Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed en Kloosterman
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

 Het programma Economie omvat de taakvelden:

Taakvelden

 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische ontwikkeling
 • Economische promotie
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

 • Werfboek
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Nota Grondbeleid
 • Structuurplan 2000-2015
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Plan van aanpak Bestemming Noordwolde
 • Notitie Verblijfsrecreatie
 • Evenementenbeleid
 • Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen werken aan Weststellingwerf'
 • Klimaatbeleidsplan 2010-2020
 • Zendmastenbeleid 2014
 • Wandel- en ruiterpadenplan 2014
 • Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ en de provinciale verordening ‘Romte’
 • Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2016
 • Investeringskalender 2017 - 2027

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Detailhandelvisie
Het centrum van Wolvega heeft meegedraaid in de pilot 'de nieuwe winkelstraat'. In dat verband zijn er keukentafelgesprekken georganiseerd onder leiding van een aantal lokale (oud)ondernemers. Naar aanleiding hiervan heeft er overleg plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur van de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega (WOW). Afgesproken is dat partijen in eerste instantie zelf beoordelen in hoeverre de resultaten van de keukentafelgesprekken kunnen worden vertaald. Hierbij kan worden gedacht aan het kleiner maken van het gebied met de bestemming centrum. De resultaten van het koopstromenonderzoek dat door de provincie in 2017 is uitgevoerd, kan daarbij een rol spelen. Een bespreekpunt kan ook zijn het in gezamenlijkheid aanstellen van een centrummanager.
Ten behoeve van het goed laten functioneren van het centrum handhaven we ons beleid om het vestigen van winkels buiten het centrum niet toe te staan. Ten aanzien van winkels buiten het centrum zullen wij (zo mogelijk) handhavend optreden. Wij vinden deze acties nodig om leegstand in het centrum te voorkomen/beperken. Wij hebben regelmatig overleg met het bestuur van de WOW waarbij ook het functioneren van het winkelcentrum aan de orde komt.

Grondexploitatie bedrijventerreinen
De provincie Fryslân heeft in 2017 in samenwerking met de gemeenten onderzoek gedaan naar de behoefteraming van bedrijventerreinen in Friesland. De vraagprognoses voor de bedrijventerreinen laten zien dat er na 2025 een afnemende behoefte is aan uitgeefbaar industrieterrein. Tevens is uit deze prognoses gebleken dat er kwantitatief feitelijk geen behoefte meer is aan nieuwe industrieterreinen. Ook de kwalitatieve vraag kan nog aanleiding geven tot een uitbreiding van het aanbod van industrieterrein. In 2017 zullen er in regionaal verband afspraken worden gemaakt hoe wordt omgegaan met de resultaten uit het onderzoek .
De grondexploitatie voor De Plantage heeft een looptijd tot 2025 en de grondexploitatie voor uitbreiding Schipsloot heeft een looptijd tot 2030; verdere uitbreiding is door ons niet voorzien. Wij laten in 2017 onderzoek doen naar de mogelijke ontwikkelingskansen voor het gebied Helomastate. 

Wat willen we bereiken?

Contacten met het bedrijfsleven

Wat willen we bereiken?
Een laagdrempelige bereikbaarheid voor een goede service aan het bedrijfsleven.

Wat doen wij ervoor

Versterken van de economische structuur

Wat willen we bereiken?
De basis voor economische ontwikkelingen verbeteren. Meer mogelijkheden bieden tot het ontplooien van economische activiteiten en het creëren van werkgelegenheid.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

 Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2013
gemeente
Weststellingwerf
2014
gemeente
Weststellingwerf
2015
gemeente
Weststellingwerf
2016
gemeente
Weststellingwerf
2016
gemiddelde
Nederland
 Functiemenging  % 43,8 43,7  43,6 44,0 52,1
 Bruto Gemeentelijk Product  Verhouding tussen verwacht en gemeten product 93 - - - -
 Vestigingen (van bedrijven)  Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 148,5 153,3 161,1 166,1 134,0
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
3.1 Economische ontwikkeling 59 60 60 60 60
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 502 433 461 388 442
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 55 56 56 56 21
3.4 Economische promotie 51 53 53 53 53
Totaal lasten 666 602 630 557 576
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 509 433 461 388 442
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 18 18 18 18 18
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0
Totaal baten 526 450 478 405 460
Resultaat -140 -152 -152 -151 -116

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017
Baten en lasten
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het verschil tussen de begroting 2018 en 2017 wordt veroorzaakt door de verwachte kosten voor uitbestede werkzaamheden ten aanzien van de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen. Deze kosten wijken van jaar tot jaar af. 

Begroting 2018 en meerjarenperspectief
Baten en lasten
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het verschil tussen de begroting 2018 en de jaren daarna wordt veroorzaakt door de verwachte kosten voor uitbestede werkzaamheden ten aanzien van de grondexploitaties voor bedrijventerreinen. Deze kosten wijken van jaar tot jaar af. De mutaties op de grondexploitaties worden verrekend met de boekwaarden.