Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

 • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en bouwen
 • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

 • Woonvisie gemeente Weststellingwerf 2016 
 • Bestemmingsplannen voor de dorpen
 • Vastgestelde nota’s van uitgangspunten in het kader van nieuw bestemmingsplan buitengebied (2010 en 2011)
 • Handleiding Schaalvergroting agrarische sector 2011
 • Rapport MKB/REVA ‘Beleidsvisie versterking kernwinkelapparaat Wolvega’ (2010)
 • Structuurplan Weststellingwerf 2000-2015 (2002)
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur (2011)
 • Bestemming Noordwolde
 • Terrassenbeleid en nadere regels (2012)
 • Evenementenbeleid (2016)
 • Beheersverordening Agrarische percelen bestemmingsplan buitengebied (1 juli 2013)
 • Streekagenda Zuidoost (juni 2013) + jaarplan 2017
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2014
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2016 (versie VA03) aangepast naar aanleiding van uitspraak Raad van State
 • Bestemmingsplan Buitengebied intensieve veehouderij 
 • Huisvestingswet 2014
 • Investeringskalender 2017 - 2027
 • Notitie Strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed 2017
 • Ontwerp Omgevingsvisie januari 2018
 • Collegeprogramma 2018-2022  

Gerealiseerd beleid

Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH)
Door een extern bureau is een nulmeting uitgevoerd om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit de wet VTH. Deze nulmeting is vrijwel afgerond.  Alle betrokken medewerkers hebben daarvoor mondeling en schriftelijk informatie aangeleverd. De resultaten van de nulmeting moeten nog worden afgezet tegen de gevraagde kwaliteitseisen. Dat zal in 2019 gebeuren. 

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
In regionaal overleg is afgesproken dat de extra basistaken zoals benoemd in het Besluit VTH per 1 januari 2020 zullen worden overgedragen aan de FUMO.  In 2019 zullen de consequenties daarvan in beeld worden gebracht.

Intensieve veehouderij
Het bestemmingsplan Intensieve veehouderij is op 4 december 2017 vastgesteld en vanaf 10 april 2018 onherroepelijk.

Structuurplan Weststellingwerf/Omgevingsvisie
In de raadsvergadering van 5 maart is de ontwerp Omgevingsvisie behandeld. Na deze behandeling heeft het ontwerp een periode van 8 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn ca. 50 zienswijzen ingediend die nu inhoudelijk worden behandeld.
Op 25 maart 2019 zal er speciale werkvergadering met de gemeenteraad zijn, waarbij de zogenaamde zienswijzennota wordt besproken en waarbij er gelegenheid is voor discussie met de indieners van een zienswijze. 

Crisis- en herstelwet
Onder de werking van de Crisis- en herstelwet is medewerking verleend aan het realiseren van twee zonneparken in onze gemeente. Met gebruikmaking van de mogelijkheden binnen deze wet was er voor de aanleg van de zonneparken geen omgevingsvergunning nodig. 
In 2018 startten wij het overleg met energiecoöperatie De Toekomst uit Steggerda om te kijken of er binnen de kaders van deze wet voor een concreet perceel een bestemmingsplan kan worden opgesteld. Hiermee is de definitieve plaatsing van de zonnepanelen ook omgevingsvergunning-vrij. 
Verder zijn wij bezig met het opstellen van het bestemmingsplan Zonnepark Oldeholtwolde waarbij een planologisch kader wordt gemaakt om de plaatsing van zonnepanelen op de zandwinplas ten zuiden van de Tjonger mogelijk te maken. 

Herzieningswet Woningwet / Woonvisie
Op basis van de door de raad vastgestelde Woonvisie zijn er ook in 2018 weer prestatie afspraken gemaakt met de woningcorporaties en de huurdersvereniging De Bewonersraad. 
In de raadsvergadering van 24 september heeft de raad besloten om door middel van een addendum op de Woonvisie weer urgentie toe te kennen aan de huisvesting van statushouders.  De woningcorporaties zullen hier verder uitvoering aan geven.

Hûs en Hiem
Onder de vlag van de Vereniging Friese Gemeenten is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuwe aanpak van de welstandstoets. Op 19 december heeft de werkgroep het rapport 'Borging en versterking ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving' opgeleverd. Aanvullend zal begin 2019 een onderzoek worden gedaan naar een mogelijke nieuwe organisatievorm van de welstandstoets. Beide rapporten zijn de basis voor de discussie over de toekomst van de welstandstoets en Hûs en Hiem. 

Streekagenda
Zie paragraaf streekagenda.

Grondexploitaties
De huidige hoogconjunctuur heeft een positief effect op de verkopen in de diverse grondexploitaties voor woningbouw. Zie verder paragraaf grondbeleid.

Gemeentelijk vastgoed
In 2018 is het voormalige Bornego college gesloopt. Inmiddels voeren wij gesprekken met Woningstichting Weststellingwerf om op deze locatie tien sociale huurwoningen te realiseren. Voor het pand Buurthuisstraat 5 te Noordwolde (aulalocatie) worden gesprekken met een maatschappelijke partij gevoerd voor verkoop. Met Woonfriesland hebben wij overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand Hoofdstraat Oost 52 te Wolvega. Eind 2018 zijn wij de onderhandelingen met de provincie gestart om te komen tot de aankoop van het perceel Lindewijk 3 te Nijetrijne. Alle genoemde transacties zullen in 2019 juridisch worden afgerond.  

 

Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven

Een ruimtelijk beleid dat door middel van een actueel structuurplan, actuele bestemmingsplannen en beleidsnota’s, onder andere betreffende de openbare ruimte, mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Het proces tot een nieuwe Omgevingsvisie is gestart. Na het houden van inspiratiesessies en themabijeenkomsten is een ontwerp Omgevingsvisie opgesteld dat in de raadsvergadering van 5 maart 2018 is besproken. Het ontwerp is daarna ter inzage gelegd en 2019 zal het proces worden afgerond. 
Na het op 10 april 2018 onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Buitengebied intensieve veehouderij is er voor het hele buitengebied een actueel planologisch beleid. 
De tienjaarlijkse herzieningsplicht voor bestemmingsplannen is in het kader van de aanstaande nieuwe Omgevingswet uit de Wet ruimtelijke ordening geschrapt. De bestemmingsplannen voor de dorpen blijven daardoor van kracht.
Met de aanstaande nieuwe Omgevingsvisie is het beleid op verschillende gebieden voor de langere termijn geduid. 
Hiermee is er voldoende basis om op een snelle en efficiënte wijze medewerking te verlenen aan verwachte en wenselijke initiatieven.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Met de projectmatige nieuwbouw van koopwoningen in het goedkopere en midden segment in de Lindewijk, de locatie Renbaanschool en de locatie Rohé is er voor starters voldoende aanbod. Met Woningstichting Weststellingwerf zijn afspraken gemaakt voor de bouw van ca. 30 sociale huurwoningen op de locatie Sickengastraat en zijn wij in gesprek over de bouw van tien sociale huurwoningen op de locatie Bornego. 
Duurdere vrije sector kavels zijn in de Lindewijk nog beschikbaar. Daarnaast zijn er op enkele andere locaties nog gemeentelijke bouwkavels beschikbaar (Oldeholtpade, plangebied De Tuinen, gebied De Plantage en locatie Renbaanschool). Verder zijn er ook nog bouwkavels beschikbaar bij particulieren/ontwikkelaars. 
Om ook op termijn voldoende aanbod voor verschillende segmenten te hebben, zijn wij de voorbereidingen voor het vervolg van deelgebied II Lindewijk gestart. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 170  173 179 189 206 209 216 230
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 7,1  5,0 - - 6,4 7,2 - -
Demografische druk 20-64 jaar % 77,6 78,4 79,9 80,5 67,9 68,5 69,0 69,6
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 581 588 599 590 637 651 644 649
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 670 676 687 679 709 723 723 721
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.233 3.327 3.258 94
Baten -2.766 -2.251 -2.201 515
Saldo van lasten en baten -467 -1.076 -1.057 -609
Onttrekkingen 11 68 0 57
Stortingen 0 0 0 0
Saldo mutatie reserves 11 68 0 57

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 8.