Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Uitwerking samenwerkingsafspraken

Uitwerking samenwerkingsafspraken
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans
Trompetter Cor

De basis infrastructuur van de jeugdhulp staat inmiddels. Om beter te kunnen werken volgens het "1 gezin, 1 plan, 1 regisseur" principe, wordt de komende periode meer inhoud gegeven aan de samenwerkingsafspraken die er zijn. Zo is afgesproken dat onze contractpartijen gebruik maken van de verwijsindex als instrument om aan te geven wanneer de professional betrokken is. In de komende periode wordt hierop bij externe partijen de focus gelegd (intern is er reeds nadruk op gelegd).

De Friese gemeenten (per 1-1-2018 zijn dat er 20 in totaal) werken op regionaal niveau nauw samen binnen de centrumregeling Sociaal domein Fryslân. Binnen de regeling worden wettelijk verplichte taken uitgevoerd, maar ook een aantal vrijwillige taken op het terrein van jeugdzorg. In het najaar van 2017 worden/zijn deze nieuwe afspraken bekrachtigd.

Voor de uitvoering van de Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) door drie gecertificeerde instellingen, zijn op provinciaal niveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Vervolgens zijn er werkafspraken gemaakt, wat de concrete vertaalslag naar de praktijk inhoudt. In de komende periode is het van belang om deze afspraken in de praktijk verder te toetsen en aan te scherpen. Dit helpt bij het invulling geven van de regisseursrol van de gebiedsteams.