Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf, Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Beleidsbegroting Blz. 7  
Bijlagen Blz. 8  
Financiële begroting Blz. 9  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 10  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 11  
Financieel vertrekpunt Blz. 12  
Uitgangspunten bij deze programmabegroting Blz. 13  
Herijking exploitatie Blz. 14  
Eindstand Blz. 15  
Balans in de driehoek Blz. 16  
Verbeteren van de schuldpositie Blz. 17  
Stabiele ontwikkeling van de woonlasten Blz. 18  
Ruimte voor ambities Blz. 19  
Begroting 2018 in één oogopslag Blz. 20  
Begroting 2018 in één oogopslag Blz. 21  
Ons huishoudboekje Blz. 22  
Kerngegevens Blz. 23  
Kerngegevens Blz. 24  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 25  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 26  
Taakvelden Blz. 27  
Beleidsnota's Blz. 28  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 29  
Doelstellingen Blz. 30  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 31  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 32  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 33  
Ontwikkelen van voorstellen om efficiënter te vergaderen met meer betrokkenheid van inwoners Blz. 34  
Uitvoering van twee experimenten op het gebied van overheids- en burgerparticipatie Blz. 35  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 36  
Besluitvorming en uitvoering van nadere voorstellen van de werkgroepen Bestuurlijke Verandering en Overheidsparticipatie Blz. 37  
Een actief communicatiebeleid Blz. 38  
1. Concerncommunicatie: een goede basis voor alle gemeentelijke communicatie Blz. 39  
2. Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant Blz. 40  
3. Raadscommunicatie: door en voor inwoners Blz. 41  
4. Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten Blz. 42  
5. Projectcommunicatie: vertellen en vieren Blz. 43  
6. Interne communicatie: verbinden en delen Blz. 44  
7. Gebiedspromotie: wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf Blz. 45  
Een actief dorpenbeleid Blz. 46  
De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega Blz. 47  
De structurele contacten met dorps- en wijkvertegenwoordigers vormen een belangrijke basis voor ons dorpenbeleid Blz. 48  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) zal een belangrijke rol blijven spelen in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en samenwerkingsverbanden Blz. 49  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 50  
Het dorpenfonds speelt in 2018 in op de verschuivende prioriteiten in onze dorpen en wijken en fungeert als duwtje in de rug Blz. 51  
Het reguliere dorpenbudget is een belangrijk hulpmiddel in de faciliterende rol van de dorpencoördinator Blz. 52  
In 2018 zal de dorpencoördinator als aanspreekpunt fungeren voor het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân Blz. 53  
Ook in 2018 zal het project om te komen tot gemeente dekkend snel internet een item zijn in het overleg tussen het gemeentebestuur en de dorpen Blz. 54  
Modernisering dienstverlening Blz. 55  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 56  
Beleidsindicatoren Blz. 57  
Wat mag het kosten Blz. 58  
Toelichting Blz. 59  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 60  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 61  
Taakvelden Blz. 62  
Beleidsnota's Blz. 63  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 64  
Doelstellingen Blz. 65  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 66  
Aanpak sociaal team / jongeren op straat (JOS) Blz. 67  
Monitoren jeugdgroepen Blz. 68  
Toepassen leidraad jongerenoverlast Blz. 69  
Uitvoering geven aan het calamiteiten protocol jeugd 2016 Blz. 70  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 71  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 72  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit Blz. 73  
Aansluiten bij (landelijke) campagnes tegen geweldsmisdrijven Blz. 74  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 75  
Implementeren van het eind 2016 opgezette Digitaal Opkopers Register Blz. 76  
Jaarlijkse bewustwording, campagnes met ketenpartners om de bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid voor voorkoming van onder andere woninginbraken te stimuleren Blz. 77  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 78  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 79  
Inzetten van mediation bij ernstige burenruzies Blz. 80  
Pilot buurtbemiddeling opzetten in het kader van zelfredzaamheid en als voorwaarde voor de wet woonoverlast Blz. 81  
Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed geëquipeerd sociaal team Blz. 82  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 83  
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten met burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten Blz. 84  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 85  
Ondersteunen digitale buurttafels en verkeerswerkgroepen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland Blz. 86  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 87  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 88  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 89  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 90  
Beleidsindicatoren Blz. 91  
Wat mag het kosten Blz. 92  
Toelichting Blz. 93  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 94  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 95  
Taakvelden Blz. 96  
Beleidsnota's Blz. 97  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen Blz. 100  
Het werkplan Permanente verkeerseducatie Weststellingwerf wordt jaarlijks opgesteld om uitvoering te geven aan het manifest Verkeersveiligheid Fryslân Blz. 101  
Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega Blz. 102  
De stationsomgeving en de entree van Wolvega via de Lycklamaweg wordt aangepakt Blz. 103  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 104  
Door het uitvoeren van het project: dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 105  
In 2018 halen wij opnieuw de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte Blz. 106  
De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht Blz. 107  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte worden eens in de vijf jaar de bruggen geïnspecteerd Blz. 108  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld. Blz. 109  
Beleidsindicatoren Blz. 110  
Wat mag het kosten Blz. 111  
Toelichting Blz. 112  
Investeringen Blz. 113  
Programma 3 | Economie Blz. 114  
Programma 3 | Economie Blz. 115  
Taakvelden Blz. 116  
Beleidsnota's Blz. 117  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
Contacten met het bedrijfsleven Blz. 120  
Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt Blz. 121  
Netwerkbijeenkomsten bezoeken Blz. 122  
Regelmatig bedrijfsbezoeken afleggen Blz. 123  
Voor enkele specifieke bedrijven een gemeentelijk accounthouder aanwijzen Blz. 124  
Versterken van de economische structuur Blz. 125  
Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen Blz. 126  
Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten Blz. 127  
Beleidsindicatoren Blz. 128  
Wat mag het kosten Blz. 129  
Toelichting Blz. 130  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 131  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 132  
Taakvelden Blz. 133  
Beleidsnota's Blz. 134  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 137  
1 Kwalitatief goed onderwijs Blz. 138  
2 Voorschoolse voorzieningen Blz. 139  
3 Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 140  
4 Taalklas primair onderwijs Blz. 141  
5 Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 142  
6 Volwasseneneducatie Blz. 143  
7 Leerplicht Blz. 144  
8 Passend onderwijs Blz. 145  
9 Leerlingenvervoer Blz. 146  
Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting Blz. 147  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 148  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 149  
Beleidsindicatoren Blz. 150  
Wat mag het kosten Blz. 151  
Toelichting Blz. 152  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 153  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 154  
Taakvelden Blz. 155  
Beleidsnota's Blz. 156  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 159  
Buurtsportwerk Blz. 160  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 161  
Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen Blz. 162  
Bijdrage aan recreatieschap De Marrekrite voor het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen Blz. 163  
Het kwalitatief upgraden van de toeristische voorzieningen Blz. 164  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Kolonie van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed 2018 Blz. 165  
Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde Blz. 166  
Het vanuit het toeristisch ondernemersfonds stimuleren van initiatieven vanuit de sector Blz. 167  
Het via overleg versterken van de samenwerking van de recreatieve sector binnen het gemeentelijke platform Recreatie en Toerisme Blz. 168  
In samenwerking met het platform Recreatie en Toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Blz. 169  
Meewerken aan een nieuwsbrief vanuit de sector Blz. 170  
Ontwikkelingen Culturele Hoofdstad Blz. 171  
Opnemen van recreatieve wandelpaden in het project 'Zicht op de Lende' Blz. 172  
Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van Natuurpark Rottige Meente Blz. 173  
Weststellingwerf is trekker van het deelproject Visie Ruimtelijke Ontvangst binnen het Streekagenda project Er-Varen en Turf Blz. 174  
Zorgen voor een regionaal dekkend wandel- en fietsknooppunten netwerk Blz. 175  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 176  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 177  
Beleidsindicatoren Blz. 178  
Wat mag het kosten Blz. 179  
Toelichting Blz. 180  
Investeringen Blz. 181  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 182  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 183  
Taakvelden Blz. 184  
Beleidsnota's Blz. 185  
Actuele ontwikkelen en nieuw beleid Blz. 186  
Doelstellingen Blz. 187  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 188  
Nieuw inkoop model jeugdhulp Blz. 189  
Uitwerking samenwerkingsafspraken Blz. 190  
Vlechtwerken in de scholen Blz. 191  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 192  
Er is voor gekozen om voor het tweede deel van het project (2017-2024) nadruk te leggen op activiteiten in het Sociaal domein Blz. 193  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 194  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 195  
Beschut werken Blz. 196  
Inkomensregelingen Blz. 197  
Integratie van vluchtelingen Blz. 198  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 199  
SW Blz. 200  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 201  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 202  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 203  
Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 204  
Via een ombuiging binnen het Sociaal domein wordt het budget voor mantelzorg en vrijwilligerswerk verhoogd naar € 55.000 Blz. 205  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 206  
Wmo Blz. 207  
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) Blz. 208  
In de meicirculaire 2016 is aangegeven dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestuurlijk zijn overeen gekomen dat gemeenten overschrijdingen niet gaan vorderen op de SVB of VWS Blz. 209  
Inkoop Wmo Blz. 210  
Beleidsindicatoren Blz. 211  
Wat mag het kosten Blz. 212  
Toelichting Blz. 213  
Investeringen Blz. 214  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 215  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 216  
Taakvelden Blz. 217  
Beleidsnota's Blz. 218  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
Duurzame ontwikkeling Blz. 221  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 222  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 223  
1. Afspraken GGD/JGZ Fryslân Blz. 224  
2. Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 225  
3. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 2016-2018. Blz. 226  
4. Evaluatie JOGG-aanpak 2016-2018 Blz. 227  
5. Gezondheidsachterstanden (GIDS) 2018-2021 Blz. 228  
6. Meulepolle Blz. 229  
7. NIX18 Blz. 230  
8. Vitale regio Noordwolde Blz. 231  
9. Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 232  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 233  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 234  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 235  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 236  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 237  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 Blz. 238  
Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer Blz. 239  
Voortzetting van het beleid gericht op het terugdringen van vrijkomende afvalstoffen en een efficiënte inzameling en/of verwijdering van afval Blz. 240  
Beleidsindicatoren Blz. 241  
Wat mag het kosten Blz. 242  
Toelichting Blz. 243  
Investeringen Blz. 244  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 245  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 246  
Taakvelden Blz. 247  
Beleidsnota's Blz. 248  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 249  
Doelstellingen Blz. 250  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 251  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 252  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 253  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 254  
Beleidsindicatoren Blz. 255  
Wat mag het kosten Blz. 256  
Toelichting Blz. 257  
Investeringen Blz. 258  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 259  
Overzicht Blz. 260  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 261  
Mutaties reserves Blz. 262  
Toelichting Blz. 263  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 264  
Overzicht kosten overhead Blz. 265  
Overzicht kosten overhead Blz. 266  
Overhead kosten Blz. 267  
Investeringen Blz. 268  
Vennootschapsbelasting Blz. 269  
Vennootschapsbelasting Blz. 270  
Onvoorziene uitgaven Blz. 271  
Onvoorziene uitgaven Blz. 272  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 273  
Niet voorziene uitgaven Blz. 274  
Ombuigingen I Blz. 275  
Paragrafen Blz. 276  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 277  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Actuele ontwikkelingen Blz. 280  
Autonome ontwikkelingen Blz. 281  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 282  
Kostendekkendheid Blz. 283  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 284  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 285  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 286  
Inleiding Blz. 287  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 288  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 289  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 290  
Weerstandsvermogen Blz. 291  
Kengetallen Blz. 292  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 293  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 294  
Beleidsnota's Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 297  
Wegen Blz. 298  
Groen Blz. 299  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 300  
Openbare verlichting Blz. 301  
Riolering Blz. 302  
Tractiemiddelen Blz. 303  
Gebouwen Blz. 304  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 305  
Paragraaf Financiering Blz. 306  
Paragraaf Financiering Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
De uitgangspunten Blz. 309  
Risicobeheer Blz. 310  
Kasgeldlimiet Blz. 311  
Renterisicobeheer Blz. 312  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 313  
Gemeentefinanciering Blz. 314  
Leningenportefeuille Blz. 315  
Financieringsbehoefte Blz. 316  
De wijze van rentetoerekening Blz. 317  
EMU saldo Blz. 318  
Overige ontwikkelingen Blz. 319  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 320  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 321  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 322  
Rechtmatigheid Blz. 323  
Organisatieontwikkeling Blz. 324  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 325  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 326  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 327  
Bestuursovereenkomst Blz. 328  
OWO afdelingen Blz. 329  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 330  
Belastingen en Vastgoedinformatie (BVI) en backoffice Sociaal domein OWO (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 331  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 332  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 333  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 334  
Inleiding Blz. 335  
Visie op verbonden partijen Blz. 336  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 337  
Financieel belang Blz. 338  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 339  
Overzicht verbonden partijen Blz. 340  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 341  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 342  
Algemeen Blz. 343  
Vennootschapsbelasting Blz. 344  
Marketing Blz. 345  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 346  
Verwachte resultaten in 2018 Blz. 347  
Paragraaf het 'Hek' binnen het Sociaal domein Blz. 348  
Paragraaf het 'Hek' binnen het Sociaal domein Blz. 349  
Inleiding Blz. 350  
Landelijke beleidswijzigingen en jurisprudentie WMO Blz. 351  
Nieuwe EU-privacyregels per 25 mei 2018 Blz. 352  
Doorverwijzingen naar niet gecontracteerde partners Blz. 353  
Zorgaanbieders leveren niet tijdig en/of niet juist declaraties en facturen aan Blz. 354  
Voortgang en planning Groen in Bedrijf/WSW Blz. 355  
Begroting Sociaal domein "t Hek" Blz. 356  
Paragraaf Streekagenda Blz. 357  
Paragraaf Streekagenda Blz. 358  
Algemeen Blz. 359  
Financieel Blz. 360  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 361  
Overzicht van lasten en baten Blz. 362  
Overzicht van lasten en baten Blz. 363  
Overzicht Blz. 364  
Geprognosticeerde balans 2018-2021 Blz. 365  
Geprognosticeerde balans 2018-2021 Blz. 366  
Reserves en Voorzieningen Blz. 367  
Reserves en Voorzieningen Blz. 368  
Algemene reserves Blz. 369  
Bestemmingsreserves Blz. 370  
Voorzieningen Blz. 371  
Meerjareninvesteringsplan 2018-2021 Blz. 372  
Meerjareninvesteringsplan 2018-2021 Blz. 373  
Geplande investeringen 2018 Blz. 374  
Geplande investeringen 2019 Blz. 375  
Geplande investeringen 2020 Blz. 376  
Geplande investeringen 2021 Blz. 377  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 378  
incidentele lasten en baten Blz. 379  
Bijlagen Blz. 380  
Bijlage I: Subsidieplafonds 2018 Blz. 381  
Bijlage I: Subsidieplafonds 2018 Blz. 382  
Overzicht subsidies per product / instelling Blz. 383  
Preferente instelling/regeling Blz. 384  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 385  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 386  
Lijst met afkortingen Blz. 387