Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Onderwijshuisvesting
 • Openbaar basisonderwijs 

Beleidsnota's

 • 2015 Verordening Voorziening huisvesting onderwijs
 • 2015 Beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
 • 2015 Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weststellingwerf 2015 en de beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015
 • 2014 Verordening Leerlingenvervoer
 • 2013 Nota Visie toekomst basisonderwijs Weststellingwerf
 • 2013 OWO-visie op de drie decentralisaties
 • 2005 Notitie Brede schoolontwikkeling

Gerealiseerd beleid

Kwaliteit voorschoolse voorzieningen
In 2018 is verder gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen (peuteropvang en kinderopvang). Organisaties zijn hier zelf verantwoordelijk voor.  De gemeente is toezichthouder op kinderopvangvoorzieningen. De uitvoering van het toezicht is neergelegd bij GGD Fryslân.  De GGD geeft na de inspectie een advies aan de gemeente: handhaven of niet handhaven. In 2018 zijn alle locaties voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang en 5% (wettelijke norm) van de gastouders geïnspecteerd. In 2018 zijn meer tekortkomingen geconstateerd dan voorgaande jaren.  Dit is met name een gevolg van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang per 2018 en het niet juist verwerken van deze wijzigingen in beleidsdocumenten zoals het pedagogisch plan.  Organisaties hebben na de inspecties de desbetreffende documenten aangepast. Bij een volgende inspectie zullen de documenten opnieuw worden beoordeeld.

Harmonisatie
In het kader van de wet Harmonisatie zijn alle peuterspeelzalen met ingang van 2018 geharmoniseerd. Daarmee vallen de peuterspeelzalen voortaan onder de wet Kinderopvang en spreken we over peuteropvang. In Weststellingwerf was hiermee in 2017 al een start gemaakt en is in 2018 verder gewerkt aan peuteropvang. Zo zijn kleine locaties samengevoegd met kinderdagopvang (0-4jarigen) om het voortbestaan van een peuteraanbod te waarborgen. Dit heeft er wel toe geleid dat er in 2018 naast Doomijn nog vier aanbieders waren met een aanbod peuteropvang. In 2018 was er voldoende aanbod peuteropvang en bezochten ruim 80% van de peuters een voorschoolse voorziening.
De gemeentelijke subsidie voor peuteropvang is in 2018 ingezet voor peuterplaatsen voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de wet Kinderopvang (toeslag kinderopvang).

Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf
In 2018 heeft de gemeente met de schoolbesturen Comprix en Tjongerwerven gesproken over de herziening van de spreiding van het basisonderwijs. Dit is een taak voor de schoolbesturen, maar heeft een duidelijke relatie met onderwijshuisvesting en andere beleidsvraagstukken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In 2018:

 • hadden Weststellingwerfse leerlingen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen.
 • zoveel mogelijk leerlingen beschikken over een startkwalificatie.
 • was de kwaliteit van het primair- en voortgezet onderwijs goed.
 • waren de onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente, voor leerlingen die hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn, goed bereikbaar.

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In 2018 was er sprake van :

 • Kwalitatief verantwoord scholenbestand en een evenwichtige spreiding over de gemeente.
 • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties en onderwijsconcepten.
 • Zoveel mogelijk passend onderwijsaanbod voor iedere leerling.

 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

Algemene beleidsindicatoren:

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,04 1,30 0,53 - 2,34 1,81 1,82 -
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 27,48 26,56 22,08 - 28,65 26,55 26,58 -
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,4 1,4 - - 1,7 2,0 - -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Beleidsindicatoren per doelstelling:

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

aantal x 1
Omschrijving 2015 2016 2017 2018
Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie 32 32 32 42
Deelnemers peuteropvang (zelfstandige locaties) 212 162 160 93
Deelnemers kinderdagverblijven (inclusief aanbod peuteropvang) 286 220 225 471
Leerlingen basisonderwijs 2.150 2.121 2.061 2027
Leerlingen voortgezet onderwijs 1.629 1.591 1525 1440
Deelnemers educatietrajecten 50 50 50 50
Kinderopvang 10 10 10 11
Peuterspeelzalen 10 10 6 6
Scholen primair onderwijs 22 22 22 22
Scholen voortgezet onderwijs 2 2 2 2
Brede scholen 6 6 6 6

 Tabel deelnemers aangepast leerlingenvervoer

aantal x 1
Omschrijving 2015 2016 2017 2018 
Leerlingen 109 105 100 120

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 3.716 3.710 3.640 -6
Baten -799 -694 -700 105
Saldo van lasten en baten -2.917 -3.016 -2.940 -99

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 4.