Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Kloosterman, Trompetter
Organisatie Sociaal domein

 Het programma Sociaal domein omvat de taakvelden:

Taakvelden

 • Samenkracht en burgerparticipatie
 • Arbeidsparticipatie
 • Begeleide participatie
 • Geëscaleerde zorg 18+
 • Inkomensregelingen
 • Maatwerkdienstverlening 18+
 • Maatwerkdienstverlening 18-
 • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
 • Wijkteams
 • Geëscaleerde zorg 18-

Beleidsnota's

   Vastgesteld
Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Weststellingwerf 2015  december 2014
OWO-visie op de drie decentralisaties  mei 2013
Kadernota Armoedebeleid 2013 – 2016  september 2013
Beleidsnotitie Schulden. Gekantelde schuldhulpverlening  december 2013
Visienota Tegenprestatie  september 2014
Uitvoeringsnota Armoedebeleid 2014 e.v.  september 2014
Werkgeversbenadering OWO  oktober 2014
Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Oost- en Weststellingwerf  oktober 2014
Beleidsplan Hart voor de jeugd   oktober 2014
Verordening Individuele inkomenstoeslag  1 december 2014
Verordening Individuele studietoeslag  1 december 2014
Beleidsnota Re-integratie en participatie Oost- en Weststellingwerf 2015-2018  1 december 2014
Re-integratieverordening  22 juni 2015
Verfijning beleidsplan Re-integratie en participatie Oost- en Weststellingwerf 2015/2018  22 juni 2015

Actuele ontwikkelen en nieuw beleid

Bestemming Noordwolde

Op basis van tweemetingsgegevens, de projectevaluatie en gesprekken met inwoners van Noordwolde is besloten om in de projectperiode 2018- 2024 de nadruk te leggen op activiteiten in het Sociaal domein en de economische agenda (ondernemen/ondernemersklimaat). Voor de uitvoering van activiteiten in 2018, 2019 en 2020 is bij de provincie een subsidieplan ingediend. Thema’s voor deze projectperiode zijn:

 1. Gezondheid/Vitale Regio;
 2. Ondernemen;
 3. Participatie;
 4. Sociale cohesie.

Provinciale middelen in Aandachtsgebieden worden middels de Streekagenda beschikbaar gesteld. Financiering van Bestemming Noordwolde door de provincie is afgesproken tot en met 2024.

Wmo
De laatste jaren is voornamelijk aandacht geweest voor de maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Dit zal in de toekomst ook zeker zo blijven, omdat het overgrote deel van de voor de Wmo begrote uitgaven op dit vlak zullen liggen.

De onduidelijke scheidslijn tussen de Wmo, de Zvw en de Wlz is nog steeds actueel. Ter voorkoming van schrijnende gevallen neemt de gemeente haar rol hierin.

De gemeente heeft ook de opdracht om te werken aan:

 1. bevorderen van de sociale samenhang;
 2. de mantelzorg en vrijwilligerswerk;
 3. de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking;
 4. de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente;
 5. voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

Hierop zal de komende jaren extra worden ingezet.

Jeugd
Per 2018 wordt de huidige productstructuur van jeugdhulp van de bestaande percelen met circa 300 producten door de Friese gemeenten omgevormd tot een beperkt aantal ondersteuningsprofielen. De voordelen van de nieuwe productstructuur op basis van ondersteuningsprofielen zijn:

 • overzichtelijkheid voor verwijzers en aanbieders waardoor het kiezen van een profiel gemakkelijker wordt;
 • er wordt naar resultaten gekeken in plaats van naar uren;
 • er wordt in bandbreedtes gewerkt;
 • het levert administratieve lastenverlaging op;
 • het ondersteunt de gewenste transformatie.

De gebiedsteams, een van de verwijzers van jeugdhulp, hebben een belangrijke positie in het afstemmen van het profiel en het opstellen van de gewenste doelen van de hulp met en voor de inwoner. Deze nieuwe werkwijze vergt tijd en inzet van de teams om goed te gaan functioneren. 

Participatie
Met de voorzieningen vanuit de Participatiewet faciliteren we inwoners om economisch zelfredzaam te worden. De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden zal toenemen. Door de inspanningen van Dienst in Bedrijf verwachten we dat uitkeringsgerechtigden met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie uitstromen. We bieden hiertoe verschillende re-integratietrajecten aan. Onder andere in de vorm van leer-werktrajecten bij Groen in Bedrijf, Horeca in Bedrijf en bij lokale werkgevers. Daarnaast moeten we eind 2018 beschutte werkplekken realiseren. Met uitkeringsgerechtigden die verder van de arbeidsmarkt afstaan, wordt bekeken hoe zij kunnen participeren, bijvoorbeeld middels vrijwilligerswerk.

Ten aanzien van het armoedebeleid worden de extra middelen van het rijk ingezet, zodat ze ten goede komen aan de verbetering van de positie van minima in de gemeente. 

Wat willen we bereiken?

Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg

Wat willen wij bereiken?
Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op in Weststellingwerf. Het liefst in de eigen leefomgeving. Dit vraagt waar nodig om tijdige en passende hulp, waarbij naast het kind ook gekeken wordt naar wat het gezin nodig heeft. Wij willen zo vroeg mogelijk betrokken zijn, zodat we preventief kunnen werken en er minder of minder dure hulp nodig is. Daarentegen willen we snel gerichte hulp kunnen bieden. De gebiedsteams vervullen hierin een belangrijke rol. Door het opbouwen van goede netwerken met het voorliggende veld en goede samenwerking met de huisartsen kan een belangrijke stap gezet worden in preventief werken. De gebiedsteams bieden ook zelf hulp of ze verwijzen door naar een gespecialiseerde aanbieder.

De totale populatie van jongeren die jeugdhulp nodig hebben, neemt naar verwachting niet direct af. Waar mogelijk willen we meer hulp dichtbij huis inzetten. Dit is een verschuiving van de 2e naar de 1e lijn. Door meer preventief te werken, verwachten wij een beroep op zwaardere vormen van jeugdhulp uit te stellen tot zelfs te voorkomen. 

Wat gaan wij ervoor doen

Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde

Wat willen wij bereiken?
Met ingang van 2018 gaat het tweede deel van het project Bestemming Noordwolde van start. Op basis van verschillende evaluatiestukken over de eerste zeven projectjaren is besloten om het tweede deel van het project voornamelijk te richten op de sociale en economische agenda. In het projectplan 2018-2020 zijn activiteiten en plannen uitgewerkt die leiden tot een verhoging van zowel arbeidsparticipatie als maatschappelijke participatie van inwoners, het stijgen van het gemiddeld inkomen en een daling van de werkloosheid.

Wat gaan wij ervoor doen

Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen

Wat willen wij bereiken?

Participatie
Inwoners met een uitkering zijn verplicht om naar vermogen economisch zelfredzaam te worden. Wij faciliteren dit vanuit de voorzieningen die wij in het kader van de Participatiewet kunnen aanbieden. Regulier werk staat voorop, waarbij werk ook onbetaald kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een tegenprestatie of vrijwilligerswerk. Onze missie is 'samenwerken aan werk'.

Inkomensregelingen
De verwachting is dat de uitkeringslasten voor de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) in 2018 zullen stijgen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door de instroom van vluchtelingen en personen die voorheen een beroep deden op de Wajong of de Wsw en de instroom van personen van wie de WW-uitkering afloopt.

Beschut werken
De gemeente Weststellingwerf is verplicht om eind 2018 acht banen in het kader van de regeling Beschut werken te realiseren. De kosten ervan zijn opgenomen in de meerjarenraming (BUIG en integratie-uitkering Sociaal domein). 

Sociale werkvoorziening (SW)
Wij maken werk van de herstructurering van Caparis NV. We maken gebruik van de mogelijkheid die vanaf medio 2015 is ontstaan om het werkgeverschap van SW-werknemers over te nemen van de GR SW Fryslân. Het gat tussen de loonkosten SW en de te ontvangen gemeentelijke bijdrage in het kader van de SW blijft onverminderd aanwezig. Wij willen bereiken dat de kosten die wij maken voor de uitvoering van de Sociale werkvoorziening op langere termijn een investering blijken in sociale duurzaamheid, een inclusieve samenleving, leefbaarheid en kwaliteit van onze lokale openbare ruimte. Dit vergt innovatie op dit deeldomein. Daar waar nodig komen er aanvullende voorstellen met een daarbij behorende begrotingswijziging waarin dit verder wordt uitgewerkt.

Integratie van vluchtelingen
Nieuwkomers in onze gemeente integreren snel, goed en duurzaam in de lokale samenleving. Van 2017 tot 2019 werken wij hier met vergunninghouders en partners aan vanuit het Impulsprogramma Vergunninghouders.

Proactieve aanpak voor Participatie
De verbindingen op wijk- en buurtniveau verstevigen wij met de inzet van drie Vlechtwerkers uit onze gebiedsteams. Zij hebben als specialisme het aandachtsgebied Opbouwwerk/samenlevingsopbouw.

Wat gaan wij ervoor doen

Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen

Wat willen wij bereiken?

Inwoners worden vanuit het gebiedsteam preventief ondersteund, waar nodig met maatwerkvoorzieningen. Ook zetten we in op een grotere sociale samenhang in dorpen en wijken. Weststellingwerf heeft al een rijk en actief verenigingsleven en in de kleinere dorpen zijn ook plaatselijke belangen actief. Om te voorkomen dat de leefbaarheid in de dorpen wordt aangetast, bijvoorbeeld door toenemende vergrijzing en ontgroening, wordt de komende jaren ingezet op het versterken van de sociaal-culturele samenhang. De gemeente zal aansluiting zoeken bij lopende zaken en projecten en burgerinitiatieven ondersteunen en faciliteren. 

Wat gaan wij ervoor doen

Wmo

Wat willen we bereiken?
Het beleid van de gemeente is er op gericht dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving wonen. Bij problemen is het de bedoeling dat inwoners zoveel mogelijk zelf en met hun familie, vrienden en/of buren een oplossing zoeken. Termen als 'in eigen kracht' en 'zelfredzaamheid' worden daarbij vaak gebruikt. Zelf oplossen lukt niet altijd en dan zorgt de gemeente voor ondersteuning. De gemeente zet ook sterk in op preventie. Het tijdig ondersteunen en adviseren van mensen kan erger voorkomen of juist uitstellen.

Wat gaan wij ervoor doen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2012
gemeente
Weststellingwerf
2015
gemeente
Weststellingwerf
2016
gemeente
Weststellingwerf
2016
gemiddelde
Nederland

Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar - 557,1 568,7 744,0
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 tot en met 21 jarigen - 0,82 - -
Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar - 4,93 - -
Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking - 64,4 64,9 65,8
Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen 9,01 - - -
Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen - 1,57 - -
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners - 298,1 317 413
Lopende re- integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar - 379 361 255
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar - 10,3 11,0 10,7
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar - 1,2 1,5 1,2
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar - - - -
Clienten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners - 600 560 620
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

 

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.8 Overige baten en lasten -211 291 325 458 520
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.759 1.840 1.821 1.763 1.565
6.2 Wijkteams 1.232 1.187 1.160 1.160 1.160
6.3 Inkomensregelingen 8.808 9.620 9.630 9.631 9.533
6.4 Begeleide participatie 5.321 4.904 4.862 4.871 4.875
6.5 Arbeidsparticipatie 1.059 1.118 1.028 1.009 1.009
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 700 697 697 697 697
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.805 4.660 4.605 4.558 4.558
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.678 3.596 3.442 3.313 3.313
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 640 716 691 666 666
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 253 267 267 267 267
0.10.6 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal lasten 28.044 28.898 28.528 28.393 28.163
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 198 223 223 223 145
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 7.021 7.547 7.547 7.547 7.547
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 68 68 23 23 23
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 470 470 470 470 470
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
0.10.6 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal baten 7.758 8.308 8.263 8.263 8.185
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -20.286 -20.589 -20.265 -20.130 -19.978
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
0.10.6 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
0.10.6 Mutatie reserve 64 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 64 0 0 0 0
Mutaties reserves 64 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -20.222 -20.589 -20.265 -20.130 -19.978

Toelichting

Algemeen: de budgetten van dit programma zijn ná 2 jaar Sociaal domein steeds beter op taakveld niveau in te schatten. Voor 2018 is daarom geschoven van het ene taakveld naar het andere. Dit heeft geen invloed op het totaal budget van programma 6. De afwijkingen die dat wel hebben worden hieronder toegelicht.

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017 
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie
Er is een incidenteel budget ten behoeve van het project Noordwolde fase 5 van bruto €241.000 in 2018. De overige verschillen worden veroorzaakt door de budgetten van het Meerjarig Onderhoudsplan, die jaarlijks fluctueren en de verlaging van de renteomslag in 2018 van 4% naar 2% geeft een voordelig resultaat op programmaniveau. Zie ook de toelichting hierop bij de algemene dekkingsmiddelen

Begeleide participatie
Door het in eigen beheer nemen (Groen in Bedrijf) van het groenonderhoud hebben we de begrote bijdrage aan GR Sociale Werkvoorziening Fryslân met € 950.000 verlaagd. Zie in dit kader ook programma 2 en 6 taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Arbeidsparticipatie
Er is in 2018 een incidenteel budget voor het impulsprogramma participatie vergunninghouders van € 62.500 (voorjaarsnota 2017).

Jeugdzorg
Binnen het beleidsveld Jeugdzorg zijn een aantal budgetten verschoven op basis van ervaringscijfers.
Zo is het budget PGB-Jeugd naar beneden bijgesteld en ten gunste van Jeugd GGZ gekomen.
De komende periode wordt gebruikt om budgetten nader te bepalen. Door het terugdringen van onzekerheden lukt dat ook steeds beter.

Saldo 't Hek Sociaal domein
Ten behoeve van beleidsprogramma 6 worden geen specifieke reserveringen gedaan. Een jaarlijks resultaat is de afgelopen jaren toegevoegd aan de algemene reserve. 

In de jaarschijf 2018 ontstaat nu voor het eerst een positief saldo op het beleidsprogramma. Hoewel binnen dit programma wel rekening is gehouden met loon- en prijsontwikkelingen op subsidies, is dat niet het geval voor de tarieven. De uitkomsten van de Inkoop Jeugd 2018 zijn (nog) niet verwerkt. Ook is geen rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen op de tarieven voor de WMO. Tenslotte blijven binnen het Sociaal domein de risico's van kracht rondom het te laat indienen van declaraties.

Baten
Participatie Inburgering
In 2017 is er een bijdrage van € 125.000 ontvangen van het rijk op basis van het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom.

Samenkracht en burgerparticipatie
Het verschil wordt veroorzaakt door incidentele baten ten behoeve van het project Noordwolde fase 5. 

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Lasten
Meerjarig zijn er geen noemenswaardige afwijkingen.

Baten
Samenkracht en burgerparticipatie
Het verschil wordt veroorzaakt door incidentele baten ten behoeve van het project Noordwolde fase 5. 

Investeringen

 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Project bestemming Noordwolde fase 5 (bruto investeringsbedrag) 241.000 193.000 186.000  -
Bruto investeringsbedrag 241.000 193.000 186.000  
Bijdragen uit reserves, subsidies en andere bijdragen -163.500  -115.500 -108.500  

Netto investeringsbedrag

77.500

77.500  77.500  -