Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Jaarverslag Blz. 11  
Jaarrekening Blz. 12  
Controle verklaring Blz. 13  
Bijlagen Blz. 14  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Resultaat jaarrekening Blz. 17  
Schuldpositie Blz. 18  
Weerstandsvermogen Blz. 19  
Woonlasten Blz. 20  
Bestemmingsvoorstel Blz. 21  
Overzicht Baten en Lasten Blz. 22  
Toelichting resultaat Blz. 23  
Gemeentefondsuitkering Blz. 24  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 25  
Lokale heffingen Blz. 26  
Reserves Blz. 27  
Jaarrekening 2018 in één oogopslag Blz. 28  
Jaarrekening in één oogopslag (cijfers zijn exclusief de mutaties reserves). De baten zijn inclusief het voordelig saldo van € 52.000. Blz. 29  
Kerngegevens Blz. 30  
Kerngegevens Blz. 31  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 32  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 33  
Taakvelden Blz. 34  
Beleidsnota's Blz. 35  
Gerealiseerd beleid Blz. 36  
Doelstellingen Blz. 37  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 38  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 39  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 40  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 41  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing Blz. 42  
Een actief communicatiebeleid Blz. 43  
Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant Blz. 44  
Concerncommunicatie: een goede basis voor alle gemeentelijke communicatie Blz. 45  
Gebiedspromotie: wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf Blz. 46  
Interne communicatie: verbinden en delen Blz. 47  
Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten Blz. 48  
Projectcommunicatie: vertellen en vieren Blz. 49  
Raadscommunicatie: door en voor inwoners Blz. 50  
Een actief dorpenbeleid Blz. 51  
De dorpencoördinator is lokaal aanspreekpunt voor het Iepen Mienskipsfûns Blz. 52  
De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega Blz. 53  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 54  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 55  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 56  
Het Dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 57  
Het project om te komen tot gemeentedekkend snel internet is een onderwerp in het overleg tussen het gemeentebestuur en de dorpen Blz. 58  
Het reguliere dorpenbudget is een belangrijk hulpmiddel in de faciliterende rol van de dorpencoördinator Blz. 59  
Modernisering dienstverlening Blz. 60  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 61  
Indicatoren Blz. 62  
Beleidsindicatoren Blz. 63  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 64  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 65  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 66  
Programma 1 Veiligheid Blz. 67  
Taakvelden Blz. 68  
Beleidsnota's Blz. 69  
Gerealiseerd beleid Blz. 70  
Doelstellingen Blz. 71  
Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving Blz. 72  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 73  
Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed toegerust sociaal team Blz. 74  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 75  
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten gericht op burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten Blz. 76  
Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving Blz. 77  
Aansluiten bij (landelijke) campagnes tegen geweldsmisdrijven Blz. 78  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 79  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 80  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 81  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 82  
Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving Blz. 83  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 84  
Monitoren jeugdgroepen Blz. 85  
Toepassen leidraad jongerenoverlast Blz. 86  
Uitvoering geven aan het calamiteiten protocol jeugd 2016 Blz. 87  
Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 88  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 89  
Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving Blz. 90  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 91  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 92  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 93  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 94  
Beleidsindicatoren Blz. 95  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 96  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 97  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 98  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 99  
Taakvelden Blz. 100  
Beleidsnota's Blz. 101  
Gerealiseerd beleid Blz. 102  
Doelstellingen Blz. 103  
Wij halen de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte Blz. 104  
De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht Blz. 105  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte worden eens in de vijf jaar de bruggen geïnspecteerd Blz. 106  
Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld. Blz. 107  
De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen Blz. 108  
Het werkplan Permanente verkeerseducatie Weststellingwerf wordt jaarlijks opgesteld om uitvoering te geven aan het manifest Verkeersveiligheid Fryslân Blz. 109  
Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega Blz. 110  
De stationsomgeving en de entree van Wolvega via de Lycklamaweg worden aangepakt Blz. 111  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 112  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 113  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 114  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 115  
Programma 3 | Economie Blz. 116  
Programma 3 | Economie Blz. 117  
Taakvelden Blz. 118  
Beleidsnota's Blz. 119  
Gerealiseerd beleid Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
Versterken van de economische structuur Blz. 122  
Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen Blz. 123  
Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten Blz. 124  
Contacten met het bedrijfsleven Blz. 125  
Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt Blz. 126  
Voor enkele specifieke bedrijven een gemeentelijk accounthouder aanwijzen Blz. 127  
Beleidsindicatoren Blz. 128  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 129  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 130  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 131  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 132  
Taakvelden Blz. 133  
Beleidsnota's Blz. 134  
Gerealiseerd beleid Blz. 135  
Doelstellingen Blz. 136  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 137  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 138  
Kwalitatief goed onderwijs Blz. 139  
Leerlingenvervoer Blz. 140  
Leerplicht Blz. 141  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 142  
Passend onderwijs Blz. 143  
Preventieve logopedie Blz. 144  
Volwasseneneducatie Blz. 145  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 146  
Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting Blz. 147  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 148  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 149  
Beleidsindicatoren Blz. 150  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 151  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 152  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 153  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 154  
Taakvelden Blz. 155  
Beleidsnota's Blz. 156  
Gerealiseerd beleid Blz. 157  
Doelstellingen Blz. 158  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 159  
Buurtsportwerk Blz. 160  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 161  
Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen Blz. 162  
Bijdrage aan recreatieschap De Marrekrite voor het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen Blz. 163  
Herinrichting beplanting en paden en baggeren vijver in Roodbaardpark 'De Nieuwe Aanleg' Blz. 164  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 165  
Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde Blz. 166  
In samenwerking met het platform Recreatie en toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme Blz. 167  
Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van natuurpark Rottige Meente Blz. 168  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 169  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 170  
Beleidsindicatoren Blz. 171  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 172  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 173  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 174  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 175  
Taakvelden Blz. 176  
Beleidsnota's Blz. 177  
Gerealiseerd beleid Blz. 178  
Doelstellingen Blz. 179  
Wmo Blz. 180  
Evaluatie inkoop Wmo Blz. 181  
Voor het huidige jaar net als vorig jaar is het doel om administratieve lasten terug te brengen. Blz. 182  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 183  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 184  
Sociale samenhang kleine dorpen Blz. 185  
Sociale samenhang Wolvega Blz. 186  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 187  
Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 188  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 189  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 190  
Arbeidsparticipatie Blz. 191  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 192  
Beschut werken Blz. 193  
Inkomensregelingen Blz. 194  
Integratie van vluchtelingen Blz. 195  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 196  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 197  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 198  
Nieuw inkoop model jeugdhulp Blz. 199  
Uitwerking samenwerkingsafspraken Blz. 200  
Vlechtwerken in de scholen Blz. 201  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 202  
In het tweede deel van Bestemming Noordwolde (2017-2024) ligt de nadruk op projecten binnen het Sociaal domein Blz. 203  
Beleidsindicatoren Blz. 204  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 205  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 206  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 207  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 208  
Taakvelden Blz. 209  
Beleidsnota's Blz. 210  
Gerealiseerd beleid Blz. 211  
Doelstellingen Blz. 212  
Duurzame ontwikkeling Blz. 213  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 214  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 215  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 216  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 217  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 218  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 219  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 220  
Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer Blz. 221  
Voortzetting van het beleid gericht op het terugdringen van vrijkomende afvalstoffen en een efficiënte inzameling en/of verwijdering van afval Blz. 222  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 223  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 224  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 225  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 226  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 227  
Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid Blz. 228  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 229  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 230  
Beleidsindicatoren Blz. 231  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 232  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 233  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 234  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 235  
Taakvelden Blz. 236  
Beleidsnota's Blz. 237  
Gerealiseerd beleid Blz. 238  
Doelstellingen Blz. 239  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 240  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 241  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 242  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 243  
Beleidsindicatoren Blz. 244  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 245  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 246  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 247  
Overzicht Blz. 248  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 249  
Toelichting Blz. 250  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 251  
Overzicht kosten overhead Blz. 252  
Overhead kosten Blz. 253  
Vennootschapsbelasting Blz. 254  
Vennootschapsbelasting Blz. 255  
Onvoorziene uitgaven Blz. 256  
Onvoorziene uitgaven Blz. 257  
Paragrafen Blz. 258  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 259  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 260  
Inleiding Blz. 261  
Tarievenbeleid 2018 Blz. 262  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 263  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 264  
Kwijtschelding in euro's Blz. 265  
Begraafplaatsen Blz. 266  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 267  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 268  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 269  
Inleiding Blz. 270  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 271  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 272  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 273  
Weerstandsvermogen Blz. 274  
Kengetallen Blz. 275  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 276  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 277  
Beleidsnota's Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 280  
Wegen Blz. 281  
Groen Blz. 282  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 283  
Openbare verlichting Blz. 284  
Riolering Blz. 285  
Tractiemiddelen Blz. 286  
Gebouwen Blz. 287  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 288  
Paragraaf Financiering Blz. 289  
Paragraaf Financiering Blz. 290  
Inleiding Blz. 291  
De uitgangspunten Blz. 292  
Risicobeheer Blz. 293  
Kasgeldlimiet Blz. 294  
Renterisicobeheer Blz. 295  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 296  
Gemeentefinanciering Blz. 297  
Leningenportefeuille Blz. 298  
Financieringsbehoefte Blz. 299  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 300  
EMU saldo Blz. 301  
Overige ontwikkelingen Blz. 302  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 303  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 304  
Organisatieontwikkeling Blz. 305  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 306  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 307  
Rechtmatigheid Blz. 308  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 309  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 310  
Bestuursovereenkomst Blz. 311  
OWO afdelingen Blz. 312  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) Blz. 313  
Afdeling Beheer en Registratie (B&R) Blz. 314  
Afdeling Bedrijfsvoering Blz. 315  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 316  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 317  
Inleiding Blz. 318  
Visie op verbonden partijen Blz. 319  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 320  
Financieel belang Blz. 321  
Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden Blz. 322  
Overzicht verbonden partijen Blz. 323  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 324  
Paragraaf grondbeleid Blz. 325  
Algemeen Blz. 326  
Parameters Blz. 327  
Marketing Blz. 328  
Vennootschapsbelasting Blz. 329  
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Blz. 330  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 331  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 332  
Paragraaf 't “Hek” binnen het Sociaal domein Blz. 333  
Paragraaf 't Hek binnen het Sociaal domein Blz. 334  
Inleiding Blz. 335  
Financiële ontwikkelingen Blz. 336  
Transformatie is een langdurig proces Blz. 337  
Meerdere (directe) doorverwijzers Blz. 338  
Zorgaanbieders leveren niet tijdig en/of niet juist declaraties en facturen aan Blz. 339  
Herstructurering Caparis NV en samenwerking GR SW Fryslân Blz. 340  
Tabel 't Hek' binnen het Sociaal Domein Blz. 341  
Paragraaf Streekagenda Blz. 342  
Paragraaf Streekagenda Blz. 343  
Algemeen Blz. 344  
Financieel Blz. 345  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2018 Blz. 346  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 347  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 348  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 349  
Vaste activa Blz. 350  
Vlottende activa Blz. 351  
Vaste passiva Blz. 352  
Vlottende passiva Blz. 353  
Overzicht van baten en lasten Blz. 354  
Toelichting op de activa Blz. 355  
Vaste activa Blz. 356  
Immateriële vaste activa Blz. 357  
Materiële vaste activa Blz. 358  
Belangrijkste investeringen Blz. 359  
Financiële vaste activa Blz. 360  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 361  
Verstrekte leningen Blz. 362  
Vlottende activa Blz. 363  
Voorraden Blz. 364  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 365  
Grondexploitaties prognose Blz. 366  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 367  
Liquide middelen Blz. 368  
Overlopende activa Blz. 369  
Toelichting op de passiva Blz. 370  
Vaste passiva Blz. 371  
Eigen vermogen Blz. 372  
Reserves Blz. 373  
Voorzieningen Blz. 374  
Vaste schuld Blz. 375  
Vlottende passiva Blz. 376  
Overlopende passiva Blz. 377  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 378  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 379  
Balans per 31 december 2018 Blz. 380  
Uitgebreide balans activa Blz. 381  
Uitgebreide balans passiva Blz. 382  
Toelichting op de balans per 31 december 2018 Blz. 383  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 384  
Overzicht baten en lasten Blz. 385  
Overzicht baten en lasten Blz. 386  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 387  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 388  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 389  
Programma 1 Veiligheid Blz. 390  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 391  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 392  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 393  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 394  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 395  
Investeringen Blz. 396  
Toelichting op investeringen Blz. 397  
Programma 3 Economie Blz. 398  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 399  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 400  
Investeringen Blz. 401  
Toelichting op investeringen Blz. 402  
Programma 4 Onderwijs Blz. 403  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 404  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 405  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 406  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 407  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 408  
Investeringen Blz. 409  
Toelichting op investeringen Blz. 410  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 411  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 412  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 413  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 414  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten Blz. 415  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 416  
Investeringen Blz. 417  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 418  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 419  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 420  
Investeringen Blz. 421  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 422  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 423  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 424  
Investeringen Blz. 425  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 426  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 427  
Toelichting Blz. 428  
Overzicht kosten overhead Blz. 429  
Overzicht kosten overhead Blz. 430  
Investeringen Blz. 431  
Vennootschapsbelasting Blz. 432  
Vennootschapsbelasting Blz. 433  
Onvoorziene uitgaven Blz. 434  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 435  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 436  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 437  
Jaarrekening - overig Blz. 438  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 439  
Incidentele Baten Blz. 440  
Incidentele Lasten Blz. 441  
Incidentele middelen van 2018 naar 2019 Blz. 442  
Incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019 Blz. 443  
Toelichting incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019 Blz. 444  
Wet WNT Blz. 445  
Wet WNT Blz. 446  
Overzicht Blz. 447  
Schatkistbankieren Blz. 448  
Schatkistbankieren Blz. 449  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 450  
Wat is SISA Blz. 451  
SISA overzichten Blz. 452  
SISA bijlage Blz. 453  
Taakvelden overzicht Blz. 454  
Taakvelden lasten Blz. 455  
Taakvelden baten Blz. 456  
Controle verklaring Blz. 457  
Controle verklaring Blz. 458  
Bijlagen Blz. 459  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 460  
Bijlage I: Lijst met afkortingen Blz. 461