseerd resultaat -1.296 -1.446 -1.481 -1.495 -1.508

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017
Lasten
Riolering
De geraamde lasten voor riolering dalen ten opzichte van 2017 als gevolg van een lager rentepercentage. In 2017 hanteerden we een percentage van 4%. Voor 2018 en latere jaren bedraagt de renteomslag 2% (zie onder "Begroting op hoofdlijnen").

Baten
Riolering
In maart 2016 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld door uw raad. Hierin is met ingang van 2017 een jaarlijkse tariefsverhoging voorzien. 

Afval
Om te voldoen aan de landelijke doelstelling koersen wij op een structurele verlaging van de hoeveelheid huishoudelijk afval. Vooruitlopend daarop is het tarief van de afvalstoffenheffing met ingang van 2018 verlaagd met € 10 per huishouden (zie onder "Begroting op hoofdlijnen" onderdeel: stabiele ontwikkeling van de woonlasten). 

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Lasten
Volksgezondheid
De lasten voor volksgezondheid nemen ieder jaar toe. Dit wordt veroorzaakt door een jaarlijks stijgende bijdrage aan de Veiligheidsregio Frylân (VRF) ten behoeve van de jeugdgezondheid. 

Riolering
De verwachte lasten van de exploitatie riolering dalen ten opzichte van 2017 als gevolg van een lager renteomslag percentage. 

Baten
Exploitatie riolering
In maart 2016 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld door de raad. Hierin is met ingang van 2017 een jaarlijkse tariefsverhoging voorzien. In deze meerjarenbegroting is een verhoging doorgevoerd voor 2018 en 2019. Door een daling van de lasten (renteomslagpercentage is gewijzigd van 4% naar 2%) verwachten we in 2019 al nagenoeg kostendekkend te zijn. 

Mutaties reserves
Toevoegingen
De toevoeging aan de reserves betreft de ontvangen afkoopsommen voor onderhoud van graven.

Onttrekkingen
De onttrekkingen uit de reserves betreffen de exploitatieresultaten van de afvalinzameling en riolering. Daarnaast wordt een bedrag onttrokken voor het onderhoud aan de graven.

Exploitatie afvalinzameling
Uitgangspunt is een 100% kostendekkende exploitatie. Om te voldoen aan de landelijke doelstelling koersen wij op een structurele verlaging van de hoeveelheid huishoudelijk afval en daarmee op een verlaging van de kosten van de afvalinzameling en -verwerking. Vooruitlopend daarop hebben wij het tarief van de afvalstoffenheffing met ingang van 2018 verlaagd met € 10 per huishouden. Dit leidt tot een jaarlijks exploitatietekort waarvoor we een beroep moeten doen op de reserve afvalstoffenverwijdering (zie onder "Uiteenzetting van de financiële positie" onderdeel reserves en voorzieningen). In de paragraaf lokale heffingen staat de onderbouwing van het tarief voor 2018. We komen uit op een dekkingspercentage van 92%.

Exploitatie riolering
Uitgangspunt is een 100% kostendekkende exploitatie. In de exploitatie zijn de financiële gevolgen van het vastgestelde GRP 2016-2020 meegenomen met uitzondering van de tariefsverhoging vanaf het jaar 2020. We verwachten dan al nagenoeg kostendekkend te zijn. Voor het exploitatietekort over 2018 en 2019 wordt een beroep gedaan op de egalisatiereserve riolering ((zie onder "Uiteenzetting van de financiële positie" onderdeel reserves en voorzieningen). In de paragraaf lokale heffingen staat de onderbouwing van het tarief voor 2018. We komen uit op een dekkingspercentage van 97%.

Investeringen

 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Vervanging riolering 577.000 271.000 407.000 407.000
Vervanging rioolgemalen (elektromechanisch) 144.000 151.000 165.000  
Drinkvoorziening voor vee 160.000      -
Aanleg hemelwaterriool      89.000 89.000
Bruto investeringsbedrag 881.000 422.000 661.000 496.000
Bijdragen uit reserves, subsidies en andere bijdragen - 881.000  -422.000 -661.000  -496.000
Netto investeringsbedrag  0  0 0  0