Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente

Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Zorg dragen voor een adequaat en volwaardig pakket van culturele activiteiten. Specifieke aandacht voor publieksgerichte culturele activiteiten en podiumkunsten, zoals binnen het programma Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.

Met budgetinstellingen prestatieafspraken maken die zich specifiek richten op vraag, bereik en belangen van de inwoners. Het versterken van samenhang en zo mogelijk samenwerking, zoals bij het culturele cluster in het Vlechtwerk Noordwolde, cultuureducatie en culturele netwerken.
Afspraken met culturele instellingen inzetten om te komen tot nieuwe culturele initiatieven. Kijken naar de meerwaarde van kunst en cultuur, aandacht geven aan andere aspecten zoals op het terrein van participatie en economie, toerisme en recreatie bij culturele activiteiten die een bijzondere uitstraling hebben.

Ook binnen regionaal verband wordt samenwerking gestimuleerd. Uiteraard speelt hierbij het programma Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 een belangrijke rol.

Op aangeven van de raad wordt een proces opgestart om samen met de dorpen en inwoners te komen tot een beleidskader over maatschappelijke voorzieningen. Hierin is opgenomen hoe de verantwoordelijkheid omtrent bestaande en nieuwe voorzieningen is verdeeld en hoe om te gaan met wijzigingen (sluiten of open houden) van deze maatschappelijke voorzieningen. Dit traject zal uitmonden in een in 2017 op te leveren beleidskader. De effecten ervan worden meegenomen in de meerjarenplannen vanaf 2018.

In 2018 vindt de verdere uitwerking van het proces herijking subsidies plaats op basis van de vastgestelde uitgangspunten maatschappelijk nut/belang en bereik.