Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Overzicht kosten overhead

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) op onderdelen gewijzigd. De BBV zijn de landelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. Deze wijzigingen hebben als hoofddoel een betere vergelijkbaarheid van de kosten van gemeenten onderling. Onderdeel van deze vernieuwing van het BBV is een apart overzicht van de kosten van de overhead.

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant vallen hier dus niet onder maar zijn in de betreffende taakvelden opgenomen.

De bedrijfskosten die niet direct aan de taakvelden kunnen worden toegerekend, zijn de overheadkosten en betreffen personele kosten, huisvesting, ICT, communicatie en nog wat overige bedrijfsvoeringskosten.

Toerekening aan kostendekkende activiteiten
Alle directe kosten zijn rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Voor taakvelden waar kostendekkende tarieven het uitgangspunt zijn, zoals bij de exploitatie afvalinzameling en riolering, wordt een opslag voor de overheadkosten toegepast. De opslag is een percentage van de directe salariskosten. De overhead waarmee wij voor de begroting 2018 rekenen is gelijk gehouden met die van de begroting 2017, namelijk 106%.

Ter informatie:
Wanneer je het saldo van de overhead uitdrukt in een percentage van de totale geraamde lasten dan kom je op een percentage uit van 11%. Zie ook de beleidsindicator in programma 0.

Overhead kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 12.708 12.381 12.046 12.077 12.152
Baten 4.901 4.713 4.715 4.769 4.933
Resultaat -7.806 -7.668 -7.330 -7.308 -7.219

Investeringen

 Omschrijving 2018 2019 2020 2021
Informatiseringsjaarplan  450.000 450.000 450.000 450.000
Alarmeringssysteem bedrijfshulpverlening/agressieteam 45.000 -    
Vervangingsbudget automatisering 300.000 900.000 600.000  600.000
Vervangingsbudget tractie  250.000 180.000 180.000  180.000
Bruto investeringsbedrag 1.045.000 1.530.000 1.230.000 1.230.000
Bijdragen uit reserves, subsidies en andere bijdragen - 500.000 -900.000 -700.000  -700.000
Netto investeringsbedrag 545.000 630.000 530.000 530.000

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Voor deze post is een afzonderlijk taakveld ingericht. Per 1 januari 2016 is de Verruiming Heffing Vennootschapsbelasting (VPB) voor publieke lichamen een feit. Dit houdt in dat ook gemeenten VPB moeten betalen op het moment dat ze activiteiten ondernemen waarvoor ze aangemerkt kunnen worden als ondernemer. We gaan er vooralsnog van uit dat dit soort activiteiten niet aanwezig zijn in onze gemeente.

Mocht ter zijner tijd wel fiscale winst worden gerealiseerd op ondernemersactiviteiten dan wordt op dit taakveld het te betalen bedrag geraamd, dan wel verantwoord.

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Het taakveld 'Overige baten en lasten' is hier verantwoord. De post onvoorziene uitgaven maakt deel uit van dit taakveld. Daarnaast behoren tot dit taakveld de stelposten en taakstellende bezuinigingen.

Stelpost algemene risicobeheersing
Beschikking over deze stelpost kan alleen via een raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico’s die op enig moment werkelijkheid worden.

Stelpost ombuigingen verkoop eigendommen
Dit zijn de budgetten die in het kader van Ombuigingen I nog nader ingevuld moeten worden. Ten opzichte van de vorige begroting is de post iets verhoogd omdat de wegvallende huuropbrengsten als gevolg van verkoop hoger zijn dan de wegvallende lasten.

Stelpost onvoorzien
De post voor onvoorziene incidentele uitgaven.

Stelpost algemene risicobeheersing

Bedragen x1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 500 200 500 500 500
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat -500 -200 -500 -500 -500

Niet voorziene uitgaven

Bedragen x1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten 30 30 30 30 30
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat -30 -30 -30 -30 -30

Ombuigingen I

Bedragen x1.000
Exploitatie Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
Lasten -82 -78 -78 -78 -78
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 82 78 78 78 78