Voorwoord

Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad van Weststellingwerf,

In deze jaarstukken verantwoorden wij het eerste jaar van de bestuursperiode 2018-2022. Met een rekeningresultaat van € 52.000 is het boekjaar 2018 positief afgesloten.

Meevallers en tegenvallers
Bij de najaarsnota werd een negatief rekeningresultaat verwacht van € 656.000. Maar we hebben een aantal incidentele meevallers mogen inboeken, waaronder een vrijval uit de voorziening voor oud-wethouders en een eenmalige rijksbijdrage uit het Fonds tekortgemeenten voor Wmo en Jeugd. 

De totale kosten voor jeugdzorg zijn hoger dan gedacht bij de najaarsnota. Over de structurele gevolgen daarvan informeren wij u bij de kadernota.

De kracht van Samen en Doen!
In 2018 kreeg Weststellingwerf een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. In het collegeprogramma 2018-2022 ‘Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!’ staan de doelstellingen waar het gemeentebestuur aan werkt. Het afgelopen jaar zijn binnen de vier thema’s Bestuurlijke vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen, Leefomgeving al resultaten geboekt. Onder andere:

  • Indeling van een wethouder per gebied (dichtbij besturen).
  • Voorbereiding van verhoging Dorpenfonds en invoering van dorpsbudgetten.
  • Verbetering toegankelijkheid van het Sociaal domein.
  • Uitbreiding bedrijfsbezoeken.
  • Intensievere bestuurlijke contacten ondernemersverenigingen en maatschappelijke instellingen.
  • Uitvoering van fase 1 van het vervangen van het fietspad langs de Linde.
  • Realisatie van zonneparken in Wolvega en Noordwolde.
  • Realisatie van gebiedsontwikkeling Wolvega-Zuid.

Financiën op orde
In het collegeprogramma staan ook financiële doelstellingen. Terugkijkend op 2018 kunnen we zeggen dat er ruimte was voor investeringen in ambities en de investeringskalender, de totale woonlasten en gemeentelijke heffingen niet gestegen zijn en Weststellingwerf met een solvabiliteitsratio van meer dan 20% de financiën op orde heeft.

Wij zijn tevreden met de resultaten van 2018 en bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen! We kijken met vertrouwen uit naar wat de samenwerking met u en de samenleving Weststellingwerf gaat brengen.

Wolvega, 10 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf.