Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Ruimte

 Het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de taakvelden:

Taakvelden

 • Openbaar vervoer
 • Economische havens en waterwegen
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatieve havens
 • Parkeren (geen lasten en baten)

Beleidsnota's

 • Beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte 2012-2016
 • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2000) inclusief de uitgevoerde evaluatie (2007)
 • Nota Openbare verlichting
 • Landschapsbeleidsplan
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Structuurplan 2000-2015
 • Investeringskalender 2017 - 2027

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Verbetering aansluiting A32/Stellingenweg/Om den Noort
Onderdeel van de in 2010 met de provincie Fryslân overeengekomen bestuurlijke afspraken betreft het verbeteren van de aansluiting A32/Stellingenweg/Om den Noort/Lycklamaweg. Belangrijk doel hiervan is de Lycklamaweg autoluwer te maken en te zorgen voor een betere doorstroming over Om den Noort. Het ontwerp voor de gewenste verkeersmaatregel is in overleg met de provincie uitgewerkt. De provincie heeft hier inmiddels ook budget voor vrijgemaakt. Naar verwachting zal het project in 2018 tot uitvoering komen. Vooruitlopend op de uitvoering heeft de gemeente al wel de gewenste en noodzakelijke uitbreiding van de carpoolplaats ter hand genomen. De capaciteit van de carpoolplaats is hierbij verdubbeld. 

Verbetering verkeersveiligheid en bereikbaarheid stationsomgeving Wolvega
Door de provincie Fryslân is een beschikking in het kader van de Brede doeluitkering (BDU) afgegeven. Hiermee worden de geplande werkzaamheden zoals het treffen van verkeersmaatregelen bij de stationsomgeving en de spoorwegovergang Lycklamaweg uitgevoerd. De uitvoering zal in de eerste helft van 2018 starten. 

Kwaliteit openbare ruimte
De bepaling van de kwaliteitsambitie openbare ruimte is gekoppeld aan acties/investeringen die in gang zijn gezet (graskeien langs bermen, inzet mensen voormalig Caparis). Deze acties vinden plaats in 2017 en verder, waardoor er wordt voorgesteld om deze kaderstellende discussie plaats te laten vinden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Bomenbeleidsplan
Met dit beleidsplan beschikken we over een helder afwegingskader voor wat betreft het vraagstuk van het wel of niet mogen kappen van bomen en de spelregels omtrent herplant. Daarnaast hebben we met het bomenbeleidsplan een basis gelegd voor het behoud van de landschappelijke kwaliteit en het groene karakter van onze gemeente.

Rechtsvorm Stichting Openbare Verlichting Fryslân 
De rechtsvorm van Stichting Openbare Verlichting Fryslân (SOVF) zal op korte termijn veranderen van een stichting in een coöperatieve vereniging. De deelnemers aan de stichting hebben hiertoe besloten omdat een coöperatieve vereniging beter past bij de activiteiten van de SOVF. Dit houdt ook in dat de naam wordt gewijzigd.

Doelstellingen

De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen

Wat willen wij bereiken?

Het bijdragen aan bewustwording van de weggebruikers met als resultaat een veilige deelname aan het verkeer.

Wat doen we ervoor

Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega

Wat willen wij bereiken?
De doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega moet in 2018 verbeterd zijn ten opzichte van het peiljaar 2008 en de vervolgmetingen in 2012 en 2016. Dit laat zich zien door meer verkeer op de hoofdontsluitingsstructuur.

Wat doen we ervoor

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland

Wat willen wij bereiken?
Een groenstructuur die passend is bij de landschapskenmerken van onze gemeente.

Wat doen we ervoor

In 2018 halen wij opnieuw de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte

Wat willen wij bereiken?
De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan de met de raad afgesproken doelstellingen. 

Wat doen we ervoor

Beleidsindicatoren

 Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2014
gemeente 
Weststellingwerf
2015
gemeente
Weststellingwerf
2015
gemiddelde
Nederland
 Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig  6% 4% 8%

 Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

9% 12% 9%

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

 

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
2.1 Verkeer en vervoer 4.104 3.912 3.893 3.974 3.905
2.3 Recreatieve havens 33 33 35 35 35
2.4 Economische havens en waterwegen 2 2 2 2 2
2.5 Openbaar vervoer 22 22 22 22 22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.822 1.911 1.796 1.746 1.746
0.10.2 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal lasten 5.984 5.879 5.748 5.779 5.710
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
2.1 Verkeer en vervoer 11 11 11 11 11
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 6 6 6 6 6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 88 39 39 9 9
0.10.2 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal baten 105 56 56 26 26
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.879 -5.823 -5.692 -5.753 -5.684
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
0.10.2 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
0.10.2 Mutatie reserve 103 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 103 0 0 0 0
Mutaties reserves 103 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -5.776 -5.823 -5.692 -5.753 -5.684

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017
Lasten
Verkeer en vervoer
De verwachte kosten dalen in 2018 ten opzichte van 2017. De oorzaak hiervan is dat het budget voor het afvoeren van slootspecie in 2017 incidenteel met € 100.000 was verhoogd. Wel worden in 2018 nieuwe ontwikkelingen verwacht die de afvoerkosten gunstig kunnen beïnvloeden. Als gevolg van nieuwe wetgeving moet de wijze van onkruidbestrijding worden gewijzigd hetgeen tot hogere kosten leidt. 

Openbaar groen en openluchtrecreatie
De stijging van de kosten voor het openbaar groen en openluchtrecreatie worden voornamelijk veroorzaakt door de toename van de loonkosten die worden doorbelast. Als gevolg van het instellen van Groen in Bedrijf nemen de personele lasten toe. Zie ook bij programma 5 op dit taakveld en bij programma 6 taakveld Begeleide participatie. Het budget voor uitbesteed werk is om deze reden in 2018 met € 119.000 afgenomen, terwijl er incidenteel budget ter hoogte van € 115.000 beschikbaar is gesteld voor het bomenbeleidsplan.

Baten
In 2017 is er een incidentele bijdrage van het Wetterskip begroot vanwege het baggeren van sloten en de Nieuwe Aanleg.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Lasten
Verkeer en vervoer
De afname van kapitaallasten geeft jaarlijks een voordeel tot 2020. Vanaf 2020 nemen de kapitaallasten weer toe in verband met verwachte afgeronde investeringen.

Openbaar groen en openluchtrecreatie
Er is een incidenteel budget van € 50.000 voor het project dorpen,landschap en biodiversiteit voor de jaren 2017 tot en met 2019. Daarnaast is vanaf 2019 geen budget opgenomen ten aanzien van het bomenbeleidsplan. 

Baten
Openbaar groen en openluchtrecreatie
In 2017 tot en met 2019 wordt een drietal projecten (dorpen, landschap en biodiversiteit) uitgevoerd. Voor deze jaren verwachten we een provinciale bijdrage van € 30.000.

Investeringen

 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Vervangingsbudget openbare verlichting 89.000  89.000 89.000 89.000
Uitvoeringsplan bermen 675.000 675.000 675.000  
Veilige otterpassages 40.000      
1e fase upgrading fietspad langs De Linde (Gapenburg-Stroomkantpad) 700.000      
2e fase upgrading langs fietspad langs De Linde (Lindepad) 407.000 407.000    
3e fase aanleg deel fietspad De Linde (Kontermansbrug-IJkenverlaatpad)   245.000 245.000  
Bruto investeringsbedrag  1.911.000  1.416.000  1.009.000 89.000