Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
 • Media
 • Musea
 • Sportaccommodaties
 • Sportbeleid en activering

Beleidsnota's

 • 2017 Visienota Sport en bewegen 2017 - 2022
 • 2017 Projectplan Buurtsportwerk Weststellingwerf 2017-2020
 • 2015 Nota Recreatie en toerisme, perspectief Weststellingwerf
 • 2010 Beleidskader Rottige Meente
 • 2009 Nota Kunst en cultuur

Gerealiseerd beleid

Het gerealiseerde beleid van programma 5 staat toegelicht bij de doelstellingen.

Het bevorderen van sport en bewegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 • We stimuleerden het bewegen op scholen, naschools en van minder actieve inwoners
 • We vergrootten het sport- en beweegaanbod voor inwoners
 • We ondersteunden lokale sport- en beweegaanbieders
 • We voerden een integraal sport- en beweegbeleid 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Ja, we hebben een kanoroute gerealiseerd in de Rottige Meente en we hebben het fiets- en wandelknooppunten netwerk geheel op orde. Ook hebben we de realisatie van nieuwe thema wandelroutes en de beschikking over duurzaam toeristisch personenvervoer gefaciliteerd.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

 • Tal van voorstellingen en activiteiten in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden- Fryslân 2018 (LF2018). Daarbij een prominente rol voor de drie Weststellingwerfse projecten in het kader van LF2018: De uitvoering van de operavoorstelling Aida van Opera Spanga, het programma LF2018 van het Nationaal Vlechtmuseum en het programma van Cultureel Hoofddorp De Hoeve. Daarnaast zijn met het oog op LF2018 bijzondere projecten uitgevoerd in Weststellingwerf, zoals de Vogelkijkhut van O.C. Hooymeijer in samenwerking met Staatsbosbeheer in de Rottige Meente, een expositie van stichting Nobilis met het werk van Dirk Kerst Koopmans, het project ‘De tael van et hatte' in Ter Idzard (onderdeel van ‘Under de Toer’ LF2018) en het project ‘Once in the Wetlands' in de Rottige Meente.
 • De verdere ontwikkeling van de bibliotheek binnen de kaders van ‘van collectie naar connectie’ in aansluiting op het collegeprogramma. De verdere ontwikkeling van de culturele functies in het Culturele Blok van het Vlechtwerk met het faciliteren van het Dorpsarchief Noordwolde.
 • Het Nationaal Vlechtmuseum heeft in 2018 veel aandacht gegeven aan een verdere uitbouw van activiteiten voor de bezoekers. Dit vormt een belangrijk fundament voor de voorgenomen doorontwikkeling van het museum en sluit aan op de verdere ontwikkeling van de functies in het Culturele Blok in het Vlechtwerk.    

 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2016
2016
Niet sporters % Niet sporters 57,2% 48,7%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.318 3.387 3.199 70
Baten -542 -491 -481 51
Saldo van lasten en baten -2.776 -2.896 -2.718 -121
Onttrekkingen 154 159 100 5
Saldo mutatie reserves 154 159 100 5

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 5.