Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Gerealiseerd beleid

Op de door de raad geprioriteerde thema’s is de nodige inzet geweest.

  • In 2018 is verder ingezet op de ketensamenwerking met gemeentelijke gebiedsteams om problemen op verschillende leefgebieden aan te pakken en te voorkomen.
  • Er is gestart met het ophalen van input voor het Integraal veiligheidsbeleid. Een concept voorstel gaat in het eerste kwartaal van 2019 op route. Een bij dit voorstel horend uitvoeringsprogramma 2019 is opgesteld.
  • Er is samen met de brandweer uitvoering gegeven aan het verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in de gemeente door middel van het programma Brandveilig leven.
  • In het kader van de openbare orde is de nieuwe Wet aanpak woonoverlast opgevolgd. Bij een volgende wijziging van de APV zal voorgesteld worden om hierover een koppeling op te nemen in de APV.

Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
We hebben gewerkt vanuit een integrale gemeentelijke regierol aan de sociale kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor een veiligere samenleving.  Hierbij is aandacht geweest voor de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van onze inwoners en daar waar nodig zijn inwoners ondersteund.  

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
We hebben gewerkt vanuit een integrale gemeentelijke regierol aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veiligere samenleving.  Hierbij is uitvoering gegeven aan wettelijke bevoegdheden, aandacht geweest voor de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van onze inwoners en bedrijven en daar waar nodig zijn ze ondersteund.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  
We hebben gewerkt vanuit een integrale gemeentelijke regierol aan criminele jeugd en individuele probleemjongeren voor een veiligere samenleving.  Jeugdgroepen zijn gemonitord en bij jeugdoverlast wordt er integraal samengewerkt.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
We hebben gewerkt vanuit een integrale gemeentelijke regierol aan verkeersveiligheid voor een veiligere samenleving.  Hierbij stonden verkeerswerkgroepen en bewustwordingsacties centraal.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
We hebben gewerkt vanuit een integrale gemeentelijke regierol aan brandveiligheid voor een veiligere samenleving. De gemeenteraad is in de positie gezet om haar zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Fryslân. Naast de kengetallen zijn in 2018 13 doelgroepgerichte voorlichtingen gegeven. Ook zijn alle 79 locaties bezocht waar de brandweer niet binnen 18 minuten aanwezig kan zijn. Hier is aanvullende voorlichting gegeven en zijn preventievoorstellen gedaan en brandmelders opgehangen. Tot slot bieden het Terra College en de brandweer een Technasium aan waar samen met studenten initiatieven voor brandveiligheid worden ontwikkeld.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
We hebben gewerkt vanuit een integrale gemeentelijke regierol aan rampenbestrijding en crisisbeheersing voor een veiligere samenleving. Diverse trainingen en opleidingen zijn georganiseerd. Onze gemeente levert haar aandeel in de regionale crisisbeheersing.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
Burenruzies voorgelegd aan mediator* 0 1 3 0
Geregistreerde meldingen over burengerucht** 106 106 102 121
Meldingen van overspannen/gestoorde personen** 232 129 111 111
Nazorg ex-gedetineerden trajecten*** 30 14 18 13
Waarvan begeleiding vanuit zorg mbt ex- gedetineerden**** 4 2 10 5
Incidenten vernieling en. zaakbeschadiging** 159 98 108 83
Incidenten overlast** 459 325 257 269

*Bron: Interne registratie veiligheid  

**Bron: 12 maand rapportage politie

***Bron: Online registratie DPAN

****Bron: Interne registratie procesregisseur sociaal domein

 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
Aangiftes woninginbraken* 72 63 40 42
Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen* 43 20 14 6
Aangiftes mishandelingen* 50 63 44 52
Aangiftes bedreigingen* 34 42 31 25
Opgelegde huisverboden** 7 4 2 4
Registraties huiselijk geweld* 144 110 89 118

:*Bron: 12 maand rapportage politie

**Bron: Online registratie huisverboden Khonrad

 

aantal per 1.000 inwoners
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Winkeldiefstallen 1,4 1,2 - 2,3 2,2 -
Diefstallen uit woning 2,5 1,6 - 3,3 2,9 -
Geweldsmisdrijven 4,2 3,0 - 5,4 5,1 -
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 3,7 4,6 - 5,6 6,3 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren 

aantal per 10.000 inwoners
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Verwijzingen Halt 77 47 - 137 131 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie 15 15 -
Bron: Registratie verkeerskundige afdeling ruimte

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
Controles op brandveiligheid bedrijven* 52 53 50 123
Voorlichtingen op scholen** 18 11 9 5
Oefeningen in de wijk**  1 1 1 0
Voorlichtingen na brand** 2 1 2 3

*Bron:  Jaarrapportage VTH 2018

**Bron: Jaarrapportage brandweer 2018

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 1.461 1.508 1.508 47
Baten -31 -71 -71 -39
Saldo van lasten en baten -1.430 -1.437 -1.437 -8

Toelichting hoeveel heeft het gekost

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 1