Voorwoord

Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf,

We naderen het einde van deze bestuursperiode. Een periode die zich kenmerkt door ambities waarbij drie hoofddoelstellingen centraal staan: woonlasten stabiel, schuldpositie omlaag en ambities verwezenlijken. We hebben tot nu toe deze ambities waar kunnen maken en presenteren een begroting waar we de toekomst mee in kunnen!

Lagere woonlasten
De gemiddelde woonlast voor onze inwoners voor 2018 gaat ten opzichte van 2017 dalen! De stijging van het tarief voor de rioolheffing - op basis van het gemeentelijk Rioleringsplan - wordt gecompenseerd door een structurele verlaging van de onroerende-zaakbelastingen. Bovendien zien wij kans -  vanwege onze doelstelling om met onze inwoners te werken aan het verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk afval - om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10 te verlagen. 

Schuldpositie omlaag
Net als in de voorgaande jaren van deze bestuursperiode, gaat de komende jaren onze schuldpositie verder omlaag. Eind 2014 bedroeg onze schuld nog € 75 miljoen, eind 2018 is deze begroot op € 58 miljoen.

Ruimte voor Investeringskalender en overige ambities 
De ambities uit het coalitieakkoord en collegeprogramma zijn afgerond of nog volop in ontwikkeling en financieel vertaald. Daarnaast is er financiële ruimte voor de Investeringskalender en overige ambities door voor de jaren 2018-2021 een algemeen budget van € 500.000 per jaar op te nemen. Ons voorstel is deze budgetten te betrekken bij de politieke en bestuurlijke keuzes in de coalitieonderhandelingen in het voorjaar van 2018.

Projecten waarvoor al een financiële vertaling heeft plaatsgevonden in deze programmabegroting zijn:

 • Aanleg van Breedband
 • Fietspad langs de Linde
 • Bestemming Noordwolde
 • Bereikbaarheid en verbetering verkeersveiligheid stationsomgeving

De investeringsambities, waarvoor het jaarlijkse algemene budget van € 500.000 is bedoeld, zijn in willekeurige volgorde:

 • Herinrichting Steenwijkerweg De Blesse
 • Fietstunnel onder spoor Lycklamaweg
 • Investeringen in voorzieningen onderwijshuisvesting
 • Winkelcentrum Wolvega
 • Rottige Meente
 • Ontwikkeling Driewegsluis tot recreatieve poort tussen Fryslân en Overijssel
 • Buurthuisfunctie Wolvega
 • Kwaliteitsniveau openbare ruimte
 • Rol gemeente bij circulaire economie

Een mooie opsteker!

Een effectieve beheersing van risico’s (o.a. onzekerheden rondom het Sociaal domein en grondexploitaties) en 'voldoende vlees op de botten’ zijn van essentieel belang om onze financiële huishouding voor de toekomst gezond te houden. We vertrouwen erop de gemeenteraad en het college in de nieuwe bestuursperiode met deze programmabegroting een mooie opsteker mee te geven voor onze inwoners en ondernemers. De mensen waarvoor we het doen! Want dat was wat we met elkaar hebben afgesproken: samenwerken aan een vitaal en verbindend Weststellingwerf. Iedereen telt mee!!

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf