Bijlagen

Bijlage I: Lijst met afkortingen

Bijlage I: Lijst met afkortingen

A
AED Automatische externe defibrillator (voor reanimatie)
APPA Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
APV Algemene Plaatselijke Verordening
ATB All Terrain Bicycle (terreinfiets)
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
B&R Beheer en Registratie
B&W Burgemeester en Wethouders
BADO Besluit Accountantscontrole decentrale overheden
BAG Basisregistraties adressen en gebouwen
BBV Besluit begroting en verantwoording
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BHV Bedrijfshulpverlener
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BRO Basisregistratie ondergrond
BRP BasisRegistratie Personen
BTW Belasting over de toegevoegde waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS Christelijke basisschool
CCW Commerciële club Weststellingwerf
D
DHW Drank- en horeca wet
DigiD Digitale persoonsidentificatie
DMS Document Managementsysteem
DOR Digitaal Opkopers Register
DPAN Digitale Platform Aansluiting Nazorg
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA Energie Prestatie Adviezen
EPR Eiken Processie Rups
ESF Europees Sociaal Fonds (subsidie)
F
FES Friese Energie Strategie
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGK Gemeentelijk Gegevensknooppunt
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GI Gecertificeerde Instellingen
GIDS Gezond in de stad
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
H
't Hek t 'Hek' omvat de rijksmiddelen Jeugdzorg, Wmo, Participatie en BUIG
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
I
I&A afdeling informatisering en automatisering
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IKC Integraal kind centrum
i-NUP implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere zelfstandigen
IOW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (uitkering)
ISK Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs)
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
J
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JHF Jeugdhulp Fryslân
JOGG Jongeren op gezond gewicht
K
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KPI Kritieke prestatie indicatoren
KTO Klant tevredenheids onderzoek
L
LF2018 Culturele Hoofdstad Leeuwarden- Fryslân 2018
LTO Land en Tuinbouworganisatie
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MDD Monitor Doelgerichte Digitalisering
MFC Multifunctioneel centrum
MKB Midden en kleinbedrijf
MVI Maatschappelijk verantwoord inkopen
N
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NV Naamloze Vennootschap
O
OAB Onderwijs achterstanden beleid
OBS Openbare basisschool
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OHW onderhanden werk
OOGO Overeenstemming gericht overleg
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
PGB Persoonsgebonden budget
PIM Professionele dienstbaaheid, Integraliteit en Maatwerk
PMO Periodiek Medisch Onderzoeken
POC Percentage Of Completion
PUN Paspoortuitvoeringsregeling Nederland
PW Participatiewet
R
RES Regionale Energie Strategie
REVA Ruimtelijk-economische verkenning en advies
RKBS Rooms-Katholieke Basisschool
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RUD Regionale Uitvoerings Dienst
RVP Rijksvaccinatieprogramma
S
SD Sociaal domein
SISA Single information single audit
SISA Single information single audit
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SvB Sociale Verzekeringsbank
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SW Sociale werkvoorziening
SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid
U
UNESCO De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V
VANG rijks uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof
VKD Vereniging kleine dorpen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaters
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN Veilig Verkeer Nederland
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
Wpg Wet publieke gezondheid
WPO Wet op het primair onderwijs
WsW Wet sociale Werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WWB Wet werk en bijstand
WWIK Wet werk en inkomen kunstenaars