Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Kloosterman, Van de Nadort, Jongebloed, Trompetter
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

 Het programma Sport, Cultuur en Recreatie omvat de taakvelden:

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Beleidsnota's

   Vastgesteld
Nota Kunst en cultuur  2009
Beleidskader Rottige Meente  2010
Visienota Sport en bewegen in Zuidoost-Friesland 2017-2022  2017

 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

In 2017 is de visienota Sport en bewegen in Zuidoost-Friesland 2017-2022 vastgesteld. In deze visienota wordt nadruk gelegd op de gezonde en preventieve werking van meer bewegen. Echter, er moet nog meer aandacht voor komen dat sport vaker ingezet kan worden om eenzaamheid tegen te gaan, mensen bij elkaar te brengen, te activeren en de sociale cohesie in een dorp, wijk of buurt te versterken: sport als vliegwiel voor de participatiesamenleving. Onze visie is dat sport en bewegen van Zuidoost-Friesland een vitale samenleving maakt die uitnodigt hier aan mee te doen. Vanaf 2018 geven we extra aandacht aan het bewegen van mensen met een beperking en nieuwkomers.

 

De uitvoering van het Buurtsportwerk Weststellingwerf 2013-2016 is geëvalueerd en de uitkomsten waren positief. De overeenkomst met de betrokken partijen is opnieuw getekend. De aanbevelingen uit de evaluatie zijn overgenomen in het uitvoeringsplan Buurtsportwerk 2017. 

In aansluiting op Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 zullen tal van culturele activiteiten een bijzonder en uniek cultureel programma vormen.

De verdere ontwikkeling van de bibliotheek binnen de kaders ‘van collectie naar connectie’.

In aansluiting op alle inzet in de afgelopen periode, richt het hernieuwde Nationaal Vlechtmuseum zich in 2018 op het genereren van voldoende bezoekers en initiatieven. 

De actualisatie van de nota Kunst en cultuur wordt niet eerder opgepakt dan na afronding van de opdracht 'herijken subsidies'. Wij hebben de gemeenteraad bericht dat de actualisatie niet meer aan de orde komt in deze bestuursperiode.

Het onderhoud van dorpshuizen wordt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Harten 10 uitgevoerd. Wij zijn een proces ingegaan tot realisatie van een Toetsingskader ondersteuning dorpshuizen waarbij deze stichting en de Vereniging van Kleine Dorpen zijn betrokken.

Wij hebben begin 2017 besloten om de organisatie en exploitatie van de passantenhaven en het gebied bij de Driewegsluis met ingang van het vaarseizoen 2017 in eigen beheer over te nemen. 2017 is een pilotjaar waarbij door Dienst in Bedrijf tijdelijk 2 havenmeesters zijn aangesteld en het groenonderhoud ter plaatse door Groen in Bedrijf wordt gedaan. Ook zijn er "tijdelijke" camperplaatsen aangelegd. In het najaar van 2017 zijn de bevindingen van dit vaarseizoen geëvalueerd alsmede de consequenties van deze activiteit binnen onze organisatie (of en waar deze activiteit binnen of buiten onze organisatie wordt geplaatst) en de financiële paragraaf. Ten tijde van het opstellen van deze Programmabegroting is de uitkomst hiervan nog niet bekend.

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van sport en bewegen

Wat willen wij bereiken?
Vanuit de visienota Sport en bewegen in Zuidoost-Friesland is er aandacht voor sportstimulering; het bevorderen van bewegen. Het blijft daarvoor van belang om lokale sportorganisaties te ondersteunen. Sport en bewegen kan een positieve invloed hebben op andere beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheid en het brede sociale domein (Wmo, jeugdzorg en participatie). We willen dan ook de komende jaren een integraal sport- en beweegbeleid uitvoeren.

Wat gaan wij ervoor doen

Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen

Wat willen we bereiken?
In samenwerking met de recreatiesector versterken we de kwantiteit en kwaliteit van het recreatieve en toeristische aanbod van voorzieningen in de gemeente, onder meer door initiatieven vanuit de recreatiesector te stimuleren. Dit moet uiteindelijk leiden tot toename van de werkgelegenheid in deze sector.

Wat gaan wij ervoor doen

Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen

Wat willen wij bereiken?
De Weststellingwerfse culturele structuur en identiteit worden gepresenteerd binnen het programma Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018. Daarbij staan drie programma's centraal: 

  • Opera Spanga in de Rottige Meente;
  • Cultureel Hoofddorp De Hoeve;
  • Vlechten in Noordwolde, Vlechtmuseum met aansluiting op erkenning Unesco van de Koloniën van Weldadigheid.

Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 zal een bijzonder en uniek programma presenteren. Een en ander is niet alleen gericht op de culturele waarden, maar ook op de sociale en economische waarden en belangen die zijn verbonden aan activiteiten binnen de sector kunst en cultuur. 

Kunst en cultuur zijn om meerdere redenen van belang voor de Weststellingwerfse samenleving. Kunst en cultuur hebben een verbindende functie voor inwoners van de gemeenschap. Zij versterken de sociale binding en sociale structuur en hebben invloed op de identiteit van de bevolking. Wij zien kunst en cultuur in al haar verschijningsvormen als een onlosmakelijk deel van ons leven. Cultuurbevordering en het versterken en stimuleren van culturele activiteiten zijn belangrijke instrumenten om uitvoering te geven aan deze doelstelling.

Culturele activiteiten en het culturele klimaat in de gemeente worden versterkt voor zowel de beoefenaar als de bezoeker. Specifieke aandacht is er voor de deelname aan amateurkunst van jeugd en jongeren tot en met 23 jaar binnen het muziekonderwijs via een doorlopende leerlijn.

Wat gaan wij ervoor doen

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2014
gemeente
Weststellingwerf
2014
gemiddelde
Nederland
Niet sporters 57,1% 49,9%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
5.1 Sportbeleid en activering 551 599 623 628 623
5.2 Sportaccommodaties 1.112 1.099 1.073 1.024 985
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 402 410 382 382 382
5.4 Musea 76 83 83 83 78
5.5 Cultureel erfgoed 116 115 116 162 116
5.6 Media 442 454 454 454 454
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 168 437 393 394 394
0.10.5 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal lasten 2.868 3.199 3.126 3.129 3.033
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
5.1 Sportbeleid en activering 15 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 450 451 451 451 451
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 30 30 30 30 30
0.10.5 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal baten 495 481 481 481 481
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.373 -2.718 -2.645 -2.648 -2.552
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
0.10.5 Mutatie reserve 100 0 0 0 0
Totaal stortingen 100 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
0.10.5 Mutatie reserve 0 100 0 0 0
Totaal onttrekkingen 0 100 0 0 0
Mutaties reserves -100 100 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -2.473 -2.618 -2.645 -2.648 -2.552

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017 
Lasten
Sportbeleid en activering
Het Buurtsportwerk is voor 2018 verhoogd met € 45.000.

Sportaccommodaties
De verschillen worden veroorzaakt door de budgetten van het Meerjarig Onderhoudsplan, die jaarlijks fluctueren. De verlaging van de renteomslag in 2018 van 4% naar 2% geeft een voordelig resultaat op programmaniveau. Zie ook de toelichting hierop bij de algemene dekkingsmiddelen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Voor Culturele Hoofdstad 2018 is in 2017 een bedrag begroot van € 50.000 en in 2018 € 25.000.

Musea
De Oudheidkamer heeft een nieuw beleidsplan 2018-2023 aangeboden aan zowel ons college als uw raad. Over ons voornemen om voor de komende drie jaar een subsidierelatie met de Oudheidkamer aan te gaan bent u geïnformeerd middels een memo. De gevraagde subsidie voor 2018 tot en met 2020 van € 5.000 per jaar is meegenomen in deze begroting.

Openbaar groen en openluchtrecreatie
Door het in eigen beheer nemen (Groen in Bedrijf) van het onderhoud van het groen, verschuiven kosten van uitbestede werkzaamheden naar loonkosten. Zie ook bij programma 2 op dit taakveld en bij programma 6 taakveld Begeleide participatie.

De overige taakvelden geven geen noemenswaardige afwijkingen.

Baten
Er zijn geen grote verschillen met de begroting 2017.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Lasten
Sportbeleid en activering
Het Buurtsportwerk is verhoogd met € 29.000 voor de jaren 2019 en volgende.

Sportaccommodaties
De verschillen worden veroorzaakt door de budgetten van het Meerjarig Onderhoudsplan, die jaarlijks fluctueren en door afname van de kapitaallasten. 

Openbaar groen en openluchtrecreatie
Voor 2017 en 2018 is een bedrag begroot van € 25.000 voor het toeristisch investeringsfonds, vanaf 2019 niet meer.

Baten
Meerjarig blijven de baten gelijk

Mutaties reserve
In 2017 is een storting gedaan in de reserve onderhoud gebouwen van € 100.000 die in 2018 opnieuw wordt onttrokken.

Investeringen

 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 700.000 350.000 250.000 50.000
Groot materiaal sporthallen 30.000 30.000 30.000 -
Bruto investeringsbedrag 730.000 380.000 280.000 50.000