Jaarrekening - overig

Overzicht incidentele budgetten

Incidentele Baten

x € 1.000
Incidentele baten 2018 Rekening 2018 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot- werkelijk
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Project dorpen, landschap en biodiversiteit (2017 tot en met 2019) 0 30 30 30
Herstel schade openbaar groen 31 0 0 -31
7 Volksgezondheid en Milieu
Bijdrage van de provincie in circulaire economie 0 20 0 20
Zonneparken Noordwolde 251 0 0 -251
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Sloop voormalig Bornego College, bijdrage derden 50 50 0 0
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Fonds tekort gemeenten Jeugd en WMO 418 0 0 -418
Overzicht kosten Overhead
Bijdrage van Ooststellingwerf en Opsterland voor OWO bedrijfsvoering 156 242 146 86
Bijdrage uit reserve onderhoud gebouwen 100 100 100 0
Totaal incidentele baten 1.006 442 276 -564

Incidentele Lasten

x € 1.000
Incidentele lasten 2018 Rekening 2018 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot-werkelijk
0 Bestuur en Organisatie
Aanschaf Ipads raadsleden 5 15 15 10
Verkiezingen gemeenteraad 20 20 20 0
Dorpenbudget (2016 tot en met 2018) 34 34 34 0
Wachtgeld afgetreden wethouders 500 500 0 0
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Bomenbeleidsplan 55 115 115 60
Onkruidbestrijding 37 37 37 0
Uniforme en geactualiseerde bebording 0 20 20 20
Slootafval 100 100 0 0
Dienstregeling NS 8 15 0 7
Voorbereidingsbudget projecten openbare ruimte 62 100 0 38
3 Economie 0
Rottige Meente 6 26 0 20
4 Onderwijs 0
Groot onderhoud gymzaal 6 5 5 -1
5 Sport, Cultuur en Recreatie 0
Startblokken zwembad De Steense 21 18 18 -3
Culturele Hoofdstad (2016 tot en met 2018) 40 40 25 0
Toeristisch investeringsfonds 22 33 25 11
Projectplan ErVaren en Turf 0 29 0 29
Project dorpen, landschap en biodiversiteit (2017 tot en met 2019) 0 50 50 50
Bijdrage aan de Oudheidkamer (2018 tot en met 2020) 5 5 5 0
Implentatie subsidievolgsysteem 17 17 0 0
Oprichten van een sportplatform 0 33 0 33
6 Sociaal Domein 0
Herstructureringsgelden 82 82 41 0
Impulsprogramma participatie vergunninghouders 140 88 63 -52
Sociale stimulering kleine dorpen 6 50 50 44
Sociale stimulering Wolvega 25 50 50 25
Onderzoek naar voorz.lok. Sociaal beleid 30 30 0 0
Hoog specialistische zorg (2018) 300 300 0 0
7 Volksgezondheid en Milieu
Pilot papierwinkel (2017 t/m 2018) 2 10 10 8
Gezond in de stad/JOGG 146 265 135 119
Streekagenda circulaire economie 0 40 0 40
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Energie Prestatie Adviezen (EPA) 0 50 50 50
Omgevingsvisie 16 40 0 24
Landschapsvisie ZO Friesland 31 36 0 5
Breedband snel internet 0 28 0 28
Sloop Voormalig Bornego College 82 80 80 -2
Overzicht kosten Overhead
Doorontwikkeling OWO afdelingen 233 363 219 130
Intensivering Vlechtwerkers 0 0 133 0
Werving & selectie 35 35 0 0
VTH, dienstverlening 58 58 0 0
Onvoorziene uitgaven
Jaarlijks beschikbare budget voor onvoorziene incidentele uitgaven 0 30 30 30
Totaal incidentele lasten 2.124 2.847 1.230 723

Incidentele middelen van 2018 naar 2019

Incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019

x € 1.000
Incidentele middelen 2018 Restant 2018 Nodig in 2019 Beslag op algemene reserve in 2019
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Project dorpen, landschap en biodiversiteit 50 20 20
Herstel schade openbaar groen 31 31 31
3 Economie
Rottige Meente 20 20 20
7 Volksgezondheid en Milieu
Uitvoeringsproject van thema circulaire economie vanuit Streekagenda (netto) 20 20 20
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
Energieprestatie adviezen (EPA) 50 35 35
Implementatie omgevingsvisie 24 24 24
Overzicht kosten Overhead
OWO bedrijfsvoering (netto, alleen deel Weststellingwerf) 48 43 43
Totaal incidentele lasten 243 193 193

Toelichting incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019

Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2018. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid 2017-2020 is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging in 2019 geactualiseerd en geautoriseerd.

Toelichting per budget:

Project dorpen, landschap en biodiversiteit
Bij de kadernota 2017 is voor 3 jaren een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het versterken van de groenstructuren in de dorpen op erven en langs wegen. Ook het vergroten van de biodiversiteit, duurzame aanpak eikenprocessierups samen met bewoners is onderdeel hiervan. In 2018 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor het projectgebied Oosterstreek- deel Noordwolde. De uitvoering hiervan is in 2019. We willen het restant budget van € 20.000 uit 2018 hiervoor gebruiken.

Herstel schade openbaar groen
In 2018 is door nutsbedrijven schade aangebracht aan het openbare groen. Hiervoor is een schadevergoeding ontvangen. Omdat de schade eind 2018 is ontstaan, kon de schade niet meer in 2018 worden hersteld, Dit wordt in het voorjaar 2019 gedaan.

Rottige Meente
Bij de voorjaarsnota 2017 is een budget beschikbaar gesteld voor het gebied Rottige Meente. Het gaat hier over de realisatie van een ecologische verbindingszone aan de zuidzijde van de Linde, nabij de Driewegsluis. Deze verplichting komt voort uit een afspraak tussen Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, provincie Fryslân en de gemeente ter compensatie van de aanleg van de jachthaven. Uitvoering is voorzien in 2019.

Uitvoeringsproject van thema circulaire economie vanuit Streekagenda
Binnen de streekagenda hebben wij een concreet uitvoeringsprogramma voor het thema energietransitie. Hiervoor is € 40.000 beschikbaar (€ 20.000 eigen middelen en € 20.000 subsidie). Terra College gaat gewas telen en het Technasium van het Linde College maakt een ontwerp voor designmeubelen. Project Rotan 2.0 is in 2018 aangemeld als voorbeeld project voor circulaire economie. Dit project zal in 2019 met de genoemde partijen worden uitgevoerd.

IEnergie prestatie adviezen (EPA)
Bij de kadernota 2018 is incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. In 2018 zijn we niet toegekomen aan deze werkzaamheden doordat het project verbouw gemeentewerf veel capaciteit heeft gevraagd. We gaan dit onderzoek in 2019 doen voor de panden die niet betrokken  worden bij de discussie over toekomst onderwijs en voorzieningen. Omdat de scope hierdoor kleiner wordt is de uitvoering in 2019 realistisch en is er een beperkter budget nodig van € 35.000. De panden waar het om gaat zijn onder andere het gemeentehuis, de gemeentewerf, het gebouw Vensterschool - Vlechtwerk, en school de Vlindertuin.

Implementatie omgevingsvisie
Het ontwerp voor de Omgevingsvisie is in 2017 opgesteld. In 2018 is de zienswijze fase doorlopen. Vaststelling van de Omgevingsvisie zal plaatsvinden in 2019. Resterende budget is noodzakelijk voor de vertaling van de zienswijzen en de afronding van het proces. 

OWO bedrijfsvoering 
Bij de voorjaarsnota 2018 zijn aan de OWO afdeling Bedrijfsvoering incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een totaal van € 144.000 / € 48.000 per gemeente. 
Vanaf de start van OWO-bedrijfsvoering, en in het bijzonder het onderdeel Documentaire informatievoorziening, is veel geïnvesteerd in de technische omgeving. De burger vraagt meer en meer digitale inzage in en toegang tot processen. De organisatie is er klaar voor om OWO-breed zaakgericht werken uit te rollen. De digitale dienstverlening kan hiermee op het vereiste niveau komen. We hebben te maken met verschuivingen in de tijd en her-fasering van de uitrol van onder andere de planning van het project “transparant naar de klant” en het opschonen van de archiefachterstanden als voorwaardelijk onderdeel voor de migratie van Decos en Corsa naar het nieuwe DMS systeem idoc.
De genoemde verschuivingen in de tijd zijn een gevolg geweest van uitval van personeel en daardoor her prioritering op andere werkzaamheden en het bij moeten stellen van de planning doordat de ontvangen proceseigenaren extra tijd en begeleiding nodig hadden. Het moeten afronden van deze beide projecten loopt door in 2019. Wij willen het risico niet lopen dat de huidige DMS’en Corsa en Decos door de leveranciers niet meer worden ondersteund. Daarom  is het noodzakelijk om de onbestede middelen ook voor 2019 beschikbaar te hebben. De projecten zijn in realisatie en uitrol in de drie gemeenten vindt plaats op korte termijn. Hiervoor zijn ook verplichtingen aangegaan met ondersteunende derde partijen. Hiermee is een bedrag van onbestede incidentele middelen van € 130.243/€ 43.414 per gemeente gemoeid. 

Wet WNT

Wet WNT

Topinkomens in de (semi) publieke sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) kortweg: Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-norm in 2018
Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke in 2018 maximaal 100% van het ministersalaris zijn, wat neerkomt op € 189.000 inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht.

In 2018 hebben zowel bij vast als bij tijdelijk personeel geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden.

De WNT geeft ook aan dat de gemeente verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van de bezoldigingsnorm. De gemeentesecretaris en de griffier van onze gemeente zijn aan te merken als topfunctionaris in de zin van de WNT en zijn daarom in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht

Remco van Maurik Janneke Kampinga
Functiegegevens Gemeentesecr. Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 0,8889
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 102.291.32 55.514,54
Beloningen betaalbaar op termijn 17.566,32 8.354,88
Subtotaal 119.857,64 63.869,42
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000,00 168.002,10
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 119.857,64 63.869,42
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
fake
Gegevens 2017 Remco van Maurik Janneke Kampinga
Functiegegevens Gemeentesecr. Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 15/08 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000 0,8889
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 104.541,79 19.124,52
Beloningen betaalbaar op termijn 16.459.32 1.404,23
Subtotaal 121.001,11 20.528,75
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000,00 61.270,78
Totale bezoldiging 121.001,11 20.528,75

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren

x € 1.000
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Verslagjaar 2018
(1) Drempelbedrag 540,765
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 341 366 316 318
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 200 175 224 222
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 72.102
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 72.102
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 541
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 30.708 33.283 29.117 29.282
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 341 366 316 318

Toelichting schatkistbankieren

Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door de overtollige liquiditeiten van decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. Deze consolidatie van schuldverhoudingen tussen overheden onderling kan in de eerste plaats worden bereikt door middel van verplicht schatkistbankieren. In de tweede plaats kan consolidatie worden bereikt doordat decentrale overheden hun overtollige middelen gebruiken om onderling leningen te verstrekken. Dit heeft eenzelfde effect op de EMU-schuld als het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist.

Van de tweede optie is in 2018 geen gebruikt gemaakt. Voor 2018 is er een drempelbedrag vastgesteld van 0,75% van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag bedraagt 540.765. 
Het gehele jaar is gebruik gemaakt van schatkistbankieren. Eind 2018 is het saldo € 7.475.000.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Wat is SISA

Jaarlijks moet door een bijlage bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangegeven welke gegevens moeten worden ingevuld.  

Voor 2018 zijn dit onderstaande regelingen:

Afgifte Sisacode Omschrijving specifieke uitkering
OCW OCW D9 Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2018

Provincie Fryslân

IenW E27B voetgangers-/fietsvoorziening spoor-onderdoorgang Wolvega
Provincie Fryslân IenW E27B manifest verkeersveiligheid 2016-2020
SZW SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet
SZW SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

 

Taakvelden overzicht

Taakvelden lasten

x € 1.000
Lasten Taakvelden Realisatie 2018 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot - werkelijk
0.1 Bestuur 1.845 1.779 1.268 -67
0.10 Mutaties reserves 39 47 47 8
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 52 -657 17 -709
0.2 Burgerzaken 874 811 789 -63
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 164 208 176 44
0.4 Overhead 12.195 11.893 12.381 -302
0.5 Treasury 195 300 2.180 105
0.61 OZB woningen 218 164 143 -54
0.62 OZB niet-woningen 163 155 143 -8
0.64 Belastingen overig 4.538 4.431 1.431 -107
0.8 Overige baten en lasten 191 2.241 763 2.050
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.290 1.303 1.306 14
1.2 Openbare orde en veiligheid 171 205 202 33
2.1 Verkeer en vervoer 4.085 4.042 3.912 -42
2.3 Recreatieve havens 53 79 33 25
2.4 Economische havens en waterwegen 2 2 2 0
2.5 Openbaar vervoer 47 37 22 -10
3.1 Economische ontwikkeling 60 67 60 7
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 969 433 433 -536
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 62 58 56 -4
3.4 Economische promotie 119 120 111 1
4.2 Onderwijshuisvesting 2.650 2.636 2.572 -13
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.066 1.074 1.068 7
5.1 Sportbeleid en activering 679 714 599 35
5.2 Sportaccommodaties 1.088 1.081 1.099 -7
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 386 428 410 43
5.4 Musea 82 83 83 1
5.5 Cultureel erfgoed 108 115 115 7
5.6 Media 450 455 454 6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.417 2.607 2.348 190
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.725 1.855 1.840 130
6.2 Wijkteams 1.335 1.419 1.187 84
6.3 Inkomensregelingen 8.642 8.645 9.620 3
6.4 Begeleide participatie 4.745 4.881 4.904 137
6.5 Arbeidsparticipatie 932 1.017 1.118 85
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 553 761 697 207
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.943 4.340 4.260 -603
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.102 4.109 3.596 -2.992
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 257 135 516 -122
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.484 1.159 867 -325
7.1 Volksgezondheid 1.191 1.419 1.236 228
7.2 Riolering 1.734 1.789 1.790 55
7.3 Afval 2.744 2.733 2.372 -11
7.4 Milieubeheer 598 717 625 119
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 310 229 230 -80
8.1 Ruimtelijke ordening 400 427 418 27
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.683 1.652 1.652 -31
8.3 Wonen en bouwen 986 1.040 1.012 54
Eindtotaal 77.618 75.240 72.166 -2.378

Taakvelden baten

x € 1.000
Baten Taakvelden Realisatie 2018 Actuele begroting Primitieve begroting Verschil begroot - werkelijk
0.1 Bestuur -572 -51 -51 521
0.10 Mutaties reserves -710 -886 -404 -176
0.2 Burgerzaken -452 -387 -321 66
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -63 -66 -16 -3
0.4 Overhead -4.753 -4.815 -4.713 -62
0.5 Treasury -157 -260 -2.029 -103
0.61 OZB woningen -2.963 -2.911 -2.886 52
0.62 OZB niet-woningen -1.830 -1.758 -1.683 72
0.64 Belastingen overig -4.512 -4.437 -1.437 75
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -42.515 -42.073 -41.656 442
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -30 -70 -70 -40
2.1 Verkeer en vervoer -10 -11 -11 -1
2.3 Recreatieve havens -25 -29 0 -4
2.5 Openbaar vervoer -15 -6 -6 8
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -386 -433 -433 -47
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -15 -18 -18 -2
3.4 Economische promotie -241 -168 -168 73
4.2 Onderwijshuisvesting -539 -524 -524 15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -260 -170 -176 90
5.1 Sportbeleid en activering -11 -10 0 1
5.2 Sportaccommodaties -443 -451 -451 -8
5.5 Cultureel erfgoed -2 0 0 2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -190 -118 -69 72
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -182 -228 -223 -46
6.2 Wijkteams -1 0 0 1
6.3 Inkomensregelingen -7.978 -7.706 -7.547 271
6.5 Arbeidsparticipatie -106 -68 -68 38
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -363 -470 -470 -107
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -195 0 0 195
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -6 0 0 6
7.2 Riolering -1.910 -1.867 -1.867 42
7.3 Afval -2.992 -2.907 -2.547 85
7.4 Milieubeheer -251 -20 0 231
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -235 -136 -136 99
8.1 Ruimtelijke ordening -4 0 0 4
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.819 -1.652 -1.652 167
8.3 Wonen en bouwen -881 -533 -533 348
Eindtotaal -77.618 -75.240 -72.166 2.378

Controle verklaring

Controle verklaring