Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Portefeuillehouder(s) Rikkers en Zonderland
Organisatie Sociaal domein  

Taakvelden

 • Samenkracht en burgerparticipatie 
 • Arbeidsparticipatie
 • Begeleide participatie
 • Geëscaleerde zorg 18+
 • Inkomensregelingen
 • Maatwerkdienstverlening 18+
 • Maatwerkdienstverlening 18-
 • Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
 • Wijkteams
 • Geëscaleerde zorg 18-

Beleidsnota's

 • 2018 Kadernota Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2018 - 2021
 • 2017 Re-integratieverordening Weststellingwerf 2017
 • 2017 Maatregelverordening Weststellingwerf 2017
 • 2015 Verfijning beleidsplan Re-integratie en participatie Oost- en Weststellingwerf 2015/2018
 • 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag
 • 2014 Verordening Individuele studietoeslag
 • 2014 Beleidsnota Re-integratie en participatie Oost- en Weststellingwerf 2015-2018
 • 2014 Handhavingsverordening Participatiewet
 • 2014 Werkgeversbenadering OWO
 • 2014 Beleidsplan Nieuwe Wmo
 • 2014 Beleidsplan Hart voor de jeugd 
 • 2014 Visienota Tegenprestatie
 • 2014 Uitvoeringsnota Armoedebeleid 2014 e.v.
 • 2013 OWO-visie op de drie decentralisaties

Gerealiseerd beleid

Bestemming Noordwolde

Het subsidieplan dat is ingediend bij de provincie is goedgekeurd en de komende jaren (t/m 2020) zetten we binnen Bestemming Noordwolde in op vier thema’s: Gezondheid/vitale regio, Ondernemen, Participatie en Sociale cohesie. Binnen deze thema’s zijn in 2018 de nodige stappen gezet en projecten opgestart om de gestelde doelen de komende jaren te realiseren. 

Wmo
Vanuit de Wmo is in 2018 ingezet op het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen via het project Mijn Huis op Maat door middel van bijeenkomsten en huisbezoeken in Nijeholtpade, Oosterstreek, De Hoeve en Boijl. Daarnaast zijn er preventieve huisbezoeken geweest bij inwoners van 75 jaar en ouder in Blesdijke en De Blesse. Ook is in 2018 extra aandacht geweest voor mantelzorgers via de mantelzorgpas en een aanbod van cursussen en activiteiten zoals de Dag van de mantelzorg. 

Jeugd
Voor de jeugdhulp is de nieuwe productstructuur ingevoerd. De beoogde voordelen zijn nog niet gerealiseerd. Wel worden belangrijke stappen gezet. Het is al wel duidelijk dat de focus voor de inzet van hulp volledig verplaatst is van uren en minuten naar het resultaat, het doel van de hulp. Vanuit de gebiedsteams wordt hier veel in geïnvesteerd om de hulp zo doelmatig mogelijk te laten zijn. Dit is een proces wat de komende jaren nog veel inzet blijft vragen.

Wmo

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
Inwoners die contact hebben gezocht met de gebiedsteams hebben we op grond van de Wmo 2015 zo goed mogelijk ondersteund. Hiervoor zijn diverse voorzieningen toegekend maar inwoners zijn soms ook geholpen met het vinden van (vrijwilligers)werk of andere mogelijkheden om hun zelfredzaamheid en participatie te versterken. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In 2018 zijn in samenhang met het collegeprogramma twee belangrijke speerpunten geformuleerd voor het Sociaal domein. Dit zijn:

-van preventief naar curatief

-van individueel naar collectief

Hiermee is een volgende stap in het transformatieproces gezet. De speerpunten worden in 2019 uitgewerkt in een ontwikkelperspectief voor het Sociaal domein wat te zijner tijd aan de raad zal worden voorgelegd.  

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Participatie
De voorzieningen die wij vanuit de Participatiewet aanbieden zijn ingezet om inwoners met een uitkering naar werk te begeleiden. Indien regulier werk niet haalbaar was, is een ander passend traject ingezet. Voor personen met een Indicatie baanafspraak is bekeken welke mogelijkheden er zijn richting werk. Ongeveer 40 inwoners met een arbeidsbeperking zijn met een loonkostensubsidie van de gemeente bij een reguliere werkgever aan het werk gegaan.   

Inkomensregelingen
Het aantal inwoners met een uitkering is in 2018 gedaald. De verwachting was dat de uitkeringslasten zouden stijgen. Door een hogere uitstroom uit de uitkering is dit niet gebeurd.

Beschut werken
De verwachting was dat wij vijf beschutte werkplekken in 2018 zouden realiseren. Door het achterblijven van de indicaties van het UWV zijn er maar vier indicaties afgegeven. Deze vier personen zijn in beeld en zijn of worden op korte termijn op een aangepaste beschutte werkplek geplaatst. Ook landelijk blijft het afgeven van indicaties en het realiseren van beschutte werkplekken achter.

Integratie en vluchtelingen
Vanuit het Impulsprogramma voor statushouders zijn er in 2018 zestien activiteiten geweest met in totaal 350 deelnemers. In totaal zijn er zestien statushouders uitgestroomd, waarvan twaalf naar werk en vier naar studie met studiefinanciering.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De gebiedsteams werken constant aan het bouwen en onderhouden van de connectie met het voorliggende veld. In het voorjaar van 2018 is een bijeenkomst geweest met de gebiedsteams en de praktijkondersteuners GGZ van de huisartsen. Met de huisartsen zijn de mogelijkheden voor een praktijkondersteuner GGZ Jeugd verkend en afspraken gemaakt over het aantrekken van een praktijkondersteuner GGZ Jeugd.     

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Fase 5 van Bestemming Noordwolde loopt tot en met 2020. Binnen de vier thema’s zijn in 2018 meerdere projecten gestart. De focus in de projecten ligt op het sociale domein (versterken sociale leefomgeving) en de economische agenda. Hier zijn ook bewoners, ondernemers en partners bij betrokken. De komende jaren werken we verder aan de al opgestarte en nieuwe projecten en blijven we actief samenwerken met bewoners, organisaties en ondernemers om ook de projecten en doelen te borgen in het dorp. 

 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar 463,9 472,9 473,4 486,3 641 646,7 651,5 663,0
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 tot en met 21 jarigen 0,86 - - - 1,45% - - -
Achterstand onder de jeugd % Kinderen in armoede 4,93 - - - 6,58 - - -
Achterstand onder de jeugd % Jeugdwerkloosheid 1,57 - - - 1,52 - - -
Netto arbeidsparticipatie % Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 64,5 65,1 65,1 - 65,4 65,8 66,6 -
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners 29,8 31,7 32,0 30,7 40,5 41,3 41,9 40,1
Lopende re- integratievoorzieningen Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar 31,7 30,2 41,1 42,9 27,0 22,0 23,3 26,1
Jongeren met jeugdhulp % Van alle jongeren tot 18 jaar 9,15 9,40 9,5 9,2 8,55 9,2 9,55 9,2
Jongeren met jeugdbescherming % Van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
Jongeren met jeugdreclassering % Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar - - - 0,3 - - - 0,3
WMO Clienten met een maatwerkarrangement Aantal per 1.000 inwoners 55 51,5 53,5 55 54,5 56,5 57 58
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 31.908 30.047 28.898 -1.860
Baten -8.824 -8.473 -8.308 351
Saldo van lasten en baten -23.083 -21.574 -20.589 1.509
Onttrekkingen 96 96 0 0
Saldo mutatie reserves 96 96 0 0

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 6.