Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

 Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de taakvelden:

Taakvelden

 • Bestuur
 • Burgerzaken

Beleidsnota's

  Vastgesteld
 Kadernota Intergemeentelijke samenwerking  2012
 Kwaliteitshandvest Dienstverlening  2016
 Raadsnotitie Overheidsparticipatie  2013
 Communicatievisie 2017-2020   2017

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

De samenleving is voortdurend in beweging. Inwoners worden steeds mondiger en zelf redzamer. De gemeente speelt steeds vaker een faciliterende rol en moet leren loslaten. Verder is bijna iedereen online actief en nagenoeg alles wat je doet, is zichtbaar. Dit betekent voor een overheid openheid en authentiek zijn. Hoewel de digitalisering nog steeds oprukt, groeit ook de behoefte aan persoonlijk contact.

De veranderingen vragen om een andere relatie van de overheid met de samenleving. En om een andere overheidscommunicatie. We hebben het eenrichtingsverkeer al enige tijd achter ons gelaten en bevinden ons nu op het pad van dialoog en interactie met de samenleving. Maar er is meer nodig. De verwachtingen ten aanzien van de taken, rollen en status van de gemeente zijn veranderd. Inwoners willen -vooral als het hun raakt – meer invloed op de inhoud van beleid en verwachten goed en transparant bestuur. Het bestuur moet besluiten kunnen uitleggen en verantwoorden. Dit heeft geleid tot de Communicatievisie 2017-2020, met nieuwe doelen voor deze meerjarenbegroting. Maar de veranderingen hebben ook invloed op de activiteiten van de raad en op de publieke dienstverlening. En bevestigen het belang van de dorpencoördinator. 
 

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

De ontwikkelingen over de OWO-samenwerking worden in de afzonderlijke paragraaf vermeld.

Wat willen we bereiken?

De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek

Wat willen we bereiken?

 • Betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke politiek
 • Activering van inwoners om mee te denken met de gemeentelijke politiek
 • Betrokkenheid van de raad(sleden) bij initiatieven van inwoners

Wat doen wij ervoor

De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen

Wat willen we bereiken?

 • Verstevigen van de positie van de gemeenteraad in het duale bestel
 • Versterking van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van de raad

Wat doen wij ervoor

Een actief communicatiebeleid

Het communicatiebeleid voor 2018 is gebaseerd op de Communicatievisie 2017-2020 van de gemeente Weststellingwerf:

 • de gemeente Weststellingwerf communiceert op een transparante en verbindende manier, passend bij de eigen positionering. Door verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid, bouwen we aan vertrouwen. We durven zichtbaar trots te zijn op onze successen;
 • we staan in verbinding met onze omgeving middels direct contact en door voortdurend alert te zijn op wat er om ons heen gebeurt. Samen met inwoners, ondernemers of partners ontwikkelen we plannen, projecten of beleid. Hiervoor zoeken we aansluiting bij netwerken in de samenleving;
 • communicatie is binnen onze organisatie van iedereen. We vertellen ons verhaal in heldere taal op de manier zoals onze inwoners, ondernemers of partners dat willen. We gaan met hen in gesprek: online én offline.

In 2018 gaan wij werken aan :

 1. concerncommunicatie: een goede basis voor alle gemeentelijke communicatie;
 2. collegecommunicatie: benaderbaar en transparant;
 3. raadscommunicatie: door en voor inwoners;
 4. participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten;
 5. projectcommunicatie: vertellen en vieren;
 6. interne communicatie: verbinden en delen;
 7. gebiedspromotie: wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf.

Wat doen wij ervoor

Een actief dorpenbeleid

Samenwerking en participatie
We koesteren de kracht en organisatiegraad van onze dorpen. De dorps-, wijk- en buurtverenigingen vervullen een belangrijke signalerings- en klankbordfunctie voor de gemeentelijke organisatie. Door de voortdurende aandacht voor die relatie, kan in een vroeg stadium worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. Even belangrijk is de (veranderende) rol van de dorpsorganisaties als intermediair, aanjager en inspirator voor nieuwe ontwikkelingen en als belangrijke pion in de samenwerking met buurdorpen. Hierdoor neemt de druk op actieve bewoners om te participeren in overheidsbeleid, toe. Alhoewel er een ontwikkeling is om de regie meer in handen te geven van de bewoners en onze dorpsorganisaties hier ook zelf op inzetten, is het een uitdaging om hier een breed draagvlak binnen het dorp voor te krijgen. Wat we van onze bewoners kunnen en mogen verwachten, is voortdurend punt van aandacht, ook voor de dorpsorganisaties zelf. Het blijven werken aan een langdurige, maar vooral ook realistische vormen van samenwerking en participatie is het uitgangspunt.

Omgevingsvisie
De samenwerking met onze actieve dorpsorganisaties is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het in 2017 in gang gezette proces om tot een Omgevingsvisie te komen, krijgt in 2018 een vervolg. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie is de wijze waarop op lokaal en bovenlokaal niveau inhoud wordt gegeven aan de kaders die worden geschetst. In dat proces is ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking en werkwijzen die passen bij de aard en schaal van onze dorpen. De gemeente inspireert inwoners en daagt hen uit om hun wensen op tafel te leggen. Samen wordt vervolgens bepaald waar de kwaliteit van de fysieke leefomgeving aan moet voldoen. Het uitgangspunt is dat dorpsbewoners zelf het initiatief nemen om nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Het is goed om dan de verwachtingen over en weer helder te hebben. Daarom moeten we duidelijk maken in hoeverre de gemeente initiatieven verder kan helpen en de juiste voorwaarden kan scheppen. 

Ondersteuning
De ondersteunende rol van de gemeente en de aanwezige vakkennis wordt ingezet ten behoeve van (boven)lokale initiatieven. Het dorpenfonds, maar ook andere meer specifieke budgetten en subsidieregelingen worden ingezet om die rol ook op financieel vlak te onderstrepen. Daarbij stimuleren we de reeds in gang gezette verschuiving van de aandacht op de fysieke omgeving naar het belang van sociale netwerken en initiatieven van onze dorpen. De beweging omtrent 'langer thuis wonen' en het netwerk dat rondom dit thema is ontstaan, blijven we actief ondersteunen.

Dorpencoördinator
Bij een veranderend speelveld, waarbij de spelregels niet altijd vooraf zijn vastgelegd mede vanwege het unieke karakter van elk van onze dorpen, blijft de brugfunctie van de dorpencoördinator een belangrijke rol spelen. Door te verbinden, te informeren en in een vroeg stadium in te spelen op actuele ontwikkelingen. In de verbinding met de actieve (georganiseerde) bewoners in onze dorpen vormt het vertrouwen over en weer een belangrijke basis voor succes en een belangrijke voorwaarde voor toekomstbestendige samenwerking. In het behoud en versterken daarvan, speelt de dorpencoördinator een rol van betekenis. Maar het is vooral een verantwoordelijkheid van de gehele gemeentelijke organisatie.

Wat doen wij ervoor

Modernisering dienstverlening

Wat willen wij bereiken?
Tevreden klanten, efficiënte bedrijfsvoering en het concretiseren en uitvoeren van het landelijke overheidsprogramma Digitalisering dienstverlening. Ons uitgangspunt daarbij is digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

In 2018 wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de benchmark dienstverlening van Weststellingwerf. 

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

De effecten van beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

Waarde

Peiljaar

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

10,62

2018

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

10,01

2018

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

733

2018

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

1,5

2018

Overhead

% van totale lasten

11

2018

Bron: eigen gegevens 

Wat mag het kosten

Bedragen x1.000
Exploitatie
Lasten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.1 Bestuur 1.251 1.268 1.320 1.320 1.320
0.2 Burgerzaken 934 789 823 763 798
0.10.0 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal lasten 2.185 2.058 2.143 2.083 2.118
Baten Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.1 Bestuur 51 51 51 51 51
0.2 Burgerzaken 406 321 321 321 321
0.10.0 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal baten 457 372 372 372 372
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.728 -1.686 -1.771 -1.711 -1.747
Toevoegingen en onttrekkingen
Stortingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0
0.10.0 Mutatie reserve 0 0 0 0 0
Totaal stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen Begroting 2017 Begroting 2018 MJB 2019 MJB 2020 MJB 2021
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0
0.10.0 Mutatie reserve 10 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 10 0 0 0 0
Mutaties reserves 10 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -1.718 -1.686 -1.771 -1.711 -1.747

Toelichting

Begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017
Lasten
Bestuur, onderdeel gemeenteraad
Het incidentele budget van € 7.100 voor de rekenkamer is met ingang van 2018 structureel geworden. We weten dat de gemeenteraad belang hecht aan de verschillende onderzoeken die door de rekenkamer commissie worden uitgevoerd. De onderzoeken van de rekenkamer commissie worden dan ook behandeld in de vergadering van zowel de algemene commissie én de gemeenteraad. In 2015 is het budget tijdelijk verhoogd naar €1 per inwoner voor de periode van 3 jaar. Gezien het bovengenoemde belang is de bijdrage van € 1 per inwoner vanaf 2018 structureel opgenomen.

Het incidentele budget van € 10.000 voor overheidsparticipatie in 2016 en 2017 wordt vanaf 2018 een structureel budget van € 5.000.

Vanaf 2018 is er jaarlijks een opleidingsbudget van € 10.000 voor de gemeenteraad beschikbaar.

Burgerzaken
In 2017 waren er incidentele lasten van € 54.000 wegens toegenomen aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten. Daarnaast zijn de toegerekende lasten voor vergunning, toezicht en handhaving in 2018 anders verdeeld over de taakveld burgerzaken, taakveld milieu en taakveld wonen en bouwen.

Baten
Burgerzaken
In 2017 waren er incidentele baten € 85.000 vanwege de toegenomen aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief

Lasten
Bestuur
Het budget bestuurlijke samenwerking is voor € 93.000 in 2018 overgeboekt naar het taakveld overhead, daar wordt het gebruikt voor de implementatiekosten van de OWO afdeling bedrijfsvoering. 

Burgerzaken
Het budget voor de verkiezingen is meerjarig aangepast aan het aantal te houden verkiezingen.

Baten
Meerjarig zijn er geen verschillen.

Mutatie reserves
In 2017 vindt er een onttrekking uit de algemene reserve plaats voor kosten overheidsparticipatie.