Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Kloosterman
Organisatie Sociaal domein

 Het programma Onderwijs omvat de taakvelden:

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs

Beleidsnota's

   Vastgesteld
Notitie Brede schoolontwikkeling  maart 2005
Integraal Huisvesting Plan 2012-2015 (IHP)  2012
Nota Visie toekomst basisonderwijs Weststellingwerf  2013
OWO-visie op de drie decentralisaties  2013
Verordening Leerlingenvervoer  juni 2014
Verordening Voorziening huisvesting onderwijs  2015
Beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015

 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Harmonisatie en verbeteren kwaliteit voorschoolse voorzieningen
In het voorjaar van 2017 heeft het rijk besloten om peuterspeelzalen en kinderopvang met ingang van 2018 te harmoniseren. Hiertoe zijn verschillende wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd. Als gevolg van de harmonisatie is in Weststellingwerf per 2018 sprake van een open markt waarbij ouders kunnen kiezen uit verschillende vormen van opvang. De peuterspeelzaal zoals we die nu nog kennen is dan, qua aanbod, een vorm van kinderopvang. Niet alleen Doomijn zal een aanbod peuterspeelzaalwerk bieden, ook andere (kinderopvang-)organisaties mogen dit aanbieden. 

Voor het verbeteren van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen zijn verschillende maatregelen genomen. Een van de maatregelen betreft de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorzieningen van het rijk. Deze structurele uitkering draagt bij aan de mogelijkheid voor peuters om naar een voorschoolse voorziening te gaan. In Weststellingwerf wordt de decentralisatie-uitkering ingezet om voldoende kwalitatief aanbod te realiseren en behouden voor peuters. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. De decentralisatie-uitkering voorschoolse voorzieningen loopt vanaf 2016 per jaar op. In 2019 moet dan ook op basis van een evaluatie worden bepaald of de subsidie peuterspeelzaalwerk inclusief decentralisatie-uitkering bijgesteld moet worden.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De indicatoren voor het bepalen van de specifieke uitkering OAB dateren uit 2009. Het rijk heeft een onderzoek laten uitvoeren door het CBS naar de invloed van de verschillende indicatoren die nu worden gebruikt. Het onderzoek heeft in 2017 geleid tot een voorstel met betrekking tot het herverdelen van de financiële middelen. Het rijk heeft echter besloten om, als gevolg van het demissionair zijn van het kabinet, in 2018 geen wijzigingen door te voeren. Voor Weststellingwerf betekent dit dat de activiteiten Onderwijsachterstandenbeleid worden voortgezet.

Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf
In 2015 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de uitwerkingsnotitie Toekomst basisonderwijs van de stichting openbaar basisonderwijs Comperio (Comprix). In 2017 hebben een aantal schoolbesturen primair onderwijs gebruik gemaakt van de subsidiemaatregel 'herzien spreidingsplan basisonderwijs'. Onder leiding van een procesbegeleider zullen de schoolbesturen in 2018 en 2019 komen tot een herzien spreidingsplan voor Weststellingwerf. In eerste instantie is dit een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. Gezien de gevolgen voor het onderwijsaanbod en vrijkomende gebouwen voert de gemeente regelmatig overleg met de betrokken schoolbesturen.

Wat willen we bereiken?

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Wat willen wij bereiken?

  • We vinden het belangrijk dat iedere Weststellingwerfse leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen;
  • Alle Weststellingwerfse leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt;
  • Kwalitatief goed onderwijs;
  • Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid;
  • Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Wat doen wij ervoor

Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

  • Kwalitatief verantwoord scholenbestand en een evenwichtige spreiding over de gemeente;
  • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties en onderwijsconcepten; daarnaast is er een passend aanbod voor iedere leerling.

Door het bieden van kwalitatief goede onderwijshuisvesting en een gevarieerd onderwijsaanbod kunnen ouders in Weststellingwerf kiezen voor onderwijs vanuit diverse denominaties en vanuit verschillende onderwijsconcepten. Ook hebben we een breed onderwijsaanbod van regulier tot en met speciaal onderwijs in Weststellingwerf dan wel in de regio, zodat leerlingen zoveel mogelijk in Weststellingwerf dan wel de regio naar school kunnen.

Voor onderwijshuisvesting hebben we een wettelijke taak. Daarbinnen hebben we een beperkte invloed op de vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijke subdoelstelling om keuzevrijheid na te streven voor ouders. Hierin zijn de schoolbesturen vrij in handelen, hebben de regie en het initiatief. Wij bewaken en signaleren. Voor het basisonderwijs vinden we het belangrijk dat er keuze is in openbaar en bijzonder onderwijs en in de onderwijssoort. Ook voor het voortgezet onderwijs kijken we naar variatie en breedte van het aanbod in de gemeente. Doel is een passend aanbod voor iedere leerling binnen Weststellingwerf dan wel in de regio van Weststellingwerf. Door de inzet van leerlingenvervoer zijn kinderen in staat het onderwijs van hun keuze en/of met het juiste niveau te volgen binnen Weststellingwerf dan wel in de regio van Weststellingwerf. 

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op het primair onderwijs gewijzigd en daarmee ook de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. Dit heeft gevolgen voor de vergoedingen die de gemeente krijgt van de schoolbesturen waarvan basisscholen gehuisvest zijn in brede scholen en multifunctionele accommodaties. De budgetten zijn hier al eerder (kadernota 2016) op aangepast.

Door de wetswijziging per 1 januari 2015 kunnen schoolbesturen alleen voor nieuwbouw, uitbreiding en aanpassingen ten gevolge van constructiefouten aanvragen indienen bij de gemeente op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. Voor groot buitenonderhoud aan een gymzaal, waarvan het schoolbestuur eigenaar is, kan het schoolbestuur een aanvraag indienen op basis van de beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs.

Gymnastiekonderwijs wordt gegeven in gymnastiekzalen en sporthallen. De gymnastiekzalen en sporthallen zijn in gemeentelijk beheer, met uitzondering van gymzaal Matthijsje te Oosterstreek en sporthal De Schakel te Munnekeburen. De gemeente draagt zorg voor deugdelijke en veilige gymnastiekmaterialen ten behoeve van schoolgymnastiek in de gemeentelijke gymnastiekzalen en sporthallen. De gymnastiekzalen zijn allemaal aan het eind van de zeventiger jaren gebouwd. Het groot gymnastiekmateriaal zoals ringen- en klimtouweninstallaties en klimramen zijn dan ook in de komende jaren gefaseerd aan vervanging toe.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Algemene beleidsindicatoren:

 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015
gemeente Weststellingwerf
2016
gemeente Weststellingwerf
2016
gemiddelde Nederland
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,04 1,30 2,01
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 27,48 26,56 26,88
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs - - 2,0
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

 

Beleidsindicatoren per doelstelling:

 Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Omschrijving

Eenheid

2013
werkelijk

2014
werkelijk

2015
werkelijk

2016
werkelijk

2017
prognose

2018
prognose

Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie

Aantal

32

32

32

32

32

32

Deelnemers peuterspeelzalen

Aantal

292

257

212

162

160

160

Deelnemers kinderdagverblijven

Aantal

267

275

286

337

337

345

Leerlingen basisonderwijs

Aantal

2.223

2.197

2.150

2.121

2.115 

 2.076

Leerlingen voortgezet onderwijs

Aantal

1.693

1.675

1.629

1.591

1580

1550

Deelnemers educatietrajecten

Aantal

50

50

50

50

50

50

Kinderopvang

Aantal

9

10

10

10

10

10

Peuterspeelzalen

Aantal

10

10

10

10

6

6

Scholen primair onderwijs

Aantal

24

23

22

22

22

22

Scholen voortgezet onderwijs

Aantal

2

2

2

2

2

2

Brede scholen

Aantal

7

7

6

6

6

6

 Tabel deelnemers aangepast leerlingenvervoer

Omschrijving

Eenheid

2013
werkelijk

2014
werkelijk

2015
werkelijk

2016
werkelijk

2017
prognose

2018 
prognose

Leerlingen

Aantal

120

120

109

105

100

 100

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
4.2 Onderwijshuisvesting 2.910 2.572 2.317 2.477 2.322
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.074 1.068 1.086 1.104 1.123
0.10.4 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal lasten 3.983 3.640 3.403 3.581 3.444
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
4.2 Onderwijshuisvesting 524 524 524 524 524
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 176 178 178 178 178
0.10.4 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal baten 700 702 702 702 702
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.284 -2.938 -2.701 -2.879 -2.742
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0 0 0 0 0
0.10.4 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0 0 0 0 0
0.10.4 Mutatie reserve 18 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 18 0 0 0 0
Mutaties reserves 18 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -3.265 -2.938 -2.701 -2.879 -2.742

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017 
Lasten
Onderwijshuisvesting
De verschillen worden veroorzaakt door de budgetten van het Meerjarig Onderhoudsplan, die jaarlijks fluctueren. De verlaging van de renteomslag in 2018 van 4% naar 2% geeft een voordelig resultaat op programmaniveau. Zie ook de toelichting hierop bij het "Overzicht van algemene dekkingsmiddelen".

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Het budget voor de voorschoolse voorziening voor opvang peuters is € 18.000 hoger. Dit is conform de bijdrage die we hiervoor uit het gemeentefonds krijgen.

Baten
Er zijn geen verschillen.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Lasten
Onderwijshuisvesting
De verschillen worden veroorzaakt door de budgetten van het Meerjarig Onderhoudsplan, die jaarlijks fluctueren. De verlaging van de renteomslag in 2018 van 4% naar 2% geeft een voordelig resultaat op programmaniveau. Zie ook de toelichting hierop bij het "Overzicht van algemene dekkingsmiddelen".

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Tot en met 2020 loopt het budget voor de voorschoolse voorziening voor opvang peuters met € 18.000 per jaar op. Dit is conform de bijdrage die we daarvoor uit het gemeentefonds krijgen.

Baten
Er zijn geen verschillen.

Mutaties reserves
Voor de huisvesting van de peuterspeelzaal Noordwolde is in 2017 een onttrekking aan de algemene reserve begroot.