Leeswijzer

Leeswijzer

De leeswijzer vertelt hoe deze begroting is opgebouwd met daarbij de hoofdlijnen van de inhoud. Elk programma is opgebouwd volgens een vaste indeling. We beginnen met het hoofdstuk 'Begroting op hoofdlijnen' waarin we het totaalbeeld van deze begroting weergeven.

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en uit paragrafen.

Programmaplan

Programma’s
De indeling van de programma’s is als volgt:

  • Taakvelden

Per programma geven we de bijbehorende taakvelden weer.

  • Beleidsnota’s

Per programma staan de relevante beleidsdocumenten.

  • Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Per programma geven we de belangrijkste ontwikkelingen aan.

  • Doelstellingen

In deze programmabegroting staan de doelstellingen centraal. Per doelstelling zijn er twee W-vragen uitgewerkt. De twee W-vragen luiden: “Wat willen we bereiken?” (gewenste maatschappelijke ambities en effecten) en “Wat doen we daarvoor?”.

  • Beleidsindicatoren

De effecten van beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste - voorgeschreven - set beleidsindicatoren. Facultatief zijn er bij sommige programma’s een aantal beleidsindicatoren aan toegevoegd.  

  • Wat mag het kosten?

Per programma wordt de omvang van de middelen weergegeven om de doelstellingen in de programma’s te kunnen realiseren. Er vindt een onderverdeling plaats tussen de lasten en baten per taakveld. Daaronder wordt een financiële analyse gegeven van de cijfers. In deze toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de ramingen uit de begroting jaarschijf 2018 met die van de vorige begroting jaarschijf 2017 en een vergelijking tussen de ramingen uit de begroting jaarschijf 2018 met die van het meerjarenperspectief (2019, 2020 en 2021).  

Nieuw ten opzichte van de vorige begroting is dat de geplande investeringen nu per programma zijn opgenomen (totaaloverzicht zie onder "Uiteenzetting van de financiële positie"). 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen in de programma’s 0 tot en met 8. Hier staan de taakvelden die betrekking hebben op de gemeentefondsuitkering, de gemeentelijke belastingen en het renteresultaat.   

Andere overzichten
Er is een afzonderlijk overzicht van de kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de zogenaamde overheadkosten), de (eventueel) verschuldigde vennootschapsbelasting en de stelpost voor niet-voorziene uitgaven.  

Paragrafen
Doel van de paragrafen is dat belangrijke reguliere gemeentelijke taken met betrekking tot de financiële positie worden gebundeld, waarmee de raad inzicht krijgt in de door hem gestelde kaders voor deze onderwerpen. De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting. Met de genoemde onderwerpen is een groot financieel belang gediend. De paragrafen geven daardoor extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn.  

Bijlagen

Er zijn twee bijlagen toegevoegd. Bijlage I geeft een overzicht van de subsidies voor het begrotingsjaar 2018. Bijlage II is de lijst van afkortingen die in deze begroting voorkomen.

Financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie.   

Overzicht van lasten en baten
Dit geeft een totaalbeeld van de raming van baten en lasten per programma. Verder staat hier het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, de vennootschapsbelasting en de raming voor onvoorzien. Het geraamde saldo daaruit en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves daarmee verrekend, leiden uiteindelijk tot het geraamde resultaat.   

Het totaalbeeld wordt toegelicht aan de hand van een overzicht van geraamde incidentele lasten en baten per programma. 

De uiteenzetting van de financiële positie
Hieronder staat de meerjarige geprognosticeerde balans.  Verder staat hier het meerjarige beeld van de reserves en voorzieningen en een totaaloverzicht van de geplande investeringen.