Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Nieuw inkoop model jeugdhulp

Nieuw inkoop model jeugdhulp
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

Met het oog op continuïteit in de zorgverlening is in de eerste jaren na de transitie jeugdhulp de oude productenstructuur gehandhaafd. Ook het systeem van financiering voor zorgverleners is gehandhaafd. Door deze pragmatische keuzes kon de zorgverlening voor onze inwoners doorlopen.  De transitie, de overgang van jeugdhulp van het rijk naar de gemeente, is daarmee geslaagd. De transformatie, het werken aan de beoogde doelen van de overdracht naar de gemeente, moet nog goed op gang komen.

De ambitie van het nieuwe inkoopmodel vanaf 2018 is om de doelen van transformatie en zorgvernieuwing in de nieuwe contractverhoudingen beter te faciliteren en tot hun recht te laten komen. Daarbij wordt voortgebouwd op de transformatievisie en de uitgangspunten zoals die door de Friese gemeenten in het herijkte omvormingsplan zijn beschreven. Deze uitgangspunten sluiten aan op ons beleidsplan Hart voor de jeugd.

In 2018 is de jeugdhulp ingedeeld in tien ondersteuningsprofielen.  De ondersteuningsprofielen clusteren de noodzakelijke ondersteuning van een jeugdige/gezin en de gewenste resultaten. Binnen een profiel kunnen verschillende hulpinterventies uitgevoerd worden. Daarbij geldt als belangrijk uitgangspunt dat gebeurt wat nodig is. De producten die onder de lokale OWO-inkoop ingekocht waren, zijn ook in het nieuwe inkoopmodel gevoegd. Zo kan een optimaal arrangement van jeugdhulp aangeboden worden.

Met het nieuwe model komt meer aandacht voor zorginhoudelijke sturing. Onze gebiedsteams zullen zich het komende jaar ontwikkelen op het stellen van doelen, de gewenste resultaten en het gesprek hierover aangaan met de jeugdige (diens vertegenwoordiger) en de aanbieder. Contractmanagement en -monitoring zijn belangrijke onderdelen van het nieuwe inkoopmodel. Ons eigen contractmanagement en -monitoring moeten daarbij goed aansluiten op de regionale. Dit zal in de praktijk verder afgestemd moeten worden.