Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Taakvelden

  • Bestuur 
  • Burgerzaken

Gerealiseerd beleid

Het coalitieakkoord en het collegeprogramma voor de periode 2018 - 2022 geven richting aan de wisselwerking tussen samenleving en gemeentebestuur. Dit krijgt vorm in het begrip 'nabij besturen'. In het collegeprogramma is dit uitgewerkt in 41 bestuurlijk/maatschappelijke opgaven. Met de pilot Griffioenpark 3 wordt de laagdrempelige inloopvoorziening Wmo/Zorg gerealiseerd. Het college heeft naast de verdeling van de inhoudelijke portefeuille ook zogenaamde gebiedswethouders aangewezen waarmee het uiting geeft aan herkenbaar en nabij besturen. 

De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Ja, we hebben de inwoners betrokken en geactiveerd bij de gemeentelijke politiek door middel van voorlichting en cursussen. Dit blijft een voortdurend proces.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
In 2018 verbeterde de samenwerking tussen de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat door verduidelijking van rollen en taken. Daarnaast is ook de griffie is uitgebreid.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een actief communicatiebeleid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
In 2018 hebben we op basis van de Communicatievisie 2017-2020 actief gewerkt aan de communicatie op de zeven werkvelden.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Een actief dorpenbeleid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 
De samenwerking met onze bewoners was ook in 2018 maat- en mensenwerk. De ondersteunende rol van de gemeente en de aanwezige vakkennis is ingezet ten behoeve van (boven)lokale initiatieven, steeds inspelend op de lokale behoefte en mogelijkheden.

Het bekendmaken van de gebiedswethouders en de samenwerking tussen onze plaatselijke belangen, VKD en gemeente droeg bij aan een efficiënte aanpak van én reactie op signalen uit de dorpen. De intensieve contacten leidden tot een veelvoud aan vragen, wensen en ideeën die op adequate wijze zijn opgepakt en afgehandeld. Bijzonder was de inzet van de VKD in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de kennismaking tussen dorpen en nieuwe raad.

Het Dorpenfonds, maar ook andere meer specifieke budgetten/subsidieregelingen zijn ingezet om de samenwerking met inwoners ook op financieel vlak te onderstrepen. Het budget voor het Dorpenfonds in 2018 is in zijn geheel besteed: in totaal investeren de initiatiefnemers ruim € 210.000. De projecten dragen elk op hun eigen manier bij aan de verbinding tussen bewoners, verenigingen én gemeente. 

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Modernisering dienstverlening

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?  
Ja, de aansluiting op MijnOverheid is gerealiseerd. Het digitaal loket is fors uitgebreid met producten en diensten. Er is een duidelijk waarneembare stijging in het gebruik van het digitaal loket door onze inwoners.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Indicatoren

Resultaten van de benchmark Dashboard Dienstverlening.
Totaaloordeel landelijke gemiddelde is:  balie 8,4   telefonie 7,8   digitaal 7,3.

 

 

Producten Dienstverlening 2016 2017 2018
Burgerzaken 17.662 18.856 17.156
Belastingen 170 152 117
Sociaal domein 970 821 751
VTH 333 263 273
Huwelijken 2016 2017 2018
Huwelijk 61 60 76
Geregistreerd partnerschap 29 38 45
Omzetting huwelijk/partnerschap 3 2 5
Totaal 93 100 126
Waarvan kosteloos 55 63 74

Geregistreerde meldingen openbare Ruimte:
In 2018 zijn er 543 meldingen geregistreerd in iZaakafhandeling.

Onderzoek dienstverlening en regeldruk gemeenten:
Naar aanleiding van een landelijk Mysteryquest onderzoek betreffende de kwaliteit van de dienstverlening aan ondernemers welke in opdracht van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat is uitgevoerd zijn de volgende resultaten bekend.  

Omschrijving Landelijke beoordeling Gemeente Weststellingwerf
Resultaten   mysterycalling 7 7,04
Resultaten   mysterymailing 7,5 6,49

Resultaten Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) van de VNG.

Digitale volwassenheid (burgers):               Weststellingwerf 69%, Landelijk 76%
Digitale volwassenheid (ondernemers):     Weststellingwerf 62%, Landelijk 63%

Serviceniveau:
Telefonie: Het aantal telefonische contacten via het algemene nummer is in 2018: 29.729 in 2017: 31.521 en dit was in 2016: 34.129.
Ons serviceniveau opname binnen 30 seconden is 97,5% en in 2017 was dit 96,4 %. De score afhandeling is 96,5% en in 2017 95,8%. In 2016 was dit respectievelijk 97% en 96%.
Post: van de geregistreerde poststukken is in 2018 95% tijdig afgedaan en dat is gelijk aan 2017. 

 Bronnen: Baliecontacten: JCC; Telefonische contacten; Mitel; Post Decos; KTO Dashboard Dienstverlening

Beleidsindicatoren

De effecten van beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2017 2018
Formatie Fte per 1.000 inwoners 10,03 10,56
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 9,70 10,32
Apparaatskosten Kosten per inwoner 731,31 688,18
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 15,81% 14,22%
Overhead % van totale lasten 10,33% 9,57%
Bron: eigen gegevens  

De berekening van deze indicatoren is gebaseerd op het document van de VNG ´Definities beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie´.  Boven formatief (0,2 fte) en inhuur wordt niet gezien als bezetting.

De eigen gegevens komen uit de jaarcijfers 2018

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2018 Primitieve begroting 2018 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 2.719 2.590 2.058 -129
Baten -1.024 -438 -372 586
Saldo van lasten en baten -1.695 -2.152 -1.686 -457

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 0.