Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie Ruimte

 Het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de taakvelden:

Taakvelden

 • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en bouwen
 • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

 • Woonvisie gemeente Weststellingwerf 2016 
 • Bestemmingsplannen voor de dorpen
 • Vastgestelde nota’s van uitgangspunten in het kader van nieuw bestemmingsplan buitengebied (2010 en 2011)
 • Handleiding schaalvergroting agrarische sector 2011
 • Rapport MKB/REVA ‘beleidsvisie versterking kernwinkelapparaat Wolvega’ (2010)
 • Structuurplan Weststellingwerf 2000-2015 (2002)
 • Ontwikkelagenda versterking economische structuur (2011)
 • Bestemming Noordwolde 
 • Terrassenbeleid en nadere regels (2012)
 • Evenementenbeleid (2016)
 • Beheersverordening agrarische percelen bestemmingsplan buitengebied (1 juli 2013)
 • Streekagenda Zuidoost (juni 2013) + jaarplan 2017
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2014
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2016 (versie VA03) aangepast naar aanleiding van uitspraak Raad van State
 • Investeringskalender 2017-2027
 • Huisvestingswet 2014

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH)
Vanaf 1 juli 2015 is er een OWO-VTH afdeling. De 'normale' vergunningaanvragen en het volledige toezicht en handhaving worden vanuit deze OWO-afdeling georganiseerd. Het beoordelen van complexe vraagstukken en het bepalen van het beleid blijft een verantwoordelijkheid van de 'moeder gemeente'. Er is een verplichting om kwaliteitseisen vast te stellen voor een groot gedeelte van de VTH-taken. Het proces hiervoor wordt doorlopen in 2017. Daarnaast speelt de privatisering van de bouwtoetsing ook een rol. De besluitvorming hierover heeft vertraging opgelopen. Hoe de regelgeving uitpakt, is dan ook nog niet bekend, waardoor mogelijke consequenties nu nog niet in beeld kunnen worden gebracht.

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
De verwachting bestaat dat door aanpassing van de wetgeving het basis takenpakket van de FUMO zal worden uitgebreid. De consequenties daarvan zijn op dit moment nog niet bekend.

Intensieve veehouderij
Naar aanleiding van de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied zijn wij in overleg met de intensieve veehouderij om de mogelijkheden te bezien voor een planologische gelijkstelling met de grondgebonden veehouderij. Van belang hierbij is de uitspraak van de Raad van State van juni 2016. Inmiddels is op 1 mei 2017 het zogenaamde 'reparatieplan' naar aanleiding van deze uitspraak vastgesteld. De regeling uit het reparatieplan zal ook worden vertaald naar het bestemmingsplan Intensieve veehouderij. Het ontwerp van dit bestemmingsplan zal in 2017 ter inzage worden gelegd waarna de vaststelling begin 2018 door de raad kan plaatsvinden.

Structuurplan Weststellingwerf/Omgevingsvisie
Met inschakeling van de Stichting Architectuur Lokaal en Atelier ZZ zijn in 2015, met betrokkenheid van verschillende maatschappelijke organisaties, ontwerpsessies geweest. Hierbij zijn de knelpunten bij diverse beleidsvragen zichtbaar gemaakt. Aan de hand van de discussie over deze knelpunten kan een aanzet worden gemaakt tot actualisatie van het structuurplan. In 2016 is hier een vervolg aan gegeven met onder meer een werkvergadering met de raad op 20 juni over de Omgevingswet en de als gevolg daarvan op te stellen omgevingsvisie. Na overleg met een delegatie van de raadswerkgroepen burgerparticipatie en bestuurlijke verandering is een startnotitie door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels zijn er inspiratiesessies geweest en zijn er themabijeenkomsten georganiseerd. De resultaten van deze sessies en bijeenkomsten zullen worden vertaald naar een ontwerp Omgevingsvisie. Het streven is dat in februari 2018 wordt besloten over het ontwerp Omgevingsvisie. Vaststelling is dan voorzien rond de zomer van 2018. 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal ook consequenties hebben voor de afdeling die belast is met VTH. Het principe van de Omgevingswet dat de regelgeving globaler moet zijn en meer mogelijkheden moet bieden voor ontwikkelingen, betekent dat er meer sprake zal zijn van een beleidsmatige benadering en beleidsmatig toetsing van initiatieven. Dit vraagt om andere competenties. Door minder regels ontstaan er ook meer mogelijkheden voor onder bepaalde voorwaarden vergunningvrije activiteiten. Dit vraagt dan om meer toezicht en handhaving achteraf. Deze effecten vragen om een andere inrichting van de OWO-VTH afdeling.

Pilot crisis- en herstelwet
Het bestemmingsplan zonneparken Weststellingwerf om de realisatie van de zonneparken in Wolvega en Noordwolde planologisch mogelijk te maken, is vastgesteld en in werking getreden. Binnen de kaders van het bestemmingsplan kunnen de zonneparken worden gerealiseerd (één van de resultaten van deze pilot is dat voor de bouw geen omgevingsvergunning meer nodig is). De realisatie en exploitatie is gegund aan een commerciële partij. De diverse af te sluiten overeenkomsten verkeren juridisch en fiscaal in een afrondende fase. Realisatie start naar verwachting eind 2017-begin 2018.

Woonvisie
De woonvisie is op 27 februari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze woonvisie is de basis voor prestatie afspraken met de woningcorporaties en de bewonersraad. Uiterlijk 1 december van elk jaar moeten er nieuwe prestatie afspraken zijn gemaakt.

Hûs en Hiem
Door de nieuwe Omgevingswet zal de welstandstoets anders moeten worden ingericht. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de toetsing zelf te doen. De VFG heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor een provinciaal brede nieuwe aanpak voor de ruimtelijke kwaliteitstoets. De resultaten van dat onderzoek worden in 2018 verwacht.

Streekagenda
In 2017 is intensief gediscussieerd over de doelstellingen en de proces- en werkafspraken binnen de Streekagenda. Eind 2017 zijn de nieuwe afspraken vastgelegd/bevestigd. 2017 is het eerste jaar dat is gewerkt met een zogenaamd gebiedsbudget. Geconstateerd is dat dit budget in de huidige vorm meer moet worden gezien als een financieel instrument ter uitvoering van provinciaal beleid. Zie voor meer info de paragraaf Streekagenda.

Grondexploitaties
Wat betreft woningbouw zien wij meer belangstelling voor bouwkavels, zowel ten behoeve van projectmatige bouw als particuliere bouw. In 2016 heeft de provincie de nieuwe woning- en huishoudensprognoses vastgesteld voor de periode 2016-2026. Voor onze gemeente toont deze prognose vanaf 2016 een dalende bevolking en vanaf 2026 een dalend aantal huishoudens. Wij volgen deze ontwikkeling in bevolking en huishoudens kritisch om de besluitvorming over de planning/fasering van grondexploitatie goed te kunnen maken.

 

Wat willen we bereiken?

Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven

Wat willen wij bereiken?

Een goed en actueel ruimtelijk beleid en planologische vertaling dat een basis biedt om op een snelle en efficiënte wijze medewerking te kunnen verlenen aan verwachte en wenselijke initiatieven. 

 

Wat doen wij ervoor

Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn

Wat willen wij bereiken?

Zorgen dat er binnen een redelijke termijn kan worden voldaan aan de vraag van mensen naar woonruimte dan wel bouwmogelijkheden.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016
gemeente
Weststellingwerf
2017
gemeente
Weststellingwerf
2017
gemiddelde
Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 173 - -
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen - - -
Demografische druk % 62,0 62,1 -
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 588 599 644
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 676 687 723
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

 

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 317 176 172 196 187
8.1 Ruimtelijke ordening 573 418 519 520 520
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.713 1.652 1.326 1.257 1.450
8.3 Wonen en bouwen 1.044 1.012 1.010 1.039 1.052
0.10.8 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal lasten 3.648 3.258 3.027 3.011 3.210
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 103 16 16 16 16
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.716 1.652 1.326 1.257 1.450
8.3 Wonen en bouwen 533 533 544 534 534
0.10.8 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal baten 2.353 2.201 1.886 1.806 2.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.295 -1.057 -1.141 -1.205 -1.210
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
0.10.8 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
0.10.8 Mutatie reserve 148 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 148 0 0 0 0
Mutaties reserves 148 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -1.147 -1.057 -1.141 -1.205 -1.210

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017
Lasten
Ruimtelijke ordening
Voor 2017 is incidenteel € 135.000 opgenomen voor het opstellen van een omgevingsvisie. De doelstelling is om de omgevingsvisie in 2017 gereed te hebben. Hierdoor zijn er geen kosten begroot voor 2018. Daarnaast is er in 2017 een bedrag begroot voor de Kontermanshaven. 

Beheer overige gebouwen en gronden
Een deel van de panden waar de gemeente eigenaar van is, zijn in 2017 verkocht. Hierdoor dalen de exploitatielasten. 

Baten
Beheer overige gebouwen en gronden
Een deel van de panden waar de gemeente eigenaar van is, zijn in 2017 verkocht. Hierdoor dalen de huurinkomsten. 

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden
Voor de gemeentelijke gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld waarin per jaar het noodzakelijke onderhoud is weergegeven. Deze onderhoudskosten zijn niet ieder jaar hetzelfde, wat het fluctueren van de verwachte kosten verklaard. 

Investeringen

 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Algemeen budget voor investeringskalender en overige ambities  500.000  500.000 500.000  500.000
Bruto investeringsbedrag 500.000 500.000 500.000 500.000

 Toelichting:
In deze begroting is voor 2018-2021 de financiële ruimte opgenomen om verantwoord, gelet op de balans in de driehoek, in die vier jaren totaal € 2 miljoen te investeren. Het beschikbare budget wordt ingezet voor de projecten uit de Investeringskalender 2017-2027 en de overige ambities (zie voor meer info "Begroting op hoofdlijnen").