Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

 Het programma Veiligheid omvat de taakvelden:

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Beleidsnota's

  Vastgesteld
Regionaal risicoprofiel  2015
Regionaal beleidsplan crisisbeheersing  2015
Nota Integraal veiligheidsbeleid Weststellingwerf  2012
Nota Regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland  2015
Beleidsplan brandweerzorg  2015
Beleidsplan preventie en handhaving Drank- en horecawet  2014

 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Onze gemeente zet in op het betrekken van inwoners bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De gemeente heeft hierin vooral een stimulerende en faciliterende rol richting de inwoners, met daarbij aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Binnen dit kader blijven wij inzetten op het behoud van het veiligheidsniveau in de gemeente. De prioriteiten voor het product Integrale veiligheid zijn door de raad bepaald via de nota Integraal veiligheidsbeleid 2012. Met de nieuwe bestuursperiode in aantocht, start het traject om te komen tot een geactualiseerd integraal veiligheidsbeleidsplan. Tot vaststelling daarvan door de raad blijft het beleidsplan 2012 leidend. 
 

Ontwikkelingen 2018

  • In 2018 wordt verder ingezet op de ketensamenwerking met gemeentelijke gebiedsteams en het sociaal team om problemen op verschillende leefgebieden aan te pakken en te voorkomen;
  • Opstellen van het Integraal veiligheidsbeleid en een uitvoeringsprogramma;
  • Samen met de brandweer uitvoering geven aan het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in de Friese samenleving door middel van het programma Brandveilig leven;
  • Openbare orde: wetgeving en ontwikkelingen volgen alsook adviseren en implementeren (bv Wet aanpak woonoverlast).

 

Wat willen we bereiken?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren

Wat willen wij bereiken
Het voorkomen en aanpakken van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

Wat willen wij bereiken
Door de Wet op de veiligheidsregio’s worden de brandweertaken uitgevoerd door de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Via het algemeen bestuur heeft de gemeente (beperkte) invloed op de kwaliteit en de kosten van brandweerzorg in onze provincie. Wij besteden structureel aandacht aan preventie en bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid bij brand.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

Wat willen wij bereiken
Het aantal aangiften voor de misdrijven met grote impact stabiliseren. Voor onze gemeente gaat het specifiek om woninginbraak, geweldsdelicten en bedreiging van personen

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

Wat willen wij bereiken
Een daling van het aantal zaken dat escaleert naar het niveau van het sociaal team. Wij realiseren deze doelstelling door de aanpak en werkwijze met de gebiedsteams Sociaal domein, het gericht inzetten van mediation en het project "goede buren". Een tweede doelstelling is het realiseren van een daling van het aantal meldingen burengerucht. Het ijkjaar is 2013. 

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

Wat willen wij bereiken
Bewustwording bij verkeersdeelnemers verhogen van het te hard rijden en alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

Wat doen wij ervoor

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen wij bereiken
De gemeente heeft de planvorming geactualiseerd en het team bevolkingszorg is goed opgeleid en beoefend. De samenwerking in het cluster (Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland) wordt verder ingedikt waardoor we de efficiëntie en kwaliteit van het team bevolkingszorg verder kunnen verhogen. De gemeentelijke inzet richt zich op het vergroten van de bewustwording van risico’s op brand en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor preventie.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

 De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

Lokale beleidsindicator

Eenheid 

2013

2014

2015

2016

Burenruzies voorgelegd aan mediator

Aantal

4

2

0

1

Geregistreerde meldingen over burengerucht

Aantal

97

129

106

106

Meldingen van overspannen/gestoorde personen

Aantal

109

154

232

129

Behandelde casussen door sociaal Team

Aantal

171

195

203

177

Nazorg ex-gedetineerden trajecten

Aantal

25

23

30

14

Waarvan begeleiding door sociaal Team ex- gedetineerden

Aantal

2

4

4

2

Incidenten Vernieling en. zaakbeschadiging

Aantal

147

137

159

98

Incidenten overlast

Aantal

310

420

459

325

 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2013

2014

2015

2016

Aangiftes woninginbraken

Aantal

104

69

72

63

Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen

Aantal

58

34

43

20

Aangiftes mishandelingen

Aantal

51

46

50

57

Aangiftes bedreigingen

Aantal

51

33

34

39

Opgelegde huisverboden

Aantal

7

5

7

4

Aangiftes huiselijk geweld

Aantal

137

116

144

110

 

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

2015
gemeente
Weststellingwerf

2016
gemeente
Weststellingwerf

2016
gemiddelde
Nederland 

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

6,3

3,7

5,6

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,9

2,5

3,3

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,7

4,3

5,3

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,8

1,4

2,3

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren 

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

2014
gemeente
Weststellingwerf

2016
gemeente
Weststellingwerf

2016
gemiddelde
Nederland

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 inwoners

68,5

77,4

137,4

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

0,5

-

-

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

 

 De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2013

2014

2015

2016

VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie

Aantal

12

11

15

 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

Lokale beleidsindicator

Eenheid

 2013 2014 2015 2016

Controles op brandveiligheid bedrijven

Aantal

niet bekend  141 52 53

Voorlichtingen op scholen

Aantal

niet bekend  9 18 11

Oefeningen in de wijk

Aantal

niet bekend  nb  1 1

Voorlichtingen na brand

Aantal

 niet bekend  nb 2 1

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.256 1.306 1.320 1.334 1.351
1.2 Openbare orde en veiligheid 198 202 202 202 202
Totaal lasten 1.454 1.508 1.522 1.536 1.553
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1 1 1 1 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 70 70 70 70 70
Totaal baten 71 71 71 71 71
Resultaat -1.383 -1.437 -1.451 -1.465 -1.482

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage voor de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) neemt op basis van hun begroting toe met € 50.000.

Openbare orde en veiligheid
Er zijn geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de vorige begroting.

Baten
Er zijn geen verschillen ten opzichte van de vorige begroting. 

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Lasten

Crisis beheersing en brandweer
De bijdrage voor de VRF neemt op basis van de meerjarenbegroting van de VRF jaarlijks toe.

Openbare orde en veiligheid
Er zijn geen verschillen

Baten
Er zijn geen verschillen