Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Zonderland en Rikkers
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie (DBO)

Taakvelden

 • Riolering
 • Volksgezondheid
 • Milieubeheer
 • Afval
 • Begraafplaatsen en crematoria

Beleidsnota's

 • 2018 Watergangen waarop via een riooloverstort wordt geloosd
 • 2017 Uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving
 • 2016 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2016-2020)
 • 2016 Plan van aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht
 • 2015 Gemeentelijk Afvalstoffen Plan (GAP 2015-2018)    
 • 2015 Samen Gezond in Weststellingwerf: plan van aanpak GIDS
 • 2014 Uitvoeringsprogramma Lokaal gezondheidsbeleid
 • 2014 Bodembeheerplan (geactualiseerde bodemkwaliteitskaart)
 • 2014 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet
 • 2013 Visie op de drie decentralisatie (kadernota Wmo/gezondheidsbeleid)
 • 2012 Geurverordening Weststellingwerf
 • 2012 Evenementenbeleid
 • 2011 Gebiedsvisie Wet geurhinder en veehouderij
 • 2010 Klimaatbeleidsplan 2010-2020
 • 2010 Integraal Toezicht- en handhavingsplan
 • 2010 Integraal Vergunningenplan
 • 2010 Notitie Geurbeleid
 • 2008 Notitie Beleidskaders nieuwe Wet geluidshinder
 • 2008 Implementatieplan Activiteitenbesluit milieubeheer
 • 2007 Notitie Mestvergisting

Gerealiseerd beleid

Pilot Regionale energiestrategie Fryslân
Eind 2017 werd het rapport De Friese Energie Strategie (FES) opgeleverd (inclusief verdiepingsslag voor de regio Zuidoost). Als vervolgstap hierop is eind 2018 het Warmteplan Friesland opgesteld. Beide rapporten vormen de basis voor het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES), zoals bedoeld in het Nationaal Klimaatakkoord. Eind 2018 is gestart met het opstellen van een startnotitie RES. 

Afval en circulaire economie
De sleutelbegrippen binnen het vakgebied afval zijn het realiseren van circulaire economie en de transitie van afval naar grondstof. Zoals bekend is het rijks uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van kracht geworden.
In essentie bevat dat programma de doelstelling om in deze bestuursperiode te komen tot 100 kilo te verbranden restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van het totaal aangeboden huishoudelijk afval. Onze gemeente voldoet hier nog niet aan, net als het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten.
De werkgroep Bestuurlijke vernieuwing heeft met behulp van een onderzoeksbureau inwoners betrokken bij de rapportage over het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en verdere afvalscheiding. De bevindingen zijn u in 2018 aangeboden door de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing.
Verder is in de begroting 2019 opgenomen dat inwoners van Weststellingwerf  vanaf 1 januari 2019 hun grof tuinafval gratis kunnen brengen bij het brengstation.
In het belastingplan voor 2019 heeft de regering besloten om per 1 januari 2019 de afvalstoffenbelasting fors te verhogen.  Door deze verhoging nemen de verwerkingskosten toe. Dit zal meegenomen moeten worden in de berekening van de afvalstoffenheffing.

Gezond in de Stad -gelden
Het stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS) werd voortgezet tot en met 2021. Hiermee continueerden we de ingezette aanpak van gezondheidsverschillen in verbinding met de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Rijksvaccinatieprogramma
Besloten werd dat de verankering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in de Wet publieke gezondheid (Wpg) ingaat per 1 januari 2019.  Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Voor de uitvoering heeft de wetswijziging geen enkel gevolg. Uitsluitend de financiering wijzigt. De gemeentelijke bijdrage aan GGD Fryslân wordt gebaseerd op definitieve toevoeging aan het gemeentefonds voor de Friese gemeenten. Wij dragen bij op basis van inwonertal (gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân). Wij worden hiervoor door het Rijk gecompenseerd. 

Duurzame ontwikkeling

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

Wij gaven uitvoering aan het gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsbeleid (Klimaatbeleidsplan 2010-2020). Duurzaamheid is verder geïntegreerd in de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen en de gemeentelijke bedrijfsvoering.  Daarmee is ook in 2018 een bijdrage geleverd aan de in het Klimaatbeleidsplan opgenomen doelstellingen: het verminderen van de CO2–uitstoot, het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 • Wat schoon is, moet schoon blijven. Daar waar mogelijk wordt de milieukwaliteit verbeterd.
 • Een efficiënte afvalinzameling en -verwerking om deze bestuursperiode te kunnen voldoen aan de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

 • We werkten aan het voorkomen en bestrijden van infectieziekten en algemene gezondheidspreventie van onze inwoners.
 • We zetten ons in voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in Wolvega.
 • We bevorderden een gezond gewicht en gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren in Weststellingwerf.
 • We werkten aan het terugdringen van de gezondheidsschade door alcohol bij jongeren onder de 18 jaar in Weststellingwerf.
 • We zetten in op een versterkt pedagogisch klimaat en gezondere omgeving voor kinderen in Noordwolde op de thema’s roken, alcohol drugs en voeding 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Fijn huishoudelijk restafval Aantal kg per inwoner 252 252 248 - - 189 174 -
Hernieuwbare elektriciteit % 2,8 6,8 7,5 - 12,5 12,9 13,5 -
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 6.576 6.887 6.253 311
Baten -5.393 -4.930 -4.550 463
Saldo van lasten en baten -1.182 -1.957 -1.703 -775
Onttrekkingen 364 420 304 56
Stortingen 39 47 47 8
Saldo mutatie reserves 326 373 258 47

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 7.