Meer
Publicatiedatum: 03-10-2017

Inhoud

Terug

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente
Portefeuillehouder
Kloosterman Frans

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente

1. Wij geven uitvoering aan de verordening Voorziening huisvesting onderwijs via de jaarlijkse vaststelling van programma en overzicht van aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting.

Voor 2018 hebben schoolbesturen de volgende onderwijshuisvestingsaanvragen ingediend:

Aanvragen obv verordening Voorzieningen onderwijshuisvesting

Aanvraag nr

BRIN nr Bestuur Schoolnaam Voorziening Begrote kosten volgens aanvraag
2017-01 12VM Comprix OBS Dorpsschool de Blesse uitbreiding met 143 m2 €  350.000
2017-02 13YI Comprix OBS Heidepolle tijdelijke uitbreiding met 126 m2 €   86.000
Aanvragen obv beleidsregel Lokalen bewegingsonderwijs      
2017-03 00CV Stichting Matthijsje Matthijsje vervangen boeidelen en goten gymzaal €      5.000
    Totaal €  441.000

De aanvragen voor (tijdelijke) uitbreiding van een tweetal schoolgebouwen zijn als p.m. (pro memorie) opgenomen in de kadernota 2018-2021. Na de officiële leerlingtelling per 1 oktober 2017 kan de noodzaak voor deze aanvragen definitief beoordeeld worden. Ook worden de uitkomsten van het spreidingsplan en de fusieplannen Steggerda-De Blesse bij de afweging meegenomen voor toekenning of afwijzing van de aanvragen.  Mogelijk heeft dit nog  financiële consequenties voor 2018.

In de kadernota zijn de aanvragen financieel op p.m. gezet. Dit betekent echter niet dat er geen financiële impact zal zijn.  Zodra alternatieven en financiële impact van de twee aanvragen helder zijn, zal dit aan het college worden voorgelegd en in de voorjaarsnota 2018 worden meegenomen (verwacht besluit najaar 2017).

OBS Dorpsschool De Blesse
Schoolbestuur Comprix heeft aangegeven dat men werkt aan een plan voor de toekomstige huisvesting van de fusiescholen OBS Dorpsschool in De Blesse en OBS Triangel in Steggerda. Dit plan zal in 2019 vorm krijgen. De scholen zullen de komende tijd in de huidige gebouwen gehuisvest blijven. De ingediende aanvraag kan daarmee feitelijk komen te vervallen. Met het schoolbestuur wordt overlegd hoe hiermee om te gaan en hen gevraagd de aanvraag in te trekken tot de definitieve plannen voor huisvesting van de scholen in Steggerda en De Blesse bekend zijn.

Noodlokalen obs Heidepolle
Tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2017 heeft u door middel van een motie verzocht in te stemmen met het verzoek van Comprix om 2 noodlokalen te plaatsen bij obs De Heidepolle. Deze eenmalige bijdrage van € 85.000 aan Comprix is reeds bij de najaarsnota 2017 verwerkt en heeft dus geen financiële impact meer voor 2018.

De aanvraag voor groot onderhoud aan de gymzaal is op technische noodzaak beoordeeld en de benodigde middelen zijn in deze begroting meegenomen.

2. We voeren regie op de uitvoering van de jaarlijks te realiseren huisvestingsvoorzieningen. De schoolbesturen voeren de toegekende voorzieningen uit en informeren de gemeente over de voortgang en geven een financiële verantwoording van de toegekende financiële middelen. 

3. Daarnaast hebben we gestructureerd op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met schoolbesturen. Besluitvorming over onderwijshuisvestingszaken is hierbij aan de orde.

4. Brede scholen en multifunctionele accommodaties zijn in beheer bij de gemeente. Regelmatig hebben we overleg met gebruikers van brede scholen en multifunctionele centra. 

5. Enkele basisscholen hebben te maken met leegstand als gevolg van een dalend leerlingenaantal. Als het toekomstperspectief van de school het toelaat, is het wenselijk om in de leegstaande lokalen voorschoolse voorzieningen te huisvesten. Dit clusteren van voorzieningen geeft invulling aan rijksbeleid, namelijk de ontwikkeling van integrale basisvoorzieningen voor 0-12 jaar. Deze voorzieningen hebben een regiofunctie en bedienen meerdere dorpen/wijken.

Het huisvesten van voorschoolse voorzieningen in een schoolgebouw vraagt echter wel om een investering voor in- en uitpandige aanpassingen aan gebouw en/of terrein, zodat het gebouwdeel voldoet aan de wettelijke eisen voor deze voorzieningen.