Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Jaarverslag Blz. 7  
Jaarrekening Blz. 8  
Controle verklaring Blz. 9  
Bijlagen Blz. 10  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Resultaat jaarrekening Blz. 13  
Schuldpositie Blz. 14  
Weerstandsvermogen Blz. 15  
Woonlasten Blz. 16  
Bestemmingsvoorstel Blz. 17  
Overzicht Baten en Lasten Blz. 18  
Toelichting resultaat Blz. 19  
Gemeentefondsuitkering Blz. 20  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 21  
Lokale heffingen Blz. 22  
Reserves Blz. 23  
Jaarrekening 2018 in één oogopslag Blz. 24  
Jaarrekening in één oogopslag (cijfers zijn exclusief de mutaties reserves). De baten zijn inclusief het voordelig saldo van € 52.000. Blz. 25  
Kerngegevens Blz. 26  
Kerngegevens Blz. 27  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 28  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 29  
Taakvelden Blz. 30  
Beleidsnota's Blz. 31  
Gerealiseerd beleid Blz. 32  
Doelstellingen Blz. 33  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 34  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 35  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 36  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 37  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing Blz. 38  
Een actief communicatiebeleid Blz. 39  
Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant Blz. 40  
Concerncommunicatie: een goede basis voor alle gemeentelijke communicatie Blz. 41  
Gebiedspromotie: wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf Blz. 42  
Interne communicatie: verbinden en delen Blz. 43  
Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten Blz. 44  
Projectcommunicatie: vertellen en vieren Blz. 45  
Raadscommunicatie: door en voor inwoners Blz. 46  
Een actief dorpenbeleid Blz. 47  
De dorpencoördinator is lokaal aanspreekpunt voor het Iepen Mienskipsfûns Blz. 48  
De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega Blz. 49  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 50  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 51  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 52  
Het Dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 53  
Het project om te komen tot gemeentedekkend snel internet is een onderwerp in het overleg tussen het gemeentebestuur en de dorpen Blz. 54  
Het reguliere dorpenbudget is een belangrijk hulpmiddel in de faciliterende rol van de dorpencoördinator Blz. 55  
Modernisering dienstverlening Blz. 56  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 57  
Indicatoren Blz. 58  
Beleidsindicatoren Blz. 59  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 60  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 61  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 62  
Programma 1 Veiligheid Blz. 63  
Taakvelden Blz. 64  
Beleidsnota's Blz. 65  
Gerealiseerd beleid Blz. 66  
Doelstellingen Blz. 67  
Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving Blz. 68  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 69  
Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed toegerust sociaal team Blz. 70  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 71  
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten gericht op burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten Blz. 72  
Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving Blz. 73  
Aansluiten bij (landelijke) campagnes tegen geweldsmisdrijven Blz. 74  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 75  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 76  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 77  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 78  
Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving Blz. 79  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 80  
Monitoren jeugdgroepen Blz. 81  
Toepassen leidraad jongerenoverlast Blz. 82  
Uitvoering geven aan het calamiteiten protocol jeugd 2016 Blz. 83  
Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 84  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 85  
Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 86  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 87  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 88  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 89  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 90  
Beleidsindicatoren Blz. 91  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 92  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 93  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 94  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 95  
Taakvelden Blz. 96  
Beleidsnota's Blz. 97  
Gerealiseerd beleid Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
Wij halen de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte Blz. 100  
De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht Blz. 101  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte worden eens in de vijf jaar de bruggen geïnspecteerd Blz. 102  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld. Blz. 103  
De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen Blz. 104  
Het werkplan Permanente verkeerseducatie Weststellingwerf wordt jaarlijks opgesteld om uitvoering te geven aan het manifest Verkeersveiligheid Fryslân Blz. 105  
Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega Blz. 106  
De stationsomgeving en de entree van Wolvega via de Lycklamaweg worden aangepakt Blz. 107  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 108  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 109  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 110  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 111  
Programma 3 | Economie Blz. 112  
Programma 3 | Economie Blz. 113  
Taakvelden Blz. 114  
Beleidsnota's Blz. 115  
Gerealiseerd beleid Blz. 116  
Doelstellingen Blz. 117  
Versterken van de economische structuur Blz. 118  
Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen Blz. 119  
Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten Blz. 120  
Contacten met het bedrijfsleven Blz. 121  
Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt Blz. 122  
Voor enkele specifieke bedrijven een gemeentelijk accounthouder aanwijzen Blz. 123  
Beleidsindicatoren Blz. 124  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 125  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 126  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 127  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 128  
Taakvelden Blz. 129  
Beleidsnota's Blz. 130  
Gerealiseerd beleid Blz. 131  
Doelstellingen Blz. 132  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 133  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 134  
Kwalitatief goed onderwijs Blz. 135  
Leerlingenvervoer Blz. 136  
Leerplicht Blz. 137  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 138  
Passend onderwijs Blz. 139  
Preventieve logopedie Blz. 140  
Volwasseneneducatie Blz. 141  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 142  
Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting Blz. 143  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 144  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 145  
Beleidsindicatoren Blz. 146  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 147  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 148  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 149  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 150  
Taakvelden Blz. 151  
Beleidsnota's Blz. 152  
Gerealiseerd beleid Blz. 153  
Doelstellingen Blz. 154  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 155  
Buurtsportwerk Blz. 156  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 157  
Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen Blz. 158  
Bijdrage aan recreatieschap De Marrekrite voor het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen Blz. 159  
Herinrichting beplanting en paden en baggeren vijver in Roodbaardpark 'De Nieuwe Aanleg' Blz. 160  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 161  
Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde Blz. 162  
In samenwerking met het platform Recreatie en toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme Blz. 163  
Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van natuurpark Rottige Meente Blz. 164  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 165  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 166  
Beleidsindicatoren Blz. 167  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 168  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 169  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 170  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 171  
Taakvelden Blz. 172  
Beleidsnota's Blz. 173  
Gerealiseerd beleid Blz. 174  
Doelstellingen Blz. 175  
Wmo Blz. 176  
Evaluatie inkoop Wmo Blz. 177  
Voor het huidige jaar net als vorig jaar is het doel om administratieve lasten terug te brengen. Blz. 178  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 179  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 180  
Sociale samenhang kleine dorpen Blz. 181  
Sociale samenhang Wolvega Blz. 182  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 183  
Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 184  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 185  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 186  
Arbeidsparticipatie Blz. 187  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 188  
Beschut werken Blz. 189  
Inkomensregelingen Blz. 190  
Integratie van vluchtelingen Blz. 191  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 192  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 193  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 194  
Nieuw inkoop model jeugdhulp Blz. 195  
Uitwerking samenwerkingsafspraken Blz. 196  
Vlechtwerken in de scholen Blz. 197  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 198  
In het tweede deel van Bestemming Noordwolde (2017-2024) ligt de nadruk op projecten binnen het Sociaal domein Blz. 199  
Beleidsindicatoren Blz. 200  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 201  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 202  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 203  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 204  
Taakvelden Blz. 205  
Beleidsnota's Blz. 206  
Gerealiseerd beleid Blz. 207  
Doelstellingen Blz. 208  
Duurzame ontwikkeling Blz. 209  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 210  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 211  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 212  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 213  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 214  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 215  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 216  
Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer Blz. 217  
Voortzetting van het beleid gericht op het terugdringen van vrijkomende afvalstoffen en een efficiënte inzameling en/of verwijdering van afval Blz. 218  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 219  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 220  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 221  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 222  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 223  
Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 224  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 225  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 226  
Beleidsindicatoren Blz. 227  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 228  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 229  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 230  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 231  
Taakvelden Blz. 232  
Beleidsnota's Blz. 233  
Gerealiseerd beleid Blz. 234  
Doelstellingen Blz. 235  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 236  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 237  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 238  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 239  
Beleidsindicatoren Blz. 240  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 241  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 242  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 243  
Overzicht Blz. 244  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 245  
Toelichting Blz. 246  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 247  
Overzicht kosten overhead Blz. 248  
Overhead kosten Blz. 249  
Vennootschapsbelasting Blz. 250  
Vennootschapsbelasting Blz. 251  
Onvoorziene uitgaven Blz. 252  
Onvoorziene uitgaven Blz. 253  
Paragrafen Blz. 254  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 255  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 256  
Inleiding Blz. 257  
Tarievenbeleid 2018 Blz. 258  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 259  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 260  
Kwijtschelding in euro's Blz. 261  
Begraafplaatsen Blz. 262  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 263  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 264  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 265  
Inleiding Blz. 266  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 267  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 268  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 269  
Weerstandsvermogen Blz. 270  
Kengetallen Blz. 271  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 272  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 273  
Beleidsnota's Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 276  
Wegen Blz. 277  
Groen Blz. 278  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 279  
Openbare verlichting Blz. 280  
Riolering Blz. 281  
Tractiemiddelen Blz. 282  
Gebouwen Blz. 283  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 284  
Paragraaf Financiering Blz. 285  
Paragraaf Financiering Blz. 286  
Inleiding Blz. 287  
De uitgangspunten Blz. 288  
Risicobeheer Blz. 289  
Kasgeldlimiet Blz. 290  
Renterisicobeheer Blz. 291  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 292  
Gemeentefinanciering Blz. 293  
Leningenportefeuille Blz. 294  
Financieringsbehoefte Blz. 295  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 296  
EMU saldo Blz. 297  
Overige ontwikkelingen Blz. 298  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 299  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 300  
Organisatieontwikkeling Blz. 301  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 302  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 303  
Rechtmatigheid Blz. 304  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 305  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 306  
Bestuursovereenkomst Blz. 307  
OWO afdelingen Blz. 308  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) Blz. 309  
Afdeling Beheer en Registratie (B&R) Blz. 310  
Afdeling Bedrijfsvoering Blz. 311  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 312  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 313  
Inleiding Blz. 314  
Visie op verbonden partijen Blz. 315  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 316  
Financieel belang Blz. 317  
Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden Blz. 318  
Overzicht verbonden partijen Blz. 319  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 320  
Paragraaf grondbeleid Blz. 321  
Algemeen Blz. 322  
Parameters Blz. 323  
Marketing Blz. 324  
Vennootschapsbelasting Blz. 325  
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Blz. 326  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 327  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 328  
Paragraaf 't “Hek” binnen het Sociaal domein Blz. 329  
Paragraaf 't Hek binnen het Sociaal domein Blz. 330  
Inleiding Blz. 331  
Financiële ontwikkelingen Blz. 332  
Transformatie is een langdurig proces Blz. 333  
Meerdere (directe) doorverwijzers Blz. 334  
Zorgaanbieders leveren niet tijdig en/of niet juist declaraties en facturen aan Blz. 335  
Herstructurering Caparis NV en samenwerking GR SW Fryslân Blz. 336  
Tabel 't Hek' binnen het Sociaal Domein Blz. 337  
Paragraaf Streekagenda Blz. 338  
Paragraaf Streekagenda Blz. 339  
Algemeen Blz. 340  
Financieel Blz. 341  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2018 Blz. 342  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 343  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 344  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 345  
Vaste activa Blz. 346  
Vlottende activa Blz. 347  
Vaste passiva Blz. 348  
Vlottende passiva Blz. 349  
Overzicht van baten en lasten Blz. 350  
Toelichting op de activa Blz. 351  
Vaste activa Blz. 352  
Immateriële vaste activa Blz. 353  
Materiële vaste activa Blz. 354  
Belangrijkste investeringen Blz. 355  
Financiële vaste activa Blz. 356  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 357  
Verstrekte leningen Blz. 358  
Vlottende activa Blz. 359  
Voorraden Blz. 360  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 361  
Grondexploitaties prognose Blz. 362  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 363  
Liquide middelen Blz. 364  
Overlopende activa Blz. 365  
Toelichting op de passiva Blz. 366  
Vaste passiva Blz. 367  
Eigen vermogen Blz. 368  
Reserves Blz. 369  
Voorzieningen Blz. 370  
Vaste schuld Blz. 371  
Vlottende passiva Blz. 372  
Overlopende passiva Blz. 373  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 374  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 375  
Balans per 31 december 2018 Blz. 376  
Uitgebreide balans activa Blz. 377  
Uitgebreide balans passiva Blz. 378  
Toelichting op de balans per 31 december 2018 Blz. 379  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 380  
Overzicht baten en lasten Blz. 381  
Overzicht baten en lasten Blz. 382  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 383  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 384  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 385  
Programma 1 Veiligheid Blz. 386  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 387  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 388  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 389  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 390  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 391  
Investeringen Blz. 392  
Toelichting op investeringen Blz. 393  
Programma 3 Economie Blz. 394  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 395  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 396  
Investeringen Blz. 397  
Toelichting op investeringen Blz. 398  
Programma 4 Onderwijs Blz. 399  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 400  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 401  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 402  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 403  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 404  
Investeringen Blz. 405  
Toelichting op investeringen Blz. 406  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 407  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 408  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 409  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 410  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten Blz. 411  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 412  
Investeringen Blz. 413  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 414  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 415  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 416  
Investeringen Blz. 417  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 418  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 419  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 420  
Investeringen Blz. 421  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 422  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 423  
Toelichting Blz. 424  
Overzicht kosten overhead Blz. 425  
Overzicht kosten overhead Blz. 426  
Investeringen Blz. 427  
Vennootschapsbelasting Blz. 428  
Vennootschapsbelasting Blz. 429  
Onvoorziene uitgaven Blz. 430  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 431  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 432  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 433  
Jaarrekening - overig Blz. 434  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 435  
Incidentele Baten Blz. 436  
Incidentele Lasten Blz. 437  
Incidentele middelen van 2018 naar 2019 Blz. 438  
Incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019 Blz. 439  
Toelichting incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019 Blz. 440  
Wet WNT Blz. 441  
Wet WNT Blz. 442  
Overzicht Blz. 443  
Schatkistbankieren Blz. 444  
Schatkistbankieren Blz. 445  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 446  
Wat is SISA Blz. 447  
SISA overzichten Blz. 448  
SISA bijlage Blz. 449  
Taakvelden overzicht Blz. 450  
Taakvelden lasten Blz. 451  
Taakvelden baten Blz. 452  
Controle verklaring Blz. 453  
Controle verklaring Blz. 454  
Bijlagen Blz. 455  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 456  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 457  
Publicatiedatum: 14-05-2019

Inhoud