Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra

Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

In Weststellingwerf kennen we brede scholen. Dit is een gebouw waarin een school is gehuisvest samen met andere kindvoorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzaal. In de brede school wordt op basis van één pedagogisch beleidsplan samengewerkt. Er zijn ook multifunctionele accommodaties. Dit betreft een gebouw waarbij een basisschool is gehuisvest met andere voorzieningen (niet zijnde kindvoorzieningen) en waar geen sprake is van één pedagogisch uitgangspunt.

Landelijk gezien is er een trend waarneembaar waarbij brede scholen doorontwikkelen naar een integraal kindcentrum. In deze situatie heeft één van de besturen de dagelijkse leiding over alle kind-voorzieningen en het aanbod in het gebouw. Dit principe wordt in 2017 door enkele schoolbesturen in het primair onderwijs in Weststellingwerf verder uitgewerkt.

Enkele basisscholen hebben te maken met leegstand als gevolg van een dalend aantal leerlingen. Als het toekomstperspectief van de school het toelaat is het wenselijk om in de leegstaande lokalen voorschoolse voorzieningen te huisvesten. Dit clusteren van voorzieningen geeft invulling aan rijksbeleid, namelijk de ontwikkeling van integrale basisvoorzieningen voor 0-12 jaar. Deze voorzieningen hebben een regiofunctie en bedienen meerdere dorpen/wijken. Het huisvesten van voorschoolse voorzieningen in een schoolgebouw vraagt wel om een investering in in- en uitpandige aanpassingen aan gebouw en/of terrein.