Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed, Hoen en Rikkers
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Taakvelden

 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische ontwikkeling
 • Economische promotie
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

 • Werfboek
 • Investeringskalender 2017 - 2027
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Nota Grondbeleid
 • Structuurplan 2000-2015
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Plan van aanpak Bestemming Noordwolde
 • Notitie Verblijfsrecreatie
 • Evenementenbeleid
 • Klimaatbeleidsplan 2010-2020
 • Zendmastenbeleid 2014
 • Wandel- en ruiterpadenplan 2014
 • Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ en de provinciale verordening ‘Romte’
 • Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2016
 • Collegeprogramma 2018 - 2022 
 • Afspraken bedrijventerrein regio zuidoost 2019-2026
 • Ontwerp omgevingsvisie januari 2018

Gerealiseerd beleid

Detailhandelsvisie
Wij voeren gesprekken met het bestuur van de WOW om te komen tot plannen voor versterking van het centrumgebied van Wolvega. Onderwerpen van bespreking zijn het compacter maken van het centrum, het weren/beperken van winkelfuncties buiten het centrumgebied en het kritischer zijn op het verlenen van standplaats vergunningen.
Eind 2018 maakten wij afspraken over het door externe deskundigen uitvoeren van een schouw in het winkelgebied. Het resultaat daarvan kan een bouwsteen zijn voor de verdere planvorming.
Op 22 november hebben wij de Friese Retaildeal ondertekend. Essentie hiervan is dat op provinciale schaal en in samenwerking met alle verbonden partijen onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden om de functie van het centrumgebied in de verschillende plaatsen te verbeteren. Ook zijn er vanuit de provincie financiële middelen beschikbaar voor de cofinanciering van concrete plannen.

Economische structuurversterking
De ontsluitingsstructuur van Wolvega en de bewegwijzering is, na de uitvoering van een aantal maatregelen in de afgelopen jaren, sterk verbeterd. Eind 2018 is er gestart met de aanpassing van de Stationsweg om de doorstroming en veiligheid te verbeteren.
In het collegeprogramma 2018-2022 hebben wij aangegeven, naast de infrastructurele onderdelen, meer inzet te willen plegen op andere elementen om te komen tot een economische structuurversterking.  Meer contact met het bedrijfsleven, bijdragen aan de aanstelling van een centrummanager, stimuleringsregeling voor startende ondernemers en/of nieuw te vestigen bedrijven zijn zaken die in 2019 worden geconcretiseerd.

Grondexploitatie bedrijventerreinen
De huidige economische hoogconjunctuur vertaalt zich ook in een toename van de verkopen op de bedrijventerreinen. Zie verder de paragraaf grondbeleid.

Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds Weststellingwerf is destijds opgericht ten behoeve van de invoering van de reclamebelasting in Wolvega per 1 januari 2016. De stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf heeft in 2018 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. De evaluatie is gebaseerd op een enquête die is gehouden door de stichting onder de ruim 400 betalers van de reclamebelasting. Dit heeft een respons opgeleverd van 31%, zodat de resultaten representatief zijn. De resultaten van de enquête en de tussentijdse evaluatie heeft de gemeenteraad ontvangen.

De totaalopbrengst aan reclamebelasting is € 40.875 en er zijn 11 bezwaarschriften ingediend. Hiervan is het grootste deel gegrond verklaard. Aan Ondernemersfonds Weststellingwerf is een voorschot van € 35.910 betaald als (voorlopige) subsidie. De vaststelling van de subsidie zal in 2019 plaatsvinden.

Markten
Op 29 januari is de nieuwe Marktverordening vastgesteld.
Aanvullend werken wij nu aan nadere beleidsregels voor standplaatsen buiten de reguliere markt. Nadere beleidsregels zijn nodig omdat er geen basis is om aanvragen te weigeren voor locaties waarvoor het blauwe zone parkeerregime is ingesteld. De nadere regels voorzien ook in het aanwijzen van specifieke locaties waar standplaatsen kunnen worden ingenomen.

Versterken van de economische structuur

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

De bereikbaarheid van het industriegebied in Wolvega is met de aanleg van de onderdoorgang goed te noemen. De fysieke infrastructuur op verschillende industrieterreinen is kwalitatief van een goed niveau. Ook de planologische basis voor vestiging van bedrijven is prima. Met deze punten hebben wij een goede basis gelegd voor de vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijfsactiviteiten en de daarmee gemoeide uitbreiding van werkgelegenheid. Dat deze randvoorwaarden goed zijn, blijkt uit de verkopen die in 2018 zijn gerealiseerd op met name het industrieterrein 'Uitbreiding Schipsloot'. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Contacten met het bedrijfsleven

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn er regelmatig contacten met het bedrijfsleven. Wij horen geen signalen dat er belemmeringen zijn voor onze bereikbaarheid voor ondernemers of particulieren die initiatieven hebben of diensten van de gemeente nodig hebben.  Dat wil overigens niet zeggen dat alle initiatieven en vragen naar tevredenheid kunnen worden beantwoord.   
In het collegeprogramma hebben wij aangegeven onze contacten te willen intensiveren. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016 2017 2018 2016 2017  2018 
Functiemenging % 43,7 43,9 - 52,1 52,4 -
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar 137,9 138,6 141,2 117,6 120 125
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 1.149 619 602 -530
Baten -401 -450 -450 -49
Saldo van lasten en baten -748 -169 -152 579

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 3.